لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 24 اردیبهشت 1401

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1مهناز خليلي126585تهران5963701055001064500001141401/02/24رهگیری مرسوله
2طاهره موسوي133862کرج5963701055000234000031221401/02/24رهگیری مرسوله
3فروغ حيدريان133885چالوس5963701055000954204661141401/02/24رهگیری مرسوله
4نرگس حقيقي133912اصفهان5963701055000975700081141401/02/24رهگیری مرسوله
5زهرا هاشمي133917تهران5963701055000570700001141401/02/24رهگیری مرسوله
6طاهره احمد پور133955تهران5963701055001122700001141401/02/24رهگیری مرسوله
7ندا پيراني133959تهران5961301055000238500001141401/02/24رهگیری مرسوله
8زهره ملک حسيني134017اراک5961301055000293000381141401/02/24رهگیری مرسوله
9راضيه لطفي134042خوي5963701055000287700581141401/02/24رهگیری مرسوله
10ريحانه حامي134068مشهد5963701055000277000091141401/02/24رهگیری مرسوله
11سپيده جان فزا134085يزد5963701055000943500891141401/02/24رهگیری مرسوله
12عاطفه معمار134162تهران5963701055000628200001141401/02/24رهگیری مرسوله
13مهرنوش بابايي134200تهران5963701055000559200001141401/02/24رهگیری مرسوله
14بهاره اريان134214زاهدان5963701055000762500981141401/02/24رهگیری مرسوله
15دردانه دره134262تهران5963701055000201700001221401/02/24رهگیری مرسوله
16مهناز پور يونس134264لنگرود5963701055000922004471141401/02/24رهگیری مرسوله
17ندا شجاعي134321تهران5963701055000729500001141401/02/24رهگیری مرسوله
18صديقه قناعي134361تهران5963701055001155000001141401/02/24رهگیری مرسوله
19مزگان بلمکي134363تهران5963701055001096700001141401/02/24رهگیری مرسوله
20زهره دشتي134424تهران5963701055000537700001141401/02/24رهگیری مرسوله
21پريدخت مصطفايي134446تهران5963701055000581500001141401/02/24رهگیری مرسوله
22ارمان جديديان134464تهران5963701055000639000001141401/02/24رهگیری مرسوله
23مليکا کوشکي134466اصفهان5963701055000378200081141401/02/24رهگیری مرسوله
24مرضيه باقري134472بوشهر5963701055000885200751141401/02/24رهگیری مرسوله
25منيزه نيک نزاد134500گرگان5963701055000415000491141401/02/24رهگیری مرسوله
26فريبا نکو فر134511اهواز5963701055000820700061141401/02/24رهگیری مرسوله
27مينا سپاهي134522تهران5961301055000249200001141401/02/24رهگیری مرسوله
28زهرا بختي134523بندرامام خميني5963701055000303063561141401/02/24رهگیری مرسوله
29پريسا خرم134525شيراز-فارس5963701055000458000071141401/02/24رهگیری مرسوله
30مهدخت مومن134564اصفهان5963701055000986500081141401/02/24رهگیری مرسوله
31سمانه سعيدان134569شيراز-فارس5963701055000479500071141401/02/24رهگیری مرسوله
32شبنم موفقي134577تهران5963701055001075200001141401/02/24رهگیری مرسوله
33فرشته ضيائي134582سپاهان شهر(اصفهان)5963701055001021581799141401/02/24رهگیری مرسوله
34شيرين محمدي134593اصفهان5963701055000389000081141401/02/24رهگیری مرسوله
35نسترن بزرگمهر134624اصفهان5963701055000356700081141401/02/24رهگیری مرسوله
36ندا ابراهيمي134641کنگ5963701055000863779641141401/02/24رهگیری مرسوله
37الهام مکرمي134853تهران5963701055000212500001301401/02/24رهگیری مرسوله
38فرناز احمدي134873تهران5963701055000794700001141401/02/24رهگیری مرسوله
39هديه زندي134918سنندج5963701055000404200661141401/02/24رهگیری مرسوله
40آنا درجزي134938بندرانزلي5961301055000170200431141401/02/24رهگیری مرسوله
41مهديه داودي134948تهران5963701055000266200001141401/02/24رهگیری مرسوله
42شبنم شهيدي134949تهران5963701055001053700001141401/02/24رهگیری مرسوله
43محسن شاکر134950مامونيه5963701055000708003941141401/02/24رهگیری مرسوله
44مريم نوربخش134963تهران5963701055000223200001221401/02/24رهگیری مرسوله
45سعيده جعفري134970اندیشه5963701055001112031686141401/02/24رهگیری مرسوله
46مهرانا عباسي134992کرج5963701055000773200031141401/02/24رهگیری مرسوله
47ناديا ذاکري135126مشهد5963701055000911200091141401/02/24رهگیری مرسوله
48اتنا زمردي135128تهران5963701055001043000001141401/02/24رهگیری مرسوله
49فاطمه صانعي135131اصفهان5963701055000997200081141401/02/24رهگیری مرسوله
50مزگان عسگري135132اراک5963701055000255500381141401/02/24رهگیری مرسوله
51فاطمه مراد خاني135133سراب5963701055000842205471141401/02/24رهگیری مرسوله
52فرزانه نصراله پور135134تهران5963701055001086000001141401/02/24رهگیری مرسوله
53مليحه احمدي135136فسا5963701055000900507461141401/02/24رهگیری مرسوله
54منا شامحمدي135138لواسان5963701055000527003341141401/02/24رهگیری مرسوله
55ليلا خانزادي135140آبسرد5963701055000784039761141401/02/24رهگیری مرسوله
56راضيه رضايي135141شيراز-فارس5963701055000810000071141401/02/24رهگیری مرسوله
57سارا عليزاده135144رشت5963701055000516200041141401/02/24رهگیری مرسوله
58فاطمه ريحاني135145رشت5963701055000505500041141401/02/24رهگیری مرسوله
59نازيلا رحماني135146تهران5963701055001032200001141401/02/24رهگیری مرسوله
60منا حافظي135147اهواز5963701055000853000061141401/02/24رهگیری مرسوله
61زهرا شفيعي135148شيراز-فارس5963701055000874500071141401/02/24رهگیری مرسوله
62نيکو بماني135149اهواز5963701055000730200061141401/02/24رهگیری مرسوله
63ندا ظفري135150مشهد5963701055000693500091141401/02/24رهگیری مرسوله
64نيلوفر باور135151لاهيجان-گيلان5963701055000491000441141401/02/24رهگیری مرسوله
65اسيه پيام135154سراوان-سيستان و بلوچستان5963701055000324509951141401/02/24رهگیری مرسوله
66مريم رجائئ135155اصفهان5963701055000367500081141401/02/24رهگیری مرسوله
67اذين شفيعي135156تهران5963701055000718700001141401/02/24رهگیری مرسوله
68رقيه پور بابا135160عجب شير5963701055000399705541141401/02/24رهگیری مرسوله
69نازي شفيعي135165شيراز-فارس5963701055000896000071141401/02/24رهگیری مرسوله
70الهام حسيني135167تهران5963701055000617500001141401/02/24رهگیری مرسوله
71زهرا فارابي135168مراغه-آذربايجان شرقي5963701055000335200551141401/02/24رهگیری مرسوله
72الهام نور بخش135170شهر کرد5963701055000447200881141401/02/24رهگیری مرسوله
73فروزان قاسمي135171اصفهان5963701055001000000081141401/02/24رهگیری مرسوله
74صبا مومني135173تهران5963701055001101200001141401/02/24رهگیری مرسوله
75سروه رحماني135174سنندج5963701055000932700661141401/02/24رهگیری مرسوله
76مرجان فهيمي135175تهران5963701055001144200001141401/02/24رهگیری مرسوله
77نوشين جعفري135178اصفهان5963701055001010700081141401/02/24رهگیری مرسوله
78سميرا علوي135179زنجان5963701055000741000451141401/02/24رهگیری مرسوله
79اعظم حج فروش135180تهران5963701055001133500001141401/02/24رهگیری مرسوله
80فرحناز دارم135181شيراز-فارس5963701055000468700071141401/02/24رهگیری مرسوله
81سيما دهقاني135182اروميه5963701055000425700571141401/02/24رهگیری مرسوله
82هيرو قبادي135185کامياران5963701055000809206631141401/02/24رهگیری مرسوله
83اناهيتا حميدي135186مشهد5963701055000751700091141401/02/24رهگیری مرسوله
84رها گلي پور135187اروميه5963701055000436500571141401/02/24رهگیری مرسوله
85پوپک خالصي135188سمنان5963701055000965000351141401/02/24رهگیری مرسوله
86صنم حاتم135195تهران5963701055000649700001141401/02/24رهگیری مرسوله
87شکوه اخوان135197دزفول5963701055000831506461141401/02/24رهگیری مرسوله
88مهديس زماني135198تهران5963701055000548500001141401/02/24رهگیری مرسوله
89الهام پارسه135199بروجرد5963701055000346000691141401/02/24رهگیری مرسوله
90ريحانه شاد پور يان135200تهران5963701055000592200001141401/02/24رهگیری مرسوله
91شيرين فروغي135202تهران5963701055000606700001141401/02/24رهگیری مرسوله
92مريم لطفي135203اهواز5963701055000313700061141401/02/24رهگیری مرسوله
93موناکريمي135204تهران5961301055000394200001141401/02/24رهگیری مرسوله
94مريم مودي135205بيرجند5961301055000543000971141401/02/24رهگیری مرسوله
95انديا بهراميان135206تهران5963701055000560000001141401/02/24رهگیری مرسوله
96مريم قاسمي135207رودسر5961301055000441704481141401/02/24رهگیری مرسوله
97صياد پور135208تهران5961301055000351200001141401/02/24رهگیری مرسوله
98افسانه بهار لو135209شيراز-فارس5963701055000480200071141401/02/24رهگیری مرسوله
99شيرين صانعي135210اصفهان5961301055000372700081141401/02/24رهگیری مرسوله
100فاطمه دريس زاده135211بندرامام خميني5961301055000500063561141401/02/24رهگیری مرسوله
101اذر نيک ايين135212بوشهر5963701055000298500751141401/02/24رهگیری مرسوله
102فاطمه اعياني135213تهران5961301055000340500001141401/02/24رهگیری مرسوله
103طيبه مظاهري135214تهران5961301055000217000001141401/02/24رهگیری مرسوله
104زهرا مهرجو135215کرمانشاه5961301055000148000671141401/02/24رهگیری مرسوله
105فامه يزدي135216شهربابک5961301055000601207751141401/02/24رهگیری مرسوله
106سلما سليمان نژاد135217اروميه5961301055000169500571141401/02/24رهگیری مرسوله
107مريم رنجبر135218تهران5961301055000612000001141401/02/24رهگیری مرسوله
108فرحناز شاطريان135219تهران5961301055000137200001141401/02/24رهگیری مرسوله
109شيوا ماجد شبستري135221خامنه5961301055000307553841141401/02/24رهگیری مرسوله
110الهه فيض آبادي135222گرمسار5961301055000474003581141401/02/24رهگیری مرسوله
111ليلي فشي135223قدس5961301055000532203751141401/02/24رهگیری مرسوله
112شکوفه ميلاني135224خرم آباد-لرستان5961301055000713200681141401/02/24رهگیری مرسوله
113شکوفه ميلاني135224خرم آباد-لرستان5961301055000702500681141401/02/24رهگیری مرسوله
114فريال وشايي135225تهران5961301055000318200001141401/02/24رهگیری مرسوله
115ليلا عطاآبادي135226تهران5961301055000644200001141401/02/24رهگیری مرسوله
116مليحه قلي زاده135227بيرجند5961301055000260700971141401/02/24رهگیری مرسوله
117ياسمن ساده135228اسلام آبادغرب(کرمانشاه)5961301055000622706761141401/02/24رهگیری مرسوله
118مائده ابراهيمي135229تهران5961301055000158700001141401/02/24رهگیری مرسوله
119بهاره نقوي135233تهران5961301055000250000001141401/02/24رهگیری مرسوله
120باران مرادي135235آستانه اشرفيه5961301055000510704441141401/02/24رهگیری مرسوله
121احسانه ملارودي135238بندرانزلي5961301055000734700431141401/02/24رهگیری مرسوله
122زيبا جلالي135240تهران5961301055000408700001141401/02/24رهگیری مرسوله
123ماهتيسا تفضلي135241بهشهر5961301055000227704851141401/02/24رهگیری مرسوله
124الناز سياهپوش135242اصفهان5961301055000206200081141401/02/24رهگیری مرسوله
125ساجده عليلو135243خوي5961301055000126500581141401/02/24رهگیری مرسوله
126مهساکرمي135245شيراز-فارس5961301055000521500071141401/02/24رهگیری مرسوله
127فاطمه خاکباز135246تهران5961301055000181000001141401/02/24رهگیری مرسوله
128مريم دهقان135247مشهد5961301055000282200091141401/02/24رهگیری مرسوله
129ميناکريمي شيراز135252شيراز-فارس5961301055000633500071141401/02/24رهگیری مرسوله
130مينا سرمدي135253تهران5961301055000777700001141401/02/24رهگیری مرسوله
131زهره حائري135254تهران5961301055000484700001141401/02/24رهگیری مرسوله
132نيلوفردلشاد135258لاهيجان-گيلان5961301055000431000441141401/02/24رهگیری مرسوله
133بهار حيدري135261بوکان5961301055000271505951141401/02/24رهگیری مرسوله
134عطيه رحمان پور135262کاشان5961301055000362000871141401/02/24رهگیری مرسوله
135عسل عليمحمدي135269کرج5961301055000495500031141401/02/24رهگیری مرسوله
136شبنم علي نژاد135272تهران5961301055000339700001141401/02/24رهگیری مرسوله
137فرجام تونه135273نوشهر5961301055000596704651141401/02/24رهگیری مرسوله
138سپيده زماني135274تهران5961301055000419500001141401/02/24رهگیری مرسوله
139شادي رئوفي135275رشت5961301055000665700041141401/02/24رهگیری مرسوله
140زهرا ساري135276تهران5961301055000803700001221401/02/24رهگیری مرسوله
141سپيده حکيمي135277تهران5961301055000420200001141401/02/24رهگیری مرسوله
142زهرا بروشک135278آمل5961301055000463200461141401/02/24رهگیری مرسوله
143رامونا فرهمند135280تهران5961301055000553700001141401/02/24رهگیری مرسوله
144الوندي135282تهران5961301055000745500001141401/02/24رهگیری مرسوله
145سولمازدرمسرا135284بوشهر5961301055000564500751141401/02/24رهگیری مرسوله
146زهرا کاظمي135285نوشهر5961301055000756204651141401/02/24رهگیری مرسوله
147مينا قربانزاده135286تهران5961301055000575200001141401/02/24رهگیری مرسوله
148مريم زاهديان135287گنبد کاووس5961301055000655004971141401/02/24رهگیری مرسوله
149سيد طه مرتجي135288تهران5961301055000329000001141401/02/24رهگیری مرسوله
150الهام خوروش135289اصفهان5961301055000698000081141401/02/24رهگیری مرسوله
151سباصادقي نيا135291رضوانشهر-گيلان5961301055000676543841141401/02/24رهگیری مرسوله
152اکرم جعفري135292تهران5961301055000586000001141401/02/24رهگیری مرسوله
153صونانيکمردنمين135297قزوين5961301055000383500341141401/02/24رهگیری مرسوله
154کتي هاشمي135298بندرانزلي5961301055000767000431141401/02/24رهگیری مرسوله
155اعظم قدمي135299ری5961301055000724001813141401/02/24رهگیری مرسوله
156سميه نياخليلي135301کرج5961301055000687200031141401/02/24رهگیری مرسوله
157ياسمن رشيد پور135304رشت5961301055000191700041141401/02/24رهگیری مرسوله
158مرجان گله داري135305تهران5961301055000452500001141401/02/24رهگیری مرسوله
159رزيتا مرادي135363کرمانشاه5961301055000799200671221401/02/24رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید