لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 24 فروردین 1401

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1فرانک پروئي125950نوشهر5963701024001151504651141401/01/24رهگیری مرسوله
2شقايق خسروي125957بستک5963701024001006507961141401/01/24رهگیری مرسوله
3محمدرضا شريف125959قم5963701024001071700371141401/01/24رهگیری مرسوله
4اسيه سيد تبار125987آمل5963701024001130000461141401/01/24رهگیری مرسوله
5باران شريفي126008تهران5963701024001412200001141401/01/24رهگیری مرسوله
6سپيده ذوالفقاري126020تهران5963701024001397000001141401/01/24رهگیری مرسوله
7فاطمه سليماني126021قائم شهر5963701024001129204761141401/01/24رهگیری مرسوله
8پريسا صادقي126040ميناب5963701024001219707981141401/01/24رهگیری مرسوله
9مهري ازاد126048خميني شهر5963701024001050200841141401/01/24رهگیری مرسوله
10نبوي126155مشهد5963701024001118500091141401/01/24رهگیری مرسوله
11فاطمه ورزنده126294تهران5963701024000523500001141401/01/24رهگیری مرسوله
12پريسا پارسا126414مشهد5963701024000476000091141401/01/24رهگیری مرسوله
13مهسا کاظمي126416تهران5963701024001354000001141401/01/24رهگیری مرسوله
14کيميا زماني126536سپاهان شهر(اصفهان)5963701024000534281799141401/01/24رهگیری مرسوله
15نسترن کيخا126598انديمشک5963701024000779706481221401/01/24رهگیری مرسوله
16تهمينه جمشيدي126600لواسان5963701024000512703341141401/01/24رهگیری مرسوله
17نگار اعتمادي126611اصفهان5963701024000545000081141401/01/24رهگیری مرسوله
18هاني مشيري126630اروميه5963701024000273500571141401/01/24رهگیری مرسوله
19اسحق شيخانلو126633هشتپر (توالش گیلان)5963701024000364004371141401/01/24رهگیری مرسوله
20زهرا مبشري126655قم5963701024000758200371141401/01/24رهگیری مرسوله
21فاطمه قناطير126656بهبهان5963701024000396206361141401/01/24رهگیری مرسوله
22مهنوش عارفي126657تهران5963701024000726000001141401/01/24رهگیری مرسوله
23مريم زرگر126664اهواز5963701024000433000061141401/01/24رهگیری مرسوله
24مريم کيخاي126665زاهدان5963701024000353200981141401/01/24رهگیری مرسوله
25مهري صادقي126666مبارکه-اصفهان5963701024000092508481141401/01/24رهگیری مرسوله
26فريبا جمشيدي126668مشهد5963701024000465200091141401/01/24رهگیری مرسوله
27عفت محمدي126672اصفهان5963701024000411500081141401/01/24رهگیری مرسوله
28زينب رضايي126674ايلام5963701024001049506931141401/01/24رهگیری مرسوله
29نسيم سهرابزاده126678نقده5963701024000027205761141401/01/24رهگیری مرسوله
30برزگر126680شهریار5963701024000577203351141401/01/24رهگیری مرسوله
31زهرا شيرزاد126682شهميرزاد5963701024000310203571141401/01/24رهگیری مرسوله
32زهرا ربيعي126684اراک5963701024000321000381141401/01/24رهگیری مرسوله
33سحر اله کرمي126685اروميه5963701024000791200571221401/01/24رهگیری مرسوله
34نازنين فيضي126686تهران5963701024000657000001141401/01/24رهگیری مرسوله
35فائزه اخلاقي126687مشهد5963701024000140000091141401/01/24رهگیری مرسوله
36فريال اوجي126688تهران5963701024000780500001221401/01/24رهگیری مرسوله
37متين بينش126689کرج5963701024000331700031141401/01/24رهگیری مرسوله
38سپيده طهراني126690تهران5963701024000715200001141401/01/24رهگیری مرسوله
39سميه محمدي126691تهران5963701024000208200001141401/01/24رهگیری مرسوله
40بهناز نوين126694تهران5963701024000172200001141401/01/24رهگیری مرسوله
41صيامي126700مراغه-آذربايجان شرقي5963701024000566500551141401/01/24رهگیری مرسوله
42مريم ميقاني126701تهران5963701024000667700001141401/01/24رهگیری مرسوله
43مهنا علوي126702ساري5963701024000071000481141401/01/24رهگیری مرسوله
44ماندانا زنگنه126703تهران5963701024000635500001141401/01/24رهگیری مرسوله
45ملينا جهانباني126704تهران5963701024000603200001141401/01/24رهگیری مرسوله
46ماري ايليا126705تهران5963701024000704500001141401/01/24رهگیری مرسوله
47مينا کيان126707اصفهان5963701024000443700081141401/01/24رهگیری مرسوله
48مريم نيازمند126708رشت5963701024000422200041141401/01/24رهگیری مرسوله
49خديجه ساکي126709اصفهان5963701024000400700081141401/01/24رهگیری مرسوله
50رويسا اصانلو126710تهران5963701024000646200001141401/01/24رهگیری مرسوله
51نسرين طاهري126711کاشان5963701024000183000871141401/01/24رهگیری مرسوله
52فاطمه اردشير126713آستانه اشرفيه5963701024000081704441141401/01/24رهگیری مرسوله
53صبا صاحبي126716تهران5963701024000690000001141401/01/24رهگیری مرسوله
54مريم ميناب126717مشهد5963701024000454500091141401/01/24رهگیری مرسوله
55هانيه سليماني126718تهران5963701024000598700001141401/01/24رهگیری مرسوله
56مزگان بهزادي126720بيرجند5963701024000150700971141401/01/24رهگیری مرسوله
57پرنيان پهلوانزاده126722آمل5963701024000107000461141401/01/24رهگیری مرسوله
58مريم مستوفي126723تهران5963701024000588000001141401/01/24رهگیری مرسوله
59مولود علياني126724اصفهان5963701024000139200081141401/01/24رهگیری مرسوله
60سارا تنهايي126725لواسان5963701024000059503341141401/01/24رهگیری مرسوله
61الناز رضازاده126726شيراز-فارس5963701024000252000071141401/01/24رهگیری مرسوله
62ارزو بن رشيد126728رامهرمز5963701024000241206381141401/01/24رهگیری مرسوله
63منيره قاسمزاده126730مشهد5963701024000486700091141401/01/24رهگیری مرسوله
64قادر قنبريان126731بناب5963701024000374705551141401/01/24رهگیری مرسوله
65ازاده کريمي126732اصفهان5963701024000193700081141401/01/24رهگیری مرسوله
66محدثه کريمي126735مشهد5963701024000497500091141401/01/24رهگیری مرسوله
67زهرا دوست صديق126737مراغه-آذربايجان شرقي5963701024000555700551141401/01/24رهگیری مرسوله
68مهناز پيشگر126738کرج5963701024000038000031141401/01/24رهگیری مرسوله
69نوشين انصاري126740تهران5963701024000614000001141401/01/24رهگیری مرسوله
70راحيل محمدي126741شيراز-فارس5963701024000262700071141401/01/24رهگیری مرسوله
71عسل صفي خاني126742تهران5963701024000624700001141401/01/24رهگیری مرسوله
72مريم عباسي126743تفرش5963701024000048703951141401/01/24رهگیری مرسوله
73حميده اجرايي126744شيراز-فارس5963701024000309500071141401/01/24رهگیری مرسوله
74نيلوفر تقي پور126745بهشهر5963701024000295004851141401/01/24رهگیری مرسوله
75بهاره شهبازي126746بروجن5963701024000128508871141401/01/24رهگیری مرسوله
76عاطفه فاني126748شيراز-فارس5963701024000230500071141401/01/24رهگیری مرسوله
77لعيا فلاح126749اردبيل5963701024000117700561141401/01/24رهگیری مرسوله
78زيبا نظري126750کرج5963701024000385500031141401/01/24رهگیری مرسوله
79محمد برخوري126752جيرفت5963701024000219007861141401/01/24رهگیری مرسوله
80ساره رضايي126755آباده5963701024000229707391141401/01/24رهگیری مرسوله
81سرور سر مست126756انديمشک5963701024000284206481141401/01/24رهگیری مرسوله
82شهرزاد رمضاني126757بجنورد5963701024000060200941141401/01/24رهگیری مرسوله
83سپيده بامداد126759تهران5963701024000689200001141401/01/24رهگیری مرسوله
84ندا صمدي126760تهران5963701024000678500001141401/01/24رهگیری مرسوله
85پرستو صفانيا126761آمل5963701024000161500461141401/01/24رهگیری مرسوله
86فهيمه سروري126762مشهد5963701024000502000091141401/01/24رهگیری مرسوله
87مريم کشاورزي126763شيراز-فارس5963701024001028000071141401/01/24رهگیری مرسوله
88مهسا مير صمدزاده126764تهران5963701024001321700001141401/01/24رهگیری مرسوله
89نيکي جرنده126765ياسوج5963701024001162207591141401/01/24رهگیری مرسوله
90مصطفي اشتري126769تهران5963701024001401500001141401/01/24رهگیری مرسوله
91روشنک نيک نيا126774تهران5963701024000993700001141401/01/24رهگیری مرسوله
92ليلا جمشيدي126775قم5963701024001093200371141401/01/24رهگیری مرسوله
93شبنم احمدزاده126776تهران5963701024001300200001141401/01/24رهگیری مرسوله
94بهارک وثوق126777تهران5963701024001295700001141401/01/24رهگیری مرسوله
95فاطمه فتح اله زاده126778سردرود5963701024001140705361141401/01/24رهگیری مرسوله
96سيما حسن پور126779زاهدان5963701024001017200981141401/01/24رهگیری مرسوله
97سحر شاه محمدي126780کرج5963701024001252700031141401/01/24رهگیری مرسوله
98نسرين جلالي126782فولادشهر5963701024001173008491141401/01/24رهگیری مرسوله
99الميرا نگهبان126783تهران5963701024001274200001141401/01/24رهگیری مرسوله
100سياوش فاني126784آبادان5963701024001220500631141401/01/24رهگیری مرسوله
101سهيلا قاسمي126785تهران5963701024001285000001141401/01/24رهگیری مرسوله
102سميرا رحيمي126786تهران5963701024001343200001141401/01/24رهگیری مرسوله
103مينا رضايي126787مرند5963701024000983000541141401/01/24رهگیری مرسوله
104زيلا يوسفي126788تهران5963701024001375500001141401/01/24رهگیری مرسوله
105نرگس راد126790قم5963701024001061000371141401/01/24رهگیری مرسوله
106ايدا صادق پور126791تهران5963701024001332500001141401/01/24رهگیری مرسوله
107رضاخاني126792کرج5963701024000972200031141401/01/24رهگیری مرسوله
108ساناز فلاح126793تهران5963701024001263500001141401/01/24رهگیری مرسوله
109ستاره فرد126794قزوين5963701024001183700341141401/01/24رهگیری مرسوله
110مينا سليمي126797تهران5963701024001311000001141401/01/24رهگیری مرسوله
111سهيلا ورچندي126798اسلام شهر5963701024001423000331141401/01/24رهگیری مرسوله
112شقايق لاچينيان126799سنقر5963701024001231206751141401/01/24رهگیری مرسوله
113نادره انصاري126880زنجان5963701024001209000451141401/01/24رهگیری مرسوله
114ازاده اسفندياري126897کرج5963701024001242000031141401/01/24رهگیری مرسوله
115شيرين جعفري126899تهران5963701024001386200001141401/01/24رهگیری مرسوله
116مائده بهداد126900اراک5963701024001194500381141401/01/24رهگیری مرسوله
117هلن تائبي126901اصفهان5963701024000950700081221401/01/24رهگیری مرسوله
118پريسا ساماني126902دزفول5963701024001107706461141401/01/24رهگیری مرسوله
119معصومه اسماعيلي126903مشهد5963701024001038700091141401/01/24رهگیری مرسوله
120نگين کولا126904تهران5963701024001364700001141401/01/24رهگیری مرسوله
121کلواني126910آمل5963701024001082500461141401/01/24رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید