لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 6 شهریور 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1نوراله68240تهران5963700161000881500001141400/06/06رهگیری مرسوله
2ابراهيمي68458تهران5963700161000870700001141400/06/06رهگیری مرسوله
3رنجي68469تهران5963700161000860000001141400/06/06رهگیری مرسوله
4فرزاد68456تهران5963700161000859200001141400/06/06رهگیری مرسوله
5مقيسه68409تهران5963700161000848500001141400/06/06رهگیری مرسوله
6لبافي68394تهران5963700161000837700001141400/06/06رهگیری مرسوله
7ميررضايي68416تهران5963700161000827000001141400/06/06رهگیری مرسوله
8کريمي68405تهران5963700161000816200001141400/06/06رهگیری مرسوله
9رهنمايي68385تهران5963700161000805500001141400/06/06رهگیری مرسوله
10دولتي68443بابل5963700161000791000471141400/06/06رهگیری مرسوله
11خدابخش68441اصفهان5963700161000780200081141400/06/06رهگیری مرسوله
12مقيمان68466نيشابور5963700161000779500931141400/06/06رهگیری مرسوله
13پور جمال68381بندرعباس5963700161000768700791141400/06/06رهگیری مرسوله
14عقيلي68404رشت5963700161000758000041141400/06/06رهگیری مرسوله
15ناظري68464بندرانزلي5963700161000747200431141400/06/06رهگیری مرسوله
16رضازاده68391مشهد5963700161000736500091141400/06/06رهگیری مرسوله
17حاجتي68442رشت5963700161000725700041141400/06/06رهگیری مرسوله
18مختاري68402همدان5963700161000715000651141400/06/06رهگیری مرسوله
19حسيني68387آبادان5963700161000704200631141400/06/06رهگیری مرسوله
20ميرزايي68455رودسر5963700161000667504481121400/06/06رهگیری مرسوله
21حسيني68397تهران5963700161000656700001121400/06/06رهگیری مرسوله
22اکبري68434تهران5963700161000646000001121400/06/06رهگیری مرسوله
23نوبهاري68398تهران5963700161000635200001121400/06/06رهگیری مرسوله
24نيازي68408تهران5963700161000624500001121400/06/06رهگیری مرسوله
25احمري پور68386کرمانشاه5963700161000613700671121400/06/06رهگیری مرسوله
26حاتمي68406کرمان5963700161000603000761121400/06/06رهگیری مرسوله
27محمدي68440تهران5963700161000598500001121400/06/06رهگیری مرسوله
28ساري68376تهران5963700161000587700001121400/06/06رهگیری مرسوله
29کريمي68400تهران5963700161000577000001121400/06/06رهگیری مرسوله
30بينا68389جهرم5963700161000566200741121400/06/06رهگیری مرسوله
31خلفي68470زنجان5963700161000555500451121400/06/06رهگیری مرسوله
32احمدي68383تهران5963700161000544700001121400/06/06رهگیری مرسوله
33نجفي68411تهران5963700161000534000001121400/06/06رهگیری مرسوله
34شايسته68395تهران5963700161000523200001121400/06/06رهگیری مرسوله
35ازادي68410پردیس5963700161000512516581121400/06/06رهگیری مرسوله
36اختياري68444تهران5963700161000501700001121400/06/06رهگیری مرسوله
37زينلي68382انار5963700161000497207741121400/06/06رهگیری مرسوله
38روشن راد68404شيراز-فارس5963700161000486500071131400/06/06رهگیری مرسوله
39اسماعيلي68399کرج5963700161000475700031131400/06/06رهگیری مرسوله
40صفاري68390مشهد5963700161000465000091131400/06/06رهگیری مرسوله
41لطافتي68396کرمانشاه5963700161000454200671131400/06/06رهگیری مرسوله
42اسماعيلي68380تهران5963700161000443500001131400/06/06رهگیری مرسوله
43خمسه تبار68474تهران5963700161000432700001131400/06/06رهگیری مرسوله
44فراهاني68487تهران5963700161000422000001131400/06/06رهگیری مرسوله
45طاهر خانچي68475تهران5963700161000411200001131400/06/06رهگیری مرسوله
46مير جعفري68467تهران5963700161000400500001131400/06/06رهگیری مرسوله
47رنجبر68465تهران5963700161000396000001131400/06/06رهگیری مرسوله
48باقري68392ساوه5963700161000385200391131400/06/06رهگیری مرسوله
49شاهي68491گرمسار5963700161000374503581131400/06/06رهگیری مرسوله
50وطن دوست68477رشت5963700161000363700041131400/06/06رهگیری مرسوله
51ظفرخواه68483اروميه5963700161000353000571131400/06/06رهگیری مرسوله
52وکيلي68479رشت5963700161000342200041131400/06/06رهگیری مرسوله
53عبدالهي68460قم5963700161000331500371131400/06/06رهگیری مرسوله
54قاضي زاده68471مشهد5963700161000320700091131400/06/06رهگیری مرسوله
55سبزاري68490مشهد5963700161000310000091131400/06/06رهگیری مرسوله
56عظيمي68480اردبيل5963700161000309200561131400/06/06رهگیری مرسوله
57نوذرعالي68495ايذه5963700161000294706391131400/06/06رهگیری مرسوله
58حسيني68457گرگان5963700161000284000491131400/06/06رهگیری مرسوله
59رحماني68476شهر کرد5963700161000273200881131400/06/06رهگیری مرسوله
60فتحي68478همدان5963700161000262500651131400/06/06رهگیری مرسوله
61تيموري68472بندرماهشهر5963700161000251706351131400/06/06رهگیری مرسوله
62کرباسي68393اصفهان5963700161000241000081131400/06/06رهگیری مرسوله
63سليمي68473تهران5963700161000230200001131400/06/06رهگیری مرسوله
64کاوياني زاده68485کرج5963700161000229500031131400/06/06رهگیری مرسوله
65سرداري68489تهران5963700161000218700001131400/06/06رهگیری مرسوله
66موسوي68494يزد5963700161000208000891131400/06/06رهگیری مرسوله
67نوروزي68493همدان5963700161000193500651131400/06/06رهگیری مرسوله
68احمدرضانظري68253اقليد6082600161000148707381131400/06/06رهگیری مرسوله
69اختر محمودي68264تهران6082600161000688000001131400/06/06رهگیری مرسوله
70اکرم دامغانيان68257تهران6082600161000464000001131400/06/06رهگیری مرسوله
71الناز ميرطاوسي68297شهرضا6082600161000192500861131400/06/06رهگیری مرسوله
72الهام آقاداداشي68258نوشهر6082600161000421004651131400/06/06رهگیری مرسوله
73الهام کاشاني68374اراک6082600161000804500381131400/06/06رهگیری مرسوله
74الهه فرخ آبادي68303مشهد6082600161000352000091111400/06/06رهگیری مرسوله
75آزاده باقري68371تهران6082600161000757000001131400/06/06رهگیری مرسوله
76آيداکازروني68365اهواز6082600161000735500061131400/06/06رهگیری مرسوله
77بهزادگلبازي68388شيراز-فارس6082600161000767700071131400/06/06رهگیری مرسوله
78پريساوارسته68307تهران6082600161000869000001131400/06/06رهگیری مرسوله
79تهمينه ابراهيم زاده68275کرج6082600161000543700031131400/06/06رهگیری مرسوله
80حامددلنشاط68255اصفهان6082600161000474700081131400/06/06رهگیری مرسوله
81حميده بغدادي68283تهران6082600161000634200001131400/06/06رهگیری مرسوله
82روياعزيزي68272يزد6082600161000105700891131400/06/06رهگیری مرسوله
83زهرا عباسي68370آب بر6082600161000602004591131400/06/06رهگیری مرسوله
84زهرا قلاني68305اصفهان6082600161000240000081131400/06/06رهگیری مرسوله
85زهراعلي بخشي68301نهاوند6082600161000442506591131400/06/06رهگیری مرسوله
86زهراعلي محمدي68302بندرعباس6082600161000409500791131400/06/06رهگیری مرسوله
87زهره جامع68243کرج-(مهرشهر)6082600161000127231836131400/06/06رهگیری مرسوله
88سارابيگي68377تهران6082600161000586700001131400/06/06رهگیری مرسوله
89سارامرکزي68288کرج6082600161000533000031131400/06/06رهگیری مرسوله
90ساره رضايي مهر68372آباده6082600161000597507391131400/06/06رهگیری مرسوله
91سليمانيان68277تهران6082600161000395000001131400/06/06رهگیری مرسوله
92سميرا پزشکپور68262تهران6082600161000261500001131400/06/06رهگیری مرسوله
93سميه صفري68315اسلام شهر6082600161000576000331131400/06/06رهگیری مرسوله
94شبنم روانشاد68378تهران6082600161000746200001131400/06/06رهگیری مرسوله
95شهبازي68256اصفهان6082600161000522200081131400/06/06رهگیری مرسوله
96شهرزادجلي68286تهران6082600161000384200001131400/06/06رهگیری مرسوله
97شهره راد38403اردستان6082600161000858208381131400/06/06رهگیری مرسوله
98شيدا بهبودي68242تهران6082600161000250700001131400/06/06رهگیری مرسوله
99شيما طاهر68278تهران6082600161000181700001131400/06/06رهگیری مرسوله
100شيوا بکيان68270رضوانشهر-گيلان6082600161000666543841131400/06/06رهگیری مرسوله
101صديقه نقيب68291تهران6082600161000329700001111400/06/06رهگیری مرسوله
102علي براتي68289تهران6082600161000453200001131400/06/06رهگیری مرسوله
103غزال قرباني68267تهران6082600161000091200001131400/06/06رهگیری مرسوله
104فاطمه سليمي فرد68263شيراز-فارس6082600161000239200071131400/06/06رهگیری مرسوله
105فاطمه صالحي68298نجف آباد6082600161000207000851131400/06/06رهگیری مرسوله
106فاطمه عبيدي68368مشهد6082600161000847500091131400/06/06رهگیری مرسوله
107فاطمه فرجي68259کرمانشاه6082600161000698700671131400/06/06رهگیری مرسوله
108فردخت شاه حسيني68332تهران6082600161000778500001131400/06/06رهگیری مرسوله
109فرزانه محمد حسن زاده68279تهران6082600161000228500001131400/06/06رهگیری مرسوله
110فوژان آزاد68294شيراز-فارس6082600161000500700071131400/06/06رهگیری مرسوله
111فيروزه کرمانشاهي68314تهران6082600161000724700001131400/06/06رهگیری مرسوله
112کبري صفيعي68265بوئين زهرا6082600161000138003451131400/06/06رهگیری مرسوله
113کيميامرادي68296تهران6082600161000330500001111400/06/06رهگیری مرسوله
114ليدامراد بخش68379رشت6082600161000815200041131400/06/06رهگیری مرسوله
115ليلا ترحمي68306رشت6082600161000623500041131400/06/06رهگیری مرسوله
116ليلامصداقي نيا68276تهران6082600161000565200001131400/06/06رهگیری مرسوله
117ليلامنوچهري68254تهران6082600161000511500001131400/06/06رهگیری مرسوله
118مارال محمدي68285شيراز-فارس6082600161000341200071111400/06/06رهگیری مرسوله
119محبوبه سيد آبادي68311سبزوار6082600161000789200961131400/06/06رهگیری مرسوله
120مريم گل محمدزاده68284تربت جام6082600161000160209571131400/06/06رهگیری مرسوله
121مريم مختار68290شيراز-فارس6082600161000410200071131400/06/06رهگیری مرسوله
122مريم وصالي پور68312مشهد6082600161000272200091131400/06/06رهگیری مرسوله
123مريم همتيان68333اهواز6082600161000612700061131400/06/06رهگیری مرسوله
124معصومه قاسمي68280بندرانزلي6082600161000171000431131400/06/06رهگیری مرسوله
125معينيان فاطمه68282سمنان6082600161000431700351131400/06/06رهگیری مرسوله
126مهتاب موسي خاني68295گرگان6082600161000362700491111400/06/06رهگیری مرسوله
127مهديه عباسي68308بندرعباس6082600161000655700791131400/06/06رهگیری مرسوله
128ندانجفي زنوز68252تهران6082600161000080500001131400/06/06رهگیری مرسوله
129نسترن سليمي68366سنقر6082600161000879706751131400/06/06رهگیری مرسوله
130نسرين آذريان68309تهران6082600161000645000001131400/06/06رهگیری مرسوله
131نگين يوسف بيگي68322کرج6082600161000554500031131400/06/06رهگیری مرسوله
132نيلوفر رئيسي68261تهران6082600161000677200001131400/06/06رهگیری مرسوله
133هوديسه حسيني68268قائم شهر6082600161000217704761131400/06/06رهگیری مرسوله
134يوسف نازي68273اردبيل6082600161000116500561131400/06/06رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
#
پیمایش به بالا