لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 5 شهریور 1401

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1مهلا بيگي164939بندرعباس5963701160001907000791141401/06/05رهگیری مرسوله
2فاطمه عبيد اوي164949اهواز5963701160000331000061141401/06/05رهگیری مرسوله
3فاطمه عابدين164999بابلسر5963701160001769004741141401/06/05رهگیری مرسوله
4زهرا عليزاده165027رشت5963701160001779700041141401/06/05رهگیری مرسوله
5شقايق موسوي165037تهران5963701160000576500001141401/06/05رهگیری مرسوله
6محبوبه عليزاده165065تهران5963701160001465200001141401/06/05رهگیری مرسوله
7فاطمه دهقاني165083تهران5963701160000421500001141401/06/05رهگیری مرسوله
8مريم جواهري165214يزد5963701160001860200891141401/06/05رهگیری مرسوله
9طاهره کريمي165289اصفهان5963701160001972200081141401/06/05رهگیری مرسوله
10مريم فرشچيان165306کرمانشاه5963701160001892500671141401/06/05رهگیری مرسوله
11ايدا جعفري165314يزد5963701160000150000891141401/06/05رهگیری مرسوله
12محدثه شهري165318مشهد5963701160002049500091141401/06/05رهگیری مرسوله
13پريسا باقري165336اصفهان5963701160001993700081141401/06/05رهگیری مرسوله
14مهر علوي165370تهران5963701160001545000001141401/06/05رهگیری مرسوله
15مريم رخشان165372بوشهر5963701160001848700751141401/06/05رهگیری مرسوله
16فاطمه قجر165408سمنان5963701160002017200351141401/06/05رهگیری مرسوله
17زينب ميرزايي165440ملارد5963701160001422231691141401/06/05رهگیری مرسوله
18کهن دل165454بندرانزلي5963701160001805700431141401/06/05رهگیری مرسوله
19مرضيه دشتستاني165465بندرگناوه5963701160001859507531141401/06/05رهگیری مرسوله
20نيلوفر ميرزا165507شيراز-فارس5963701160001940000071141401/06/05رهگیری مرسوله
21فاطمه صادقي165527ساري5963701160001747500481141401/06/05رهگیری مرسوله
22مريم فتح جوي165566تهران5963701160000837200001221401/06/05رهگیری مرسوله
23طيبه خلسه165574تهران5963701160001689200001141401/06/05رهگیری مرسوله
24ساغر الداري165599ماسال5963701160001791204381141401/06/05رهگیری مرسوله
25هدي فلاحي165775ری5963701160000555001813141401/06/05رهگیری مرسوله
26ليلا بابايي166269شهریار5963701160000587203351141401/06/05رهگیری مرسوله
27اذين نجفي166295کرمانشاه5963701160000160700671141401/06/05رهگیری مرسوله
28زهرا کشورز166551مشهد5963701160000363200091141401/06/05رهگیری مرسوله
29سارا رحيمي167160قزوين5963701160000070200341141401/06/05رهگیری مرسوله
30سحر حمزه اي167181کرمانشاه5963701160001150700671141401/06/05رهگیری مرسوله
31طهورا رياحي167262مشهد5963701160000069500091141401/06/05رهگیری مرسوله
32الهه حيدري167359شهر کرد5963701160000127700881141401/06/05رهگیری مرسوله
33ساحل صادق زاده167368بابل5963701160000308700471141401/06/05رهگیری مرسوله
34دلارا رخشنده167374اميرکلا5963701160000091704731141401/06/05رهگیری مرسوله
35زکيه منصوري167388گناباد5963701160000384709691141401/06/05رهگیری مرسوله
36زينب اکبري167390تربت حيدريه5963701160000374000951141401/06/05رهگیری مرسوله
37طاهره نيک بخت167392کرج5963701160000826500031221401/06/05رهگیری مرسوله
38فاطمه نوري167423اصفهان5963701160001342500081141401/06/05رهگیری مرسوله
39فاطمه محمدي167426اهواز5963701160001048700061141401/06/05رهگیری مرسوله
40الهام شارق167436کيش5963701160000869507941141401/06/05رهگیری مرسوله
41لادن دهدار167447اهواز5963701160001027200061141401/06/05رهگیری مرسوله
42سميه قربانزاده167456بيرجند5963701160000081000971141401/06/05رهگیری مرسوله
43يلدا رحماني167465تاکستان5963701160000229003481141401/06/05رهگیری مرسوله
44زهرا حاتمي167467تهران5963701160000432200001141401/06/05رهگیری مرسوله
45انا جوانبخت167468اروميه5963701160000182200571141401/06/05رهگیری مرسوله
46يلدا چهره ارا167474اردبيل5963701160000218200561141401/06/05رهگیری مرسوله
47افسانه تبريزيان167478پیشوا5963701160000522703381141401/06/05رهگیری مرسوله
48نغمه قيصري167487اميديه5963701160000352563731141401/06/05رهگیری مرسوله
49زينا درويش167491تهران5963701160000106200001141401/06/05رهگیری مرسوله
50عاطفه محمديان167493سمنان5963701160000207500351141401/06/05رهگیری مرسوله
51نگار علي يار167505تهران5963701160000501200001141401/06/05رهگیری مرسوله
52زينب قانع167510ری5963701160000565701813141401/06/05رهگیری مرسوله
53قنبري167515کرمانشاه5963701160000138500671141401/06/05رهگیری مرسوله
54مرضيه نظري167520تهران5963701160000395500001141401/06/05رهگیری مرسوله
55سها بسطامي167523تهران5963701160000410700001141401/06/05رهگیری مرسوله
56ليلا يعقوبي167525همدان5963701160000239700651141401/06/05رهگیری مرسوله
57فرزانه عسگري167526خميني شهر5963701160000262000841141401/06/05رهگیری مرسوله
58مهر اسا دادراست167527اصفهان5963701160000240500081141401/06/05رهگیری مرسوله
59نسارجبي167528تهران5963701160000512000001141401/06/05رهگیری مرسوله
60معصومه لطيفي167529پیشوا5963701160000475203381141401/06/05رهگیری مرسوله
61سميه پور علي167557کرج5963701160000171500031141401/06/05رهگیری مرسوله
62شهلا زماني167575تهران5963701160000117000001141401/06/05رهگیری مرسوله
63هاجر ياسي167577تهران5963701160000464500001141401/06/05رهگیری مرسوله
64سپيده سليماني167578تهران5963701160000443000001141401/06/05رهگیری مرسوله
65نورااحمدي167581شاهين شهر5963701160000251200831141401/06/05رهگیری مرسوله
66سميه محمدي167587اهواز5963701160000341700061141401/06/05رهگیری مرسوله
67سعيده معدن چيان167595تهران5963701160001400700001141401/06/05رهگیری مرسوله
68نيکي تقوي167596تهران5963701160002118500001141401/06/05رهگیری مرسوله
69هدا ارشاد پور167599تهران5963701160000533500001141401/06/05رهگیری مرسوله
70حديث فريادرس167602چابهار5963701160000149209971141401/06/05رهگیری مرسوله
71گلناز عطايي167603بيرجند5963701160000870200971141401/06/05رهگیری مرسوله
72نيکي ارشدي167606تهران5963701160000496700001141401/06/05رهگیری مرسوله
73عاطفه مشايخ167607تهران5963701160001411500001141401/06/05رهگیری مرسوله
74يگانه يازرلو167619نور5963701160000319504641141401/06/05رهگیری مرسوله
75فريبا کمالي167621تهران5963701160000544200001141401/06/05رهگیری مرسوله
76فرشته سلطاني167622کرج5963701160001229700031141401/06/05رهگیری مرسوله
77طراوت هاشمي167623مشهد5963701160000881000091141401/06/05رهگیری مرسوله
78پگاه اميني167624اهواز5963701160001038000061141401/06/05رهگیری مرسوله
79مريم مقبل167627تهران5963701160000400000001141401/06/05رهگیری مرسوله
80فاطمه شهبازي167628مبارکه-اصفهان5963701160000283508481141401/06/05رهگیری مرسوله
81فهيمه محبي167630تهران5963701160001598700001141401/06/05رهگیری مرسوله
82ابوذر مرداني167631مرودشت5963701160000193007371141401/06/05رهگیری مرسوله
83ونوس واقفي167632تهران5963701160000453700001141401/06/05رهگیری مرسوله
84فاضله فيضي167633نوشهر5963701160000320204651141401/06/05رهگیری مرسوله
85ازاده رنجکش167634رشت5963701160001780500041141401/06/05رهگیری مرسوله
86مستانه موذن167636شيراز-فارس5963701160001310200071141401/06/05رهگیری مرسوله
87زکيه عبدالعظيمي167637نجف آباد5963701160000272700851141401/06/05رهگیری مرسوله
88اسما بماني167641گناباد5963701160000906209691141401/06/05رهگیری مرسوله
89زهرا استين167643هشتگرد5963701160001219003361141401/06/05رهگیری مرسوله
90منصوره اقاجاني167645تهران5963701160000486000001141401/06/05رهگیری مرسوله
91مينا خزايي167646نوشهر5963701160000294204651141401/06/05رهگیری مرسوله
92زهرا معماري167648قم5963701160001928500371141401/06/05رهگیری مرسوله
93زهرا اعتماد دار167649شيراز-فارس5963701160001950700071141401/06/05رهگیری مرسوله
94مريم عطايي167650ری5963701160001443701813141401/06/05رهگیری مرسوله
95ايدا سليما ن زاده167651تهران5963701160001657000001141401/06/05رهگیری مرسوله
96نگار ملکي167652اردستان5963701160001321008381141401/06/05رهگیری مرسوله
97سارا نيکا نيک167653تهران5963701160001534200001141401/06/05رهگیری مرسوله
98فاطمه مرادخاني167654قيدار5963701160001005704581141401/06/05رهگیری مرسوله
99مهدي توکلي167658زاهدان5963701160001838000981141401/06/05رهگیری مرسوله
100رفيعي167659تهران5963701160001486700001141401/06/05رهگیری مرسوله
101ملينا عبدوس167661سمنان5963701160002006500351141401/06/05رهگیری مرسوله
102راضيه حسين زاده167662مشهد5963701160002038700091141401/06/05رهگیری مرسوله
103فاطمه اقايي167664تهران5963701160001433000001141401/06/05رهگیری مرسوله
104پريا رضاييان167665سنقر5963701160001871006751141401/06/05رهگیری مرسوله
105شادي فتاحي167666قم5963701160001262700371141401/06/05رهگیری مرسوله
106مائده مساعد167668تهران5963701160001476000001141401/06/05رهگیری مرسوله
107مهناز گل پور167669نور5963701160001758204641141401/06/05رهگیری مرسوله
108مهسا ملکي167670قدس5963701160001454503751141401/06/05رهگیری مرسوله
109فاطمه جماري167673بندرعباس5963701160000982200791141401/06/05رهگیری مرسوله
110پريسا احدي167674ممقان5963701160000993053751141401/06/05رهگیری مرسوله
111مريم الماسي167675زرين آباد5963701160001881704531141401/06/05رهگیری مرسوله
112مينا تورنگ167676فولادشهر5963701160001983008491141401/06/05رهگیری مرسوله
113تينا عارف167677رشت5963701160001117700041141401/06/05رهگیری مرسوله
114شايسته پور سلطان167678گرگان5963701160001961500491141401/06/05رهگیری مرسوله
115الهه فضلي167681زنجان5963701160001016500451141401/06/05رهگیری مرسوله
116مينا علي نيا167683قدس5963701160001523503751141401/06/05رهگیری مرسوله
117مليحه ذاکري167684تهران5963701160001512700001141401/06/05رهگیری مرسوله
118زهرا دهقاني167686شيراز-فارس5963701160001309500071141401/06/05رهگیری مرسوله
119ناهيد حبيب نزاد167687ساري5963701160001161500481141401/06/05رهگیری مرسوله
120غزاله حسن پور167688بانه5963701160001071006691141401/06/05رهگیری مرسوله
121ثنا صفدري167689مشهد5963701160001241200091141401/06/05رهگیری مرسوله
122سميرا پور زاهدان167690اردبيل5963701160001060200561141401/06/05رهگیری مرسوله
123نسترن وزيري167692تهران5963701160001497500001141401/06/05رهگیری مرسوله
124فاطمه کمر روستا167694گلسار5963701160001193733611141401/06/05رهگیری مرسوله
125نسترن خاقاني167695گناباد5963701160000891709691141401/06/05رهگیری مرسوله
126فاطمه فائقي167696کرمان5963701160001107000761141401/06/05رهگیری مرسوله
127بهناز شافعي167697بندرانزلي5963701160001816500431141401/06/05رهگیری مرسوله
128موسي خوش دل167698پره سر5963701160001827243861141401/06/05رهگیری مرسوله
129فرزانه ملکوتي167700اصفهان5963701160001353200081141401/06/05رهگیری مرسوله
130مريم سياري167701دورود5963701160000950006881141401/06/05رهگیری مرسوله
131افسانه احمدي167702اراک5963701160000960700381141401/06/05رهگیری مرسوله
132محبوبي167703اراک5963701160001690000381141401/06/05رهگیری مرسوله
133مرضيه فال حصيري167704بندرگناوه5963701160000927707531141401/06/05رهگیری مرسوله
134زهرا پويا پور167706تهران5963701160002071700001141401/06/05رهگیری مرسوله
135سميرابرزگر167707الوند5963701160001939203431141401/06/05رهگیری مرسوله
136مهتاب عقيلي167708مبارکه-اصفهان5963701160001364008481141401/06/05رهگیری مرسوله
137دريا کامراني167710شاهرود5963701160000971500361141401/06/05رهگیری مرسوله
138سميه مولاني167711سقز5963701160001917706681141401/06/05رهگیری مرسوله
139سپيده حسين زاده167712تهران5963701160002082500001141401/06/05رهگیری مرسوله
140زهرا نوروز پور167713شيراز-فارس5963701160001273500071141401/06/05رهگیری مرسوله
141زينب زرگري167714تهران5963701160001624700001141401/06/05رهگیری مرسوله
142اطهر حبيب نيا167715تهران5963701160002107700001141401/06/05رهگیری مرسوله
143ندا شريفيان167716شيراز-فارس5963701160001295000071141401/06/05رهگیری مرسوله
144پريا رجبي167717مشگين شهر5963701160001059505661141401/06/05رهگیری مرسوله
145نگين جلالي167721اسلام شهر5963701160001577200331141401/06/05رهگیری مرسوله
146شکيلا بکتاش167722اصفهان5963701160001331700081141401/06/05رهگیری مرسوله
147عليرضا انباز167723انار5963701160000805007741221401/06/05رهگیری مرسوله
148فرزانه قاسمي167724مشهد5963701160002028000091141401/06/05رهگیری مرسوله
149نفيسه والايي167725تهران5963701160002050200001141401/06/05رهگیری مرسوله
150فائزه زارع167726مهريز5963701160000949208981141401/06/05رهگیری مرسوله
151عاطفه عارفي167727زاهدان5963701160000938500981141401/06/05رهگیری مرسوله
152مهگل مالکي167729تهران5963701160001635500001141401/06/05رهگیری مرسوله
153سميه ميرداماديان167732تهران5963701160001614000001141401/06/05رهگیری مرسوله
154سارا اعظمي167733جوانرود5963701160001139267981141401/06/05رهگیری مرسوله
155محبوبه رمضان167734کرج5963701160001208200031141401/06/05رهگیری مرسوله
156ايدا صدقي167735تهران5963701160001555700001141401/06/05رهگیری مرسوله
157زهره مزدگانلو167738مشهد5963701160000815700091221401/06/05رهگیری مرسوله
158فرزانه روح الهي167739اهواز5963701160002061000061141401/06/05رهگیری مرسوله
159طاهر اموز167742تهران5963701160001678500001141401/06/05رهگیری مرسوله
160مونا نيکچه167749تهران5963701160001588000001141401/06/05رهگیری مرسوله
161راضثيه احتشامي167750شيراز-فارس5963701160001284200071141401/06/05رهگیری مرسوله
162طناز ولي167751رشت5963701160001128500041141401/06/05رهگیری مرسوله
163هنگامه لطف ابادي167752تهران5963701160001566500001141401/06/05رهگیری مرسوله
164سمانه معدني167756نظرآباد5963701160001183003331141401/06/05رهگیری مرسوله
165فاطمه قهرماني167759هشتپر (توالش گیلان)5963701160001252004371141401/06/05رهگیری مرسوله
166زهرا احمدي167760کرمانشاه5963701160001140000671141401/06/05رهگیری مرسوله
167ازاده ذوقي167762تهران5963701160002093200001141401/06/05رهگیری مرسوله
168ويدا فلاحت167766ساري5963701160001172200481141401/06/05رهگیری مرسوله
169خشنودي167768بندرعباس5963701160001230500791141401/06/05رهگیری مرسوله
170مرضيه فخاري167769تهران5963701160001646200001141401/06/05رهگیری مرسوله
171فاطمه کرمي167772کامياران5963701160001081706631141401/06/05رهگیری مرسوله
172فريماه بهمنش167773تهران5963701160001603200001141401/06/05رهگیری مرسوله
173فرزانه رحيم لي167775تهران5963701160001667700001141401/06/05رهگیری مرسوله
174طوبي غفوري167776مشهد5963701160000917000091141401/06/05رهگیری مرسوله
175پريسا ابراهيمي167783کرمان5963701160001092500761141401/06/05رهگیری مرسوله
176مرضيه جعفري167785تهران5963701160001502000001141401/06/05رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید