لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 24 خرداد 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1اسکندرنژاد53331تهران5961300086002515000001111400.3.24رهگیری مرسوله
2رجبي53404اراک5961300086002504200381111400.3.24رهگیری مرسوله
3غلامي53307تهران5961300086002499700001111400.3.24رهگیری مرسوله
4ديزاني53522قزوين5961300086002489000341111400.3.24رهگیری مرسوله
5عمراني53297تهران5961300086002478200001111400.3.24رهگیری مرسوله
6مداح53308دزفول5961300086002467506461111400.3.24رهگیری مرسوله
7خيرالهي53395رباطکریم5961300086002456703761111400.3.24رهگیری مرسوله
8دادگر53335تهران5961300086002446000001111400.3.24رهگیری مرسوله
9دهقاني53406بم5961300086002435207661111400.3.24رهگیری مرسوله
10اصل53347اردبيل5961300086002424500561111400.3.24رهگیری مرسوله
11سجادي53305بروجرد5961300086002413700691111400.3.24رهگیری مرسوله
12عالي وند53324اراک5961300086002403000381111400.3.24رهگیری مرسوله
13کاوسي53393تهران5961300086002398500001111400.3.24رهگیری مرسوله
14اجاقي53409تهران5961300086002387700001111400.3.24رهگیری مرسوله
15برزگري53416رفسنجان5961300086002377000771111400.3.24رهگیری مرسوله
16روشناسان53302کرج5961300086002366200031111400.3.24رهگیری مرسوله
17محموديان53418مريوان5961300086002355506671111400.3.24رهگیری مرسوله
18رشيدي53419رشت5961300086002344700041111400.3.24رهگیری مرسوله
19شهشهاني53408تهران5961300086002334000001111400.3.24رهگیری مرسوله
20بختياري53330يزد5961300086002323200891111400.3.24رهگیری مرسوله
21قياسپور53300قزوين5961300086002312500341111400.3.24رهگیری مرسوله
22پرويزي53306تهران5961300086002301700001111400.3.24رهگیری مرسوله
23خانمحمدي49836تهران5961300086002297200001111400.3.24رهگیری مرسوله
24نظريان53341قزوين5961300086002286500341111400.3.24رهگیری مرسوله
25طراقيه53312تهران5961300086002275700001111400.3.24رهگیری مرسوله
26فرجي53413تهران5961300086002265000001111400.3.24رهگیری مرسوله
27تقوي53336تهران5961300086002254200001111400.3.24رهگیری مرسوله
28راضي53301قم5961300086002243500371111400.3.24رهگیری مرسوله
29زکريا53403تهران5961300086002232700001111400.3.24رهگیری مرسوله
30اقايي53415تهران5961300086002222000001111400.3.24رهگیری مرسوله
31موسوي53387تهران5961300086002211200001111400.3.24رهگیری مرسوله
32سحر53410تهران5961300086002200500001111400.3.24رهگیری مرسوله
33يوسفي نژاد53360تنکابن5961300086002196004681111400.3.24رهگیری مرسوله
34کمالي53309تهران5961300086002185200001111400.3.24رهگیری مرسوله
35دلائلي53508شيراز-فارس5961300086001727500071111400.3.24رهگیری مرسوله
36حيدزاده53455پارس آباد5961300086001716705691111400.3.24رهگیری مرسوله
37خسروي53435شيراز-فارس5961300086001706000071111400.3.24رهگیری مرسوله
38لواساني53451تهران5961300086001691500001111400.3.24رهگیری مرسوله
39بهرامي53430اصفهان5961300086001680700081111400.3.24رهگیری مرسوله
40پورجعفري53464تهران5961300086001670000001111400.3.24رهگیری مرسوله
41کاظمي53515پرند5961300086001669237611111400.3.24رهگیری مرسوله
42محمود ابادي53466کرمان5961300086001658500761111400.3.24رهگیری مرسوله
43صفرپور53476زنجان5961300086001647700451111400.3.24رهگیری مرسوله
44صادقي53509بندرعباس5961300086001637000791111400.3.24رهگیری مرسوله
45نيازي53310شيراز-فارس5961300086001626200071111400.3.24رهگیری مرسوله
46امامي53397تهران5961300086001615500001111400.3.24رهگیری مرسوله
47برخورداري53423تهران5961300086001604700001111400.3.24رهگیری مرسوله
48ضيافتي53433همدان5961300086001590200651111400.3.24رهگیری مرسوله
49ساريان53516ميمه-اصفهان5961300086001589508351111400.3.24رهگیری مرسوله
50حيدري53518اصفهان5961300086001578700081111400.3.24رهگیری مرسوله
51عرب53396يزد5961300086001568000891111400.3.24رهگیری مرسوله
52مولايي53456تهران5961300086001557200001111400.3.24رهگیری مرسوله
53آقايي53431رحيم آباد5961300086001546544931111400.3.24رهگیری مرسوله
54رضاي منش53432تهران5961300086001535700001111400.3.24رهگیری مرسوله
55باريکاني53467تهران5961300086001525000001111400.3.24رهگیری مرسوله
56علي نژاد53506تهران5961300086001514200001111400.3.24رهگیری مرسوله
57ترک53473همدان5961300086001503500651111400.3.24رهگیری مرسوله
58نراقي53465تهران5961300086001499000001111400.3.24رهگیری مرسوله
59صابري53429اهرم5961300086001488207551111400.3.24رهگیری مرسوله
60جلالي53439گرگان5961300086001477500491111400.3.24رهگیری مرسوله
61قليزادگان53450تهران5961300086001466700001111400.3.24رهگیری مرسوله
62شيرزادي53447مريوان5961300086001456006671111400.3.24رهگیری مرسوله
63جعفري53474نقده5961300086001445205761111400.3.24رهگیری مرسوله
64عشقي فرد53489تهران5961300086001434500001111400.3.24رهگیری مرسوله
65محمودي53438تهران5961300086001423700001111400.3.24رهگیری مرسوله
66رضوي53442آمل5961300086001413000461111400.3.24رهگیری مرسوله
67جعفري53514تهران5961300086001402200001111400.3.24رهگیری مرسوله
68صديقي53441سبزوار5961300086001397700961111400.3.24رهگیری مرسوله
69حيائيان53512سيرجان5961300086001387000781111400.3.24رهگیری مرسوله
70ناظمي53427اصفهان5961300086001296500081141400.3.24رهگیری مرسوله
71نمازي53463شبستر5961300086001285705381141400.3.24رهگیری مرسوله
72طاهري53434گرمسار5961300086001275003581141400.3.24رهگیری مرسوله
73فرج زاده53421سقز5961300086001264206681141400.3.24رهگیری مرسوله
74توسلي53334تهران5961300086001253500001141400.3.24رهگیری مرسوله
75حسين خاني53480زنجان5961300086001242700451141400.3.24رهگیری مرسوله
76اميرنژاد53337پل سفيد5961300086001232004791141400.3.24رهگیری مرسوله
77سيدين53477شهر کرد5961300086001221200881141400.3.24رهگیری مرسوله
78عزيزي53411کرج5961300086001210500031141400.3.24رهگیری مرسوله
79طبري53468فسا5961300086001209707461141400.3.24رهگیری مرسوله
80قاسمي53437تهران5961300086001195200001141400.3.24رهگیری مرسوله
81قرقاني53422سميرم5961300086001184508661141400.3.24رهگیری مرسوله
82دودانگه د53519ابهر5961300086001173704561141400.3.24رهگیری مرسوله
83نظري53275رامسر5961300086001152204691141400.3.24رهگیری مرسوله
84شايسته53459تهران5961300086001141500001141400.3.24رهگیری مرسوله
85جنتي53457تهران5961300086001130700001141400.3.24رهگیری مرسوله
86مطيع53507کاشمر5961300086001120009671141400.3.24رهگیری مرسوله
87وفاپور53420خورموج5961300086001119207541141400.3.24رهگیری مرسوله
88موسوي53443شهرضا5961300086001108500861141400.3.24رهگیری مرسوله
89مهدوي53452تهران5961300086001094000001141400.3.24رهگیری مرسوله
90افشارپور53454بوشهر5961300086001083200751141400.3.24رهگیری مرسوله
91اخوتيان53446تهران5961300086001072500001141400.3.24رهگیری مرسوله
92محمدي53491داراب-فارس5961300086001061707481141400.3.24رهگیری مرسوله
93بخشنده53545بابل5961300086001051000471141400.3.24رهگیری مرسوله
94فرجاد53243تهران5961300086001040200001141400.3.24رهگیری مرسوله
95امين پور53123تهران5961300086001039500001141400.3.24رهگیری مرسوله
96سپهري راد53276تهران5961300086001028700001141400.3.24رهگیری مرسوله
97فرشچي53234رشت5961300086001018000041141400.3.24رهگیری مرسوله
98ناطق53279نيشابور5961300086001007200931141400.3.24رهگیری مرسوله
99مکارم53261شيراز-فارس5961300086000994500071141400.3.24رهگیری مرسوله
100احمدي53520تهران5961300086000983700001141400.3.24رهگیری مرسوله
101مهرابي53537تهران5961300086000973000001141400.3.24رهگیری مرسوله
102احمدوش53139بناب5961300086000962205551141400.3.24رهگیری مرسوله
103انحصاري53284کرمان5961300086000951500761141400.3.24رهگیری مرسوله
104غلامي53530مشهد5961300086000940700091141400.3.24رهگیری مرسوله
105اقابابايي53540کچوييه5961300086000930084961141400.3.24رهگیری مرسوله
106ستاري53528تهران5961300086000929200001141400.3.24رهگیری مرسوله
107جعفري پور53325تهران5961300086000918500001141400.3.24رهگیری مرسوله
108بازوند53475پردیس5961300086000907716581141400.3.24رهگیری مرسوله
109نيازي53541شيراز-فارس5961300086000882500071141400.3.24رهگیری مرسوله
110شفيق53544آمل5961300086000871700461141400.3.24رهگیری مرسوله
111زاده53536تهران5961300086000861000001141400.3.24رهگیری مرسوله
112جعفري53524فريدونکنار5961300086000850204751141400.3.24رهگیری مرسوله
113يحيي پور53539تهران5961300086000849500001141400.3.24رهگیری مرسوله
114نعمتي فر53534تهران5961300086000838700001141400.3.24رهگیری مرسوله
115دهقان53543تهران5961300086000828000001141400.3.24رهگیری مرسوله
116شفيعي53532ميبد5961300086000817208961141400.3.24رهگیری مرسوله
117ابراهيم زاده53527تهران5961300086000806500001141400.3.24رهگیری مرسوله
118وزيري53266گرگان5961300086000792000491141400.3.24رهگیری مرسوله
119صدف53392تهران5961300086000781200001141400.3.24رهگیری مرسوله
120کريمي53399يزد5961300086000770500891141400.3.24رهگیری مرسوله
121غلامزاده53299تهران5961300086000769700001141400.3.24رهگیری مرسوله
122احمدي53345رشت5961300086000759000041141400.3.24رهگیری مرسوله
123عطريان53231همدان5961300086000748200651141400.3.24رهگیری مرسوله
124توکلي53136بوئين و مياندشت5961300086000737585651141400.3.24رهگیری مرسوله
125صالحپور53233کرج5961300086000726700031141400.3.24رهگیری مرسوله
126کربلي53291محلات5961300086000716003781141400.3.24رهگیری مرسوله
127آقايي53388ميانه5961300086000705200531141400.3.24رهگیری مرسوله
128پويان53138کرمان5961300086000690700761141400.3.24رهگیری مرسوله
129مقييمي53047تهران5961300086000680000001141400.3.24رهگیری مرسوله
130گودرزي53128خرم آباد-لرستان5961300086000679200681141400.3.24رهگیری مرسوله
131صفري53318بابلسر5961300086000668504741141400.3.24رهگیری مرسوله
132اسدي53240کرمان5961300086000657700761141400.3.24رهگیری مرسوله
133نجارزاده53428تهران5961300086000647000001141400.3.24رهگیری مرسوله
134مظلوميان53329تهران5961300086000636200001141400.3.24رهگیری مرسوله
135نعمتي53407تهران5961300086000625500001141400.3.24رهگیری مرسوله
136هاشمي53390کازرون5961300086000614700731141400.3.24رهگیری مرسوله
137پارسا53271هشتپر5961300086000604004371141400.3.24رهگیری مرسوله
138املشي53343مشهد5961300086000599500091141400.3.24رهگیری مرسوله
139پرنچي53333تهران5961300086000588700001141400.3.24رهگیری مرسوله
140محمدخواه53521تهران5961300086000578000001141400.3.24رهگیری مرسوله
141ربيع پور53290کلاردشت5961300086000567246661141400.3.24رهگیری مرسوله
142نعيم آسا53294رشت5961300086000556500041141400.3.24رهگیری مرسوله
143مقدم53125تهران5961300086000513500001111400.3.24رهگیری مرسوله
144کياني53253اهواز5961300086000502700061111400.3.24رهگیری مرسوله
145قاسمي53346فيروز آباد-فارس5961300086000498207471111400.3.24رهگیری مرسوله
146زينلي53155اهواز5961300086000487500061111400.3.24رهگیری مرسوله
147زاهدي53268تهران5961300086000476700001111400.3.24رهگیری مرسوله
148ميرنظامي53296کرمان5961300086000466000761111400.3.24رهگیری مرسوله
149بلبلسي53252کوچصفهان5961300086000455243461111400.3.24رهگیری مرسوله
150آرمان53241قزوين5961300086000444500341111400.3.24رهگیری مرسوله
151موسوي53295تهران5961300086000433700001111400.3.24رهگیری مرسوله
152ابراهيمي53244فريدونکنار5961300086000423004751111400.3.24رهگیری مرسوله
153نمين53238قزوين5961300086000412200341111400.3.24رهگیری مرسوله
154خواجه53313تهران5961300086000401500001111400.3.24رهگیری مرسوله
155يزداني53321تهران5961300086000397000001111400.3.24رهگیری مرسوله
156سهرابي53263کرمانشاه5961300086000386200671111400.3.24رهگیری مرسوله
157شاهين53319تهران5961300086000375500001111400.3.24رهگیری مرسوله
158شجاعي53278سنندج5961300086000364700661111400.3.24رهگیری مرسوله
159ساکي53283کرج5961300086000354000031111400.3.24رهگیری مرسوله
160نورالديني53322يزد5961300086000343200891111400.3.24رهگیری مرسوله
161پور جواد53282نظرآباد5961300086000332503331111400.3.24رهگیری مرسوله
162محمدي53272رامسر5961300086000321704691111400.3.24رهگیری مرسوله
163پيشرو53285شاهين شهر5961300086000311000831111400.3.24رهگیری مرسوله
164صلح جو53286مشهد5961300086000300200091111400.3.24رهگیری مرسوله
165پناهي ر53262تهران5961300086000295700001111400.3.24رهگیری مرسوله
166ماسپي53328دهلران5961300086000285006981111400.3.24رهگیری مرسوله
167شفيبعي53236بابل5961300086000274200471111400.3.24رهگیری مرسوله
168مرادي53255تهران5961300086000263500001111400.3.24رهگیری مرسوله
169جاويد53165تهران5961300086000252700001111400.3.24رهگیری مرسوله
170اصفهاني53260تهران5961300086000242000001111400.3.24رهگیری مرسوله
171نوروززاده53132تهران5961300086000231200001111400.3.24رهگیری مرسوله
172جهان بخش53246اهواز5961300086000220500061111400.3.24رهگیری مرسوله
173غروي53259تهران5961300086000219700001111400.3.24رهگیری مرسوله
174صالحي53248بندرماهشهر5961300086000209006351111400.3.24رهگیری مرسوله
175زابلي زاده53270تهران5961300086000194500001111400.3.24رهگیری مرسوله
176سليماني53320تهران5961300086000183700001111400.3.24رهگیری مرسوله
177نصيريان53242مشهد5961300086000173000091111400.3.24رهگیری مرسوله
178عموزاده53348تهران5961300086000162200001111400.3.24رهگیری مرسوله
179محمدزاده53144فردیس5961300086000151531656111400.3.24رهگیری مرسوله
180فرزانفر53239اصفهان5961300086000140700081111400.3.24رهگیری مرسوله
181کحبوبي53167اسلام شهر5961300086000130000331111400.3.24رهگیری مرسوله
182کنعاني پور53249درچه پياز5961300086000129208431111400.3.24رهگیری مرسوله
183محتشمي53287تهران5961300086000118500001111400.3.24رهگیری مرسوله
184حسن زاده53235تهران5961300086000107700001111400.3.24رهگیری مرسوله
185اميد علي53350تهران5961300086000093200001111400.3.24رهگیری مرسوله
186حاج بابايي53251رشت5961300086000082500041111400.3.24رهگیری مرسوله
187شايسته فر53257تهران5961300086000071700001111400.3.24رهگیری مرسوله
188حقيقت53265پارسيان5961300086000061079771111400.3.24رهگیری مرسوله
189مسيبي53258تهران5961300086000050200001111400.3.24رهگیری مرسوله
190دهقاني53148شهر کرد5961300086000049500881111400.3.24رهگیری مرسوله
191بندگي53264تهران5961300086000038700001111400.3.24رهگیری مرسوله
192ندافي53359اصفهان-(سپاهان شهر)5961300086000028081799111400.3.24رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید