لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 16 اردیبهشت 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1رحيمي45781تهران5963700047001902200001441400/02/16رهگیری مرسوله
2فلاح پور46117تهران5963700047001887000001111400/02/16رهگیری مرسوله
3اجيلي45716تهران5963700047001876200001111400/02/16رهگیری مرسوله
4اسداله زاد45793تهران5963700047001865500001111400/02/16رهگیری مرسوله
5خلوتي45969اروميه5963700047001854700571111400/02/16رهگیری مرسوله
6رحماني46102تهران5963700047001844000001111400/02/16رهگیری مرسوله
7يوسفي پور46275تهران5963700047001833200001111400/02/16رهگیری مرسوله
8کريمي پور46101تهران5963700047001822500001111400/02/16رهگیری مرسوله
9سجادزاده46114تهران5963700047001811700001111400/02/16رهگیری مرسوله
10حمزه نسب38462اسلام شهر5963700047001801000331111400/02/16رهگیری مرسوله
11فلاحي46121تهران5963700047001796500001111400/02/16رهگیری مرسوله
12ريحاني46120شيراز-فارس5963700047001785700071111400/02/16رهگیری مرسوله
13رومايي46116سنندج5963700047001775000661111400/02/16رهگیری مرسوله
14ميزاني46100کرمان5963700047001764200761111400/02/16رهگیری مرسوله
15محمد پور46207قائم شهر5963700047001753504761111400/02/16رهگیری مرسوله
16هاشمي46097قزوين5963700047001742700341111400/02/16رهگیری مرسوله
17کيشاني46103اراک5963700047001732000381111400/02/16رهگیری مرسوله
18خرمي46284جويبار5963700047001721204771111400/02/16رهگیری مرسوله
19حيدري46118شاهين شهر5963700047001710500831111400/02/16رهگیری مرسوله
20رئوفي46252لشت نشاء5963700047001709743431111400/02/16رهگیری مرسوله
21سديد46096دهبارز5963700047001695207991111400/02/16رهگیری مرسوله
22ندافان46105مشهد5963700047001684500091111400/02/16رهگیری مرسوله
23علايي46112بوئين و مياندشت5963700047001673785651111400/02/16رهگیری مرسوله
24طاهر خانچي45714تهران5963700047001663000001111400/02/16رهگیری مرسوله
25رفيع زاده46167تهران5963700047001652200001111400/02/16رهگیری مرسوله
26رنجبر46189تهران5963700047001641500001111400/02/16رهگیری مرسوله
27افشار46253تهران5963700047001630700001111400/02/16رهگیری مرسوله
28عسگري46274تهران5963700047001620000001111400/02/16رهگیری مرسوله
29محمدي46130تهران5963700047001619200001111400/02/16رهگیری مرسوله
30ابراهيم46281تهران5963700047001608500001111400/02/16رهگیری مرسوله
31کاظمي46199تهران5963700047001594000001111400/02/16رهگیری مرسوله
32نريماني46113تهران5963700047001583200001111400/02/16رهگیری مرسوله
33صفاري46053تهران5963700047001572500001111400/02/16رهگیری مرسوله
34برنده46282بهبهان5963700047001561706361111400/02/16رهگیری مرسوله
35حميدي46194خسرو شهر5963700047001551053551111400/02/16رهگیری مرسوله
36قدسي46276اروميه5963700047001540200571111400/02/16رهگیری مرسوله
37ناصري46251کرج5963700047001539500031111400/02/16رهگیری مرسوله
38محمدي46249خلخال5963700047001528705681111400/02/16رهگیری مرسوله
39کرداري46202گرگان5963700047001518000491111400/02/16رهگیری مرسوله
40قدسي45956اروميه5963700047001507200571111400/02/16رهگیری مرسوله
41تقوي46208قائم شهر5963700047001492704761111400/02/16رهگیری مرسوله
42عوضي46196شيراز-فارس5963700047001482000071111400/02/16رهگیری مرسوله
43زارع46122اصفهان5963700047001471200081111400/02/16رهگیری مرسوله
44احمدي45954تهران5963700047001460500001111400/02/16رهگیری مرسوله
45افتکاري46070تهران5963700047001459700001111400/02/16رهگیری مرسوله
46گرگاني45902رودهن5963700047001449039731111400/02/16رهگیری مرسوله
47نظري46062تهران5963700047001438200001111400/02/16رهگیری مرسوله
48شريفي45966تهران5963700047001427500001111400/02/16رهگیری مرسوله
49ترکاشوند46057تهران5963700047001416700001111400/02/16رهگیری مرسوله
50داودي46088تهران5963700047001406000001111400/02/16رهگیری مرسوله
51کوچري45869تهران5963700047001391500001111400/02/16رهگیری مرسوله
52نازابادي45879تهران5963700047001380700001111400/02/16رهگیری مرسوله
53ملک محمدي46091تهران5963700047001370000001111400/02/16رهگیری مرسوله
54ياوري45903تهران5963700047001369200001111400/02/16رهگیری مرسوله
55کرد پور45871قرچک5963700047001358518686111400/02/16رهگیری مرسوله
56فرهاديه46080تهران5963700047001347700001111400/02/16رهگیری مرسوله
57رحمان پور45916تهران5963700047001337000001111400/02/16رهگیری مرسوله
58فرجي45896تهران5963700047001326200001111400/02/16رهگیری مرسوله
59ويلکيجي45975تهران5963700047001315500001111400/02/16رهگیری مرسوله
60عزيزي45948تهران5963700047001304700001111400/02/16رهگیری مرسوله
61اوجي45900تهران5963700047001290200001111400/02/16رهگیری مرسوله
62امامي46022تهران5963700047001289500001111400/02/16رهگیری مرسوله
63پوريافر45944تهران5963700047001278700001111400/02/16رهگیری مرسوله
64زرتابي45892تهران5963700047001268000001111400/02/16رهگیری مرسوله
65محمدي تبار46104تهران5963700047001257200001111400/02/16رهگیری مرسوله
66پاک فطرت45880تهران5963700047001246500001111400/02/16رهگیری مرسوله
67تاجر45930تهران5963700047001235700001111400/02/16رهگیری مرسوله
68اسدي45889تهران5963700047001225000001111400/02/16رهگیری مرسوله
69شريف45914تهران5963700047001214200001111400/02/16رهگیری مرسوله
70نگهدار45933تهران5963700047001203500001111400/02/16رهگیری مرسوله
71مينازاده45865تهران5963700047001199000001111400/02/16رهگیری مرسوله
72کاشاني45923تهران5963700047001188200001111400/02/16رهگیری مرسوله
73افشاري45877تهران5963700047001177500001111400/02/16رهگیری مرسوله
74دهقاني46052تهران5963700047001166700001111400/02/16رهگیری مرسوله
75امامي45974تهران5963700047001156000001111400/02/16رهگیری مرسوله
76قديمي45957تهران5963700047001145200001111400/02/16رهگیری مرسوله
77تقي خاني46061تهران5963700047001134500001111400/02/16رهگیری مرسوله
78عبدالهي46037تهران5963700047001123700001111400/02/16رهگیری مرسوله
79صباغي46068تهران5963700047001113000001111400/02/16رهگیری مرسوله
80عبداله خاني45985تهران5963700047001102200001111400/02/16رهگیری مرسوله
81قاسمي45983تهران5963700047001097700001111400/02/16رهگیری مرسوله
82جابري45981تهران5963700047001087000001111400/02/16رهگیری مرسوله
83خانلي45920تهران5963700047001076200001111400/02/16رهگیری مرسوله
84رضا پناه45982تهران5963700047001065500001111400/02/16رهگیری مرسوله
85ملاحسيني45963تهران5963700047001054700001111400/02/16رهگیری مرسوله
86خورشيدي45973تهران5963700047001044000001111400/02/16رهگیری مرسوله
87رحيمي45934قم5963700047001033200371111400/02/16رهگیری مرسوله
88ناصري45907رشت5963700047001022500041111400/02/16رهگیری مرسوله
89فياضي45883اصفهان5963700047001011700081111400/02/16رهگیری مرسوله
90مصطفوي45953اهواز5963700047001001000061111400/02/16رهگیری مرسوله
91هميشه بهار45875کرج5963700047000998200031111400/02/16رهگیری مرسوله
92خواجه45910مشهد5963700047000987500091111400/02/16رهگیری مرسوله
93بقايي45951شهرضا5963700047000976700861111400/02/16رهگیری مرسوله
94ذوالحسني45908مشهد5963700047000785000091111400/02/16رهگیری مرسوله
95مجد45950اهواز5963700047000774200061111400/02/16رهگیری مرسوله
96مقدم45960بشرويه5963700047000763509781111400/02/16رهگیری مرسوله
97طوسي45987ساري5963700047000752700481111400/02/16رهگیری مرسوله
98پهلوان زاده45935کاشان5963700047000742000871111400/02/16رهگیری مرسوله
99شيشه گر45874اصفهان5963700047000731200081111400/02/16رهگیری مرسوله
100کاظم خاني45906ميانه5963700047000720500531111400/02/16رهگیری مرسوله
101مظاهري45876اصفهان5963700047000719700081111400/02/16رهگیری مرسوله
102حمزه زاده45967کرج5963700047000709000031111400/02/16رهگیری مرسوله
103شريعتي45891مشهد5963700047000694500091111400/02/16رهگیری مرسوله
104طباطبايي45885مهريز5963700047000683708981111400/02/16رهگیری مرسوله
105طناني45894سمنان5963700047000673000351111400/02/16رهگیری مرسوله
106رهيده46038دوگنبدان5963700047000662207581111400/02/16رهگیری مرسوله
107شاهوردي45942قزوين5963700047000651500341111400/02/16رهگیری مرسوله
108طاهري45915خرم آباد-لرستان5963700047000640700681111400/02/16رهگیری مرسوله
109پاسيار45911شيراز-فارس5963700047000630000071111400/02/16رهگیری مرسوله
110نخعي45881زرند5963700047000629207761111400/02/16رهگیری مرسوله
111ذوالفقاري45873نجف آباد5963700047000618500851111400/02/16رهگیری مرسوله
112مسلمي پور46090گرگان5963700047000607700491111400/02/16رهگیری مرسوله
113فرجي45927بانه5963700047000593206691111400/02/16رهگیری مرسوله
114غريبي46036خميني شهر5963700047000517200841111400/02/16رهگیری مرسوله
115ساپور46055مشهد5963700047000506500091111400/02/16رهگیری مرسوله
116بني اسدي45890بيرجند5963700047000492000971111400/02/16رهگیری مرسوله
117عباس لو46089کرمان5963700047000481200761111400/02/16رهگیری مرسوله
118اکبرزاده45905مشهد5963700047000470500091111400/02/16رهگیری مرسوله
119پرواره45872شيراز-فارس5963700047000469700071111400/02/16رهگیری مرسوله
120باراني46060خرم آباد-لرستان5963700047000459000681111400/02/16رهگیری مرسوله
121مريدي45912شيراز-فارس5963700047000448200071111400/02/16رهگیری مرسوله
122جلفايي46054اصفهان5963700047000437500081111400/02/16رهگیری مرسوله
123نظاري45931اهواز5963700047000426700061111400/02/16رهگیری مرسوله
124مرتضايي46069قزوين5963700047000416000341111400/02/16رهگیری مرسوله
125مرادي45882خرم آباد-لرستان5963700047000405200681111400/02/16رهگیری مرسوله
126اکبري45937بندرعباس5963700047000390700791111400/02/16رهگیری مرسوله
127بهنام45921تربت حيدريه5963700047000380000951111400/02/16رهگیری مرسوله
128خزاعي46056کرمانشاه5963700047000379200671111400/02/16رهگیری مرسوله
129سعدي46071اردبيل5963700047000368500561111400/02/16رهگیری مرسوله
130عباسي45886شيراز-فارس5963700047000357700071111400/02/16رهگیری مرسوله
131عبدالعظيم زاده46056اروميه5963700047000347000571111400/02/16رهگیری مرسوله
132ملکي45870اصفهان5963700047000336200081111400/02/16رهگیری مرسوله
133پيشاني دار46064شيراز-فارس5963700047000325500071111400/02/16رهگیری مرسوله
134فهيمي45962نير-اردبيل5963700047000314705641111400/02/16رهگیری مرسوله
135نادري45868کرمانشاه5963700047000304000671111400/02/16رهگیری مرسوله
136باقري45991اصفهان5963700047000299500081111400/02/16رهگیری مرسوله
137لقماني45947اصفهان5963700047000288700081111400/02/16رهگیری مرسوله
138زبده45925رشت5963700047000278000041111400/02/16رهگیری مرسوله
139جمعه پور45976برازجان5963700047000267207561111400/02/16رهگیری مرسوله
140يوسف نژاد45986مراغه-آذربايجان شرقي5963700047000256500551111400/02/16رهگیری مرسوله
141کاغذ لو45980گرگان5963700047000245700491111400/02/16رهگیری مرسوله
142ياري45940قزوين5963700047000235000341111400/02/16رهگیری مرسوله
143نظري45964زنجان5963700047000224200451111400/02/16رهگیری مرسوله
144زيرک45988اصفهان5963700047000198200081111400/02/16رهگیری مرسوله
145مولودي45939بيجار5963700047000187506651111400/02/16رهگیری مرسوله
146ايستادگي46035گتوند5963700047000176764551111400/02/16رهگیری مرسوله
147حسيني45941برازجان5963700047000166007561111400/02/16رهگیری مرسوله
148محرابي45943خمين5963700047000155203881111400/02/16رهگیری مرسوله
149ابراهيمي46087دزفول5963700047000144506461111400/02/16رهگیری مرسوله
150عشقي46094زنجان5963700047000133700451111400/02/16رهگیری مرسوله
151امامي45878مشهد5963700047000123000091111400/02/16رهگیری مرسوله
152تابعيان45984شيراز-فارس5963700047000112200071111400/02/16رهگیری مرسوله
153نظريان46092قزوين5963700047000101500341111400/02/16رهگیری مرسوله
154سپهري46305آمل5961300047000870000461141400/02/16رهگیری مرسوله
155رضوي46306کاشان5961300047000869200871141400/02/16رهگیری مرسوله
156صابري46292تهران5961300047000858500001141400/02/16رهگیری مرسوله
157وحيدي اذر46191اروميه5961300047000847700571141400/02/16رهگیری مرسوله
158جهاني46203بروجن5961300047000837008871141400/02/16رهگیری مرسوله
159نجفي46197قم5961300047000826200371141400/02/16رهگیری مرسوله
160ظهيري46193ملاير5961300047000815506571141400/02/16رهگیری مرسوله
161پهلواني46204ازنا5961300047000804706871141400/02/16رهگیری مرسوله
162ميرخانير46257تهران5961300047000790200001141400/02/16رهگیری مرسوله
163قديبگي46283ورامین5961300047000789503371141400/02/16رهگیری مرسوله
164کاظميني46254کاشان5961300047000778700871141400/02/16رهگیری مرسوله
165اسدالله زاده46300تهران5961300047000768000001141400/02/16رهگیری مرسوله
166مشرف46295تهران5961300047000757200001141400/02/16رهگیری مرسوله
167دهش46293کرمان5961300047000746500761141400/02/16رهگیری مرسوله
168اسدي46201تهران5961300047000735700001141400/02/16رهگیری مرسوله
169مظفري46264تهران5961300047000725000001141400/02/16رهگیری مرسوله
170رمضان نيا46299بابل5961300047000714200471141400/02/16رهگیری مرسوله
171کشکلاني46256تهران5961300047000703500001141400/02/16رهگیری مرسوله
172ردابي46206چالوس5961300047000699004661141400/02/16رهگیری مرسوله
173حبيب زاده46289تهران5961300047000688200001141400/02/16رهگیری مرسوله
174محمودي46273قزوين5961300047000677500341141400/02/16رهگیری مرسوله
175رادمهر46286تهران5961300047000666700001141400/02/16رهگیری مرسوله
176فرامرزي46262اصفهان5961300047000656000081141400/02/16رهگیری مرسوله
177افرايي46268تهران5961300047000645200001141400/02/16رهگیری مرسوله
178کيامنش46123بروجرد5961300047000634500691141400/02/16رهگیری مرسوله
179نامي46263تهران5961300047000623700001141400/02/16رهگیری مرسوله
180نوبخت46260ساوه5961300047000613000391141400/02/16رهگیری مرسوله
181محمدي46297تهران5961300047000602200001141400/02/16رهگیری مرسوله
182خزايي46261کرمانشاه5961300047000597700671141400/02/16رهگیری مرسوله
183زکي پور46288تهران5961300047000587000001141400/02/16رهگیری مرسوله
184شهبازي46200شهر کرد5961300047000576200881141400/02/16رهگیری مرسوله
185حسني46267اراک5961300047000565500381141400/02/16رهگیری مرسوله
186ثروتي46285بجنورد5961300047000554700941141400/02/16رهگیری مرسوله
187سعيدي46296تکاب5961300047000544005991141400/02/16رهگیری مرسوله
188شکوري46298تهران5961300047000533200001141400/02/16رهگیری مرسوله
189حسيني46304قزوين5961300047000522500341141400/02/16رهگیری مرسوله
190يونسي46291تهران5961300047000511700001141400/02/16رهگیری مرسوله
191ضيايي46127بندرعباس5961300047000501000791141400/02/16رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید