لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 7 شهریور 1401

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1حسين زاده164396تهران6082201162001228200001141401/06/07رهگیری مرسوله
2افشار165822تهران6082201162001410000001111401/06/07رهگیری مرسوله
3زنگي ابادي165883کرمان6082201162001080200761141401/06/07رهگیری مرسوله
4مقدم166106تهران6082201162001192200001141401/06/07رهگیری مرسوله
5عليزاده166107نيشابور6082201162001137700931141401/06/07رهگیری مرسوله
6عگبي166169شوش6082201162000814206471141401/06/07رهگیری مرسوله
7مجتهدي166228تهران6082201162001500500001111401/06/07رهگیری مرسوله
8حاجي نيا166230تهران6082201162001420700001111401/06/07رهگیری مرسوله
9صداقت166231صومعه سرا6082201162000947704361141401/06/07رهگیری مرسوله
10شادکام166246بوشهر6082201162000756000751141401/06/07رهگیری مرسوله
11پرارين166275شهر کرد6082201162001036500881141401/06/07رهگیری مرسوله
12زنگنه167056کرمانشاه6082201162000676200671141401/06/07رهگیری مرسوله
13شفاعي167597شيراز-فارس6082201162000654700071141401/06/07رهگیری مرسوله
14افشار167837تهران6082201162001543500001111401/06/07رهگیری مرسوله
15اقازاده167906تهران6082201162001474500001111401/06/07رهگیری مرسوله
16عسکري168040طبس6082201162000937009791141401/06/07رهگیری مرسوله
17ضوئي168044اصفهان6082201162000890200081141401/06/07رهگیری مرسوله
18حسنپور168051واجارگاه6082201162001047244891141401/06/07رهگیری مرسوله
19سالاري168061تهران6082201162001293500001141401/06/07رهگیری مرسوله
20اسدي168115تهران6082201162001362500001111401/06/07رهگیری مرسوله
21موسوي168177کرمان6082201162001597200761301401/06/07رهگیری مرسوله
22رحيمي168371تهران6082201162001453000001111401/06/07رهگیری مرسوله
23خراساني168411تهران6082201162001511200001111401/06/07رهگیری مرسوله
24فرجي168412تهران6082201162001384000001111401/06/07رهگیری مرسوله
25مشهدي168413گرمسار6082201162000991503581141401/06/07رهگیری مرسوله
26جعفري168414اصفهان6082201162000835700081141401/06/07رهگیری مرسوله
27ايماني168416تهران6082201162001341000001141401/06/07رهگیری مرسوله
28افشار168435تهران6082201162001318700001141401/06/07رهگیری مرسوله
29صالحي168437تهران6082201162001272000001141401/06/07رهگیری مرسوله
30خوش خو168453شيراز-فارس6082201162000644000071141401/06/07رهگیری مرسوله
31محمودينيا168454تهران6082201162001282700001141401/06/07رهگیری مرسوله
32وکيلي نيا168455تهران6082201162001330200001141401/06/07رهگیری مرسوله
33رحمتي168499تهران6082201162001329500001141401/06/07رهگیری مرسوله
34خدمت لو168501زنجان6082201162000799000451141401/06/07رهگیری مرسوله
35رجبي168503کرمانشاه6082201162000665500671141401/06/07رهگیری مرسوله
36صادقي علويجه168504اصفهان6082201162000904700081141401/06/07رهگیری مرسوله
37علايي168507فرادنبه6082201162000926288741141401/06/07رهگیری مرسوله
38جهانگير168508بندرترکمن6082201162000969204891141401/06/07رهگیری مرسوله
39عازمي168509اروميه6082201162000702200571141401/06/07رهگیری مرسوله
40مرشدي168510تهران6082201162001249700001141401/06/07رهگیری مرسوله
41شرقي168511اروميه6082201162000687000571141401/06/07رهگیری مرسوله
42کياني168514تهران6082201162001373200001111401/06/07رهگیری مرسوله
43ياوري168515اهواز6082201162001116200061141401/06/07رهگیری مرسوله
44محمدخاني168516تهران6082201162001463700001111401/06/07رهگیری مرسوله
45فلاحي168517تهران6082201162001308000001141401/06/07رهگیری مرسوله
46اذري168518تهران6082201162001601700001221401/06/07رهگیری مرسوله
47بزرگ زاده168520تهران6082201162001250500001141401/06/07رهگیری مرسوله
48اميري168521ميانکوه6082201162001004263751141401/06/07رهگیری مرسوله
49حسين زاده168522اصفهان6082201162000878700081141401/06/07رهگیری مرسوله
50اسدي168525تهران6082201162001485200001111401/06/07رهگیری مرسوله
51زراعتي168528داراب-فارس6082201162000958507481141401/06/07رهگیری مرسوله
52گتميريان168529تهران6082201162001442200001111401/06/07رهگیری مرسوله
53غفراني168530اروميه6082201162001105500571141401/06/07رهگیری مرسوله
54علي گل زاده168538بابل6082201162001079500471141401/06/07رهگیری مرسوله
55قاسمي168540تهران6082201162001532700001111401/06/07رهگیری مرسوله
56دوگاني168544کيش6082201162000980707941141401/06/07رهگیری مرسوله
57قنادزاده168545تهران6082201162001431500001111401/06/07رهگیری مرسوله
58اميري168551بناب6082201162001015005551141401/06/07رهگیری مرسوله
59حامد168554بوشهر6082201162000777500751141401/06/07رهگیری مرسوله
60فضلي168560زنجان6082201162000803500451141401/06/07رهگیری مرسوله
61خرمي168561تهران6082201162001159200001141401/06/07رهگیری مرسوله
62حميدي168562تهران6082201162001496000001111401/06/07رهگیری مرسوله
63اقاجاني168567اصفهان6082201162000857200081141401/06/07رهگیری مرسوله
64شيرازه168569شيراز-فارس6082201162000633200071141401/06/07رهگیری مرسوله
65قرباني168571تهران6082201162001160000001141401/06/07رهگیری مرسوله
66کرمي168572مشهد6082201162000723700091141401/06/07رهگیری مرسوله
67راسخ168573بوشهر6082201162000788200751141401/06/07رهگیری مرسوله
68هادي زاده168576مشهد6082201162000734500091141401/06/07رهگیری مرسوله
69رفيعيان168578کرج6082201162001127000031141401/06/07رهگیری مرسوله
70علي محمدي168579اصفهان6082201162000868000081141401/06/07رهگیری مرسوله
71خراشادي زاده168580بناب6082201162001025705551141401/06/07رهگیری مرسوله
72محبوبي168581تهران6082201162001170700001141401/06/07رهگیری مرسوله
73تقي نژاد اصيل168583تهران6082201162001206700001141401/06/07رهگیری مرسوله
74قاسملو168584خوي6082201162000970000581141401/06/07رهگیری مرسوله
75احمدي168585اصفهان6082201162000846500081141401/06/07رهگیری مرسوله
76دليري نيا168587مشهد6082201162000745200091141401/06/07رهگیری مرسوله
77دانش168588تنکابن6082201162001058004681141401/06/07رهگیری مرسوله
78حسن پور168589اروميه6082201162000697700571141401/06/07رهگیری مرسوله
79زرين168593تهران6082201162001394700001111401/06/07رهگیری مرسوله
80طالبي168594تهران6082201162001239000001141401/06/07رهگیری مرسوله
81ابراهيمي168595تهران6082201162001351700001111401/06/07رهگیری مرسوله
82رکني168598اصفهان6082201162001091000081141401/06/07رهگیری مرسوله
83حکاک168599تهران6082201162001522000001111401/06/07رهگیری مرسوله
84طاهري168601بوشهر6082201162000766700751141401/06/07رهگیری مرسوله
85رئيسي168605شيراز-فارس6082201162000622500071141401/06/07رهگیری مرسوله
86سيد قلعه168606مشهد6082201162000713000091141401/06/07رهگیری مرسوله
87جنگيان168611تهران6082201162001261200001141401/06/07رهگیری مرسوله
88چاوشيان168613رامسر6082201162000915504691141401/06/07رهگیری مرسوله
89خليفه زاده168614سنندج6082201162001068700661141401/06/07رهگیری مرسوله
90دولي168616تهران6082201162001217500001141401/06/07رهگیری مرسوله
91بهادران168617اصفهان6082201162000889500081141401/06/07رهگیری مرسوله
92صدقي168623تهران6082201162001181500001141401/06/07رهگیری مرسوله
93معصومي168627تهران6082201162001409200001111401/06/07رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید