لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 11 شهریور 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1غمخوار69571تهران5963700166000898500001121400/06/11رهگیری مرسوله
2حاتمي69545تهران5963700166000887700001121400/06/11رهگیری مرسوله
3عليزاده69569تهران5963700166000877000001121400/06/11رهگیری مرسوله
4رحيم زاده69491اندیشه5963700166000866231686121400/06/11رهگیری مرسوله
5شاداب69570قدس5963700166000855503751121400/06/11رهگیری مرسوله
6رستگار69631تهران5963700166000844700001121400/06/11رهگیری مرسوله
7عابدي زاده69557تهران5963700166000834000001121400/06/11رهگیری مرسوله
8ولي پور69597تهران5963700166000823200001121400/06/11رهگیری مرسوله
9فتحعلي69541تهران5963700166000812500001121400/06/11رهگیری مرسوله
10عرب69523تهران5963700166000801700001121400/06/11رهگیری مرسوله
11محمدي69530رشت5963700166000797200041121400/06/11رهگیری مرسوله
12کاشاني69554اراک5963700166000786500381121400/06/11رهگیری مرسوله
13شادکام69550مشهد5963700166000775700091121400/06/11رهگیری مرسوله
14باغداسار69580اصفهان5963700166000765000081121400/06/11رهگیری مرسوله
15کاظمي69561مرودشت5963700166000754207371121400/06/11رهگیری مرسوله
16سروري69516ايلام5963700166000743506931121400/06/11رهگیری مرسوله
17دارابي69492رشت5963700166000732700041121400/06/11رهگیری مرسوله
18زند علي69556کرج5963700166000722000031121400/06/11رهگیری مرسوله
19قنبري69495کرمانشاه5963700166000711200671121400/06/11رهگیری مرسوله
20حيدري69625تهران5963700166000700500001121400/06/11رهگیری مرسوله
21احمدي69532تهران5963700166000642200001131400/06/11رهگیری مرسوله
22خرسند69558کرج5963700166000631500031131400/06/11رهگیری مرسوله
23اذري69519تهران5963700166000620700001131400/06/11رهگیری مرسوله
24سميع نزاد69592شيراز-فارس5963700166000610000071131400/06/11رهگیری مرسوله
25سيگارودي69547مشهد5963700166000609200091131400/06/11رهگیری مرسوله
26سليميان69627ری5963700166000594701813131400/06/11رهگیری مرسوله
27بهشتيان69595تهران5963700166000584000001131400/06/11رهگیری مرسوله
28فکوهي69632تهران5963700166000573200001131400/06/11رهگیری مرسوله
29وحيديان69589تهران5963700166000562500001131400/06/11رهگیری مرسوله
30کريم وند69638تهران5963700166000551700001131400/06/11رهگیری مرسوله
31حسن زاده69637تهران5963700166000541000001131400/06/11رهگیری مرسوله
32غايي69655تهران5963700166000530200001131400/06/11رهگیری مرسوله
33ظهيري69640تهران5963700166000529500001131400/06/11رهگیری مرسوله
34درخشنده69633ايلام5963700166000518706931131400/06/11رهگیری مرسوله
35رجب زاده69546مشهد5963700166000508000091131400/06/11رهگیری مرسوله
36مقدم69626تربت جام5963700166000493509571131400/06/11رهگیری مرسوله
37جمالي69544قزوين5963700166000482700341131400/06/11رهگیری مرسوله
38مشايخي69639کرج5963700166000472000031131400/06/11رهگیری مرسوله
39زارع69658رامهرمز5963700166000461206381131400/06/11رهگیری مرسوله
40پلنگي69642کلاردشت5963700166000450546661131400/06/11رهگیری مرسوله
41قريشي69654کرج5963700166000449700031131400/06/11رهگیری مرسوله
42ابراهيمي69635خرم آباد-لرستان5963700166000439000681131400/06/11رهگیری مرسوله
43قهرماني69636سامن5963700166000428265761131400/06/11رهگیری مرسوله
44اسکندري69628کرج5963700166000417500031131400/06/11رهگیری مرسوله
45ترک زاد69590شيراز-فارس5963700166000406700071131400/06/11رهگیری مرسوله
46يزداني69534شيراز-فارس5963700166000392200071131400/06/11رهگیری مرسوله
47بيرانوند69559خرم آباد-لرستان5963700166000381500681131400/06/11رهگیری مرسوله
48کرماني69657کاشان5963700166000370700871131400/06/11رهگیری مرسوله
49مودب زاده69650تهران5963700166000360000001131400/06/11رهگیری مرسوله
50پورچي69562ورامین5963700166000359203371131400/06/11رهگیری مرسوله
0جمع کلرهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید