لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 18 مرداد 1401

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1محجبين ارزه گر158753تهران5963701142001332700001141401/05/18رهگیری مرسوله
2عاطفه عباسي158766تهران5963701142000332000001141401/05/18رهگیری مرسوله
3سمانه نيک پي158816تهران5963701142001072000001141401/05/18رهگیری مرسوله
4مريم نجم الدين158830تهران5963701142001300500001141401/05/18رهگیری مرسوله
5فاطمه کربلايي158853اهواز5963701142000806000061141401/05/18رهگیری مرسوله
6شکوفه لشکري158866قزوين5963701142000769200341141401/05/18رهگیری مرسوله
7ارام اصلاني158929تهران5963701142001108000001141401/05/18رهگیری مرسوله
8زهرا خدادادي158943کرج5963701142000715500031141401/05/18رهگیری مرسوله
9ايسان حاجي زاده158991مراغه-آذربايجان شرقي5963701142000780700551141401/05/18رهگیری مرسوله
10طاهره عطار159019مشهد5963701142000827500091141401/05/18رهگیری مرسوله
11مليحه اسکندريان159031مشهد5963701142000816700091141401/05/18رهگیری مرسوله
12غزل کياني159048اصفهان5963701142000859700081141401/05/18رهگیری مرسوله
13زهرا نعمتي159071مشهد5963701142000690200091141401/05/18رهگیری مرسوله
14مريم دقيق159107تهران5963701142001296000001141401/05/18رهگیری مرسوله
15شمسي پرارين159133شهر کرد5963701142000263000881141401/05/18رهگیری مرسوله
16پارميدا صاني159203تهران5963701142000951000001141401/05/18رهگیری مرسوله
17سارا ستوده159249شيراز-فارس5963701142000678700071141401/05/18رهگیری مرسوله
18راحله شکاري159243سيرجان5963701142000566700781141401/05/18رهگیری مرسوله
19سحر قرباني159252رشت5963701142000309700041141401/05/18رهگیری مرسوله
20مهين ارغواني159304بانه5963701142000502206691141401/05/18رهگیری مرسوله
21نيلوفر کمالوند159752اصفهان5963701142000791500081141401/05/18رهگیری مرسوله
22حبيبه قنبري160751خوي5963701142000838200581141401/05/18رهگیری مرسوله
23الميرا طبسي160637تهران5963701142001322000001141401/05/18رهگیری مرسوله
24بهناز مجيري160649اصفهان5963701142000295200081141401/05/18رهگیری مرسوله
25زهرا باقرزاده160650سراب5963701142000770005471141401/05/18رهگیری مرسوله
26محبوبه وثوق160651کرمان5963701142000758500761141401/05/18رهگیری مرسوله
27لادن اسلاملو160652تهران5963701142001093500001141401/05/18رهگیری مرسوله
28نگار امري160696تهران5963701142000310500001141401/05/18رهگیری مرسوله
29بهناز زين اوقلي160704مشهد5963701142000747700091141401/05/18رهگیری مرسوله
30سارا افشار160716بيجار5963701142000497706651141401/05/18رهگیری مرسوله
31متينه اصغري160734مرند5963701142000726200541141401/05/18رهگیری مرسوله
32ميلاد احمدي160748مشهد5963701142000252200091141401/05/18رهگیری مرسوله
33رويا پور ميرزا160749تهران5963701142001082700001141401/05/18رهگیری مرسوله
34سعيده سميعي160752تهران5963701142000892700001141401/05/18رهگیری مرسوله
35هاجر شريفيان160753تهران5963701142001049700001141401/05/18رهگیری مرسوله
36سارا جوانمردي160756تهران5963701142000860500001141401/05/18رهگیری مرسوله
37الهام محمدزاده160757تهران5963701142000635700001141401/05/18رهگیری مرسوله
38مجتبي اسلمي160760فسا5963701142000487007461141401/05/18رهگیری مرسوله
39فرشته خادمي160761شيراز-فارس5963701142000737000071141401/05/18رهگیری مرسوله
40مينا موحد160762مشهد5963701142000849000091141401/05/18رهگیری مرسوله
41پگاه ذبيحي160763تهران5963701142000882000001141401/05/18رهگیری مرسوله
42سارا نصيري160764تهران5963701142000614200001141401/05/18رهگیری مرسوله
43شراره مودب زاده160766تهران5963701142001061200001141401/05/18رهگیری مرسوله
44اذر حصاري160767تهران5963701142000871200001141401/05/18رهگیری مرسوله
45ياسمن مينا زاده160768تهران5963701142001151700001141401/05/18رهگیری مرسوله
46هيرسا تاج بخش160769تهران5963701142001130200001141401/05/18رهگیری مرسوله
47زهره شاد160770تهران5963701142001129500001141401/05/18رهگیری مرسوله
48محدثه دفتري160771تهران5963701142000342700001141401/05/18رهگیری مرسوله
49مريم رجايي160772اصفهان5963701142000273700081141401/05/18رهگیری مرسوله
50ماريه خوانين160773يزد5963701142000704700891141401/05/18رهگیری مرسوله
51زهرا جودي160774تهران5963701142001118700001141401/05/18رهگیری مرسوله
52افسانه خدايار160777تهران5963701142001162500001141401/05/18رهگیری مرسوله
53فاطمه فتحي160781تهران5963701142000657200001141401/05/18رهگیری مرسوله
54فاطمه حاجي حسيني160784تهران5963701142001050500001141401/05/18رهگیری مرسوله
55نازنين شيرين160785تهران5963701142000646500001141401/05/18رهگیری مرسوله
56ناديا منصوري160786فولادشهر5963701142000668008491141401/05/18رهگیری مرسوله
57پروين خراساني160789تهران5963701142001141000001141401/05/18رهگیری مرسوله
58محبوبه ارشدي160790کاشان5963701142000577500871141401/05/18رهگیری مرسوله
59الهام نجاتي160791ری5963701142000588201813141401/05/18رهگیری مرسوله
60مريم ميرزايي160792تهران5963701142000625000001141401/05/18رهگیری مرسوله
61مهرشاد160793تهران5963701142000918000001141401/05/18رهگیری مرسوله
62ميثاق اشراقي160794تهران5963701142000321200001141401/05/18رهگیری مرسوله
63هانيه ستاري160796طرقبه5963701142000689509351141401/05/18رهگیری مرسوله
64مهرناز قوامي160799اصفهان5963701142000454700081141401/05/18رهگیری مرسوله
65ثنا بيگي160800مهاباد-آذربايجان غربي5963701142000556000591141401/05/18رهگیری مرسوله
66افسانه رفيعي160803اصفهان5963701142000411700081141401/05/18رهگیری مرسوله
67سالومه روز رخ160805مشهد5963701142000433200091141401/05/18رهگیری مرسوله
68سپيده يوسف زاده160806تهران5963701142000928700001141401/05/18رهگیری مرسوله
69سحر مزدهي160809تهران5963701142000599000001141401/05/18رهگیری مرسوله
70سمن سجادي160810تهران5963701142000907200001141401/05/18رهگیری مرسوله
71ازاده شفيعي160811تهران5963701142000939500001141401/05/18رهگیری مرسوله
72نيلوفر جابري160813تهران5963701142001209200001141401/05/18رهگیری مرسوله
73عاطفه صادقي160820تهران5963701142000940200001141401/05/18رهگیری مرسوله
74مهديه اعتمادي160822تهران5963701142001311200001141401/05/18رهگیری مرسوله
75نفيسه دعا گويي160824کرمان5963701142000284500761141401/05/18رهگیری مرسوله
76محدثه بزرگي160825تهران5963701142001194700001141401/05/18رهگیری مرسوله
77سودابه اسکندري160828بندرلنگه5963701142000476207971141401/05/18رهگیری مرسوله
78ايدا هاشمي160833تهران5963701142001184000001141401/05/18رهگیری مرسوله
79شادي گلشن160834تهران5963701142001263700001141401/05/18رهگیری مرسوله
80نازنين مطلبي160835تهران5963701142001220700001141401/05/18رهگیری مرسوله
81کيميا اميرزاده160836بندرعباس5963701142000375000791141401/05/18رهگیری مرسوله
82شيما ازاد160839سنندج5963701142000513000661141401/05/18رهگیری مرسوله
83دريا الهي160840تهران5963701142001210000001141401/05/18رهگیری مرسوله
84پونه ملکان160841همدان5963701142000444000651141401/05/18رهگیری مرسوله
85مريم شريفي160844رودبار-گيلان5963701142000465504461141401/05/18رهگیری مرسوله
86مريم گودرزوند160847تهران5963701142001173200001141401/05/18رهگیری مرسوله
87فاطمه صدري160853تهران5963701142001253000001141401/05/18رهگیری مرسوله
88فريده کد خدايي160856اصفهان5963701142000422500081141401/05/18رهگیری مرسوله
89سمانه محجوب160861تهران5963701142001231500001141401/05/18رهگیری مرسوله
90ندا احدزاده160866کرج5963701142000534500031141401/05/18رهگیری مرسوله
91بهارک وثوق160867تهران5963701142001242200001141401/05/18رهگیری مرسوله
92دلارام سالار160868مشهد5963701142000364200091141401/05/18رهگیری مرسوله
93مصطفي نعمتي160870بهشهر5963701142000396504851141401/05/18رهگیری مرسوله
94پاکزاد160871تهران5963701142001274500001141401/05/18رهگیری مرسوله
95پريا عزيزيپور160874اروميه5963701142000401000571141401/05/18رهگیری مرسوله
96زهرا ياوري160875تهران5963701142001285200001141401/05/18رهگیری مرسوله
97ريحانه حشمتي160787زاهدان5963701142000523700981141401/05/18رهگیری مرسوله
98الهام عباسي160878تفرش5963701142000385703951141401/05/18رهگیری مرسوله
99منا شمشه161040کرج5963701142000545200031141401/05/18رهگیری مرسوله
100شبنم عبداله پور161354تهران5963701142000603500001141401/05/18رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید