لیست کدهای مرسولات پیشتاز تاریخ 1 شهریور 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1مير هاشمي67341تهران5963700156001001700001141400/06/01رهگیری مرسوله
2حسني67337تهران5963700156000999000001141400/06/01رهگیری مرسوله
3قاسمي67366تهران5963700156000988200001141400/06/01رهگیری مرسوله
4برومندي67377تهران5963700156000977500001141400/06/01رهگیری مرسوله
5صحرايي67334تهران5963700156000966700001141400/06/01رهگیری مرسوله
6جارچي67320تهران5963700156000956000001141400/06/01رهگیری مرسوله
7جعفريان67299دماوند5963700156000945203971141400/06/01رهگیری مرسوله
8جعفرپوري67316تهران5963700156000934500001141400/06/01رهگیری مرسوله
9اشرفي67371تهران5963700156000923700001141400/06/01رهگیری مرسوله
10ملکي67367تهران5963700156000913000001141400/06/01رهگیری مرسوله
11کريمي67304تهران5963700156000902200001141400/06/01رهگیری مرسوله
12بيات67321تهران5963700156000897700001141400/06/01رهگیری مرسوله
13مرندي67330تهران5963700156000887000001141400/06/01رهگیری مرسوله
14رهبر67340تهران5963700156000876200001141400/06/01رهگیری مرسوله
15کاوسي67364مشهد5963700156000865500091141400/06/01رهگیری مرسوله
16نادر نزاد67328مشهد5963700156000854700091141400/06/01رهگیری مرسوله
17علي دوست67335نجف آباد5963700156000844000851141400/06/01رهگیری مرسوله
18نيازي67338شيراز-فارس5963700156000833200071141400/06/01رهگیری مرسوله
19سيفي67363شيراز-فارس5963700156000822500071141400/06/01رهگیری مرسوله
20خليل زاده67314هشتپر5963700156000811704371141400/06/01رهگیری مرسوله
21شمسي67313لنگرود5963700156000801004471141400/06/01رهگیری مرسوله
22گرنايي67362آمل5963700156000796500461141400/06/01رهگیری مرسوله
23بشارتيان67339بوشهر5963700156000785700751141400/06/01رهگیری مرسوله
24قهرمانزاده67332ملکان5963700156000775005561141400/06/01رهگیری مرسوله
25ياسياي67312يزد5963700156000764200891141400/06/01رهگیری مرسوله
26شريفي67323قم5963700156000753500371141400/06/01رهگیری مرسوله
27حسن67290تهران5963700156000742700001121400/06/01رهگیری مرسوله
28شارقي67103تهران5963700156000732000001121400/06/01رهگیری مرسوله
29طاهر67263تهران5963700156000721200001121400/06/01رهگیری مرسوله
30صالحي67345تهران5963700156000710500001121400/06/01رهگیری مرسوله
31فردوسي67361تهران5963700156000709700001121400/06/01رهگیری مرسوله
32مراقي67358تهران5963700156000695200001121400/06/01رهگیری مرسوله
33رجبي67381تهران5963700156000684500001121400/06/01رهگیری مرسوله
34دشتي67329تهران5963700156000673700001121400/06/01رهگیری مرسوله
35فراهاني67384اندیشه5963700156000663031686121400/06/01رهگیری مرسوله
36ستوده67303سمنان5963700156000652200351121400/06/01رهگیری مرسوله
37پيشداد67354يزد5963700156000641500891121400/06/01رهگیری مرسوله
38سالاروند67383آران و بيدگل5963700156000630708741121400/06/01رهگیری مرسوله
39رستمي67352کرمانشاه5963700156000620000671121400/06/01رهگیری مرسوله
40قهرماني67368کياشهر5963700156000619244471121400/06/01رهگیری مرسوله
41کليجي67351بابلسر5963700156000608504741121400/06/01رهگیری مرسوله
42ازاده67382کرمان5963700156000594000761121400/06/01رهگیری مرسوله
43پاسيار67380شيراز-فارس5963700156000583200071121400/06/01رهگیری مرسوله
44عباسي67375شيراز-فارس5963700156000572500071121400/06/01رهگیری مرسوله
45موسوي67306شيراز-فارس5963700156000561700071121400/06/01رهگیری مرسوله
46کاوه67348لار5963700156000551007431121400/06/01رهگیری مرسوله
47برنگي67325تهران5963700156000471200001131400/06/01رهگیری مرسوله
48کاشفي67305تهران5963700156000460500001131400/06/01رهگیری مرسوله
49پور مند67355تهران5963700156000459700001131400/06/01رهگیری مرسوله
50خوشبختي67353تهران5963700156000449000001131400/06/01رهگیری مرسوله
51ابراهيمي67360ملارد5963700156000438231691131400/06/01رهگیری مرسوله
52دهقان67336تهران5963700156000427500001131400/06/01رهگیری مرسوله
53حسين زاده67315تهران5963700156000416700001131400/06/01رهگیری مرسوله
54اميرزادگان67272کوار5963700156000406073461131400/06/01رهگیری مرسوله
55زاهدي67346بندرعباس5963700156000391500791131400/06/01رهگیری مرسوله
56دهقاني67269يزد5963700156000380700891131400/06/01رهگیری مرسوله
57باغياني67291يزد5963700156000370000891131400/06/01رهگیری مرسوله
58نقيبي فرد67268يزد5963700156000369200891131400/06/01رهگیری مرسوله
59وليزاده67327اهواز5963700156000358500061131400/06/01رهگیری مرسوله
60خبازپيشه67319رشت5963700156000347700041131400/06/01رهگیری مرسوله
61هادي پور67324قزوين5963700156000337000341131400/06/01رهگیری مرسوله
62صديقي67279تنکابن5963700156000326204681131400/06/01رهگیری مرسوله
63اميري67273اراک5963700156000315500381131400/06/01رهگیری مرسوله
64رجبي67357گرگان5963700156000304700491131400/06/01رهگیری مرسوله
65مکاريان67288کازرون5963700156000290200731131400/06/01رهگیری مرسوله
66طهماسب نزاد67308بابل5963700156000289500471131400/06/01رهگیری مرسوله
67چاوشي67310کرج5963700156000278700031131400/06/01رهگیری مرسوله
68باباخاني67331شيراز-فارس5963700156000268000071131400/06/01رهگیری مرسوله
69خازن67309کرج5963700156000257200031131400/06/01رهگیری مرسوله
70روشن67287مشهد5963700156000246500091131400/06/01رهگیری مرسوله
71کوچک شوشتر67289اهواز5963700156000235700061131400/06/01رهگیری مرسوله
72علايي67356بندرماهشهر5963700156000225006351131400/06/01رهگیری مرسوله
73شهرکي67372مشهد5963700156000214200091131400/06/01رهگیری مرسوله
74يوسف نزاد67376مراغه-آذربايجان شرقي5963700156000203500551131400/06/01رهگیری مرسوله
75محمدي67373نطنز5963700156000199008761131400/06/01رهگیری مرسوله
76حلاجي67318نيشابور5963700156000188200931131400/06/01رهگیری مرسوله
77محمدي67271دماوند5961300156000736503971121400/06/01رهگیری مرسوله
78ربيعي67217تهران5961300156000725700001121400/06/01رهگیری مرسوله
79دادخواه67215تيران5961300156000715008531121400/06/01رهگیری مرسوله
80احمدي67213جم5961300156000704275581121400/06/01رهگیری مرسوله
81احمدزاده67186ساري5961300156000699700481121400/06/01رهگیری مرسوله
82کريمي67225تهران5961300156000689000001121400/06/01رهگیری مرسوله
83مرادي67208تهران5961300156000678200001121400/06/01رهگیری مرسوله
84کردواني67148تهران5961300156000667500001121400/06/01رهگیری مرسوله
85استادشريف67226قم5961300156000656700371121400/06/01رهگیری مرسوله
86بختياري67167مسجدسليمان5961300156000646006491121400/06/01رهگیری مرسوله
87کدخدا67216بهبهان5961300156000635206361121400/06/01رهگیری مرسوله
88ايماني67238تهران5961300156000624500001121400/06/01رهگیری مرسوله
89مهرسام67230تهران5961300156000613700001121400/06/01رهگیری مرسوله
90عموشاهي67221اصفهان5961300156000603000081121400/06/01رهگیری مرسوله
91رستمي67220تهران5961300156000598500001121400/06/01رهگیری مرسوله
92اکبرپلنگي67184کلاردشت5961300156000587746661121400/06/01رهگیری مرسوله
93کلاته67218تهران5961300156000577000001121400/06/01رهگیری مرسوله
94نجفي67222کرمانشاه5961300156000566200671121400/06/01رهگیری مرسوله
95حسيني67229سيرجان5961300156000555500781121400/06/01رهگیری مرسوله
96حسيبي67244تهران5961300156000544700001121400/06/01رهگیری مرسوله
97زماني67236ميانه5961300156000534000531121400/06/01رهگیری مرسوله
98شامل67214مامونيه5961300156000523203941121400/06/01رهگیری مرسوله
99هداوند67228تهران5961300156000512500001121400/06/01رهگیری مرسوله
100زحمتکش67246رشت5961300156000501700041121400/06/01رهگیری مرسوله
101فعال67277قاين5961300156000497209761121400/06/01رهگیری مرسوله
102برزويي67249تهران5961300156000486500001121400/06/01رهگیری مرسوله
103ميان آبي67241شوشتر5961300156000475706451121400/06/01رهگیری مرسوله
104مهردل67243تهران5961300156000465000001121400/06/01رهگیری مرسوله
105يزدي67204پیشوا5961300156000454203381121400/06/01رهگیری مرسوله
106نادري67252شيراز-فارس5961300156000443500071121400/06/01رهگیری مرسوله
107موسوي67296اليگودرز5961300156000422006861141400/06/01رهگیری مرسوله
108اکبرزاده67295تهران5961300156000411200001141400/06/01رهگیری مرسوله
109جهانپور67237تهران5961300156000400500001141400/06/01رهگیری مرسوله
110سعيدي67285تهران5961300156000396000001141400/06/01رهگیری مرسوله
111زرگراني67280قدس5961300156000385203751141400/06/01رهگیری مرسوله
112کردنژاد67206سنندج5961300156000374500661141400/06/01رهگیری مرسوله
113استخري67239شيراز-فارس5961300156000363700071141400/06/01رهگیری مرسوله
114جلالي67242مشهد5961300156000353000091141400/06/01رهگیری مرسوله
115نيک خواه67182خمير5961300156000342207931141400/06/01رهگیری مرسوله
116وفا67261شيراز-فارس5961300156000331500071141400/06/01رهگیری مرسوله
117داور67157رفسنجان5961300156000320700771141400/06/01رهگیری مرسوله
118لطفي67266آباده5961300156000310007391141400/06/01رهگیری مرسوله
119غريبي67260تهران5961300156000309200001141400/06/01رهگیری مرسوله
120عبداللهي67247تهران5961300156000294700001141400/06/01رهگیری مرسوله
121مبارزاده67274ساوه5961300156000284000391141400/06/01رهگیری مرسوله
122عباسيان67240بندرماهشهر5961300156000273206351141400/06/01رهگیری مرسوله
123شهابي67211بندرعباس5961300156000262500791141400/06/01رهگیری مرسوله
124کاظمي نسب67265تهران5961300156000251700001141400/06/01رهگیری مرسوله
125برهاني67219قم5961300156000241000371141400/06/01رهگیری مرسوله
126موسوي67212بابل5961300156000230200471141400/06/01رهگیری مرسوله
127فدائي67189شهریار5961300156000218703351121400/06/01رهگیری مرسوله
128نوروزي مهر67248تهران5961300156000208000001121400/06/01رهگیری مرسوله
129آطاهريان67251تهران5961300156000193500001121400/06/01رهگیری مرسوله
130صفيعي67292قزوين5961300156000182700341121400/06/01رهگیری مرسوله
131خامه چي67264کرمانشاه5961300156000172000671121400/06/01رهگیری مرسوله
132عسکري67278شوشتر5961300156000161206451121400/06/01رهگیری مرسوله
133خرازيان67232تهران5961300156000150500001121400/06/01رهگیری مرسوله
134صالح سري67254بندرانزلي5961300156000149700431121400/06/01رهگیری مرسوله
135حسن زاده67283کرمانشاه5961300156000139000671121400/06/01رهگیری مرسوله
136پورمهدوي67284اهواز5961300156000128200061121400/06/01رهگیری مرسوله
137عاقبتي67297مشهد5961300156000117500091121400/06/01رهگیری مرسوله
138رودبارکي67267کلارآباد5961300156000106746731121400/06/01رهگیری مرسوله
139صادقي67298اروميه5961300156000092200571121400/06/01رهگیری مرسوله
140ملکي67669کرج5961300156000081500031121400/06/01رهگیری مرسوله
141برهاني67255تهران5961300156000070700001121400/06/01رهگیری مرسوله
142فرشيدنيا67276اهواز5961300156000060000061121400/06/01رهگیری مرسوله
143نيک پور67256زرند5961300156000059207761121400/06/01رهگیری مرسوله
144حسينخاني67235کرج5961300156000048500031121400/06/01رهگیری مرسوله
145ناصح67234شاهرود5961300156000037700361121400/06/01رهگیری مرسوله
146قورچي67262تهران5961300156000027000001121400/06/01رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید