لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 2 تیر 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1فريدوني54828تهران5963700095001103500001141400/04/02رهگیری مرسوله
2خشنودفر54803تهران5963700095001099000001141400/04/02رهگیری مرسوله
3شبستري54796تهران5963700095001088200001141400/04/02رهگیری مرسوله
4صابر54862تهران5963700095001077500001141400/04/02رهگیری مرسوله
5حاجي54902تهران5963700095001066700001141400/04/02رهگیری مرسوله
6حسيني54886تهران5963700095001056000001141400/04/02رهگیری مرسوله
7کمالي54887تهران5963700095001045200001141400/04/02رهگیری مرسوله
8نادري54835تهران5963700095001034500001141400/04/02رهگیری مرسوله
9مرتضوي54907تهران5963700095001023700001141400/04/02رهگیری مرسوله
10نژادحسيني54804تهران5963700095001013000001141400/04/02رهگیری مرسوله
11صالحي54834تهران5963700095001002200001141400/04/02رهگیری مرسوله
12حسيني54866تهران5963700095000999500001141400/04/02رهگیری مرسوله
13عليي54806تهران5963700095000988700001141400/04/02رهگیری مرسوله
14کيمياگر54909تهران5963700095000978000001141400/04/02رهگیری مرسوله
15نظري54904تهران5963700095000967200001141400/04/02رهگیری مرسوله
16محمدي54933تهران5963700095000956500001141400/04/02رهگیری مرسوله
17کشميري54910تهران5963700095000945700001141400/04/02رهگیری مرسوله
18وفايي54890تهران5963700095000935000001141400/04/02رهگیری مرسوله
19جلالبان54805تهران5963700095000924200001141400/04/02رهگیری مرسوله
20صارمي54779رامسر5963700095000913504691141400/04/02رهگیری مرسوله
21يوسفي54836مشهد5963700095000902700091141400/04/02رهگیری مرسوله
22دارابي54794رشت5963700095000898200041141400/04/02رهگیری مرسوله
23الونديان54787همدان5963700095000887500651141400/04/02رهگیری مرسوله
24عليزاده54900خلخال5963700095000876705681141400/04/02رهگیری مرسوله
25داداشي54856مراغه-آذربايجان شرقي5963700095000866000551141400/04/02رهگیری مرسوله
26ابراهيمي54830کرمان5963700095000855200761141400/04/02رهگیری مرسوله
27ساجديان54849شيراز-فارس5963700095000844500071141400/04/02رهگیری مرسوله
28شاهيني54931شهر کرد5963700095000833700881141400/04/02رهگیری مرسوله
29حسني54898ساوه5963700095000823000391141400/04/02رهگیری مرسوله
30موسوي54780اصفهان5963700095000812200081141400/04/02رهگیری مرسوله
31شعباني54903اروميه5963700095000801500571141400/04/02رهگیری مرسوله
32رحيم زاده54934لار5963700095000797007431141400/04/02رهگیری مرسوله
33جعفري54924قم5963700095000786200371141400/04/02رهگیری مرسوله
34صالحيان54865اراک5963700095000775500381141400/04/02رهگیری مرسوله
35جعفري54790مسجدسليمان5963700095000764706491141400/04/02رهگیری مرسوله
36زرکامي54841رشت5963700095000754000041141400/04/02رهگیری مرسوله
37ابوالفتحي54896خلخال5963700095000743205681141400/04/02رهگیری مرسوله
38صبحاني54928بندرلنگه5963700095000732507971141400/04/02رهگیری مرسوله
39اسماعيل پور54797کلاچاي5963700095000721704491141400/04/02رهگیری مرسوله
40ابراهيميان54595مشهد5963700095000711000091141400/04/02رهگیری مرسوله
41رضايي54809اليگودرز5963700095000700206861141400/04/02رهگیری مرسوله
42حکيميان54824ميانه5963700095000695700531141400/04/02رهگیری مرسوله
43سويزي54901سبزوار5963700095000685000961141400/04/02رهگیری مرسوله
44هنديجاني54791کرج5963700095000663500031141400/04/02رهگیری مرسوله
45حيدري54798کاشان5963700095000652700871141400/04/02رهگیری مرسوله
46داروغه54826شوشتر5963700095000642006451141400/04/02رهگیری مرسوله
47سرخي54930ساري5963700095000631200481141400/04/02رهگیری مرسوله
48نارويي54868گلبهار5963700095000620593651141400/04/02رهگیری مرسوله
49ستوده54889سمنان5963700095000619700351141400/04/02رهگیری مرسوله
50رنجبر54905کرج5963700095000609000031141400/04/02رهگیری مرسوله
51پروانه54838اصفهان5963700095000594500081141400/04/02رهگیری مرسوله
52نصرتي54926رويان-مازندران5963700095000583746561141400/04/02رهگیری مرسوله
53زارع54929شيراز-فارس5963700095000573000071141400/04/02رهگیری مرسوله
54کيائي54844لنگرود5963700095000562204471141400/04/02رهگیری مرسوله
55شيرواني54852اصفهان5963700095000551500081141400/04/02رهگیری مرسوله
56فرخ آبادي54799مشهد5963700095000540700091141400/04/02رهگیری مرسوله
57پرهيزکار54789اهواز5963700095000530000061141400/04/02رهگیری مرسوله
58توکلي54846بوئين و مياندشت5963700095000529285651141400/04/02رهگیری مرسوله
59غلامي54825زنجان5963700095000518500451141400/04/02رهگیری مرسوله
60محمدي54863قم5963700095000507700371141400/04/02رهگیری مرسوله
61يحيايي پور54857کرج5963700095000493200031141400/04/02رهگیری مرسوله
62اسدي54800رفسنجان5963700095000482500771141400/04/02رهگیری مرسوله
63اکبري54785خرم آباد-لرستان5963700095000471700681141400/04/02رهگیری مرسوله
64سلوکي54935تهران5963700095000449500001141400/04/02رهگیری مرسوله
65مفرد54921تهران5963700095000438700001141400/04/02رهگیری مرسوله
66موسوي54937تهران5963700095000428000001141400/04/02رهگیری مرسوله
67مقصودي54913تهران5963700095000417200001141400/04/02رهگیری مرسوله
68حسيني54892تهران5963700095000406500001141400/04/02رهگیری مرسوله
69راد54783تهران5963700095000392000001141400/04/02رهگیری مرسوله
70هوشدار54778تهران5963700095000381200001141400/04/02رهگیری مرسوله
71محمدي54793تهران5963700095000370500001141400/04/02رهگیری مرسوله
72کريمي54864تهران5963700095000369700001141400/04/02رهگیری مرسوله
73حسني54922تهران5963700095000359000001141400/04/02رهگیری مرسوله
74اسدي54914تهران5963700095000348200001141400/04/02رهگیری مرسوله
75آل بويه54936تهران5963700095000337500001141400/04/02رهگیری مرسوله
76شفيعي54848تهران5963700095000326700001141400/04/02رهگیری مرسوله
77سدجوادي54808تهران5963700095000316000001141400/04/02رهگیری مرسوله
78سنگسري54891تهران5963700095000305200001141400/04/02رهگیری مرسوله
79غقاري54882تهران5963700095000290700001141400/04/02رهگیری مرسوله
80رضوي54895تهران5963700095000280000001141400/04/02رهگیری مرسوله
81مشيري54942تهران5963700095000279200001141400/04/02رهگیری مرسوله
82هاشمي54837تهران5963700095000268500001141400/04/02رهگیری مرسوله
83ابوالصدق54833تهران5963700095000257700001141400/04/02رهگیری مرسوله
84گرجي54945جيرفت5963700095000225507861141400/04/02رهگیری مرسوله
85گشتاسبي54894آمل5963700095000214700461141400/04/02رهگیری مرسوله
86کاري54884داراب-فارس5963700095000204007481141400/04/02رهگیری مرسوله
87دست يار54925دوگنبدان5963700095000199507581141400/04/02رهگیری مرسوله
88عباسي54939ساري5963700095000188700481141400/04/02رهگیری مرسوله
89رحيم زاده54839تنکابن5963700095000178004681141400/04/02رهگیری مرسوله
90پورعسکريان54788کرمان5963700095000167200761141400/04/02رهگیری مرسوله
91انصاري54893کردکوي5963700095000156504881141400/04/02رهگیری مرسوله
92کردنژاد54871سنندج5963700095000145700661141400/04/02رهگیری مرسوله
93قلي نسب54941رفسنجان5963700095000135000771141400/04/02رهگیری مرسوله
94عبدولي54860کوهدشت5963700095000124206841141400/04/02رهگیری مرسوله
95اميني54943بندرعباس5963700095000113500791141400/04/02رهگیری مرسوله
96فربخش54897زنجان5963700095000102700451141400/04/02رهگیری مرسوله
97عليزاد54867فومن5963700095000098204351141400/04/02رهگیری مرسوله
98اماني54859اصفهان5963700095000087500081141400/04/02رهگیری مرسوله
99توفيقي54919قوچان5963700095000076709471141400/04/02رهگیری مرسوله
100مصطفايي54932اهواز5963700095000066000061141400/04/02رهگیری مرسوله
101محمدي54853بابلسر5963700095000055204741141400/04/02رهگیری مرسوله
102فرخي54918همدان5963700095000044500651141400/04/02رهگیری مرسوله
103کياني54829اهواز5963700095000033700061141400/04/02رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید