لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 28 شهریور 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1موحد72504تهران5963700183001390700001141400/06/28رهگیری مرسوله
2سليماني72455اصفهان5963700183001380000081141400/06/28رهگیری مرسوله
3طاهري72606بستان آباد5963700183001379205491141400/06/28رهگیری مرسوله
4کريمي72603کرمانشاه5963700183001368500671141400/06/28رهگیری مرسوله
5صمدي72465کرج5963700183001357700031141400/06/28رهگیری مرسوله
6سلطاني72508کرمان5963700183001347000761141400/06/28رهگیری مرسوله
7مولايي72594تهران5963700183001336200001141400/06/28رهگیری مرسوله
8روحي72584بندرعباس5963700183001325500791141400/06/28رهگیری مرسوله
9برون72621تهران5963700183001314700001141400/06/28رهگیری مرسوله
10اصراري72618سرخه5963700183001304003551141400/06/28رهگیری مرسوله
11جوانمردي72608تهران5963700183001299500001141400/06/28رهگیری مرسوله
12پاکرو72509تهران5963700183001288700001141400/06/28رهگیری مرسوله
13عليپور72534شيراز-فارس5963700183001278000071141400/06/28رهگیری مرسوله
14رحيم بخش72633تهران5963700183001267200001141400/06/28رهگیری مرسوله
15روستا72563شيراز-فارس5963700183001256500071141400/06/28رهگیری مرسوله
16خواجوي72573کرمانشاه5963700183001245700671141400/06/28رهگیری مرسوله
17ذبيحي72533مشهد5963700183001235000091141400/06/28رهگیری مرسوله
18موذن72637کرمان5963700183001224200761141400/06/28رهگیری مرسوله
19صلواتي72341تهران5963700183001213500001141400/06/28رهگیری مرسوله
20انصاري72545خمير5963700183001202707931141400/06/28رهگیری مرسوله
21محمدي72583شبستر5963700183001198205381141400/06/28رهگیری مرسوله
22باباحسيني72453تهران5963700183001133700001131400/06/28رهگیری مرسوله
23اسدي72452تهران5963700183001123000001131400/06/28رهگیری مرسوله
24عبدي72449تهران5963700183001112200001131400/06/28رهگیری مرسوله
25مهدوي73107تهران5963700183001101500001131400/06/28رهگیری مرسوله
26بابامرادي72510تهران5963700183001097000001131400/06/28رهگیری مرسوله
27جلالي72620تهران5963700183001086200001131400/06/28رهگیری مرسوله
28صابر72552تهران5963700183001075500001131400/06/28رهگیری مرسوله
29قره چلو72566کرج5963700183001064700031131400/06/28رهگیری مرسوله
30فاتح پور72571شيراز-فارس5963700183001054000071131400/06/28رهگیری مرسوله
31زنگي ابادي72619کرمان5963700183001043200761131400/06/28رهگیری مرسوله
32حسيني72549لاهيجان-گيلان5963700183001032500441131400/06/28رهگیری مرسوله
33قرباني72648کرج5963700183001021700031131400/06/28رهگیری مرسوله
34طاهري72591شيراز-فارس5963700183001011000071131400/06/28رهگیری مرسوله
35مفخم72512مامونيه5963700183001000203941131400/06/28رهگیری مرسوله
36زيرکنيا72472بندرانزلي5963700183000997500431131400/06/28رهگیری مرسوله
37رستگار72495چابکسر5963700183000986744871131400/06/28رهگیری مرسوله
38نوروزي72474شوط5963700183000976058751131400/06/28رهگیری مرسوله
39خليلي72493اصفهان5963700183000965200081131400/06/28رهگیری مرسوله
40ايران پرست72470اروميه5963700183000954500571131400/06/28رهگیری مرسوله
41کاظمي وند72457اردبيل5963700183000943700561131400/06/28رهگیری مرسوله
42طاهر خاني72443تهران5963700183000896200001141400/06/28رهگیری مرسوله
43محمدي72435تهران5963700183000885500001141400/06/28رهگیری مرسوله
44لبکي72207تهران5963700183000874700001141400/06/28رهگیری مرسوله
45معصومي73021تهران5963700183000864000001141400/06/28رهگیری مرسوله
46صحت72500تهران5963700183000853200001141400/06/28رهگیری مرسوله
47ظرافتي72497تهران5963700183000842500001141400/06/28رهگیری مرسوله
48نوروزي72844تهران5963700183000831700001141400/06/28رهگیری مرسوله
49منتظري72503تهران5963700183000821000001141400/06/28رهگیری مرسوله
50فرحزاديان72830تهران5963700183000810200001141400/06/28رهگیری مرسوله
51اسفنجاني72881تهران5963700183000809500001141400/06/28رهگیری مرسوله
52فراهاني72835تهران5963700183000795000001141400/06/28رهگیری مرسوله
53احمدي72849تهران5963700183000784200001141400/06/28رهگیری مرسوله
54امجدي72846تهران5963700183000773500001141400/06/28رهگیری مرسوله
55علي ميرزايي72112تهران5963700183000762700001141400/06/28رهگیری مرسوله
56الله دادي72498تهران5963700183000752000001141400/06/28رهگیری مرسوله
57مسعودي72847تهران5963700183000741200001141400/06/28رهگیری مرسوله
58شيرواني72839تهران5963700183000730500001141400/06/28رهگیری مرسوله
59کريمي72855تهران5963700183000729700001141400/06/28رهگیری مرسوله
60حسن زاده72445تهران5963700183000719000001141400/06/28رهگیری مرسوله
61دهقاني72456تهران5963700183000708200001141400/06/28رهگیری مرسوله
62محمدي72462ايلخچي5963700183000640053581201400/06/28رهگیری مرسوله
63امام72433اهواز5963700183000639200061201400/06/28رهگیری مرسوله
64هزاره72499اراک5963700183000628500381201400/06/28رهگیری مرسوله
65جزايري72490اصفهان5963700183000617700081201400/06/28رهگیری مرسوله
66حاتمي72448کرمان5963700183000607000761201400/06/28رهگیری مرسوله
67بردبار72489ساري5963700183000592500481201400/06/28رهگیری مرسوله
68جعفري72434لاهيجان-گيلان5963700183000581700441201400/06/28رهگیری مرسوله
69کاظمي72439بهشهر5963700183000571004851201400/06/28رهگیری مرسوله
70لاريميان72430بابل5963700183000560200471201400/06/28رهگیری مرسوله
71برهاني72444رشت5963700183000559500041201400/06/28رهگیری مرسوله
72مقدم منش72450مشهد5963700183000548700091201400/06/28رهگیری مرسوله
73نگارش72446شيراز-فارس5963700183000538000071201400/06/28رهگیری مرسوله
74گردان شکن72487اصفهان5963700183000527200081201400/06/28رهگیری مرسوله
75زارعي72440ميبد5963700183000516508961201400/06/28رهگیری مرسوله
76رضايي72467لنگرود5963700183000505704471201400/06/28رهگیری مرسوله
77علوي72501اصفهان5963700183000491200081201400/06/28رهگیری مرسوله
78هوشمند72471سبزوار5963700183000480500961201400/06/28رهگیری مرسوله
79صادقي72437تربت جام5963700183000479709571201400/06/28رهگیری مرسوله
80دارابي72496اصفهان5963700183000469000081201400/06/28رهگیری مرسوله
81سمايي72488اهر5963700183000458205451201400/06/28رهگیری مرسوله
82رسولي72463فومن5963700183000447504351131400/06/28رهگیری مرسوله
83نظري72494يزد5963700183000436700891131400/06/28رهگیری مرسوله
84داور اصل72882آبادان5963700183000426000631131400/06/28رهگیری مرسوله
85کريمي72871بيدستان5963700183000415234151131400/06/28رهگیری مرسوله
86هاشمي72866مشهد5963700183000404500091131400/06/28رهگیری مرسوله
87تيموري72870شيراز-فارس5963700183000390000071131400/06/28رهگیری مرسوله
88گودرزي72879نهاوند5963700183000389206591131400/06/28رهگیری مرسوله
89نوري72827اراک5963700183000378500381131400/06/28رهگیری مرسوله
90محمدي72873گرمي5963700183000367705651131400/06/28رهگیری مرسوله
91عالي شاه72876مشهد5963700183000357000091131400/06/28رهگیری مرسوله
92ليواني72865ساري5963700183000346200481131400/06/28رهگیری مرسوله
93خمسه اي72867مشهد5963700183000335500091131400/06/28رهگیری مرسوله
94خليلي72765بوئين زهرا5963700183000324703451131400/06/28رهگیری مرسوله
95رضايي72771اهواز5963700183000314000061131400/06/28رهگیری مرسوله
96علي محمدي72868مشهد5963700183000303200091131400/06/28رهگیری مرسوله
97چدوني72828همدان5963700183000298700651131400/06/28رهگیری مرسوله
98زرين پور72885دامغان5963700183000288003671131400/06/28رهگیری مرسوله
99کوثري72883ايلام5963700183000277206931131400/06/28رهگیری مرسوله
100صباغ72852بوشهر5963700183000266500751131400/06/28رهگیری مرسوله
101نوروزي72772نور5963700183000255704641131400/06/28رهگیری مرسوله
102جعفري72884خرمدره5963700183000245004571131400/06/28رهگیری مرسوله
103لطيفي72860مبارکه-اصفهان5963700183000234208481131400/06/28رهگیری مرسوله
104صالحي72842اراک5963700183000223500381131400/06/28رهگیری مرسوله
105گلزار72837اصفهان5963700183000212700081131400/06/28رهگیری مرسوله
106احمدي72763سنندج5963700183000202000661131400/06/28رهگیری مرسوله
107ظفر خواه72841شيراز-فارس5963700183000197500071131400/06/28رهگیری مرسوله
108عرب72863اراک5963700183000186700381131400/06/28رهگیری مرسوله
109کاسبزاده72877اهواز5963700183000176000061131400/06/28رهگیری مرسوله
110قاسمپور72760تهران5963700183000165200001131400/06/28رهگیری مرسوله
111معيني72831اصفهان5963700183000154500081131400/06/28رهگیری مرسوله
112افسون اشرفي72382اروميه6082600183000819200571131400/06/28رهگیری مرسوله
113الهام اسدي72323تهران6082600183000388200001131400/06/28رهگیری مرسوله
114اميرحسين اکبري72303تهران6082600183000377500001131400/06/28رهگیری مرسوله
115انديشه انصاري72475شيراز-فارس6082600183000820000071131400/06/28رهگیری مرسوله
116آرا خسروي72380تهران6082600183000671200001131400/06/28رهگیری مرسوله
117آرزو طاهرزاده72694انديمشک6082600183000222506481131400/06/28رهگیری مرسوله
118آنسه حسيني زاده72298کرمان6082600183000366700761131400/06/28رهگیری مرسوله
119بهنام جهاني72390صومعه سرا6082600183000841504361131400/06/28رهگیری مرسوله
120پرنيا رجال72741تهران6082600183000313000001131400/06/28رهگیری مرسوله
121پريسا پيل بان72385جهرم6082600183000794000741131400/06/28رهگیری مرسوله
122حديث جعفري72389بوشهر6082600183000873700751131400/06/28رهگیری مرسوله
123خاطره اسمعيلي72325تهران6082600183000457200001131400/06/28رهگیری مرسوله
124دنيا محمدي نژاد گنجي72339بندرعباس6082600183000287000791131400/06/28رهگیری مرسوله
125زهرا پورعسگري72305اصفهان6082600183000403500081131400/06/28رهگیری مرسوله
126زهرا تبرته فراهاني72346رودبار-گيلان6082600183000297704461131400/06/28رهگیری مرسوله
127زهرا قنبري72294تهران6082600183000910500001131400/06/28رهگیری مرسوله
128زهرا يوسفي72327ساري6082600183000580700481131400/06/28رهگیری مرسوله
129زينب تاجيک72330تويسرکان6082600183000569206581131400/06/28رهگیری مرسوله
130سارا عظيمي72308مشهد6082600183000638200091131400/06/28رهگیری مرسوله
131سارا غلامي72724قرچک6082600183000254718686131400/06/28رهگیری مرسوله
132سارااعتذال72399تهران6082600183000863000001131400/06/28رهگیری مرسوله
133سپيده امامي مجرد72340تهران6082600183000751000001131400/06/28رهگیری مرسوله
134سحر مافي72300قزوين6082600183000761700341131400/06/28رهگیری مرسوله
135سحر ياري72311دوگنبدان6082600183000660507581131400/06/28رهگیری مرسوله
136سحرپاشائي72383ملاير6082600183000852206571131400/06/28رهگیری مرسوله
137سعيده مرداني72395اصفهان6082600183000921200081131400/06/28رهگیری مرسوله
138سما صميمي72335سبزوار6082600183000446500961131400/06/28رهگیری مرسوله
139سميرا سپهريان72506تهران6082600183000435700001131400/06/28رهگیری مرسوله
140سنورمرادي72388مريوان6082600183000515506671111400/06/28رهگیری مرسوله
141سونيا مرادي72336کرمانشاه6082600183000692700671131400/06/28رهگیری مرسوله
142سيده الهام حسيني جم72397آمل6082600183000783200461131400/06/28رهگیری مرسوله
143سيما دمرچي72304نظرآباد6082600183000772503331131400/06/28رهگیری مرسوله
144شيرين عباديان72316تهران6082600183000302200001131400/06/28رهگیری مرسوله
145شيما لياقت72348گلپايگان6082600183000659708771131400/06/28رهگیری مرسوله
146شيوافردوسي زاده72333ری6082600183000895201813131400/06/28رهگیری مرسوله
147طاهره عرب72391تهران6082600183000606000001131400/06/28رهگیری مرسوله
148عاطفه احمدي72329تربت جام6082600183000570009571131400/06/28رهگیری مرسوله
149فاطمه زهرا اشرفي72660شاهرود6082600183000537000361111400/06/28رهگیری مرسوله
150فاطمه ملکي72667تهران6082600183000323700001131400/06/28رهگیری مرسوله
151فريماه پورجواد72398نظرآباد6082600183000909703331131400/06/28رهگیری مرسوله
152کبري کوزه گر72313رامسر6082600183000707204691131400/06/28رهگیری مرسوله
153گلاره مفضلي72314اصفهان6082600183000478700081131400/06/28رهگیری مرسوله
154ليلا فرحنيا72315تجریش6082600183000425019338131400/06/28رهگیری مرسوله
155ليلافرخي72379تهران6082600183000526200001111400/06/28رهگیری مرسوله
156ليلي صلصال72684بوشهر6082600183000244000751131400/06/28رهگیری مرسوله
157ماريا باقري72296تهران6082600183000399000001131400/06/28رهگیری مرسوله
158مبينا مسلمي72386آمل6082600183000627500461131400/06/28رهگیری مرسوله
159متين اسماعيلي72670رفسنجان6082600183000211700771131400/06/28رهگیری مرسوله
160محبوبه الياسي72392تهران6082600183000884500001131400/06/28رهگیری مرسوله
161محبوبه امير فخريان72345تهران6082600183000468000001131400/06/28رهگیری مرسوله
162محبوبه سادات موسوي72752تهران6082600183000201000001131400/06/28رهگیری مرسوله
163مريم بيرانوند72629خرم آباد-لرستان6082600183000558500681111400/06/28رهگیری مرسوله
164مريم رنجبر72344شيراز-فارس6082600183000616700071131400/06/28رهگیری مرسوله
165مريم مشرقي72750رشت6082600183000276200041131400/06/28رهگیری مرسوله
166مژگان محسني72754دوگنبدان6082600183000196507581131400/06/28رهگیری مرسوله
167معصومه نحفي72319بوشهر6082600183000490200751131400/06/28رهگیری مرسوله
168مليحه قلي پور72381قم6082600183000489500371131400/06/28رهگیری مرسوله
169مليکا احمدي72384مشهد6082600183000830700091131400/06/28رهگیری مرسوله
170مهديه جعفري72740ملارد6082600183000547731691111400/06/28رهگیری مرسوله
171مهسا ترينه72659تهران6082600183000233200001131400/06/28رهگیری مرسوله
172مهسا جعفري72312رستم آباد6082600183000414244641131400/06/28رهگیری مرسوله
173مهگل معروف72309اهواز6082600183000682000061131400/06/28رهگیری مرسوله
174مينا جانقربان72728اصفهان6082600183000185700081131400/06/28رهگیری مرسوله
175نرگس سجاد72749اصفهان6082600183000265500081131400/06/28رهگیری مرسوله
176ويدا برزگر72343گرگان6082600183000649000491131400/06/28رهگیری مرسوله
177هدي جعفري72337تهران6082600183000591500001131400/06/28رهگیری مرسوله
178هديه شريفي72293تهران6082600183000504700001131400/06/28رهگیری مرسوله
179هما محمدي72396تهران6082600183000808500001131400/06/28رهگیری مرسوله

1 دیدگاه دربارهٔ «لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 28 شهریور 1400»

  1. سیده الهه حسینی جم

    سلام وقتتون بخیر عزیزم
    سفارشتون ارسال شد مثل همیشه عالی اما بنده سایزمxl بود احتمالا اشتباه دستم خورد دو ایکسش برام ارسال شد با عرض پوزش. 5شنبه رسید دستم اما موفق نشدم با شما ارتباط برقرار کنم..سایزم الان تو سایت موجوده اگه امکانش هست تعویض کنم و سایز مناسب خودمو بگیرم لطفتونو فراموش نمیکنم ممنونم🍀🍀

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
#
پیمایش به بالا