لیست کد رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 13 اسفند 99

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1سليماني34120تهران5963799349000634200001111399/12/13رهگیری مرسوله
2فخاري34124تهران5963799349000623500001111399/12/13رهگیری مرسوله
3شيخ34106تهران5963799349000612700001111399/12/13رهگیری مرسوله
4سلطاني34076تهران5963799349000602000001111399/12/13رهگیری مرسوله
5دادي34073تهران5963799349000597500001111399/12/13رهگیری مرسوله
6قائمي34097تهران5963799349000586700001111399/12/13رهگیری مرسوله
7واجدي34071تهران5963799349000576000001111399/12/13رهگیری مرسوله
8سليمانيها34139تهران5963799349000565200001111399/12/13رهگیری مرسوله
9نجار34136تهران5963799349000554500001111399/12/13رهگیری مرسوله
10فرود34130تهران5963799349000543700001111399/12/13رهگیری مرسوله
11ماپار34099تهران5963799349000533000001111399/12/13رهگیری مرسوله
12موسوي34064تهران5963799349000522200001111399/12/13رهگیری مرسوله
13فراهاني34053تهران5963799349000511500001111399/12/13رهگیری مرسوله
14بهارلو34061تهران5963799349000500700001111399/12/13رهگیری مرسوله
15جعفري34131دماوند5963799349000496203971111399/12/13رهگیری مرسوله
16شعباني34137تهران5963799349000485500001111399/12/13رهگیری مرسوله
17بهادري34096بندرعباس5963799349000464000791111399/12/13رهگیری مرسوله
18رحيمي34059تهران5963799349000453200001111399/12/13رهگیری مرسوله
19کوزه گران34127رشت5963799349000442500041111399/12/13رهگیری مرسوله
20کاجي34101يزد5963799349000431700891111399/12/13رهگیری مرسوله
21احمدبان34104کرج5963799349000421000031111399/12/13رهگیری مرسوله
22دادي34113بوشهر5963799349000410200751111399/12/13رهگیری مرسوله
23ميزباني34068اصفهان5963799349000409500081111399/12/13رهگیری مرسوله
24شعباني34052رشت5963799349000395000041111399/12/13رهگیری مرسوله
25صفا نزاد34062بندرماهشهر5963799349000384206351111399/12/13رهگیری مرسوله
26صفوي34133ملاير5963799349000373506571111399/12/13رهگیری مرسوله
27رضائيان34132رودسر5963799349000362704481111399/12/13رهگیری مرسوله
28عسگري34128ساوه5963799349000352000391111399/12/13رهگیری مرسوله
29شعباني34118اردبيل5963799349000341200561111399/12/13رهگیری مرسوله
30بختياري34119مشهد5963799349000330500091111399/12/13رهگیری مرسوله
31خمسه34044کرج5963799349000329700031111399/12/13رهگیری مرسوله
32عطايي34066دوگنبدان5963799349000319007581111399/12/13رهگیری مرسوله
33سلاح ورزي34065خرم آباد-لرستان5963799349000308200681111399/12/13رهگیری مرسوله
34فاطمي34067ميبد5963799349000293708961111399/12/13رهگیری مرسوله
35مختار پور34060بجنورد5963799349000283000941111399/12/13رهگیری مرسوله
36خير خواه34058اصفهان5963799349000272200081111399/12/13رهگیری مرسوله
37نادر علي34090خوي5963799349000217700581111399/12/13رهگیری مرسوله
38تيموري34075اروميه5963799349000207000571111399/12/13رهگیری مرسوله
39يزداني34074ساري5963799349000192500481111399/12/13رهگیری مرسوله
40اشرف زادگان34088تهران5963799349000181700001111399/12/13رهگیری مرسوله
41چترايي34109نجف آباد5963799349000171000851111399/12/13رهگیری مرسوله
42پويا34114رشت5963799349000160200041111399/12/13رهگیری مرسوله
43محمودي34094ساري5963799349000159500481111399/12/13رهگیری مرسوله
44بهنيا34107اهواز5963799349000148700061111399/12/13رهگیری مرسوله
45شفقي34093ری5963799349000138001813111399/12/13رهگیری مرسوله
46صفايي34098تهران5963799349000127200001111399/12/13رهگیری مرسوله
47حقيقت34112تهران5963799349000116500001111399/12/13رهگیری مرسوله
48زارع34091هشتگرد5963799349000105703361111399/12/13رهگیری مرسوله
49مولودي34108بندرامام خميني5963799349000091263561111399/12/13رهگیری مرسوله
50باقري34105اصفهان5963799349000080500081111399/12/13رهگیری مرسوله
51رفيعي34092بيرجند5963799349000079700971111399/12/13رهگیری مرسوله
52ميهن پرست34121لنگرود5963799349000069004471111399/12/13رهگیری مرسوله
53عزيزي34135کرمانشاه5963799349000058200671111399/12/13رهگیری مرسوله
54فروغي34089تهران5963799349000047500001111399/12/13رهگیری مرسوله
55سلاطيني34100رفسنجان5963799349000036700771111399/12/13رهگیری مرسوله
56مهدويان34087فومن5963799349000026004351111399/12/13رهگیری مرسوله
57سادات رسول34141کرج5961399349002267500031141399/12/13رهگیری مرسوله
58اميدي34374ايلام5961399349002256706931141399/12/13رهگیری مرسوله
59علياني34340ری5961399349002246001813141399/12/13رهگیری مرسوله
60احمدي34346خرم آباد-لرستان5961399349002235200681141399/12/13رهگیری مرسوله
61سليماني34336اندیشه5961399349002224531686141399/12/13رهگیری مرسوله
62حيدريان34370تهران5961399349002213700001141399/12/13رهگیری مرسوله
63حدادي34350قزوين5961399349002203000341141399/12/13رهگیری مرسوله
64سعائتمند34369تهران5961399349002198500001141399/12/13رهگیری مرسوله
65ناظمي34375مشهد5961399349002187700091141399/12/13رهگیری مرسوله
66نوريان34345تهران5961399349002177000001141399/12/13رهگیری مرسوله
67کظفري34339شيراز-فارس5961399349002166200071141399/12/13رهگیری مرسوله
68مهجوري فرد34343کرمانشاه5961399349002155500671141399/12/13رهگیری مرسوله
69احسانبخش34338بيرجند5961399349002144700971141399/12/13رهگیری مرسوله
70دشتي34331اردبيل5961399349002134000561141399/12/13رهگیری مرسوله
71مدحت34333شيراز-فارس5961399349002123200071141399/12/13رهگیری مرسوله
72يزدان پناه34332اصفهان5961399349002112500081141399/12/13رهگیری مرسوله
73بختياري34335تهران5961399349002101700001141399/12/13رهگیری مرسوله
74حسيني34314تهران5961399349002065000001111399/12/13رهگیری مرسوله
75نجفي34311بندرعباس5961399349002054200791111399/12/13رهگیری مرسوله
76پرده پوش34126سنگان-خراسان رضوي5961399349002043595641111399/12/13رهگیری مرسوله
77رمضاني34285بندرعباس5961399349002032700791111399/12/13رهگیری مرسوله
78بهزادي34312اهواز5961399349002022000061111399/12/13رهگیری مرسوله
79احمدي34361قزوين5961399349002011200341111399/12/13رهگیری مرسوله
80شرفي34368فريمان5961399349002000509391111399/12/13رهگیری مرسوله
81رنجبر34267کرمان5961399349001997700761111399/12/13رهگیری مرسوله
82حيدري34236شوط5961399349001987058751111399/12/13رهگیری مرسوله
83ازاد34293تهران5961399349001976200001111399/12/13رهگیری مرسوله
84صادقي34384شيراز-فارس5961399349001965500071111399/12/13رهگیری مرسوله
85نمازي34359اهواز5961399349001954700061111399/12/13رهگیری مرسوله
86بهادري34376مشهد5961399349001944000091111399/12/13رهگیری مرسوله
87احسان34403يزد5961399349001933200891111399/12/13رهگیری مرسوله
88خاتمساز34371تهران5961399349001922500001111399/12/13رهگیری مرسوله
89فاتح34362مشهد5961399349001911700091111399/12/13رهگیری مرسوله
90اسکندري34365تهران5961399349001901000001111399/12/13رهگیری مرسوله
91فکري34151بندرعباس5961399349001896500791111399/12/13رهگیری مرسوله
92نامداري34296انديمشک5961399349001885706481111399/12/13رهگیری مرسوله
93سيامي34288اهواز5961399349001875000061111399/12/13رهگیری مرسوله
94عبادي31287تهران5961399349001864200001111399/12/13رهگیری مرسوله
95نظر عباسي34299گرگان5961399349001853500491111399/12/13رهگیری مرسوله
96شاهميري34152تهران5961399349001842700001111399/12/13رهگیری مرسوله
97بهرام وند34298تهران5961399349001832000001111399/12/13رهگیری مرسوله
98زند34292محمدشهر-البرز5961399349001821231778111399/12/13رهگیری مرسوله
99فولاد34297تهران5961399349001810500001111399/12/13رهگیری مرسوله
100کريميان34291تهران5961399349001809700001111399/12/13رهگیری مرسوله
101رضواني34289قم5961399349001795200371111399/12/13رهگیری مرسوله
102طاهر اموز34301تهران5961399349001784500001111399/12/13رهگیری مرسوله
103نجاني34300مشهد5961399349001773700091111399/12/13رهگیری مرسوله
104شيراني34410اصفهان5961399349001730700081141399/12/13رهگیری مرسوله
105محمدي34382تهران5961399349001720000001141399/12/13رهگیری مرسوله
106سلطاني34397بروجن5961399349001719208871141399/12/13رهگیری مرسوله
107پوراحمد34439بندرعباس5961399349001708500791141399/12/13رهگیری مرسوله
108شرقي وند34401تهران5961399349001694000001141399/12/13رهگیری مرسوله
109عباسي34389تهران5961399349001683200001141399/12/13رهگیری مرسوله
110مرادي34394شيراز-فارس5961399349001672500071141399/12/13رهگیری مرسوله
111مجلسي34400اصفهان5961399349001661700081141399/12/13رهگیری مرسوله
112محمدي34411تهران5961399349001651000001141399/12/13رهگیری مرسوله
113حاتمي34388بجنورد5961399349001640200941141399/12/13رهگیری مرسوله
114مومني34408خرم آباد-لرستان5961399349001639500681141399/12/13رهگیری مرسوله
115سليمان نژاد34390آمل5961399349001628700461141399/12/13رهگیری مرسوله
116عارفي34381ارکواز5961399349001618069971141399/12/13رهگیری مرسوله
117نعمتي34387خميني شهر5961399349001607200841141399/12/13رهگیری مرسوله
118وليايي34385تهران5961399349001592700001141399/12/13رهگیری مرسوله
119بهراني34367تهران5961399349001582000001141399/12/13رهگیری مرسوله
120نيري34386لنگرود5961399349001571204471141399/12/13رهگیری مرسوله
121ثابت ارا34396رشت5961399349001560500041141399/12/13رهگیری مرسوله
122پناهي34409اردبيل5961399349001559700561141399/12/13رهگیری مرسوله
123کريم دوست34391اردبيل5961399349001549000561141399/12/13رهگیری مرسوله
124قرباني34356کرج5961399349001538200031141399/12/13رهگیری مرسوله
125آذر34405تهران5961399349001527500001141399/12/13رهگیری مرسوله
126رحماني34380تهران5961399349001516700001141399/12/13رهگیری مرسوله
127صادقي34358قم5961399349001506000371141399/12/13رهگیری مرسوله
128باربد34398کرمان5961399349001491500761141399/12/13رهگیری مرسوله
129پورسيدي34392بندرعباس5961399349001480700791141399/12/13رهگیری مرسوله
130ستوده34355کرج5961399349001470000031141399/12/13رهگیری مرسوله
131خوشبخت34357زنجان5961399349001469200451141399/12/13رهگیری مرسوله
132شفيعي34364تهران5961399349001458500001141399/12/13رهگیری مرسوله
133جابري34372تهران5961399349001447700001141399/12/13رهگیری مرسوله
134لطفي34321ترک5961399349001378753331111399/12/13رهگیری مرسوله
135عمراني34341جم5961399349001368075581111399/12/13رهگیری مرسوله
136سرشاريان34344آستارا5961399349001357204391111399/12/13رهگیری مرسوله
137دلاويز34330کرج5961399349001346500031111399/12/13رهگیری مرسوله
138لطفي34308بندرعباس5961399349001335700791111399/12/13رهگیری مرسوله
139شکوري34326اندیشه5961399349001325031686111399/12/13رهگیری مرسوله
140انصاري34319تهران5961399349001314200001111399/12/13رهگیری مرسوله
141حجابي34306تهران5961399349001303500001111399/12/13رهگیری مرسوله
142سلطاني34348اصفهان5961399349001299000081111399/12/13رهگیری مرسوله
143قاسمي34378مشهد5961399349001288200091111399/12/13رهگیری مرسوله
144ابايي34309اراک5961399349001277500381111399/12/13رهگیری مرسوله
145رييسي34304قائم شهر5961399349001266704761111399/12/13رهگیری مرسوله
146محمودي34328فيض آباد5961399349001256009531111399/12/13رهگیری مرسوله
147غياث34316زارچ5961399349001245289418111399/12/13رهگیری مرسوله
148صداقت34342شيراز-فارس5961399349001234500071111399/12/13رهگیری مرسوله
149عليشير34322شيراز-فارس5961399349001223700071111399/12/13رهگیری مرسوله
150افشاري نژاد34334کرج5961399349001213000031111399/12/13رهگیری مرسوله
151سالاري34337کرمانشاه5961399349001202200671111399/12/13رهگیری مرسوله
152کفايتي34377تهران5961399349001197700001111399/12/13رهگیری مرسوله
153احمدي34513شيراز-فارس5961399349001187000071111399/12/13رهگیری مرسوله
154غفاري34320ساري5961399349001176200481111399/12/13رهگیری مرسوله
155قادري33607اهواز5961399349001165500061111399/12/13رهگیری مرسوله
156وثوق34329تهران5961399349001154700001111399/12/13رهگیری مرسوله
157ايزدي34325رشت5961399349001144000041111399/12/13رهگیری مرسوله
158بيگدلي34323تهران5961399349001133200001111399/12/13رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید