لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 23 خرداد 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1جربان52821تهران5963700085002013000001141400/03/23رهگیری مرسوله
2بلوريه53053تهران5963700085002002200001141400/03/23رهگیری مرسوله
3يوسف خاني53034تهران5963700085001999500001141400/03/23رهگیری مرسوله
4صديق53073تهران5963700085001988700001141400/03/23رهگیری مرسوله
5بيات52719تهران5963700085001978000001141400/03/23رهگیری مرسوله
6مالکي53023تهران5963700085001967200001141400/03/23رهگیری مرسوله
7مقيمي52937تهران5963700085001956500001141400/03/23رهگیری مرسوله
8فقير53024تهران5963700085001945700001141400/03/23رهگیری مرسوله
9ارجمندي52960تهران5963700085001935000001141400/03/23رهگیری مرسوله
10محمودخاني52918تهران5963700085001924200001141400/03/23رهگیری مرسوله
11جوان53018تهران5963700085001913500001141400/03/23رهگیری مرسوله
12خارستاني53062تهران5963700085001902700001141400/03/23رهگیری مرسوله
13بيات53039تهران5963700085001898200001141400/03/23رهگیری مرسوله
14شصتي52806تهران5963700085001887500001141400/03/23رهگیری مرسوله
15مسيبي52718تهران5963700085001876700001141400/03/23رهگیری مرسوله
16دخيل53026تهران5963700085001866000001141400/03/23رهگیری مرسوله
17مختاري53096تهران5963700085001855200001141400/03/23رهگیری مرسوله
18هوشدار53027تهران5963700085001844500001141400/03/23رهگیری مرسوله
19اقاعلي52014تهران5963700085001833700001141400/03/23رهگیری مرسوله
20نوروزي53067تهران5963700085001823000001141400/03/23رهگیری مرسوله
21مير هاديان52885تهران5963700085001812200001141400/03/23رهگیری مرسوله
22حنايي52912تهران5963700085001801500001141400/03/23رهگیری مرسوله
23الهي52896تهران5963700085001797000001141400/03/23رهگیری مرسوله
24عمادي نيکو52935تهران5963700085001786200001141400/03/23رهگیری مرسوله
25مراد پور52878تهران5963700085001775500001141400/03/23رهگیری مرسوله
26فواکهي52810تهران5963700085001764700001141400/03/23رهگیری مرسوله
27سليمي52802تهران5963700085001754000001141400/03/23رهگیری مرسوله
28طاهري52883تهران5963700085001743200001141400/03/23رهگیری مرسوله
29نيک پي52913تهران5963700085001732500001141400/03/23رهگیری مرسوله
30دهقان52873تهران5963700085001721700001141400/03/23رهگیری مرسوله
31اقاشيري52660شيراز-فارس5963700085001700200071141400/03/23رهگیری مرسوله
32روزبه52825تهران5963700085001695700001141400/03/23رهگیری مرسوله
33نيک بخت52929تهران5963700085001685000001141400/03/23رهگیری مرسوله
34زارعي52722تهران5963700085001674200001141400/03/23رهگیری مرسوله
35کاظمي52071تهران5963700085001663500001141400/03/23رهگیری مرسوله
36افشار52934تهران5963700085001652700001141400/03/23رهگیری مرسوله
37رمضاني52898تهران5963700085001642000001141400/03/23رهگیری مرسوله
38اينالو52786تهران5963700085001631200001141400/03/23رهگیری مرسوله
39سلحشور52854تهران5963700085001620500001141400/03/23رهگیری مرسوله
40حسيني52736فشم5963700085001619733451141400/03/23رهگیری مرسوله
41قربانپور52841تهران5963700085001609000001141400/03/23رهگیری مرسوله
42الماسي52889تهران5963700085001594500001141400/03/23رهگیری مرسوله
43اسدي53060تهران5963700085001583700001141400/03/23رهگیری مرسوله
44مجاهد53104تهران5963700085001573000001141400/03/23رهگیری مرسوله
45شريفي52965شيراز-فارس5963700085001562200071141400/03/23رهگیری مرسوله
46شيري52720کرج5963700085001551500031141400/03/23رهگیری مرسوله
47قرباني52958سبزوار5963700085001540700961141400/03/23رهگیری مرسوله
48کريمي52855ايلام5963700085001530006931141400/03/23رهگیری مرسوله
49جامع52963کرج5963700085001529200031141400/03/23رهگیری مرسوله
50جواهري52756دره شهر5963700085001518506961141400/03/23رهگیری مرسوله
51سرمه52840مشهد5963700085001507700091141400/03/23رهگیری مرسوله
52فرج زاده52794سقز5963700085001493206681141400/03/23رهگیری مرسوله
53واثقي52862دزفول5963700085001482506461141400/03/23رهگیری مرسوله
54لشکري52819بندرعباس5963700085001471700791141400/03/23رهگیری مرسوله
55اکفوده52731پيرانشهر5963700085001461005781141400/03/23رهگیری مرسوله
56نيازي52721قروه5963700085001406506661141400/03/23رهگیری مرسوله
57غفوري52789بندرعباس5963700085001392000791141400/03/23رهگیری مرسوله
58معين52828شيراز-فارس5963700085001381200071141400/03/23رهگیری مرسوله
59شريفي53075کرج5963700085001370500031141400/03/23رهگیری مرسوله
60لبناني52749قم5963700085001369700371141400/03/23رهگیری مرسوله
61خورشيدي52809رامسر5963700085001359004691141400/03/23رهگیری مرسوله
62الماسي52839بندرماهشهر5963700085001348206351141400/03/23رهگیری مرسوله
63عبدالي53103اصفهان5963700085001337500081141400/03/23رهگیری مرسوله
64شمايلي53059کرمانشاه5963700085001326700671141400/03/23رهگیری مرسوله
65حيدري نيا52793اروميه5963700085001316000571141400/03/23رهگیری مرسوله
66دامغاني53048کرمان5963700085001305200761141400/03/23رهگیری مرسوله
67فاطمي52785شهر کرد5963700085001290700881141400/03/23رهگیری مرسوله
68فدايي52894رشت5963700085001280000041141400/03/23رهگیری مرسوله
69زارعي52724ميناب5963700085001279207981141400/03/23رهگیری مرسوله
70شجاع52832شيراز-فارس5963700085001268500071141400/03/23رهگیری مرسوله
71حسيني52904اصفهان5963700085001257700081141400/03/23رهگیری مرسوله
72توانگر52917انديمشک5963700085001247006481141400/03/23رهگیری مرسوله
73فتحي52963اهواز5963700085001236200061141400/03/23رهگیری مرسوله
74اسکندرزاده52933اروميه5963700085001225500571141400/03/23رهگیری مرسوله
75رزاقي52938بجنورد5963700085001214700941141400/03/23رهگیری مرسوله
76کهن52930اردبيل5963700085001204000561141400/03/23رهگیری مرسوله
77کهربايي52897کرج5963700085001199500031141400/03/23رهگیری مرسوله
78زماني52832شيراز-فارس5963700085001188700071141400/03/23رهگیری مرسوله
79کلانتري53100زنجان5963700085001178000451141400/03/23رهگیری مرسوله
80کفاش52872بندرعباس5963700085001167200791141400/03/23رهگیری مرسوله
81عزيزيخاني52814اردبيل5963700085001156500561141400/03/23رهگیری مرسوله
82اکبرپور52902ميناب5963700085001145707981141400/03/23رهگیری مرسوله
83رحيمي52871هشتگرد5963700085001135003361141400/03/23رهگیری مرسوله
84رجبي52798بابل5963700085001124200471141400/03/23رهگیری مرسوله
85بينش52820دوگنبدان5963700085001113507581141400/03/23رهگیری مرسوله
86محمدي52788سنندج5963700085001102700661141400/03/23رهگیری مرسوله
87بيرانوند52884خرم آباد-لرستان5963700085001098200681141400/03/23رهگیری مرسوله
88حشمتي52945سنقر5963700085001087506751141400/03/23رهگیری مرسوله
89چنگاني52763اصفهان5963700085001076700081141400/03/23رهگیری مرسوله
90زيلويي52910کاشان5963700085001066000871141400/03/23رهگیری مرسوله
91زرنگاري52811بندرعباس5963700085001055200791141400/03/23رهگیری مرسوله
92محمودي52922هشتگرد5963700085001044503361141400/03/23رهگیری مرسوله
93محمدي52790نيشابور5963700085001033700931141400/03/23رهگیری مرسوله
94مقدم52881يزد5963700085001023000891141400/03/23رهگیری مرسوله
95ميرزايي52942رفسنجان5963700085001012200771141400/03/23رهگیری مرسوله
96لطفي52925قائم شهر5963700085001001504761141400/03/23رهگیری مرسوله
97جواهري52865مشهد5963700085000998700091141400/03/23رهگیری مرسوله
98کيهاني52800شيراز-فارس5963700085000988000071141400/03/23رهگیری مرسوله
99قمري52759همدان5963700085000977200651141400/03/23رهگیری مرسوله
100طاهري52734قهدريجان5963700085000966508461141400/03/23رهگیری مرسوله
101ترابي52899اراک5963700085000955700381141400/03/23رهگیری مرسوله
102داداش52824اصفهان5963700085000945000081141400/03/23رهگیری مرسوله
103دري گيو52804بيرجند5963700085000934200971141400/03/23رهگیری مرسوله
104منيري52758بندرعباس5963700085000923500791141400/03/23رهگیری مرسوله
105حامدي52723کرج5963700085000912700031141400/03/23رهگیری مرسوله
106دادخدايي52939بندرعباس5963700085000902000791141400/03/23رهگیری مرسوله
107عرب زاده53016مشهد5963700085000897500091141400/03/23رهگیری مرسوله
108کريم زاده53079کرمان5963700085000886700761141400/03/23رهگیری مرسوله
109قارني52901همدان5963700085000876000651141400/03/23رهگیری مرسوله
110خامسي53064گلپايگان5963700085000865208771141400/03/23رهگیری مرسوله
111رومياني52968انديمشک5963700085000854506481141400/03/23رهگیری مرسوله
112يزدي52869مشهد5963700085000843700091141400/03/23رهگیری مرسوله
113پورحسن52861اهر5963700085000833005451141400/03/23رهگیری مرسوله
114ثامري52691آبادان5963700085000822200631141400/03/23رهگیری مرسوله
115جادرسينه52815صحنه5963700085000811567461141400/03/23رهگیری مرسوله
116ابتين53081اهواز5963700085000800700061141400/03/23رهگیری مرسوله
117اکبري52838کرج5963700085000796200031141400/03/23رهگیری مرسوله
118حسيني52729خمارلو5963700085000785554641141400/03/23رهگیری مرسوله
119کريمي52791بهشهر5963700085000774704851141400/03/23رهگیری مرسوله
120بالغي52863مرند5963700085000764000541141400/03/23رهگیری مرسوله
121همايي52792سبزوار5963700085000753200961141400/03/23رهگیری مرسوله
122کاشاني52830قزوين5963700085000742500341141400/03/23رهگیری مرسوله
123کاشي52837کرمان5963700085000731700761141400/03/23رهگیری مرسوله
124رشيدي52818نطنز5963700085000721008761141400/03/23رهگیری مرسوله
125فولادوند52808خرم آباد-لرستان5963700085000710200681141400/03/23رهگیری مرسوله
126مرتضي پور53061بردسير5963700085000608207841141400/03/23رهگیری مرسوله
127علمي53097ميانه5963700085000593700531141400/03/23رهگیری مرسوله
128لاهوتي53003شيراز-فارس5963700085000583000071141400/03/23رهگیری مرسوله
129ديبازر53077اروميه5963700085000572200571141400/03/23رهگیری مرسوله
130عباسپور53030اروميه5963700085000561500571141400/03/23رهگیری مرسوله
131ميرزايي53042ايلام5963700085000550706931141400/03/23رهگیری مرسوله
132ايماني52876ساري5963700085000540000481141400/03/23رهگیری مرسوله
133ثمره53080کرمان5963700085000539200761141400/03/23رهگیری مرسوله
134صداقت52976سي سخت5963700085000528575991141400/03/23رهگیری مرسوله
135عباسپور52981مشهد5963700085000517700091141400/03/23رهگیری مرسوله
136اجلالي53099محمودآباد-مازندران5963700085000507004631141400/03/23رهگیری مرسوله
137کريمي52969اهواز5963700085000492500061141400/03/23رهگیری مرسوله
138کاظمي53057خوي5963700085000481700581141400/03/23رهگیری مرسوله
139جوانمرد53032اصفهان5963700085000471000081141400/03/23رهگیری مرسوله
140ذوقلي52972نور5963700085000460204641141400/03/23رهگیری مرسوله
141رياضي53008کرج5963700085000459500031141400/03/23رهگیری مرسوله
142ماسپي53069دهلران5963700085000448706981141400/03/23رهگیری مرسوله
143تقي زاده53007همدان5963700085000438000651141400/03/23رهگیری مرسوله
144عبدالهي53010يزد5963700085000427200891141400/03/23رهگیری مرسوله
145فرهادي52968اهواز5963700085000416500061141400/03/23رهگیری مرسوله
146عسگرپور53052اردبيل5963700085000405700561141400/03/23رهگیری مرسوله
147تقوي53078بروجرد5963700085000391200691141400/03/23رهگیری مرسوله
148نيکدل53031تربت جام5963700085000380509571141400/03/23رهگیری مرسوله
149ساداتي53054ساري5963700085000379700481141400/03/23رهگیری مرسوله
150ياراحمدي53028تربت جام5963700085000369009571141400/03/23رهگیری مرسوله
151ولي پور52980کرج5963700085000358200031141400/03/23رهگیری مرسوله
152يکاني پور53002بازرگان5963700085000347558671141400/03/23رهگیری مرسوله
153انصاريان52967بندرعباس5963700085000336700791141400/03/23رهگیری مرسوله
154طهان52984انديمشک5963700085000326006481141400/03/23رهگیری مرسوله
155صادق نزاد53040اصفهان5963700085000315200081141400/03/23رهگیری مرسوله
156خوران52859بندرعباس5963700085000290000791141400/03/23رهگیری مرسوله
157سرتيپ زاده52887بندرجاسک5963700085000289279791141400/03/23رهگیری مرسوله
158بهرامي52860ساري5963700085000278500481141400/03/23رهگیری مرسوله
159صالحي52726اراک5963700085000267700381141400/03/23رهگیری مرسوله
160اقايي52906ميبد5963700085000257008961141400/03/23رهگیری مرسوله
161موسوي52868بهبهان5963700085000246206361141400/03/23رهگیری مرسوله
162رفيعي52870شهرجديدمهاجران5963700085000235503991141400/03/23رهگیری مرسوله
163کرکبودي52892تنکابن5963700085000224704681141400/03/23رهگیری مرسوله
164مظاهري52905اصفهان5963700085000214000081141400/03/23رهگیری مرسوله
165محسني47358گرگان5963700085000203200491141400/03/23رهگیری مرسوله
166زين الديني52875کرج5963700085000198700031141400/03/23رهگیری مرسوله
167اميري52796بابل5963700085000188000471141400/03/23رهگیری مرسوله
168فخري52845جوانرود5963700085000177267981141400/03/23رهگیری مرسوله
169بياني فر52801رشت5963700085000166500041141400/03/23رهگیری مرسوله
170پور ايمان52928رشت5963700085000155700041141400/03/23رهگیری مرسوله
171قادري53044شيراز-فارس5963700085000145000071141400/03/23رهگیری مرسوله
172ميرزاوند53041خرم آباد-لرستان5963700085000134200681141400/03/23رهگیری مرسوله
173فرامرزي53025کرج5963700085000123500031141400/03/23رهگیری مرسوله
174عباسزاده53058زنجان5963700085000112700451141400/03/23رهگیری مرسوله
175اعتمادي52807اصفهان5963700085000102000081141400/03/23رهگیری مرسوله
176مظفري52816کرمان5963700085000097500761141400/03/23رهگیری مرسوله
177محمد ميرزايي52833کرمان5963700085000086700761141400/03/23رهگیری مرسوله
178تقي پور52741کرج5963700085000076000031141400/03/23رهگیری مرسوله
179دهقانيان53045شيراز-فارس5963700085000065200071141400/03/23رهگیری مرسوله
180شفاعت53035خسرو شهر5963700085000054553551141400/03/23رهگیری مرسوله
181همتي53195هنديجان6082200085000792263591141400/03/23رهگیری مرسوله
182کريمي53200شيراز-فارس6082200085000781500071141400/03/23رهگیری مرسوله
183سعيديان53194آمل6082200085000770700461141400/03/23رهگیری مرسوله
184پروين53124تهران6082200085000760000001141400/03/23رهگیری مرسوله
185زيارتي53209تهران6082200085000759200001141400/03/23رهگیری مرسوله
186دهقان53190شهریار6082200085000748503351141400/03/23رهگیری مرسوله
187کشاورز53156مشهد6082200085000737700091141400/03/23رهگیری مرسوله
188صادقي53180ری6082200085000727001813141400/03/23رهگیری مرسوله
189حق جو53189بهبهان6082200085000716206361141400/03/23رهگیری مرسوله
190حسني53214تهران6082200085000705500001141400/03/23رهگیری مرسوله
191محمودي53205قائم شهر6082200085000691004761141400/03/23رهگیری مرسوله
192اشرف پور53212تهران6082200085000680200001141400/03/23رهگیری مرسوله
193کوهساري53196ماسال6082200085000679504381141400/03/23رهگیری مرسوله
194حکيم پور53169يزد6082200085000668700891141400/03/23رهگیری مرسوله
195رسوليها53140تهران6082200085000658000001141400/03/23رهگیری مرسوله
196شهابي53147چمستان6082200085000647246431141400/03/23رهگیری مرسوله
197عزيزي53202ياسوج6082200085000636507591141400/03/23رهگیری مرسوله
198درخشنده53141ايلام6082200085000625706931141400/03/23رهگیری مرسوله
199ترکيان53134تهران6082200085000615000001141400/03/23رهگیری مرسوله
200ارشادي53174کرمانشاه6082200085000604200671141400/03/23رهگیری مرسوله
201مومني53118تهران6082200085000599700001141400/03/23رهگیری مرسوله
202دژمن53199دوگنبدان6082200085000589007581141400/03/23رهگیری مرسوله
203هنرکار53201چالوس6082200085000578204661141400/03/23رهگیری مرسوله
204آمويي53173تهران6082200085000567500001141400/03/23رهگیری مرسوله
205رضايي53126شاهرود6082200085000556700361141400/03/23رهگیری مرسوله
206ربيعي53184سنندج6082200085000546000661141400/03/23رهگیری مرسوله
207بازيار53187اصفهان6082200085000535200081141400/03/23رهگیری مرسوله
208کارخانه53142تهران6082200085000524500001141400/03/23رهگیری مرسوله
209صالحي53218بروجرد6082200085000513700691141400/03/23رهگیری مرسوله
210حسيني53122تهران6082200085000503000001141400/03/23رهگیری مرسوله
211بحري53193کياشهر6082200085000498544471141400/03/23رهگیری مرسوله
212نوري53150اسدآباد6082200085000487706541141400/03/23رهگیری مرسوله
213کستوي53166مشهد6082200085000477000091141400/03/23رهگیری مرسوله
214کريمي53215اصفهان6082200085000466200081141400/03/23رهگیری مرسوله
215رسول نژاد53105سلماس6082200085000455505881141400/03/23رهگیری مرسوله
216عزتي53208تهران6082200085000444700001141400/03/23رهگیری مرسوله
217زماني53185تهران6082200085000434000001141400/03/23رهگیری مرسوله
218نصر53213شيراز-فارس6082200085000423200071141400/03/23رهگیری مرسوله
219کوپايي53159تهران6082200085000412500001141400/03/23رهگیری مرسوله
220شاهرخي53183خرم آباد-لرستان6082200085000401700681141400/03/23رهگیری مرسوله
221جمشيدي53135اهواز6082200085000397200061141400/03/23رهگیری مرسوله
222علوي53163زنجان6082200085000386500451141400/03/23رهگیری مرسوله
223پورتوکلي53175بندرعباس6082200085000375700791141400/03/23رهگیری مرسوله
224واسقي53203تهران6082200085000365000001141400/03/23رهگیری مرسوله
225يزدان ستا53197کرج6082200085000354200031141400/03/23رهگیری مرسوله
226سهرابي53116بوشهر6082200085000343500751141400/03/23رهگیری مرسوله
227خاني53152قزوين6082200085000332700341141400/03/23رهگیری مرسوله
228آريان53119تهران6082200085000322000001141400/03/23رهگیری مرسوله
229پورعباسي53186رشت6082200085000311200041141400/03/23رهگیری مرسوله
230انصاري53198اهواز6082200085000300500061141400/03/23رهگیری مرسوله
231قناطير53211شيراز-فارس6082200085000296000071141400/03/23رهگیری مرسوله
232جعفري53182تهران6082200085000285200001141400/03/23رهگیری مرسوله
233رضايي53179تهران6082200085000274500001141400/03/23رهگیری مرسوله
234محمدي53400تهران6082200085000263700001141400/03/23رهگیری مرسوله
235کاشفي53204سمنان6082200085000253000351141400/03/23رهگیری مرسوله
236حسيني53192کرمانشاه6082200085000242200671141400/03/23رهگیری مرسوله
237کارگران53176بندرعباس6082200085000231500791141400/03/23رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید