ادامه لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 2 شهریور 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1رحيميان67734تهران5963700157001600500001131400/06/02رهگیری مرسوله
2علوي67553تهران5963700157001596000001131400/06/02رهگیری مرسوله
3لعلي67598تهران5963700157001585200001131400/06/02رهگیری مرسوله
4تاجري67557تهران5963700157001574500001131400/06/02رهگیری مرسوله
5ابراهيمي67708تهران5963700157001563700001131400/06/02رهگیری مرسوله
6کاشاني67562تهران5963700157001553000001131400/06/02رهگیری مرسوله
7عباسيان67566تهران5963700157001542200001131400/06/02رهگیری مرسوله
8موسوي زاده67585تهران5963700157001531500001131400/06/02رهگیری مرسوله
9اميري67591تهران5963700157001520700001131400/06/02رهگیری مرسوله
10پيدايش67681بهبهان5963700157001510006361131400/06/02رهگیری مرسوله
11لطفي زاده67655شهر کرد5963700157001509200881131400/06/02رهگیری مرسوله
12جاويد فر67672بناب5963700157001494705551131400/06/02رهگیری مرسوله
13حيدري67564زاهدان5963700157001484000981131400/06/02رهگیری مرسوله
14احمدي67588لنگرود5963700157001473204471131400/06/02رهگیری مرسوله
15جلالزاده67565مشهد5963700157001462500091131400/06/02رهگیری مرسوله
16موسوي67660کوچصفهان5963700157001451743461131400/06/02رهگیری مرسوله
17عسگري67567نوشهر5963700157001441004651131400/06/02رهگیری مرسوله
18احمدي67713لامرد5963700157001430274341131400/06/02رهگیری مرسوله
19هاشمي67489خمين5963700157001418703881141400/06/02رهگیری مرسوله
20توکلي67526تهران5963700157001408000001141400/06/02رهگیری مرسوله
21عليزاده67492تهران5963700157001393500001141400/06/02رهگیری مرسوله
22چراغي67551تهران5963700157001382700001141400/06/02رهگیری مرسوله
23زماني67675اسلام شهر5963700157001372000331141400/06/02رهگیری مرسوله
24بنار67596بندرعباس5963700157001361200791141400/06/02رهگیری مرسوله
25صدر خاني67552اروميه5963700157001350500571141400/06/02رهگیری مرسوله
26فتاحي67491رشت5963700157001349700041141400/06/02رهگیری مرسوله
27شماري67516مشهد5963700157001339000091141400/06/02رهگیری مرسوله
28موسوي67496شهر کرد5963700157001328200881141400/06/02رهگیری مرسوله
29شيرزادگان67690جهرم5963700157001317500741141400/06/02رهگیری مرسوله
30سلماسي67509کرمانشاه5963700157001306700671141400/06/02رهگیری مرسوله
31تقوي67665کرج5963700157001292200031141400/06/02رهگیری مرسوله
32انصاري67661رشت5963700157001281500041141400/06/02رهگیری مرسوله
33بهرامي67549ساري5963700157001270700481141400/06/02رهگیری مرسوله
34پاک نزاد67667اصفهان5963700157001260000081141400/06/02رهگیری مرسوله
35اسکندريان67664مياندوآب5963700157001259205971141400/06/02رهگیری مرسوله
36خزائي67693زاهدان5963700157001248500981141400/06/02رهگیری مرسوله
37سلطاني67561گنبد کاووس5963700157001237704971141400/06/02رهگیری مرسوله
38قنبريان67719کرج5963700157001227000031141400/06/02رهگیری مرسوله
39وحيدي676666تهران5963700157001205500001201400/06/02رهگیری مرسوله
40عسگرزاده67654تهران5963700157001191000001201400/06/02رهگیری مرسوله
41يلداگرد67572تهران5963700157001180200001201400/06/02رهگیری مرسوله
42اسکندرزاده67700تهران5963700157001179500001201400/06/02رهگیری مرسوله
43جارچي زاده67569تهران5963700157001168700001201400/06/02رهگیری مرسوله
44درياني67523تهران5963700157001158000001201400/06/02رهگیری مرسوله
45اقاپور67538تهران5963700157001147200001201400/06/02رهگیری مرسوله
46خسروي67715پاوه5963700157001136506791201400/06/02رهگیری مرسوله
47جعفري67602نقده5963700157001125705761201400/06/02رهگیری مرسوله
48عليزاده67594بهار5963700157001115006531201400/06/02رهگیری مرسوله
49حسن لو67686خوي5963700157001104200581201400/06/02رهگیری مرسوله
50اهنگر67592بندر گز5963700157001099704871201400/06/02رهگیری مرسوله
51عزيزي67685بندرعباس5963700157001089000791201400/06/02رهگیری مرسوله
52جعفري67702بندرعباس5963700157001078200791201400/06/02رهگیری مرسوله
53انصاري67587شيراز-فارس5963700157001067500071201400/06/02رهگیری مرسوله
54قنبري67544بندرعباس5963700157001056700791201400/06/02رهگیری مرسوله
55چلبي67542اروميه5963700157001046000571201400/06/02رهگیری مرسوله
56زينلي67581فرخ شهر5963700157001035208831201400/06/02رهگیری مرسوله
57ابراهيمي67554رباطکریم5963700157001024503761201400/06/02رهگیری مرسوله
58بهرامي67537اليگودرز5963700157001013706861141400/06/02رهگیری مرسوله
59پروانه67558رامسر5963700157000978704691131400/06/02رهگیری مرسوله
60غفاري67508فیروزکوه5963700157000968003981131400/06/02رهگیری مرسوله
61دلاويز67539تهران5963700157000957200001131400/06/02رهگیری مرسوله
62لشکري67571قرچک5963700157000946518686131400/06/02رهگیری مرسوله
63علي ابادي67590تهران5963700157000935700001131400/06/02رهگیری مرسوله
64عليان67692تهران5963700157000925000001131400/06/02رهگیری مرسوله
65اطمينان67576پرند5963700157000914237611131400/06/02رهگیری مرسوله
66سبحاني67714دماوند5963700157000903503971131400/06/02رهگیری مرسوله
67باقري66242پاکدشت5963700157000899003391131400/06/02رهگیری مرسوله
68جعفر نزاد67589نمين5963700157000888205631131400/06/02رهگیری مرسوله
69صالح پور67555کرج5963700157000877500031131400/06/02رهگیری مرسوله
70قرباني67670تاکستان5963700157000866703481131400/06/02رهگیری مرسوله
71صفري پور67511بوشهر5963700157000856000751131400/06/02رهگیری مرسوله
72بيگدلي67506زنجان5963700157000845200451131400/06/02رهگیری مرسوله
73برمايي67659نکا5963700157000834504841131400/06/02رهگیری مرسوله
74فرهمند67668اصفهان5963700157000823700081131400/06/02رهگیری مرسوله
75موسوي67705اهواز5963700157000813000061131400/06/02رهگیری مرسوله
76خراطي67573بهبهان5963700157000802206361131400/06/02رهگیری مرسوله
77بيکدلي67546رامهرمز5963700157000797706381131400/06/02رهگیری مرسوله
78بهادري67547اهواز5963700157000787000061131400/06/02رهگیری مرسوله
79موسوي67688اصفهان5963700157000776200081131400/06/02رهگیری مرسوله
80تيموري67595نکا5963700157000765504841131400/06/02رهگیری مرسوله
81ابراهيمي67689قم5963700157000754700371131400/06/02رهگیری مرسوله
82مرزبان67419تهران5963700157000685700001131400/06/02رهگیری مرسوله
83خاکسار67545تهران5963700157000675000001131400/06/02رهگیری مرسوله
84عزتي67488تهران5963700157000664200001131400/06/02رهگیری مرسوله
85ابريشمي67533تهران5963700157000653500001131400/06/02رهگیری مرسوله
86جعفري67528تهران5963700157000642700001131400/06/02رهگیری مرسوله
87رحيمي67521قدس5963700157000632003751131400/06/02رهگیری مرسوله
88شوکتي67536شهریار5963700157000621203351131400/06/02رهگیری مرسوله
89اروانا67507تهران5963700157000610500001131400/06/02رهگیری مرسوله
90کاظمي67513تهران5963700157000609700001131400/06/02رهگیری مرسوله
91انبوب67579خرمشهر5963700157000595200641131400/06/02رهگیری مرسوله
92فرخ جسته67701دزفول5963700157000584506461131400/06/02رهگیری مرسوله
93دشتبان67662محمودآباد-مازندران5963700157000573704631131400/06/02رهگیری مرسوله
94ناظري67524بندرانزلي5963700157000563000431131400/06/02رهگیری مرسوله
95اسدي67550اراک5963700157000552200381131400/06/02رهگیری مرسوله
96اماني67494رشت5963700157000541500041131400/06/02رهگیری مرسوله
97خداداد67487سراب5963700157000530705471131400/06/02رهگیری مرسوله
98کمرروستا67531هشتگرد5963700157000520003361131400/06/02رهگیری مرسوله
99هوسمي67540رشت5963700157000519200041131400/06/02رهگیری مرسوله
100ناصح67548کرمانشاه5963700157000508500671131400/06/02رهگیری مرسوله
101فهيم67518اصفهان5963700157000494000081131400/06/02رهگیری مرسوله
102مرداني67514شيراز-فارس5963700157000483200071131400/06/02رهگیری مرسوله
103حسيني67525زنجان5963700157000472500451131400/06/02رهگیری مرسوله
104ظابط زاده67519اصفهان5963700157000461700081131400/06/02رهگیری مرسوله
105نکواقبال67512کرج5963700157000451000031131400/06/02رهگیری مرسوله
106عبدالهيان67527تنکابن5963700157000440204681131400/06/02رهگیری مرسوله
107محمدي67575تهران5963700157000439500001131400/06/02رهگیری مرسوله
108لاهوتي67532تهران5963700157000428700001131400/06/02رهگیری مرسوله
109پارساپور67520تهران5963700157000418000001131400/06/02رهگیری مرسوله
110قناد پور67490تهران5963700157000407200001131400/06/02رهگیری مرسوله
111اسماعيل زاده67580رشت5963700157000392700041131400/06/02رهگیری مرسوله
112نيک قلب67574رودسر5963700157000382004481131400/06/02رهگیری مرسوله
113فرصتي67737بومهن5963700157000371216551131400/06/02رهگیری مرسوله
114رحماني67582تهران5963700157000360500001131400/06/02رهگیری مرسوله
115بناساز67510تهران5963700157000359700001131400/06/02رهگیری مرسوله
116شفيع زاده67534تهران5963700157000349000001131400/06/02رهگیری مرسوله
117مراتي67530تهران5963700157000338200001131400/06/02رهگیری مرسوله
118محمدي67586تهران5963700157000327500001131400/06/02رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید