لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 15 اردیبهشت 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1سجادي45747تهران5963700046001277500001141400/02/15رهگیری مرسوله
2جواديان45711تهران5963700046001266700001141400/02/15رهگیری مرسوله
3بهادري45774تهران5963700046001256000001141400/02/15رهگیری مرسوله
4موسوي45741تهران5963700046001245200001141400/02/15رهگیری مرسوله
5مهرزاده45783اسفراين5963700046001234509661141400/02/15رهگیری مرسوله
6عباسزاده45661مشهد5963700046001223700091141400/02/15رهگیری مرسوله
7منفرد45673ساري5963700046001213000481141400/02/15رهگیری مرسوله
8اقايي45749بندرانزلي5963700046001202200431141400/02/15رهگیری مرسوله
9شيما45794خرمشهر5963700046001197700641141400/02/15رهگیری مرسوله
10فخر پور45745اهر5963700046001187005451141400/02/15رهگیری مرسوله
11وليزاده45798بندرگناوه5963700046001176207531141400/02/15رهگیری مرسوله
12بيجاري45763تهران5963700046001165500001141400/02/15رهگیری مرسوله
13رستميان45662تهران5963700046001154700001141400/02/15رهگیری مرسوله
14فلاحي45675تهران5963700046001144000001141400/02/15رهگیری مرسوله
15کاوه45731تهران5963700046001133200001141400/02/15رهگیری مرسوله
16جمهوري45762تهران5963700046001122500001141400/02/15رهگیری مرسوله
17پرنداور45733تهران5963700046001111700001141400/02/15رهگیری مرسوله
18رضازاده45766اروميه5963700046001101000571141400/02/15رهگیری مرسوله
19موسوي45712مياندوآب5963700046001096505971141400/02/15رهگیری مرسوله
20ضيايي45750زرين شهر5963700046001085708471141400/02/15رهگیری مرسوله
21طيني اور45730قم5963700046001075000371141400/02/15رهگیری مرسوله
22رضايي45706اروميه5963700046001064200571141400/02/15رهگیری مرسوله
23همتي45786سمنان5963700046001053500351141400/02/15رهگیری مرسوله
24عباسي45791ساري5963700046001042700481141400/02/15رهگیری مرسوله
25رحيمي45756شهر کرد5963700046001032000881141400/02/15رهگیری مرسوله
26عرفانيان45767مشهد5963700046001021200091141400/02/15رهگیری مرسوله
27مختاري45726تهران5963700046001010500001141400/02/15رهگیری مرسوله
28بيگي45709بندرعباس5963700046000863500791141400/02/15رهگیری مرسوله
29راستخي45771تهران5963700046000852700001141400/02/15رهگیری مرسوله
30مددي45720تهران5963700046000842000001141400/02/15رهگیری مرسوله
31معيني45866تهران5963700046000831200001141400/02/15رهگیری مرسوله
32حسيني45792تهران5963700046000820500001141400/02/15رهگیری مرسوله
33عظيمي45777تهران5963700046000819700001141400/02/15رهگیری مرسوله
34شاداب45740قدس5963700046000809003751141400/02/15رهگیری مرسوله
35مرتضوي45685بهبهان5963700046000794506361141400/02/15رهگیری مرسوله
36قاسمي45682خرم آباد-لرستان5963700046000783700681141400/02/15رهگیری مرسوله
37بنچه45780بشرويه5963700046000773009781141400/02/15رهگیری مرسوله
38همايوني45752قزوين5963700046000762200341141400/02/15رهگیری مرسوله
39خواجوي45759سرلنگا5963700046000751546751141400/02/15رهگیری مرسوله
40مهراميز45683شيراز-فارس5963700046000740700071141400/02/15رهگیری مرسوله
41حامدزاده45768گناباد5963700046000730009691141400/02/15رهگیری مرسوله
42ممهد45789اصفهان5963700046000729200081141400/02/15رهگیری مرسوله
43نصوحي45699تهران5963700046000718500001141400/02/15رهگیری مرسوله
44نظري45788قم5963700046000707700371141400/02/15رهگیری مرسوله
45سليم زاده45732مشهد5963700046000693200091141400/02/15رهگیری مرسوله
46ايازي45708اروميه5963700046000682500571141400/02/15رهگیری مرسوله
47پورسعيدي45734اصفهان5963700046000671700081141400/02/15رهگیری مرسوله
48ياروطن45776تهران5963700046000661000001141400/02/15رهگیری مرسوله
49خدابنده45796تهران5963700046000650200001141400/02/15رهگیری مرسوله
50کرمي45760تهران5963700046000649500001141400/02/15رهگیری مرسوله
51احمد وند45727تهران5963700046000638700001141400/02/15رهگیری مرسوله
52متقي45667تهران5963700046000628000001141400/02/15رهگیری مرسوله
53حيدري45799تهران5963700046000617200001141400/02/15رهگیری مرسوله
54فرحاني نزاد45729تهران5963700046000606500001141400/02/15رهگیری مرسوله
55پرپوچي45744تهران5963700046000592000001141400/02/15رهگیری مرسوله
56مولايي45751تهران5963700046000581200001141400/02/15رهگیری مرسوله
57جماليان45758تهران5963700046000570500001141400/02/15رهگیری مرسوله
58زارع45806همدان5963700046000569700651141400/02/15رهگیری مرسوله
59غضنفريان45762اروميه5963700046000559000571141400/02/15رهگیری مرسوله
60پور متقي45770نور5963700046000548204641141400/02/15رهگیری مرسوله
61بيک محمدي45800اسفراين5963700046000537509661141400/02/15رهگیری مرسوله
62راستي45755کرمان5963700046000526700761141400/02/15رهگیری مرسوله
63يوسفي45746کرج5963700046000516000031141400/02/15رهگیری مرسوله
64عليزاده45665کرج5963700046000505200031141400/02/15رهگیری مرسوله
65تقوي45790زاهدان5963700046000490700981141400/02/15رهگیری مرسوله
66اقبالي45775مشهد5963700046000480000091141400/02/15رهگیری مرسوله
67اردکاني45805اردکان-يزد5963700046000479208951141400/02/15رهگیری مرسوله
68رحيم زاده45721اندیشه5963700046000468531686141400/02/15رهگیری مرسوله
69کريم خاني45713تهران5963700046000457700001141400/02/15رهگیری مرسوله
70مقيمي45719تهران5963700046000447000001141400/02/15رهگیری مرسوله
71سليمي45738تهران5963700046000436200001141400/02/15رهگیری مرسوله
72شيرچي45664تهران5963700046000425500001141400/02/15رهگیری مرسوله
73محمودي45676ملارد5963700046000414731691141400/02/15رهگیری مرسوله
74مولايي45735تهران5963700046000404000001141400/02/15رهگیری مرسوله
75نظري45677تهران5963700046000399500001141400/02/15رهگیری مرسوله
76محمدي45803اهواز5963700046000388700061141400/02/15رهگیری مرسوله
77مياحي45717اهواز5963700046000378000061141400/02/15رهگیری مرسوله
78صحافنيا45728يزد5963700046000367200891141400/02/15رهگیری مرسوله
79قهاري45678اردبيل5963700046000356500561141400/02/15رهگیری مرسوله
80رجبي45736يزد5963700046000345700891141400/02/15رهگیری مرسوله
81حسين نژاد45710چابکسر5963700046000335044871141400/02/15رهگیری مرسوله
82زارعي45722جهرم5963700046000324200741141400/02/15رهگیری مرسوله
83عابدي45668جهرم5963700046000313500741141400/02/15رهگیری مرسوله
84خوش نژاد45761شيراز-فارس5963700046000302700071141400/02/15رهگیری مرسوله
85شريعتي45725مشهد5963700046000298200091141400/02/15رهگیری مرسوله
86معتمد45737کرمان5963700046000287500761141400/02/15رهگیری مرسوله
87هدايتي نيا45680اهواز5963700046000276700061141400/02/15رهگیری مرسوله
88نيرومند45810محمدشهر-البرز5961300046000889531778111400/02/15رهگیری مرسوله
89جباري45863اروميه5961300046000878700571111400/02/15رهگیری مرسوله
90قاسمي45844قزوين5961300046000868000341111400/02/15رهگیری مرسوله
91نوري45926شهرجديدسهند5961300046000857205331111400/02/15رهگیری مرسوله
92فلاح45833ری5961300046000846501813111400/02/15رهگیری مرسوله
93صادقي45861قم5961300046000835700371111400/02/15رهگیری مرسوله
94علائي45802کرمان5961300046000825000761111400/02/15رهگیری مرسوله
95اقبال45820مشهد5961300046000814200091141400/02/15رهگیری مرسوله
96کشفي45856اصفهان5961300046000803500081141400/02/15رهگیری مرسوله
97هوشدار45850تهران5961300046000799000001141400/02/15رهگیری مرسوله
98ميربماني45830مشهد5961300046000788200091141400/02/15رهگیری مرسوله
99عليلو45817تهران5961300046000777500001141400/02/15رهگیری مرسوله
100جمالي45827تهران5961300046000766700001141400/02/15رهگیری مرسوله
101احمدزاده45864تهران5961300046000756000001141400/02/15رهگیری مرسوله
102ميرزايي45851تهران5961300046000745200001141400/02/15رهگیری مرسوله
103مرتضي اصغر45809تهران5961300046000734500001141400/02/15رهگیری مرسوله
104جهاني45837تهران5961300046000723700001141400/02/15رهگیری مرسوله
105طالب لو45859تهران5961300046000713000001141400/02/15رهگیری مرسوله
106رحيمي45821تهران5961300046000702200001141400/02/15رهگیری مرسوله
107استخري45860شيراز-فارس5961300046000697700071111400/02/15رهگیری مرسوله
108زنگباري45836تهران5961300046000687000001141400/02/15رهگیری مرسوله
109نخلبند45846تهران5961300046000676200001141400/02/15رهگیری مرسوله
110علي خوشي45832مشهد5961300046000665500091141400/02/15رهگیری مرسوله
111خان بابايي45857تهران5961300046000654700001141400/02/15رهگیری مرسوله
112مطيعي45813اصفهان5961300046000644000081141400/02/15رهگیری مرسوله
113قلي زاده45807قرچک5961300046000622518686111400/02/15رهگیری مرسوله
114علوي45829شهر کرد5961300046000611700881111400/02/15رهگیری مرسوله
115ارومي45849کرج5961300046000601000031111400/02/15رهگیری مرسوله
116ملکي45824شهر کرد5961300046000596500881111400/02/15رهگیری مرسوله
117فاني45808شيراز-فارس5961300046000585700071111400/02/15رهگیری مرسوله
118تقي نسب45831سراب5961300046000575005471111400/02/15رهگیری مرسوله
119غلامحسين پور45822کرمان5961300046000564200761111400/02/15رهگیری مرسوله
120کريمي45816ميانه5961300046000553500531111400/02/15رهگیری مرسوله
121احدي45841ممقان5961300046000542753751111400/02/15رهگیری مرسوله
122بهمن زاده45858ماکو5961300046000532005861111400/02/15رهگیری مرسوله
123حکمت خواه45834شيراز-فارس5961300046000521200071111400/02/15رهگیری مرسوله
124مهراسبي45828ری5961300046000510501813111400/02/15رهگیری مرسوله
125زيارتي45826بوشهر5961300046000509700751111400/02/15رهگیری مرسوله
126بيگلري45855سيرجان5961300046000495200781111400/02/15رهگیری مرسوله
127ابوالحسني45840اهواز5961300046000484500061111400/02/15رهگیری مرسوله
128خورده بين45839بوشهر5961300046000473700751111400/02/15رهگیری مرسوله
129حسين آبادي45818بومهن5961300046000463016551111400/02/15رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید