لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 20 مرداد 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1اردش65641بندرعباس5963700144000985000791141400/05/20رهگیری مرسوله
2احمدي65645اصفهان5963700144000974200081141400/05/20رهگیری مرسوله
3سليمي65674تهران5963700144000963500001141400/05/20رهگیری مرسوله
4دانش65713تهران5963700144000952700001141400/05/20رهگیری مرسوله
5ابن العلم65659تهران5963700144000942000001141400/05/20رهگیری مرسوله
6فروغي65661تهران5963700144000931200001141400/05/20رهگیری مرسوله
7قاسمي پور65666لار5963700144000920507431141400/05/20رهگیری مرسوله
8ملاحي65651گلوگاه-مازندران5963700144000919704861141400/05/20رهگیری مرسوله
9کريمي65711اردبيل5963700144000909000561141400/05/20رهگیری مرسوله
10ناصري65655مراغه-آذربايجان شرقي5963700144000894500551141400/05/20رهگیری مرسوله
11اهنگري65704بندر گز5963700144000883704871141400/05/20رهگیری مرسوله
12فيض65676قم5963700144000873000371141400/05/20رهگیری مرسوله
13بابازاده65650مرند5963700144000862200541141400/05/20رهگیری مرسوله
14مرتضويان65703ياسوج5963700144000851507591141400/05/20رهگیری مرسوله
15اميني65723اصفهان5963700144000840700081141400/05/20رهگیری مرسوله
16کنگاني65714سيراف5963700144000830075390141400/05/20رهگیری مرسوله
17نوفرسدي65662بيرجند5963700144000829200971141400/05/20رهگیری مرسوله
18سليمي65653ابهر5963700144000818504561141400/05/20رهگیری مرسوله
19جليلوند65253مشکين دشت5963700144000807731776141400/05/20رهگیری مرسوله
20رضايي65669اصفهان5963700144000793200081141400/05/20رهگیری مرسوله
21پناهنده65667مشهد5963700144000782500091141400/05/20رهگیری مرسوله
22يگانه65719شيراز-فارس5963700144000771700071141400/05/20رهگیری مرسوله
23حاجتي65679بندرانزلي5963700144000761000431141400/05/20رهگیری مرسوله
24حاجي پور65673گراش5963700144000750207441141400/05/20رهگیری مرسوله
25انصاري65719رشت5963700144000749500041141400/05/20رهگیری مرسوله
26شفيعکناري65672فريدونکنار5963700144000738704751141400/05/20رهگیری مرسوله
27خانبابازاده65707بابل5963700144000728000471141400/05/20رهگیری مرسوله
28اعتمادي65670تهران5963700144000717200001121400/05/20رهگیری مرسوله
29عباسي65739پاکدشت5963700144000706503391121400/05/20رهگیری مرسوله
30مير احمدي65633تهران5963700144000692000001121400/05/20رهگیری مرسوله
31عمادي65629تهران5963700144000681200001121400/05/20رهگیری مرسوله
32اميني65638تهران5963700144000670500001121400/05/20رهگیری مرسوله
33کاظمي65654تهران5963700144000669700001121400/05/20رهگیری مرسوله
34پور اسماعيلي65660کرمان5963700144000659000761121400/05/20رهگیری مرسوله
35قهرماني65712کياشهر5963700144000648244471121400/05/20رهگیری مرسوله
36انورپور65665رشت5963700144000637500041121400/05/20رهگیری مرسوله
37رونقي65709کرج5963700144000626700031121400/05/20رهگیری مرسوله
38کاظمي65658اصفهان5963700144000616000081121400/05/20رهگیری مرسوله
39حاجتي65737رشت5963700144000605200041121400/05/20رهگیری مرسوله
40گندمي65620شيراز-فارس5963700144000590700071121400/05/20رهگیری مرسوله
41خواجه65745رامسر5963700144000580004691121400/05/20رهگیری مرسوله
42زماني65744اراک5963700144000579200381121400/05/20رهگیری مرسوله
43کياني65741اهواز5963700144000568500061121400/05/20رهگیری مرسوله
44لشگري65721بندرعباس5963700144000557700791121400/05/20رهگیری مرسوله
45شباهي65257اهواز5963700144000547000061121400/05/20رهگیری مرسوله
46ابلويي65649نکا5963700144000536204841121400/05/20رهگیری مرسوله
47ترابي65640بندرعباس5963700144000525500791121400/05/20رهگیری مرسوله
48غراب65634مشهد5963700144000514700091131400/05/20رهگیری مرسوله
49ابهري65639تهران5963700144000504000001131400/05/20رهگیری مرسوله
50صدوقي65766اردبيل5963700144000499500561131400/05/20رهگیری مرسوله
51پور حسيني65748اهواز5963700144000488700061131400/05/20رهگیری مرسوله
52جنتيان65747اصفهان5963700144000478000081131400/05/20رهگیری مرسوله
53سلطانپور65743اصفهان5963700144000467200081131400/05/20رهگیری مرسوله
54پهلواني65619ازنا5963700144000456506871131400/05/20رهگیری مرسوله
55احمدي65637رشت5963700144000445700041131400/05/20رهگیری مرسوله
56نوري65631رشت5963700144000435000041131400/05/20رهگیری مرسوله
57نظري65643کرج5963700144000424200031131400/05/20رهگیری مرسوله
58اميري65617اهواز5963700144000413500061131400/05/20رهگیری مرسوله
59امير نزاد65742پل سفيد5963700144000402704791131400/05/20رهگیری مرسوله
60درويشي65733رشت5963700144000398200041131400/05/20رهگیری مرسوله
61هاشم زاده65718مشهد5963700144000387500091131400/05/20رهگیری مرسوله
62کريمي65648بهشهر5963700144000376704851131400/05/20رهگیری مرسوله
63باختري65613همدان5963700144000366000651131400/05/20رهگیری مرسوله
64کنگرلو65635کرج5963700144000355200031131400/05/20رهگیری مرسوله
65دهقاني65618بم5963700144000344507661131400/05/20رهگیری مرسوله
66مدرس65749تهران5963700144000333700001131400/05/20رهگیری مرسوله
67احمدي65764شهریار5963700144000323003351131400/05/20رهگیری مرسوله
68ثابت65768تهران5963700144000312200001131400/05/20رهگیری مرسوله
69مير65724پردیس5963700144000301516581131400/05/20رهگیری مرسوله
70قائمي65646تهران5963700144000297000001131400/05/20رهگیری مرسوله
71فرخي65622تهران5963700144000286200001131400/05/20رهگیری مرسوله
72پور ولي65626تهران5963700144000275500001131400/05/20رهگیری مرسوله
73پرهيزکار65644تهران5963700144000264700001131400/05/20رهگیری مرسوله
74شيواني65636تهران5963700144000254000001131400/05/20رهگیری مرسوله
75شجري65612تهران5963700144000243200001131400/05/20رهگیری مرسوله
76مولايي65647تهران5963700144000232500001131400/05/20رهگیری مرسوله
77خسروان65624تهران5963700144000221700001131400/05/20رهگیری مرسوله
78محمدي65604مشهد5961300144001046000091131400/05/20رهگیری مرسوله
79روحي65581بهارستان5961300144001035281431131400/05/20رهگیری مرسوله
80راد65570تهران5961300144001024500001131400/05/20رهگیری مرسوله
81نادري65609هاديشهر5961300144001013705431131400/05/20رهگیری مرسوله
82صابري65562قم5961300144001003000371131400/05/20رهگیری مرسوله
83کريمي65568اصفهان5961300144000990200081131400/05/20رهگیری مرسوله
84عرب65539ری5961300144000989501813131400/05/20رهگیری مرسوله
85سيري65610فرون اباد5961300144000978718471131400/05/20رهگیری مرسوله
86روشني65565کرمانشاه5961300144000968000671131400/05/20رهگیری مرسوله
87لطفي65567باغستان5961300144000957233541131400/05/20رهگیری مرسوله
88غلامي65573مشهد5961300144000946500091131400/05/20رهگیری مرسوله
89مهاوي65578يزد5961300144000935700891131400/05/20رهگیری مرسوله
90آرش پور65564اهواز5961300144000914200061131400/05/20رهگیری مرسوله
91اسدالله زاده65526تهران5961300144000903500001131400/05/20رهگیری مرسوله
92خورشيدسوار65555تهران5961300144000899000001131400/05/20رهگیری مرسوله
93صادقي65575اروميه5961300144000888200571131400/05/20رهگیری مرسوله
94دشتپوري65576بوشهر5961300144000877500751131400/05/20رهگیری مرسوله
95بخت آور65559تهران5961300144000802200001131400/05/20رهگیری مرسوله
96عبدالهي65495تهران5961300144000797700001131400/05/20رهگیری مرسوله
97محمدي زاده65522بافت5961300144000787007851131400/05/20رهگیری مرسوله
98صالح زاده65572مشگين شهر5961300144000776205661131400/05/20رهگیری مرسوله
99مکوندي65598بندرماهشهر5961300144000765506351131400/05/20رهگیری مرسوله
100عباسزاده65516زنجان5961300144000754700451131400/05/20رهگیری مرسوله
101احمدي65520رفسنجان5961300144000744000771131400/05/20رهگیری مرسوله
102عسل فروش65566مشهد5961300144000733200091131400/05/20رهگیری مرسوله
103ترکمني65557مشهد5961300144000722500091131400/05/20رهگیری مرسوله
104شب خيز65560شاهين شهر5961300144000711700831131400/05/20رهگیری مرسوله
105جاويد65558تهران5961300144000701000001131400/05/20رهگیری مرسوله
106عسگري65549رامسر5961300144000696504691131400/05/20رهگیری مرسوله
107سليماني65529محمودآباد-مازندران5961300144000685704631131400/05/20رهگیری مرسوله
108حسيني65536شيراز-فارس5961300144000675000071131400/05/20رهگیری مرسوله
109قنبري65485فومن5961300144000664204351131400/05/20رهگیری مرسوله
110مرتضايي65580تهران5961300144000653500001131400/05/20رهگیری مرسوله
111نيکمرد65494قزوين5961300144000642700341131400/05/20رهگیری مرسوله
112ملکشاه65473قائم شهر5961300144000632004761131400/05/20رهگیری مرسوله
113اخلاص پور65553مشهد5961300144000621200091131400/05/20رهگیری مرسوله
114بشردوست65601اصفهان5961300144000610500081131400/05/20رهگیری مرسوله
115رهبري65577بندرانزلي5961300144000609700431131400/05/20رهگیری مرسوله
116حيدري65593کرج5961300144000595200031131400/05/20رهگیری مرسوله
117تقوي65525بوشهر5961300144000584500751131400/05/20رهگیری مرسوله
118پيشاني دار65591شيراز-فارس5961300144000573700071131400/05/20رهگیری مرسوله
119حسيني65487تهران5961300144000563000001131400/05/20رهگیری مرسوله
120ارسني65538يزد5961300144000552200891131400/05/20رهگیری مرسوله
121حبيبي65579تهران5961300144000541500001131400/05/20رهگیری مرسوله
122ثروتي65590بجنورد5961300144000530700941131400/05/20رهگیری مرسوله
123مهدي پور65551بندرانزلي5961300144000520000431131400/05/20رهگیری مرسوله
124شريف زاده65607اصفهان5961300144000519200081131400/05/20رهگیری مرسوله
125عقيده65527رشت5961300144000494000041131400/05/20رهگیری مرسوله
126زماني65544تهران5961300144000483200001131400/05/20رهگیری مرسوله
127آزما65542بجنورد5961300144000472500941131400/05/20رهگیری مرسوله
128طبسي65471آزاد شهر5961300144000461704961131400/05/20رهگیری مرسوله
129رجبي65486تنکابن5961300144000451004681131400/05/20رهگیری مرسوله
130محرمي65602تهران5961300144000440200001131400/05/20رهگیری مرسوله
131حسيني65515تهران5961300144000439500001131400/05/20رهگیری مرسوله
132کرماني65475قم5961300144000428700371131400/05/20رهگیری مرسوله
133البرزي65523اصفهان5961300144000418000081131400/05/20رهگیری مرسوله
134کمالي65476بندرعباس5961300144000407200791131400/05/20رهگیری مرسوله
135حاجيان65492تهران5961300144000392700001131400/05/20رهگیری مرسوله
136مظاهري65547تهران5961300144000382000001131400/05/20رهگیری مرسوله
137قلندري65524خرم آباد-لرستان5961300144000371200681131400/05/20رهگیری مرسوله
138انصاري65490زابل5961300144000360509861131400/05/20رهگیری مرسوله
139پيراسته65474تهران5961300144000359700001131400/05/20رهگیری مرسوله
140جعفري65545دماوند5961300144000349003971131400/05/20رهگیری مرسوله
141نوروزي مهر65478تهران5961300144000338200001131400/05/20رهگیری مرسوله
142مازوجي65416سنندج5961300144000327500661131400/05/20رهگیری مرسوله
143بهرامسري64258تهران5961300144000316700001131400/05/20رهگیری مرسوله
144افشار65502تهران5961300144000306000001131400/05/20رهگیری مرسوله
145عطايي65382کياشهر5961300144000291544471131400/05/20رهگیری مرسوله
146زائري6550شيراز-فارس5961300144000280700071131400/05/20رهگیری مرسوله
147کلاهدوزان65596اصفهان5961300144000270000081131400/05/20رهگیری مرسوله
148سليمي65500تهران5961300144000269200001131400/05/20رهگیری مرسوله
149پورعلي65461مشگين شهر5961300144000258505661131400/05/20رهگیری مرسوله
150تبريزي65498تهران5961300144000247700001131400/05/20رهگیری مرسوله
151آهنگر63548ساري5961300144000237000481131400/05/20رهگیری مرسوله
152دابشليم65480ايلام5961300144000215506931131400/05/20رهگیری مرسوله
153تقدسي65482کرج5961300144000204700031131400/05/20رهگیری مرسوله
154قنبري65504مراغه-آذربايجان شرقي5961300144000190200551131400/05/20رهگیری مرسوله
155اسکندري65491اميديه5961300144000189563731131400/05/20رهگیری مرسوله
156مبشري65483ازنا5961300144000178706871131400/05/20رهگیری مرسوله
157جليلي65465قم5961300144000168000371131400/05/20رهگیری مرسوله
158چايساز65394تهران5961300144000157200001131400/05/20رهگیری مرسوله
159نعيمي65466گرگان5961300144000146500491131400/05/20رهگیری مرسوله
160پناهي65499اصفهان5961300144000135700081131400/05/20رهگیری مرسوله
161زارعيان65517شيراز-فارس5961300144000125000071131400/05/20رهگیری مرسوله
162فتاحي65463تهران5961300144000114200001131400/05/20رهگیری مرسوله
163صبوري65493همدان5961300144000103500651131400/05/20رهگیری مرسوله
164سليماني65467ساري5961300144000099000481131400/05/20رهگیری مرسوله
165رامين فر65459اردبيل5961300144000088200561131400/05/20رهگیری مرسوله
166حيدري65469کرمان5961300144000077500761131400/05/20رهگیری مرسوله
167کريمي63547اروميه5961300144000066700571131400/05/20رهگیری مرسوله
168محبي65470تهران5961300144000056000001131400/05/20رهگیری مرسوله
169سراجي65501مشهد5961300144000045200091131400/05/20رهگیری مرسوله
170محمدي65488بهبهان5961300144000034506361131400/05/20رهگیری مرسوله
171کاظمي65481تهران5961300144000023700001131400/05/20رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید