ادامه لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 24 خرداد 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگکیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1برزگر52915تهران5963700086000226000001111400/03/24رهگیری مرسوله
2رحيمي52803تهران5963700086000215200001111400/03/24رهگیری مرسوله
3صمدي53070تهران5963700086000204500001111400/03/24رهگیری مرسوله
4خالقيان52817تهران5963700086000190000001111400/03/24رهگیری مرسوله
5مستوري52850تهران5963700086000189200001111400/03/24رهگیری مرسوله
6منتصر52843تهران5963700086000178500001111400/03/24رهگیری مرسوله
7کلهر52927تهران5963700086000167700001111400/03/24رهگیری مرسوله
8دجله دوست53006تهران5963700086000157000001111400/03/24رهگیری مرسوله
9اقبالي52737تهران5963700086000146200001111400/03/24رهگیری مرسوله
10برزگر53019تهران5963700086000135500001111400/03/24رهگیری مرسوله
11يارخاني52908تهران5963700086000124700001111400/03/24رهگیری مرسوله
12احمدي52890تهران5963700086000114000001111400/03/24رهگیری مرسوله
13جوان53046تهران5963700086000103200001111400/03/24رهگیری مرسوله
14مزداراني52874تهران5963700086000098700001111400/03/24رهگیری مرسوله
15ترشابي52900تهران5963700086000088000001111400/03/24رهگیری مرسوله
16اسکندري52822تهران5963700086000077200001111400/03/24رهگیری مرسوله
17معصومي52966تهران5963700086000066500001111400/03/24رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید