ادامه کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 20 اسفند 99

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1برهان35783اصفهان5963799356000316000081111399/12/20رهگیری مرسوله
2حسين زاده35791تهران5963799356000305200001111399/12/20رهگیری مرسوله
3طاهر اموز35790تهران5963799356000290700001111399/12/20رهگیری مرسوله
4اسماعيل زاده35792تهران5963799356000280000001111399/12/20رهگیری مرسوله
5نجفي35782تهران5963799356000279200001111399/12/20رهگیری مرسوله
6خاني35784تهران5963799356000268500001111399/12/20رهگیری مرسوله
7محتشمي35803تهران5963799356000257700001111399/12/20رهگیری مرسوله
8رزقي35805تهران5963799356000247000001111399/12/20رهگیری مرسوله
9قادري35543اهواز5963799356000236200061111399/12/20رهگیری مرسوله
10اميرزاده35807داراب-فارس5963799356000225507481111399/12/20رهگیری مرسوله
11رجب زاده35780مشهد5963799356000214700091111399/12/20رهگیری مرسوله
12حسيني پور35804اردکان-يزد5963799356000204008951111399/12/20رهگیری مرسوله
13لنگري35793بجنورد5963799356000199500941111399/12/20رهگیری مرسوله
14تقوي35794خوي5963799356000188700581111399/12/20رهگیری مرسوله
15عباسيان35798سنندج5963799356000178000661111399/12/20رهگیری مرسوله
16کاظمي35796تهران5963799356000167200001111399/12/20رهگیری مرسوله
17بقايي35801فريمان5963799356000156509391111399/12/20رهگیری مرسوله
18ابطحي35799زنجان5963799356000145700451111399/12/20رهگیری مرسوله
19اشراقي35788شهر کرد5963799356000135000881111399/12/20رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید