لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 12 اردیبهشت 1401

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1ريحانه حامي132138مشهد5963701043000588200091141401/02/12رهگیری مرسوله
2مهري ازاد132144خميني شهر5963701043000487000841141401/02/12رهگیری مرسوله
3ايسا نجاري132145تهران5963701043000747700001141401/02/12رهگیری مرسوله
4الهام جوانمرد132151اصفهان5963701043001049700081141401/02/12رهگیری مرسوله
5پريا ازدري132168اصفهان5963701043000476200081141401/02/12رهگیری مرسوله
6سولماز نيک132193تهران5963701043000769200001141401/02/12رهگیری مرسوله
7فائزه محمد132250تهران5963701043000704700001141401/02/12رهگیری مرسوله
8مهتاب دهقان132302تهران5963701043000646500001141401/02/12رهگیری مرسوله
9سمانه بوکان132316کرج5963701043000614200031141401/02/12رهگیری مرسوله
10پروانه نمايي132321تهران5963701043000657200001141401/02/12رهگیری مرسوله
11کامليا اشتهاردي132322تهران5963701043000737000001141401/02/12رهگیری مرسوله
12غزاله ياوري132338مشهد5963701043000599000091141401/02/12رهگیری مرسوله
13نسيما غلامي132357پاکدشت5963701043000780703391141401/02/12رهگیری مرسوله
14سحر حکيمي132583تهران5963701043001242200001141401/02/12رهگیری مرسوله
15هانيه کريمي132584چناران5963701043000972509361141401/02/12رهگیری مرسوله
16شيما عليه132586تهران5963701043001129500001141401/02/12رهگیری مرسوله
17سارا جوادي132614تهران5963701043001162500001141401/02/12رهگیری مرسوله
18هدا طباطبايي132646تهران5963701043001274500001141401/02/12رهگیری مرسوله
19فاطمه اسکندري132647سپاهان شهر(اصفهان)5963701043001039081799141401/02/12رهگیری مرسوله
20مهديه شفيق132648تهران5963701043001118700001141401/02/12رهگیری مرسوله
21نوشين يوسفي132649تهران5963701043001253000001141401/02/12رهگیری مرسوله
22خاطره سنايي132652تهران5963701043001141000001141401/02/12رهگیری مرسوله
23ايسان رحيمي132653کرج5963701043001072000031141401/02/12رهگیری مرسوله
24الهام ويسي132654سنندج5963701043000860500661141401/02/12رهگیری مرسوله
25ناديا اکبر خواه132657لاهيجان-گيلان5963701043001017500441141401/02/12رهگیری مرسوله
26فاطمه رمضاني132658کرج5963701043001061200031141401/02/12رهگیری مرسوله
27زهرا علي محمدي132660خمام5963701043000994004341141401/02/12رهگیری مرسوله
28منير شاه132662شهر کرد5963701043000859700881141401/02/12رهگیری مرسوله
29زهرا ابراهيمي132664لنگرود5963701043001006704471141401/02/12رهگیری مرسوله
30عطيه لاريجاني132665تهران5963701043001108000001141401/02/12رهگیری مرسوله
31سودابه ملت132667فومن5963701043001028204351141401/02/12رهگیری مرسوله
32اوا تاج132670تهران5963701043001173200001141401/02/12رهگیری مرسوله
33کريمي132742تهران5963701043001184000001141401/02/12رهگیری مرسوله
34الهه دولتي132744کرمانشاه5963701043000263000671221401/02/12رهگیری مرسوله
35فاطمه شهبازي132746همدان5963701043000951000651141401/02/12رهگیری مرسوله
36منا کتامي132750شيراز-فارس5963701043000928700071141401/02/12رهگیری مرسوله
37زهره اخلاقي132751تهران5963701043001130200001141401/02/12رهگیری مرسوله
38زهره بيات132752ملاير5963701043000961706571141401/02/12رهگیری مرسوله
39رايا رضاييان132753اهواز5963701043000838200061141401/02/12رهگیری مرسوله
40زهرا ازمون132754ساري5963701043000230700481221401/02/12رهگیری مرسوله
41فاطمه شريف132755همدان5963701043000940200651141401/02/12رهگیری مرسوله
42تانيا پور اباده132756اصفهان5963701043000321200081141401/02/12رهگیری مرسوله
43ازاده شريفي132761تهران5963701043000690200001141401/02/12رهگیری مرسوله
44مهشيد کوهساري132802شهریار5963701043000726203351141401/02/12رهگیری مرسوله
45حميد محمدي132804شيراز-فارس5963701043000252200071221401/02/12رهگیری مرسوله
46سيامک طهمورث132805کرمانشاه5963701043000396500671141401/02/12رهگیری مرسوله
47شعله مهدوي132806کرمان5963701043000545200761141401/02/12رهگیری مرسوله
48اکرم حيدري132808خرم آباد-لرستان5963701043000401000681141401/02/12رهگیری مرسوله
49زهرا سيديان132809تهران5963701043001220700001141401/02/12رهگیری مرسوله
50فروزان قاسمي132810اصفهان5963701043000465500081141401/02/12رهگیری مرسوله
51اسفنديار پور132811اصفهان5963701043000241500081301401/02/12رهگیری مرسوله
52ماريا اوحدي132813کرمان5963701043000534500761141401/02/12رهگیری مرسوله
53فاطمه فرشته132816شيراز-فارس5963701043000364200071141401/02/12رهگیری مرسوله
54عصا کره132824چمران-خوزستان5963701043000375063541141401/02/12رهگیری مرسوله
55سودابه رنجبر132825بجنورد5963701043000332000941141401/02/12رهگیری مرسوله
56ناديا سهند132826تهران5963701043000758500001141401/02/12رهگیری مرسوله
57نيره مربي132828مشهد5963701043000577500091141401/02/12رهگیری مرسوله
58سيما غفاري132829تهران5963701043000635700001141401/02/12رهگیری مرسوله
59فاطمه حسيني132830کرمان5963701043000523700761141401/02/12رهگیری مرسوله
60کيانا کيهاني132831تهران5963701043000770000001141401/02/12رهگیری مرسوله
61ريحانه بيغش132832بوشهر5963701043000444000751141401/02/12رهگیری مرسوله
62عطيه نجاران132834مشهد5963701043000983200091141401/02/12رهگیری مرسوله
63مرواريد کيان132835کرمان5963701043000827500761141401/02/12رهگیری مرسوله
64مريم شکيبا132836آمل5963701043000502200461141401/02/12رهگیری مرسوله
65نازنين رسوليان132838تهران5963701043001209200001141401/02/12رهگیری مرسوله
66مرضيه مرادي132840هشتگرد5963701043000625003361141401/02/12رهگیری مرسوله
67سيما رحيمي132841بجنورد5963701043000871200941141401/02/12رهگیری مرسوله
68مهديه رحماني132842لنده5963701043000907275741141401/02/12رهگیری مرسوله
69پرنيا پرورش132845تهران5963701043000678700001141401/02/12رهگیری مرسوله
70رضوان باقري132847رفسنجان5963701043000882000771141401/02/12رهگیری مرسوله
71محمودي132851تهران5963701043000715500001141401/02/12رهگیری مرسوله
72پريسا مجاهدي132852بندرعباس5963701043000892700791141401/02/12رهگیری مرسوله
73سارا افشار132853بيجار5963701043000411706651141401/02/12رهگیری مرسوله
74سميرا تاج132854اروميه5963701043000849000571141401/02/12رهگیری مرسوله
75نگين حسنزاده132856آمل5963701043000513000461141401/02/12رهگیری مرسوله
76مريم طلايي132857مشهد5963701043000566700091141401/02/12رهگیری مرسوله
77فرزانه همداني132858تهران5963701043001263700001141401/02/12رهگیری مرسوله
78فاطمه ابراهيمي132859الوند5963701043000918003431141401/02/12رهگیری مرسوله
79تارا ايازي132861تهران5963701043000668000001141401/02/12رهگیری مرسوله
80فروغ افسون132862بندرعباس5963701043000385700791141401/02/12رهگیری مرسوله
81ساحل نيکي132863کرج5963701043000603500031141401/02/12رهگیری مرسوله
82سميه محمدي132864يزد5963701043000310500891141401/02/12رهگیری مرسوله
83نغمه احمدي132866تهران5963701043001231500001141401/02/12رهگیری مرسوله
84سحر نيک132867تهران5963701043001194700001141401/02/12رهگیری مرسوله
85انديشه زارعيان132869بندرعباس5963701043000342700791141401/02/12رهگیری مرسوله
86فرزانه عسگري132871تهران5963701043001300500001141401/02/12رهگیری مرسوله
87معصومه عسگري132872اردستان5963701043001050508381141401/02/12رهگیری مرسوله
88محبوبه ايراني132873تهران5963701043000273700001221401/02/12رهگیری مرسوله
89فاطمه خرمي132874لنده5963701043000422575741141401/02/12رهگیری مرسوله
90مريم کاظمي132875شيراز-فارس5963701043000939500071141401/02/12رهگیری مرسوله
91يونس زارع132876دشتي5963701043000295279761141401/02/12رهگیری مرسوله
92محدثه نوري132877تهران5963701043001210000001141401/02/12رهگیری مرسوله
93زهرا رحمتي132878گرگان5963701043000220000491221401/02/12رهگیری مرسوله
94سميرا حسيني132880تهران5963701043001285200001141401/02/12رهگیری مرسوله
95عرب132884کرج5963701043001093500031141401/02/12رهگیری مرسوله
96ساناز سليمي132886تهران5963701043000309700001141401/02/12رهگیری مرسوله
97ايدا خوجويي132890سيرجان5963701043000556000781141401/02/12رهگیری مرسوله
98مهناز محمدي132891تهران5963701043001151700001141401/02/12رهگیری مرسوله
99زهرا هاشمي132892تهران5963701043001296000001141401/02/12رهگیری مرسوله
100سپيده رضاي132893کرج5963701043001082700031141401/02/12رهگیری مرسوله
101انا دشتي132894کلاردشت5963701043000497746661141401/02/12رهگیری مرسوله
102پروانه کيواني132895رشت5963701043000433200041141401/02/12رهگیری مرسوله
103الهه عشقي132896کوهپايه5963701043000454708371141401/02/12رهگیری مرسوله
104علي تيموري132898بوشهر5963701043000353500751141401/02/12رهگیری مرسوله
105مينا اقاخاني132899تهران5963701043000689500001141401/02/12رهگیری مرسوله
106شمشيريتهران5963701043000284500001301401/02/12رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
#
پیمایش به بالا