لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 18 فروردین 1401

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1پارميدا ثاني121355تهران5963701018000618200001141401/01/18رهگیری مرسوله
2شکيبا بهروزي122968کرج5963701018000122700031141401/01/18رهگیری مرسوله
3موسوي124349قم5961301018000778500371141401/01/18رهگیری مرسوله
4شيرين صالحي124384اصفهان5961301018000767700081141401/01/18رهگیری مرسوله
5مهتا صرافها124980قزوين5961301018000634200341141401/01/18رهگیری مرسوله
6ايدا تهراني125075قزوين5961301018000688000341141401/01/18رهگیری مرسوله
7مريم چراغک125100تهران5963701018000593000001141401/01/18رهگیری مرسوله
8الهام ايجاني125101تهران5963701018000491700001141401/01/18رهگیری مرسوله
9زهرااکباتاني125104بوشهر5963701018000144200751141401/01/18رهگیری مرسوله
10ساغر بهمني125105تهران5963701018000538500001141401/01/18رهگیری مرسوله
11مريم عبادي125106بندرماهشهر5963701018000458706351141401/01/18رهگیری مرسوله
12حامد شاکري125107مشهد5963701018000357500091141401/01/18رهگیری مرسوله
13مهسا صيادي125108مشهد5963701018000314500091141401/01/18رهگیری مرسوله
14سهراب رستمي125109کرمانشاه5963701018000064500671301401/01/18رهگیری مرسوله
15اعظم اذر کيش125115دزفول5963701018000405006461141401/01/18رهگیری مرسوله
16نرجس کريمي125116شيراز-فارس5963701018000155000071141401/01/18رهگیری مرسوله
17اکرم لک125119تهران5963701018000571500001141401/01/18رهگیری مرسوله
18محدثه125121سياهکل5963701018000277704431141401/01/18رهگیری مرسوله
19پروان سلماني125123تهران5963701018000607500001141401/01/18رهگیری مرسوله
20نازنين صالح125124بندرانزلي5963701018000096700431141401/01/18رهگیری مرسوله
21فتانه شرفي125125دليجان5963701018000437203791141401/01/18رهگیری مرسوله
22سميرا رضايي125126اروميه5963701018000379000571141401/01/18رهگیری مرسوله
23راضيه قره داشلي125127آق قلا5961301018001138704931141401/01/18رهگیری مرسوله
24زهرا ملکي125128رفسنجان5963701018000112000771141401/01/18رهگیری مرسوله
25سحر مردانه125129اراک5963701018000415700381141401/01/18رهگیری مرسوله
26فاطمه علي ياري125130تهران5963701018000165700001141401/01/18رهگیری مرسوله
27مهناز کرامتي125131رشت5963701018000101200041141401/01/18رهگیری مرسوله
28فاطمه خادم125132مشهد5963701018000368200091141401/01/18رهگیری مرسوله
29زهرا عيوض خاني125134مرند5963701018000299200541141401/01/18رهگیری مرسوله
30فاطمه خاک سار125135بلداجي5963701018000389788761141401/01/18رهگیری مرسوله
31يوسف زماني125137تهران5963701018000527700001141401/01/18رهگیری مرسوله
32مريم محمدي125138اميديه5963701018000390563731141401/01/18رهگیری مرسوله
33مريم پاک نيت125139مامونيه5963701018000267003941141401/01/18رهگیری مرسوله
34کويستان ساجدي125143سقز5963701018000426506681141401/01/18رهگیری مرسوله
35حاله اميني125144تهران5963701018000481000001141401/01/18رهگیری مرسوله
36خانوم صفوي125145ماسال5963701018000224004381141401/01/18رهگیری مرسوله
37رکسانا خادمي125146تهران5963701018000256200001141401/01/18رهگیری مرسوله
38زهرا حيدري125147نجف آباد5963701018000549200851141401/01/18رهگیری مرسوله
39الهام افشار125149تهران5963701018000506200001141401/01/18رهگیری مرسوله
40الهام بريموندي125151کرمانشاه5963701018000187200671141401/01/18رهگیری مرسوله
41نوشين مقدم125152مشهد5963701018000336000091141401/01/18رهگیری مرسوله
42ساراالياسي125154تهران5963701018000517000001141401/01/18رهگیری مرسوله
43مرضيه رجبعلي125155تهران5963701018000043000001221401/01/18رهگیری مرسوله
44تکتم فتحي125156مشهد5963701018000346700091141401/01/18رهگیری مرسوله
45الهه اقازاده125157آذر شهر5963701018000470205371141401/01/18رهگیری مرسوله
46مکنونه صافي125158تهران5963701018000582200001141401/01/18رهگیری مرسوله
47فتانه رمضاني125159قزوين5963701018000448000341141401/01/18رهگیری مرسوله
48نسرين کاظمي125163شوشتر5963701018000245506451141401/01/18رهگیری مرسوله
49زينب اورند125164اهواز5963701018000198000061141401/01/18رهگیری مرسوله
50فائزه مرادي125165تهران5963701018000629000001141401/01/18رهگیری مرسوله
51پروانه کاظمي125166اصفهان5963701018000325200081141401/01/18رهگیری مرسوله
52ليلا ملک علي محمد125168محلات5961301018000858203781141401/01/18رهگیری مرسوله
53زهرا فياض نزاد125170دزفول5963701018000133506461141401/01/18رهگیری مرسوله
54غزال سرابي125171اهواز5963701018000469500061141401/01/18رهگیری مرسوله
55مينو مهر کيا125173اروميه5963701018000288500571141401/01/18رهگیری مرسوله
56بهنوش کلواني125174محمودآباد-مازندران5963701018000075204631141401/01/18رهگیری مرسوله
57سميه کهيش125178دزفول5963701018000086006461141401/01/18رهگیری مرسوله
58مهسا هاروني125179تهران5963701018000550000001141401/01/18رهگیری مرسوله
59سميرا ميرسعيد125180تهران5963701018000560700001141401/01/18رهگیری مرسوله
60حانيه مهدي زاده125181قم5963701018000213200371141401/01/18رهگیری مرسوله
61ياسمن پور تقي125182اردبيل5963701018000176500561141401/01/18رهگیری مرسوله
62فاطمه بويري125185اهواز5963701018000303700061141401/01/18رهگیری مرسوله
63سرور مداح125186شيراز-فارس5963701018000234700071141401/01/18رهگیری مرسوله
64سحر افشاري125187تهران5963701018000053700001221401/01/18رهگیری مرسوله
65زينب طالبي125188اصفهان5963701018000202500081141401/01/18رهگیری مرسوله
66اذر سعادت پور125190تهران5961301018000645000001141401/01/18رهگیری مرسوله
67مونا باقري125191تهران5961301018000836700001141401/01/18رهگیری مرسوله
68انا قاضي125193تهران5961301018000586700001141401/01/18رهگیری مرسوله
69فاطمه رضائي125194تهران5961301018000655700001141401/01/18رهگیری مرسوله
70مژگان نجفي125195اصفهان5961301018000677200081141401/01/18رهگیری مرسوله
71سحر کشاورز125197پردیس5961301018000815216581141401/01/18رهگیری مرسوله
72اکرم چهار دولي125199تهران5961301018001331200001141401/01/18رهگیری مرسوله
73شادي کابلي125200تهران5961301018000891200001141401/01/18رهگیری مرسوله
74سودابه اشکاني125202خلخال5961301018001059005681141401/01/18رهگیری مرسوله
75فاطمه حيدري125203ملاير5961301018000612706571141401/01/18رهگیری مرسوله
76الهه اسودي125204ساري5961301018000703200481141401/01/18رهگیری مرسوله
77مينا افتخاري125205تهران5961301018000724700001141401/01/18رهگیری مرسوله
78مرتضي پيوند حيدري125207اصفهان5961301018000714000081141401/01/18رهگیری مرسوله
79سيما جواد زاده125208تهران5961301018000735500001141401/01/18رهگیری مرسوله
80فاطمه نقي زاده125209کاشان5961301018000565200871141401/01/18رهگیری مرسوله
81سحر طيب زاده125210کرج5961301018000757000031141401/01/18رهگیری مرسوله
82معصومه محمود کلايه125211تهران5961301018001005200001141401/01/18رهگیری مرسوله
83نجما پاسيار125212شيراز-فارس5961301018000804500071141401/01/18رهگیری مرسوله
84زهرا دوست صديق125214مراغه-آذربايجان شرقي5961301018001421700551191401/01/18رهگیری مرسوله
85ماندانا محمودي فر125215تهران5961301018001150200001141401/01/18رهگیری مرسوله
86شکوه جهانيان125216اهواز5961301018000666500061141401/01/18رهگیری مرسوله
87نسترن فتاح125217کلاردشت5961301018001400246661191401/01/18رهگیری مرسوله
88ليلا صمد پور125218بناب5961301018000597505551141401/01/18رهگیری مرسوله
89زهرا قطبي زاده125219اهواز5961301018000746200061141401/01/18رهگیری مرسوله
90فروغ افشار125220شيراز-فارس5961301018000602000071141401/01/18رهگیری مرسوله
91زهرا صادقي فرد125221جهرم5961301018001193200741141401/01/18رهگیری مرسوله
92رضوان محمدي125222اراک5961301018000981700381141401/01/18رهگیری مرسوله
93ژيلا دهقان125223شيراز-فارس5961301018001117200071141401/01/18رهگیری مرسوله
94نوشين فرزاد125260تهران5961301018000623500001141401/01/18رهگیری مرسوله
95رسول اکبري125263ملارد5961301018001352731691141401/01/18رهگیری مرسوله
96مهسا قرباني125264تهران5961301018001092000001141401/01/18رهگیری مرسوله
97لادن فرهي125268بوشهر5961301018000927200751141401/01/18رهگیری مرسوله
98فرزانه خاني125270تهران5961301018001128000001141401/01/18رهگیری مرسوله
99مونا مطلق125271تهران5961301018000905700001141401/01/18رهگیری مرسوله
100مهرنوش يار مرادي125272کرمانشاه5961301018000960200671141401/01/18رهگیری مرسوله
101علي تيموري125275بوشهر5961301018001106500751141401/01/18رهگیری مرسوله
102عاطفه کريميان125277بروجن5961301018000880508871141401/01/18رهگیری مرسوله
103ماندانا علايي125279بهارستان(اصفهان)5961301018001309081431141401/01/18رهگیری مرسوله
104مريم دهقان125280مشهد5961301018001294500091141401/01/18رهگیری مرسوله
105مهسا گلي125281اصفهان5961301018001363500081141401/01/18رهگیری مرسوله
106زهرا عباسي125282سبزوار5961301018001273000961141401/01/18رهگیری مرسوله
107زهرا آذر بهرام125286بناب5961301018001069705551141401/01/18رهگیری مرسوله
108غزاله ده خيري125287اصفهان5961301018001182500081141401/01/18رهگیری مرسوله
109بهاري125290تهران5961301018001262200001141401/01/18رهگیری مرسوله
110نيلزن125291تهران5961301018001207700001141401/01/18رهگیری مرسوله
111فرزانه سالانپور125292بندرعباس5961301018001229200791141401/01/18رهگیری مرسوله
112کوثرعبادي125294بابل5961301018001411000471191401/01/18رهگیری مرسوله
113اتنا حميدي125295اروميه5961301018001342000571141401/01/18رهگیری مرسوله
114پريسا لولا آور125296تهران5961301018001037500001141401/01/18رهگیری مرسوله
115سعيده طالبزاده125297آذر شهر5961301018000948705371141401/01/18رهگیری مرسوله
116فاطمه مسعودي125298تهران5961301018001320500001141401/01/18رهگیری مرسوله
117وفا کوثري زاده125299کاشان5961301018001070500871141401/01/18رهگیری مرسوله
118مريم آقايي125300فراشبند5961301018000938074771141401/01/18رهگیری مرسوله
119عارفه مسيبي125302بابل5961301018000959500471141401/01/18رهگیری مرسوله
120مريم قاضي125303تهران5961301018001016000001141401/01/18رهگیری مرسوله
121مينا مرتضوي125304اصفهان5961301018001240700081141401/01/18رهگیری مرسوله
122مژگان صادقي مجد125309اهواز5961301018001319700061141401/01/18رهگیری مرسوله
123ساناز رحيم زاده125310تهران5961301018001026700001141401/01/18رهگیری مرسوله
124نسيم سليمي125312تهران5961301018000971000001141401/01/18رهگیری مرسوله
125الهه حيدري125313شهر کرد5961301018001081200881141401/01/18رهگیری مرسوله
126ناهيد خدادادي125315قم5961301018000869000371141401/01/18رهگیری مرسوله
127ايدا شهرياري125316زابل5961301018000992509861141401/01/18رهگیری مرسوله
128کيميا نيک125317تهران5961301018000916500001141401/01/18رهگیری مرسوله
129ليلا بهبودي125318تهران5961301018001218500001141401/01/18رهگیری مرسوله
130دلبند طاهريان125320تهران5961301018001149500001141401/01/18رهگیری مرسوله
131حامد يوسفي125321ساوه5961301018001048200391141401/01/18رهگیری مرسوله
132زينب اقارب125324تهران5961301018001443200001271401/01/18رهگیری مرسوله
133سميرا پور حنا125326اهواز5961301018001251500061141401/01/18رهگیری مرسوله
134حميد عسگري125328تهران5961301018000879700001141401/01/18رهگیری مرسوله
135ندا محمدي125329خمين5961301018001230003881141401/01/18رهگیری مرسوله
136فرشتع زارعي125331شيراز-فارس5961301018001283700071141401/01/18رهگیری مرسوله
137صديقه جعفري125332بندرعباس5961301018001432500791271401/01/18رهگیری مرسوله
138مهسا يوسف نژاد125333مراغه-آذربايجان شرقي5961301018000790000551141401/01/18رهگیری مرسوله
139ازر اسفندياري125334کرمانشاه5961301018000576000671141401/01/18رهگیری مرسوله
140مهسا بابايي125335تهران5961301018000698700001141401/01/18رهگیری مرسوله
141مريم کنگاني125336تهران5961301018000826000001141401/01/18رهگیری مرسوله
142انيس ايراني125337زاهدان5961301018000789200981141401/01/18رهگیری مرسوله
143نجمه رفيعي125338کرمان5961301018001161000761141401/01/18رهگیری مرسوله
144افرا مهر دل125339تهران5961301018000847500001141401/01/18رهگیری مرسوله
145غزاله برزو125340تهران5961301018001171700001141401/01/18رهگیری مرسوله

4 دیدگاه دربارهٔ «لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 18 فروردین 1401»

    1. سلام و احترام
      مبلغ سفارش های لغو شده تا ۷۲ ساعت کاری برگشت میشه
      شما دو بار ثبت سفارش کردید هر دو بار هم لغو شده مبلغ کسر شده از حسابتون تم بعد از ۴۸ تا ۷۲ ساعت کاری برگشت میشه لطفا بعد از این مدت حسابتون رو چک کنید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید