لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 19 مرداد 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1محمديان65174تهران5963700143000882500001141400/05/19رهگیری مرسوله
2صادقي65165تهران5963700143000871700001141400/05/19رهگیری مرسوله
3فرجاد64730تهران5963700143000861000001141400/05/19رهگیری مرسوله
4کياني65191تهران5963700143000850200001141400/05/19رهگیری مرسوله
5صبوري65185تهران5963700143000849500001141400/05/19رهگیری مرسوله
6باصري65168تهران5963700143000838700001141400/05/19رهگیری مرسوله
7غيبي65171مشهد5963700143000828000091141400/05/19رهگیری مرسوله
8بريار65145سقز5963700143000817206681141400/05/19رهگیری مرسوله
9رويين تن65173شيراز-فارس5963700143000806500071141400/05/19رهگیری مرسوله
10محبوبي65184رشت5963700143000792000041141400/05/19رهگیری مرسوله
11پور سلطان65101گرگان5963700143000781200491141400/05/19رهگیری مرسوله
12زاهدي65193ميناب5963700143000770507981141400/05/19رهگیری مرسوله
13احمد نزاد65109اروميه5963700143000769700571141400/05/19رهگیری مرسوله
14کاظمي65138سنندج5963700143000759000661141400/05/19رهگیری مرسوله
15شريفيان65176شيراز-فارس5963700143000748200071141400/05/19رهگیری مرسوله
16خمسه65187کرمانشاه5963700143000737500671141400/05/19رهگیری مرسوله
17هاشمي65178بندرانزلي5963700143000726700431141400/05/19رهگیری مرسوله
18اسداله نزاد65108لنگرود5963700143000716004471141400/05/19رهگیری مرسوله
19بيجاري65141تهران5963700143000636200001121400/05/19رهگیری مرسوله
20محمدي65125تهران5963700143000625500001121400/05/19رهگیری مرسوله
21کنديور65124تهران5963700143000614700001121400/05/19رهگیری مرسوله
22مظلوم65102تهران5963700143000604000001121400/05/19رهگیری مرسوله
23امالي65114تهران5963700143000599500001121400/05/19رهگیری مرسوله
24ملک محمدي65146تهران5963700143000588700001121400/05/19رهگیری مرسوله
25صمدي65183تهران5963700143000578000001121400/05/19رهگیری مرسوله
26ذاکري65113قشم5963700143000567207951121400/05/19رهگیری مرسوله
27نوروزي65117عجب شير5963700143000556505541121400/05/19رهگیری مرسوله
28اذين پاد65104شيراز-فارس5963700143000545700071121400/05/19رهگیری مرسوله
29اميدزاده65130رشت5963700143000535000041121400/05/19رهگیری مرسوله
30مظفري65179سيرجان5963700143000524200781121400/05/19رهگیری مرسوله
31عسگري65097اصفهان5963700143000513500081121400/05/19رهگیری مرسوله
32نصيري65099رشت5963700143000502700041121400/05/19رهگیری مرسوله
33حيدري65132جلفا5963700143000498205441121400/05/19رهگیری مرسوله
34يوسف نزاد65095مراغه-آذربايجان شرقي5963700143000487500551121400/05/19رهگیری مرسوله
35حسين زاده65135سنندج5963700143000476700661121400/05/19رهگیری مرسوله
36شيرواني65131مرودشت5963700143000466007371121400/05/19رهگیری مرسوله
37سليماني65186خان ببين5963700143000455249531121400/05/19رهگیری مرسوله
38موسوي65175يزد5963700143000444500891121400/05/19رهگیری مرسوله
39نامجو65134شيراز-فارس5963700143000386200071131400/05/19رهگیری مرسوله
40خاني65250تهران5963700143000375500001131400/05/19رهگیری مرسوله
41دوستي65220تهران5963700143000364700001131400/05/19رهگیری مرسوله
42عزتي65142تهران5963700143000354000001131400/05/19رهگیری مرسوله
43سالاري65110تهران5963700143000343200001131400/05/19رهگیری مرسوله
44جهانگيري65116تهران5963700143000332500001131400/05/19رهگیری مرسوله
45بالش ابادي65106تهران5963700143000321700001131400/05/19رهگیری مرسوله
46عباسي65216تهران5963700143000311000001131400/05/19رهگیری مرسوله
47مکارم65119شيراز-فارس5963700143000300200071131400/05/19رهگیری مرسوله
48احمدي65129اراک5963700143000295700381131400/05/19رهگیری مرسوله
49علياني65211اصفهان5963700143000285000081131400/05/19رهگیری مرسوله
50احمدزاده65214بوکان5963700143000274205951131400/05/19رهگیری مرسوله
51کمالي65248رامسر5963700143000263504691131400/05/19رهگیری مرسوله
52فرهادي65239سلمانشهر5963700143000252704671131400/05/19رهگیری مرسوله
53عسگري65219نوشهر5963700143000242004651131400/05/19رهگیری مرسوله
54نوروزي65163فريدونکنار5963700143000231204751131400/05/19رهگیری مرسوله
55مهدوي65242کرمانشاه5963700143000220500671131400/05/19رهگیری مرسوله
56ناظمي65205کرمان5963700143000219700761131400/05/19رهگیری مرسوله
57تقيزاده65237مياندوآب5963700143000209005971131400/05/19رهگیری مرسوله
58کريمي65122مشهد5963700143000194500091131400/05/19رهگیری مرسوله
59عباسي65204مشهد5963700143000183700091131400/05/19رهگیری مرسوله
60نصرتي65144مشهد5963700143000173000091131400/05/19رهگیری مرسوله
61قليز اده65143فردوس5963700143000162209771131400/05/19رهگیری مرسوله
62خاکپورنيا65196شيراز-فارس5963700143000151500071131400/05/19رهگیری مرسوله
63ناسوتي65140شيراز-فارس5963700143000140700071131400/05/19رهگیری مرسوله
64ميزان65127شيراز-فارس5963700143000130000071131400/05/19رهگیری مرسوله
65کشاورز65107قزوين5963700143000129200341131400/05/19رهگیری مرسوله
66رضايي65118بوشهر5963700143000118500751131400/05/19رهگیری مرسوله
67صفايي65225کرمانشاه5963700143000107700671131400/05/19رهگیری مرسوله
68اردکاني65115اردکان-يزد5963700143000093208951131400/05/19رهگیری مرسوله
69ارزو لامعي65294گرمي6082600143000294705651131400/05/19رهگیری مرسوله
70اکرم خسرويان65280اصفهان6082600143000070700081131400/05/19رهگیری مرسوله
71الهام مرادي65259مشهد6082600143000523200091131400/05/19رهگیری مرسوله
72اميرقديم آبادي65266قزوين6082600143000161200341131400/05/19رهگیری مرسوله
73آرمان فطانت65217شيراز-فارس6082600143000193500071131400/05/19رهگیری مرسوله
74آيساعليزاده65249اروميه6082600143000059200571131400/05/19رهگیری مرسوله
75بابک کريمي65218نمين6082600143000689005631111400/05/19رهگیری مرسوله
76بهاره اصلاني65278هفتگل6082600143000106764961131400/05/19رهگیری مرسوله
77حجت کشاورزي65223شيراز-فارس6082600143000172000071131400/05/19رهگیری مرسوله
78راضي فرتاج65100بيرجند6082600143000411200971131400/05/19رهگیری مرسوله
79ريحانه وکيل آماني65268آباده6082600143000081507391131400/05/19رهگیری مرسوله
80زهرا انصاريان65295بندرعباس6082600143000262500791131400/05/19رهگیری مرسوله
81زهرا خيري65224قم6082600143000310000371131400/05/19رهگیری مرسوله
82زهراکارگر65229داراب-فارس6082600143000566207481131400/05/19رهگیری مرسوله
83زهرامزيدي65284گرگان6082600143000092200491131400/05/19رهگیری مرسوله
84زهرامنتظري65304شاهرود6082600143000117500361131400/05/19رهگیری مرسوله
85زهره حسيني65277تهران6082600143000309200001131400/05/19رهگیری مرسوله
86زينب جوانمردي65273تهران6082600143000385200001131400/05/19رهگیری مرسوله
87سارا عمادي جمالي65238ساري6082600143000475700481131400/05/19رهگیری مرسوله
88ساراعمادي65246مرودشت6082600143000577007371131400/05/19رهگیری مرسوله
89سمانه شهري65245ساري6082600143000422000481131400/05/19رهگیری مرسوله
90سمانه صالدقي65855آمل6082600143000656700461131400/05/19رهگیری مرسوله
91سميرا رنجبر65235شيراز-فارس6082600143000374500071131400/05/19رهگیری مرسوله
92سميه کريمي65194تهران6082600143000251700001131400/05/19رهگیری مرسوله
93سيد سميرا عليزاده65288بابل6082600143000587700471131400/05/19رهگیری مرسوله
94سيده ليلا موسوي65212اهواز6082600143000678200061111400/05/19رهگیری مرسوله
95سيما قيصري65297تهران6082600143000353000001131400/05/19رهگیری مرسوله
96شهلاتوسلي65275کرج6082600143000150500031131400/05/19رهگیری مرسوله
97شيرين مرکباتي65270تهران6082600143000273200001131400/05/19رهگیری مرسوله
98عاطفه رحماني65281تهران6082600143000432700001131400/05/19رهگیری مرسوله
99عاليه سليماني65227آمل6082600143000048500461131400/05/19رهگیری مرسوله
100عباس محمدي65261پلدختر6082600143000331506851131400/05/19رهگیری مرسوله
101فاطمه اعجازي65230تهران6082600143000699700001111400/05/19رهگیری مرسوله
102فاطمه عطاريان65263مشهد6082600143000128200091131400/05/19رهگیری مرسوله
103فاطمه فيروز ابادي65296شيراز-فارس6082600143000497200071131400/05/19رهگیری مرسوله
104فاطمه محسني65289قم6082600143000396000371131400/05/19رهگیری مرسوله
105فرزانه سخاوت65293تهران6082600143000230200001131400/05/19رهگیری مرسوله
106ليلاملکي65252بندرامام خميني6082600143000182763561131400/05/19رهگیری مرسوله
107مبينامهرسام65195تهران6082600143000544700001131400/05/19رهگیری مرسوله
108مرضيه زينلي65182اهواز6082600143000512500061131400/05/19رهگیری مرسوله
109مرضيه طالبيان65298اصفهان6082600143000241000081131400/05/19رهگیری مرسوله
110مريم توسلي65477تهران6082600143000037700001131400/05/19رهگیری مرسوله
111مريم رضواني65231تهران6082600143000598500001131400/05/19رهگیری مرسوله
112مريم زرگران65202گرگان6082600143000646000491131400/05/19رهگیری مرسوله
113مريم شهسواري65210تهران6082600143000624500001131400/05/19رهگیری مرسوله
114مريم صفا65279تهران6082600143000363700001131400/05/19رهگیری مرسوله
115مريم غلامي65199شيراز-فارس6082600143000342200071131400/05/19رهگیری مرسوله
116معصومه خصالي65207لاهيجان-گيلان6082600143000603000441131400/05/19رهگیری مرسوله
117موناافتخاري65258تهران6082600143000534000001131400/05/19رهگیری مرسوله
118مهتاب عين علي65200تهران6082600143000208000001131400/05/19رهگیری مرسوله
119مهساحجازي65303اهواز6082600143000555500061131400/05/19رهگیری مرسوله
120مهساشاهي پور65290کوهدشت6082600143000218706841131400/05/19رهگیری مرسوله
121مهشاد لک65244ازنا6082600143000443506871131400/05/19رهگیری مرسوله
122مهشيد استقامت65292بم6082600143000400507661131400/05/19رهگیری مرسوله
123ناهيد فرجي65247تهران6082600143000454200001131400/05/19رهگیری مرسوله
124نجمه خدامي65286شيراز-فارس6082600143000486500071131400/05/19رهگیری مرسوله
125نداديناروند65241شاهين شهر6082600143000060000831131400/05/19رهگیری مرسوله
126نرگس نادي سراجي65355دزفول6082600143000465006461131400/05/19رهگیری مرسوله
127نفسيه کاظميان65291تهران6082600143000613700001131400/05/19رهگیری مرسوله
128نفيسه احمدي65232تهران6082600143000501700001131400/05/19رهگیری مرسوله
129نگين الياسي65300تبريز6082600143000667500051111400/05/19رهگیری مرسوله
130ويدا هنرمندي65222تهران6082600143000284000001131400/05/19رهگیری مرسوله
131هانيه شريف ديني65267صومعه سرا6082600143000229504361131400/05/19رهگیری مرسوله
132هما فردوسي65236تهران6082600143000320700001131400/05/19رهگیری مرسوله
133ياسمن خلج65126تهران6082600143000635200001131400/05/19رهگیری مرسوله

2 دیدگاه دربارهٔ «لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 19 مرداد 1400»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید