لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 26 مرداد 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1موسوي66954تهران5961300150000942200001141400/05/26رهگیری مرسوله
2طاهريان67071تهران5961300150000931500001141400/05/26رهگیری مرسوله
3نيازي67081عباس آباد5961300150000920746741141400/05/26رهگیری مرسوله
4طاهرزاده66935شيراز-فارس5961300150000910000071141400/05/26رهگیری مرسوله
5ياري66870اروميه5961300150000909200571141400/05/26رهگیری مرسوله
6موسوي66876تهران5961300150000894700001141400/05/26رهگیری مرسوله
7الياسي67002خرم آباد-لرستان5961300150000884000681141400/05/26رهگیری مرسوله
8کنعاني66897رشت5961300150000873200041141400/05/26رهگیری مرسوله
9آزادگان66868شيراز-فارس5961300150000862500071141400/05/26رهگیری مرسوله
10منادي66951کرج5961300150000851700031141400/05/26رهگیری مرسوله
11حمدي66906مياندوآب5961300150000841005971141400/05/26رهگیری مرسوله
12کميلي66956اهواز5961300150000830200061141400/05/26رهگیری مرسوله
13تفتيان66904يزد5961300150000829500891141400/05/26رهگیری مرسوله
14توکلي66887تهران5961300150000818700001141400/05/26رهگیری مرسوله
15کيواني66962تهران5961300150000808000001141400/05/26رهگیری مرسوله
16سليمي66873رفسنجان5961300150000793500771141400/05/26رهگیری مرسوله
17فيض آبادي66903مشهد5961300150000782700091141400/05/26رهگیری مرسوله
18مجلسي راد66879تهران5961300150000772000001141400/05/26رهگیری مرسوله
19توکلي66912بم5961300150000761207661141400/05/26رهگیری مرسوله
20حقي66928قدس5961300150000750503751141400/05/26رهگیری مرسوله
21قنبريان66869کرج5961300150000749700031141400/05/26رهگیری مرسوله
22شاطري66892اصفهان5961300150000739000081141400/05/26رهگیری مرسوله
23نعمت اللهي66909تهران5961300150000728200001141400/05/26رهگیری مرسوله
24آذرگون66885رامسر5961300150000717504691141400/05/26رهگیری مرسوله
25يوسفي ژور66961انديمشک5961300150000706706481141400/05/26رهگیری مرسوله
26تابش66874آستانه اشرفيه5961300150000692204441141400/05/26رهگیری مرسوله
27سماوات66895تهران5961300150000681500001141400/05/26رهگیری مرسوله
28نصرالهي66957محمودآباد-مازندران5961300150000670704631141400/05/26رهگیری مرسوله
29امامي66913تهران5961300150000660000001141400/05/26رهگیری مرسوله
30اسدي66905هشتپر5961300150000659204371141400/05/26رهگیری مرسوله
31محقق66880اصفهان5961300150000648500081141400/05/26رهگیری مرسوله
32اميران66927تنکابن5961300150000637704681141400/05/26رهگیری مرسوله
33نورمحمدي66878آمل5961300150000627000461141400/05/26رهگیری مرسوله
34جوانمرد66976اصفهان5961300150000616200081141400/05/26رهگیری مرسوله
35خورشيدزاده66901دزفول5961300150000605506461141400/05/26رهگیری مرسوله
36احمدي66908ريز5961300150000591075561141400/05/26رهگیری مرسوله
37انصافي66882اسلام شهر5961300150000580200331141400/05/26رهگیری مرسوله
38روستا66867آباده5961300150000579507391141400/05/26رهگیری مرسوله
39عيداني66864شيراز-فارس5961300150000568700071141400/05/26رهگیری مرسوله
40طالب نيا66898بابل5961300150000558000471141400/05/26رهگیری مرسوله
41اسکندرزاده66910تهران5961300150000547200001141400/05/26رهگیری مرسوله
42خاني66884تهران5961300150000536500001141400/05/26رهگیری مرسوله
43کدخدايي66899شيراز-فارس5961300150000525700071141400/05/26رهگیری مرسوله
44معدنيان66888مشهد5961300150000515000091141400/05/26رهگیری مرسوله
45طالبي66989تهران5961300150000504200001141400/05/26رهگیری مرسوله
46مقدس66863يزد5961300150000499700891141400/05/26رهگیری مرسوله
47جلالي66926تهران5961300150000489000001141400/05/26رهگیری مرسوله
48ژورامجد66896تهران5961300150000478200001141400/05/26رهگیری مرسوله
49اخلاقي66929اصفهان5961300150000467500081141400/05/26رهگیری مرسوله
50عابدي66934تهران5961300150000456700001141400/05/26رهگیری مرسوله
51صميمي66942بندرعباس5961300150000446000791141400/05/26رهگیری مرسوله
52فواکهي66877تهران5961300150000435200001141400/05/26رهگیری مرسوله
53پورعباسي66902قزوين5961300150000424500341141400/05/26رهگیری مرسوله
54شهري66993ساري5961300150000413700481141400/05/26رهگیری مرسوله
55فردوسي زاده66955ری5961300150000403001813141400/05/26رهگیری مرسوله
56رضائي67004محمديه5961300150000398503491141400/05/26رهگیری مرسوله
57صفا66986بافت5961300150000387707851141400/05/26رهگیری مرسوله
58زارع66972بهبهان5961300150000377006361141400/05/26رهگیری مرسوله
59برهان67005اصفهان5961300150000366200081141400/05/26رهگیری مرسوله
60صاحبدل66920مشهد5961300150000355500091141400/05/26رهگیری مرسوله
61چلونگر66970اصفهان5961300150000344700081141400/05/26رهگیری مرسوله
62نوبخت66969هشتگرد5961300150000334003361141400/05/26رهگیری مرسوله
63افشاري66981تکاب5961300150000323205991141400/05/26رهگیری مرسوله
64ملامهدي زاده66975زرند5961300150000312507761141400/05/26رهگیری مرسوله
65اخباري66971مهربان5961300150000301754761141400/05/26رهگیری مرسوله
66آل علي66931تهران5961300150000297200001141400/05/26رهگیری مرسوله
67ژاکارزاده66982دزفول5961300150000286506461141400/05/26رهگیری مرسوله
68خضري66948بوشهر5961300150000275700751141400/05/26رهگیری مرسوله
69رحيمي فر66930تهران5961300150000265000001141400/05/26رهگیری مرسوله
70نصر66974شيراز-فارس5961300150000254200071141400/05/26رهگیری مرسوله
71صنمي67000قائم شهر5961300150000243504761141400/05/26رهگیری مرسوله
72صفوي66889تهران5961300150000232700001141400/05/26رهگیری مرسوله
73خدادادي66952گرگان5961300150000222000491141400/05/26رهگیری مرسوله
74صديقي67069مشهد5961300150000211200091141400/05/26رهگیری مرسوله
75مظفر67072بوشهر5961300150000200500751141400/05/26رهگیری مرسوله
76درويش66992شازند5961300150000196003861141400/05/26رهگیری مرسوله
77عليزاده67043کرج5961300150000185200031141400/05/26رهگیری مرسوله
78ابراهيمي66964تهران5961300150000174500001141400/05/26رهگیری مرسوله
79ذوقي67079سياهکل5961300150000163704431141400/05/26رهگیری مرسوله
80هاشمي67085ساوه5961300150000153000391141400/05/26رهگیری مرسوله
81ميرطاوسي66996شهرضا5961300150000142200861141400/05/26رهگیری مرسوله
82کياني66980اهواز5961300150000131500061141400/05/26رهگیری مرسوله
83صدري66967تهران5961300150000120700001141400/05/26رهگیری مرسوله
84صادقي67001اروميه5961300150000110000571141400/05/26رهگیری مرسوله
85عابدين زاده66984تهران5961300150000109200001141400/05/26رهگیری مرسوله
86محمديان67084اصفهان5961300150000094700081141400/05/26رهگیری مرسوله
87رادمنش67010کرج5961300150000084000031141400/05/26رهگیری مرسوله
88کرمژور66953بندرعباس5961300150000073200791141400/05/26رهگیری مرسوله
89عبدالهي66933تهران5961300150000062500001141400/05/26رهگیری مرسوله
90خطيبي66966تهران5961300150000051700001141400/05/26رهگیری مرسوله
91موسوي66959يزد5961300150000041000891141400/05/26رهگیری مرسوله
92زرکامي66965رشت5961300150000030200041141400/05/26رهگیری مرسوله
93جعفري66977اصفهان5961300150000029500081141400/05/26رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید