لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 27 شهریور 1401

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1فرناز مهدوي171094تهران6082201182000645500001141401/06/27رهگیری مرسوله
2مرضيه مستاجران171509اصفهان5963701182000414700081141401/06/27رهگیری مرسوله
3نيلوفر رحيمي171872تهران6082201182000410700001301401/06/27رهگیری مرسوله
4طيبه خلسه171895تهران6082201182000688500001141401/06/27رهگیری مرسوله
5ايرج اميني171930منجيل6082201182000848004451141401/06/27رهگیری مرسوله
6سميه شنبه171967ايلام5963701182000809006931141401/06/27رهگیری مرسوله
7ناديا کريمي171994اروميه6082201182000971500571141401/06/27رهگیری مرسوله
8آلان شاکري172035سنندج6082201182000949200661141401/06/27رهگیری مرسوله
9حميده کمالي172048اردکان-يزد5963701182000831208951141401/06/27رهگیری مرسوله
10سارا هاشمي172054مشهد6082201182000790500091141401/06/27رهگیری مرسوله
11روشنک ملک172105اصفهان5963701182000794500081141401/06/27رهگیری مرسوله
12ميعاد شاد کام172121بوشهر6082201182000837200751141401/06/27رهگیری مرسوله
13فائزه حميدي172234تهران6082201182000634700001141401/06/27رهگیری مرسوله
14عبداللهي172257شيراز-فارس6082201182000779000071141401/06/27رهگیری مرسوله
15زينب شمسي نژاد172275اصفهان6082201182000421500081301401/06/27رهگیری مرسوله
16ديگرد حسين پور172293سردشت-آذربايجان غربي6082201182000938505961141401/06/27رهگیری مرسوله
17فاطمه خزائي172697تهران6082201182000656200001141401/06/27رهگیری مرسوله
18شيدا نعمت172749شيراز-فارس6082201182000400000071301401/06/27رهگیری مرسوله
19مريم عليخاني173082ری5963701182001075001813141401/06/27رهگیری مرسوله
20مزگان فيضي173362تهران5963701182000661000001141401/06/27رهگیری مرسوله
21موسوي173371تهران5963701182000842000001141401/06/27رهگیری مرسوله
22فهيمه حسني173528تبريز5963701182000302700051141401/06/27رهگیری مرسوله
23مريم مهري173684تهران5963701182000617200001141401/06/27رهگیری مرسوله
24نسرين عزيزي173813بندرعباس6082201182000395500791221401/06/27رهگیری مرسوله
25مريم محمدي173835تهران5963701182000559000001141401/06/27رهگیری مرسوله
26نگين زرکش173838تهران5963701182000581200001141401/06/27رهگیری مرسوله
27نوشين کهنسالي173842همدان5963701182000356500651141401/06/27رهگیری مرسوله
28نرگس شفيعيان173844مشهد5963701182000266000091141401/06/27رهگیری مرسوله
29عاليه اريا منش173909يزد5963701182000298200891141401/06/27رهگیری مرسوله
30زينب روهينا173914تهران5963701182000874200001141401/06/27رهگیری مرسوله
31شکيبا غفاري173916شيراز-فارس5963701182000480000071141401/06/27رهگیری مرسوله
32سمانه روحي173917اراک5963701182000111000381221401/06/27رهگیری مرسوله
33زهرا حقيقي173918تهران5963701182000986200001141401/06/27رهگیری مرسوله
34مريم درخشاني173919کرمان5963701182000447000761141401/06/27رهگیری مرسوله
35الناز ارغنده173946تهران5963701182001053500001141401/06/27رهگیری مرسوله
36فهيمه منظوري173947تهران5963701182000863500001141401/06/27رهگیری مرسوله
37معصومه ولي زاده173949اروميه5963701182000820500571141401/06/27رهگیری مرسوله
38شادي مرادي173987عباس آباد5963701182000479246741141401/06/27رهگیری مرسوله
39کامليا اسکندري173991تهران5963701182000606500001141401/06/27رهگیری مرسوله
40پريها طالشي173994تنکابن5963701182000457704681141401/06/27رهگیری مرسوله
41سارا ايمان وردي173995تهران5963701182000638700001141401/06/27رهگیری مرسوله
42يلدا ضرابي173997تهران5963701182000592000001141401/06/27رهگیری مرسوله
43هانيه موسوي173999آستارا5963701182000233704391141401/06/27رهگیری مرسوله
44ماناماهروزاده174000تهران5963701182000649500001141401/06/27رهگیری مرسوله
45زاهده سليماني174003قم5963701182000335000371141401/06/27رهگیری مرسوله
46روناک روشني174004تهران5963701182001064200001141401/06/27رهگیری مرسوله
47ليلا ايراني174006بهشهر5963701182000468504851141401/06/27رهگیری مرسوله
48زهرا موسوي174007کرج5963701182000324200031141401/06/27رهگیری مرسوله
49ليلا نصيري174010تهران5963701182000570500001141401/06/27رهگیری مرسوله
50نظري174011رشت5963701182000287500041141401/06/27رهگیری مرسوله
51ياسمين طرفي174016تهران5963701182000569700001141401/06/27رهگیری مرسوله
52مريم ميري174017رشت5963701182000345700041141401/06/27رهگیری مرسوله
53زهرا سليمي174018عباس آباد5963701182000223046741141401/06/27رهگیری مرسوله
54منا نمازي174020شيراز-فارس5963701182000490700071141401/06/27رهگیری مرسوله
55فاطمه شاهاني174024تهران5963701182000671700001141401/06/27رهگیری مرسوله
56سارا شوبيري174025تهران5963701182000682500001141401/06/27رهگیری مرسوله
57مريم تدين174026تهران5963701182000628000001141401/06/27رهگیری مرسوله
58سوناز قضايي174028اصفهان5963701182000367200081141401/06/27رهگیری مرسوله
59محبوبه مهرباني174029شيراز-فارس5963701182000548200071141401/06/27رهگیری مرسوله
60ونوس عرب174031محلات5963701182000276703781141401/06/27رهگیری مرسوله
61مهناز شيرزاد174033تهران5963701182000121700001221401/06/27رهگیری مرسوله
62رضا طاهري174034خرم آباد-لرستان5963701182000201500681141401/06/27رهگیری مرسوله
63فرزانه جابران174035مياندوآب5963701182000762205971141401/06/27رهگیری مرسوله
64مريم پرتواندازان174037شيراز-فارس5963701182000505200071141401/06/27رهگیری مرسوله
65تاجيک174038تهران5963701182001009700001141401/06/27رهگیری مرسوله
66فاطمه عبادي174039گرگان5963701182000783700491141401/06/27رهگیری مرسوله
67فرحناز شاطريان174040تهران5963701182000852700001141401/06/27رهگیری مرسوله
68راحله کيوان174043تهران5963701182001042700001141401/06/27رهگیری مرسوله
69سارا حسيني174046تهران5963701182000895700001141401/06/27رهگیری مرسوله
70نجما پاسيار174047شيراز-فارس5963701182000526700071141401/06/27رهگیری مرسوله
71مرضيه يادگاري174048تهران5963701182000964700001141401/06/27رهگیری مرسوله
72ثمين نجارزاده174050تهران5963701182001021200001141401/06/27رهگیری مرسوله
73آرام شجاعي مهر174051مرودشت6082201182001016507371141401/06/27رهگیری مرسوله
74نيکي وحدت174052تهران5963701182000997000001141401/06/27رهگیری مرسوله
75شهرزاد کشاورز174053کرمان5963701182000729200761141401/06/27رهگیری مرسوله
76عطيه مرادي174055تهران6082201182000544200001141401/06/27رهگیری مرسوله
77فائزه کهکشاني174056اصفهان5963701182000404000081141401/06/27رهگیری مرسوله
78حميده حسن زاده174059مشهد5963701182000773000091141401/06/27رهگیری مرسوله
79نهال کاظمي174061اصفهان6082201182000768200081141401/06/27رهگیری مرسوله
80فائزه ديندارلو174063داراب-فارس5963701182000537507481141401/06/27رهگیری مرسوله
81زهرا کلامي174069کرج5963701182000244500031141401/06/27رهگیری مرسوله
82ابوالفضل کلاگري174071تهران6082201182000565700001141401/06/27رهگیری مرسوله
83راحله اسفندياري174072اصفهان5963701182000730000081141401/06/27رهگیری مرسوله
84ناهيد عسگريان174073تهران5963701182000650200001141401/06/27رهگیری مرسوله
85زنار ربيعي174074بابلسر5963701182000378004741141401/06/27رهگیری مرسوله
86ستاره رسولي174075رامسر5963701182000212204691141401/06/27رهگیری مرسوله
87محدثه هادي174077تهران5963701182000975500001141401/06/27رهگیری مرسوله
88نگار دادايي174078شهر کرد5963701182000819700881141401/06/27رهگیری مرسوله
89بخشي هاني174082تهران5963701182000932500001141401/06/27رهگیری مرسوله
90هاله پاکدل174083تهران6082201182000725200001141401/06/27رهگیری مرسوله
91دريا فلاح174084تهران5963701182000911000001141401/06/27رهگیری مرسوله
92عادله تنباکويي174086اصفهان5963701182000436200081141401/06/27رهگیری مرسوله
93سودا ميکاييلي174088اردبيل5963701182000255200561141401/06/27رهگیری مرسوله
94نرگس رحيمي174090تهران5963701182000900200001141401/06/27رهگیری مرسوله
95حسيني174092شيراز-فارس6082201182000789700071141401/06/27رهگیری مرسوله
96معصومه رضاييان174093شيراز-فارس5963701182000516000071141401/06/27رهگیری مرسوله
97بهاره جارويي174095تهران5963701182001010500001141401/06/27رهگیری مرسوله
98بهاره ثنايي174099اصفهان5963701182000399500081141401/06/27رهگیری مرسوله
99بهاره ثنايي174099اصفهان5963701182000388700081141401/06/27رهگیری مرسوله
100نغمه سعيدي174100تهران5963701182000954000001141401/06/27رهگیری مرسوله
101زهرا مجيدي174101کرمان5963701182000197000761141401/06/27رهگیری مرسوله
102سعيده شمعي174102اروميه5963701182000313500571141401/06/27رهگیری مرسوله
103نسرين بختياري174103تهران5963701182000943200001141401/06/27رهگیری مرسوله
104مهدي مصلي174106جم5963701182000707775581141401/06/27رهگیری مرسوله
105شيما فريور174107ساري6082201182000881000481141401/06/27رهگیری مرسوله
106ليلا ضيا174110تهران5963701182001032000001141401/06/27رهگیری مرسوله
107سيمين جديدي174111اصفهان5963701182000425500081141401/06/27رهگیری مرسوله
108عاطفه سيفي174113تهران5963701182000885000001141401/06/27رهگیری مرسوله
109نفغيسه زريف174114يزد5963701182000751500891141401/06/27رهگیری مرسوله
110نگين اسدالهي174115شيراز-فارس5963701182000740700071141401/06/27رهگیری مرسوله
111ثنا جهازي174116اردبيل6082201182001005700561141401/06/27رهگیری مرسوله
112فاطمه ميزبان174117مشهد6082201182000805000091141401/06/27رهگیری مرسوله
113سحر نيازي174118تهران5963701182000921700001141401/06/27رهگیری مرسوله
114مهر آسا مهدي شعار174119بابل6082201182000927700471141401/06/27رهگیری مرسوله
115زهرا سروري174120قم5963701182000718500371141401/06/27رهگیری مرسوله
116فاطمه رضواني174123تهران6082201182000667000001141401/06/27رهگیری مرسوله
117مريم اميني174124اهواز6082201182000815700061141401/06/27رهگیری مرسوله
118زهرا بني حسن174126قم6082201182000917000371141401/06/27رهگیری مرسوله
119معصومه صادقي174127اصفهان6082201182000746700081141401/06/27رهگیری مرسوله
120فاطمه يوسفي174128کلاچاي6082201182000960704491141401/06/27رهگیری مرسوله
121فريبا آقا خاني174129تهران6082201182000555000001141401/06/27رهگیری مرسوله
122مريم محمودي174130تهران6082201182000602500001141401/06/27رهگیری مرسوله
123سپيده گودرزي174132تهران6082201182000576500001141401/06/27رهگیری مرسوله
124الهام حدادي174133تهران6082201182000587200001141401/06/27رهگیری مرسوله
125فاطمه باقر پور174134نجف آباد6082201182000891700851141401/06/27رهگیری مرسوله
126پرتو ناجي174136اصفهان6082201182000736000081141401/06/27رهگیری مرسوله
127الهه الواني174138تهران6082201182000624000001141401/06/27رهگیری مرسوله
128حامد صالحي174142تهران6082201182000533500001141401/06/27رهگیری مرسوله
129حميد رضا شرافتي174143تهران6082201182000613200001141401/06/27رهگیری مرسوله
130مليحه جنگيان174145تهران6082201182000703700001141401/06/27رهگیری مرسوله
131سعيد غفوري174146بندرعباس6082201182000384700791221401/06/27رهگیری مرسوله
132راحله اثني عشري174147اصفهان6082201182000757500081141401/06/27رهگیری مرسوله
133فاطمه گلي174148خميني شهر6082201182000993000841141401/06/27رهگیری مرسوله
134الهه حيدري174149شهر کرد6082201182000950000881141401/06/27رهگیری مرسوله
135شيدا ذوالفقاري174150تهران6082201182000714500001141401/06/27رهگیری مرسوله
136آرمين حبيبي174158باغ ملک-خوزستان6082201182000982263951141401/06/27رهگیری مرسوله
137رها توکلي174160تهران6082201182000699200001141401/06/27رهگیری مرسوله
138زهرا قطبي زاده174161اهواز6082201182000826500061141401/06/27رهگیری مرسوله
139مينا حسين زهي174162بندرعباس6082201182000869500791141401/06/27رهگیری مرسوله
140زضا کوهستاني174163گنبد کاووس6082201182000870204971141401/06/27رهگیری مرسوله
141هيوا امين نژاد174166سقز6082201182000906206681141401/06/27رهگیری مرسوله
142زهرا لطفي174167لار6082201182000858707431141401/06/27رهگیری مرسوله
143مريم مستوري174169تهران6082201182000677700001141401/06/27رهگیری مرسوله
144فرشته حسيني174173تهران6082201182000598000001141401/06/27رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید