لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 23 مرداد 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1نقدي66083تهران5963700147001013000001141400/05/23رهگیری مرسوله
2شفيعي66067تهران5963700147001002200001141400/05/23رهگیری مرسوله
3کنعاني66070تهران5963700147000999500001141400/05/23رهگیری مرسوله
4سهرابي65963تهران5963700147000988700001141400/05/23رهگیری مرسوله
5ايين66074تهران5963700147000978000001141400/05/23رهگیری مرسوله
6جعفري66077تهران5963700147000967200001141400/05/23رهگیری مرسوله
7مهري66096اسفراين5963700147000956509661141400/05/23رهگیری مرسوله
8روشنفکر66102دهدشت5963700147000945707571141400/05/23رهگیری مرسوله
9رضايي66089اصفهان5963700147000935000081141400/05/23رهگیری مرسوله
10نادري66084قائميه5963700147000924207331141400/05/23رهگیری مرسوله
11اقرلو66086تهران5963700147000913500001121400/05/23رهگیری مرسوله
12ديوسالار66076رويان-مازندران5963700147000902746561121400/05/23رهگیری مرسوله
13ميرزابيگي66082مشهد5963700147000898200091121400/05/23رهگیری مرسوله
14حسيني66085دورود5963700147000887506881121400/05/23رهگیری مرسوله
15باکند66104کرج5963700147000876700031121400/05/23رهگیری مرسوله
16نوروزي66088کرج5963700147000866000031121400/05/23رهگیری مرسوله
17رستگار66100پارسيان5963700147000855279771121400/05/23رهگیری مرسوله
18مرادي66103مريوان5963700147000844506671121400/05/23رهگیری مرسوله
19پزگان66069سيرجان5963700147000833700781121400/05/23رهگیری مرسوله
20قدسي66053مشهد5963700147000823000091121400/05/23رهگیری مرسوله
21دفتري65989تهران5963700147000801500001131400/05/23رهگیری مرسوله
22زيغمي65969تهران5963700147000797000001131400/05/23رهگیری مرسوله
23فروغي66049تهران5963700147000786200001131400/05/23رهگیری مرسوله
24مظفري65994تهران5963700147000775500001131400/05/23رهگیری مرسوله
25رستميان66041تهران5963700147000764700001131400/05/23رهگیری مرسوله
26محمودي65993تهران5963700147000754000001131400/05/23رهگیری مرسوله
27رضايي66030تهران5963700147000743200001131400/05/23رهگیری مرسوله
28نور علي زاده66026تهران5963700147000732500001131400/05/23رهگیری مرسوله
29عابدين زاده65972تهران5963700147000721700001131400/05/23رهگیری مرسوله
30احمدي65990ری5963700147000711001813131400/05/23رهگیری مرسوله
31محمدي65982تهران5963700147000700200001131400/05/23رهگیری مرسوله
32برخورداري66065ميبد5963700147000695708961131400/05/23رهگیری مرسوله
33ريگي66058بندر ريگ5963700147000685075331131400/05/23رهگیری مرسوله
34شمسي پور66063فومن5963700147000674204351131400/05/23رهگیری مرسوله
35پور سينا65968اصفهان5963700147000663500081131400/05/23رهگیری مرسوله
36عابدين پور66056مشهد5963700147000652700091131400/05/23رهگیری مرسوله
37مومني66033بابل5963700147000642000471131400/05/23رهگیری مرسوله
38هادي زاده66040گنبد کاووس5963700147000631204971131400/05/23رهگیری مرسوله
39اقدم65983خوي5963700147000620500581131400/05/23رهگیری مرسوله
40ترابي65992بهشهر5963700147000619704851131400/05/23رهگیری مرسوله
41حبيبي66039آمل5963700147000609000461131400/05/23رهگیری مرسوله
42اسفندياري66036بوشهر5963700147000594500751131400/05/23رهگیری مرسوله
43چراغيان65600خرم آباد-لرستان5963700147000583700681131400/05/23رهگیری مرسوله
44صادقي65987کرمان5963700147000573000761131400/05/23رهگیری مرسوله
45صالحي66035محمدشهر-البرز5963700147000562231778131400/05/23رهگیری مرسوله
46داداشي65985قائم شهر5963700147000551504761131400/05/23رهگیری مرسوله
47نيکزاد65984آمل5963700147000540700461131400/05/23رهگیری مرسوله
48قليزاده65986اروميه5963700147000530000571131400/05/23رهگیری مرسوله
49سلطانپور66024هشتگرد5963700147000529203361131400/05/23رهگیری مرسوله
50عليپور66025شيراز-فارس5963700147000518500071131400/05/23رهگیری مرسوله
51امير احمد66052تهران5963700147000428000001131400/05/23رهگیری مرسوله
52شيخي66072تهران5963700147000417200001131400/05/23رهگیری مرسوله
53جلالي66064تهران5963700147000406500001131400/05/23رهگیری مرسوله
54داودي66073تهران5963700147000392000001131400/05/23رهگیری مرسوله
55عاشوري66092تهران5963700147000381200001131400/05/23رهگیری مرسوله
56جوادي66091تهران5963700147000370500001131400/05/23رهگیری مرسوله
57باريکاني66051تهران5963700147000369700001131400/05/23رهگیری مرسوله
58فتح الهي66080تهران5963700147000359000001131400/05/23رهگیری مرسوله
59بابوي66146تهران5963700147000348200001131400/05/23رهگیری مرسوله
60کوهستاني65908تهران5963700147000337500001131400/05/23رهگیری مرسوله
61پزشکي66079مهر-فارس5963700147000326774451131400/05/23رهگیری مرسوله
62منتي پور66081خرم آباد-لرستان5963700147000316000681131400/05/23رهگیری مرسوله
63ميرزايي66099خرم آباد-لرستان5963700147000305200681131400/05/23رهگیری مرسوله
64دربانيان66075شاهرود5963700147000290700361131400/05/23رهگیری مرسوله
65عزيزي66095بابل5963700147000280000471131400/05/23رهگیری مرسوله
66رادفر66031اليگودرز5963700147000279206861131400/05/23رهگیری مرسوله
67زارعي66071گز برخوار5963700147000268583441131400/05/23رهگیری مرسوله
68قرباني65996تاکستان5963700147000257703481131400/05/23رهگیری مرسوله
69رستمي66055اردبيل5963700147000247000561131400/05/23رهگیری مرسوله
70کمالي66078شهر کرد5963700147000236200881131400/05/23رهگیری مرسوله
71صباحي66107کرمان5963700147000225500761131400/05/23رهگیری مرسوله
72عباسي66066بوشهر5963700147000214700751131400/05/23رهگیری مرسوله
73حمدي66093مياندوآب5963700147000204005971131400/05/23رهگیری مرسوله
74سلامي66050شهر کرد5963700147000199500881131400/05/23رهگیری مرسوله
75شاملو65858کرج5963700147000188700031131400/05/23رهگیری مرسوله
76قاضي66098اهواز5963700147000178000061131400/05/23رهگیری مرسوله
77يکتا66042نيشابور5963700147000167200931131400/05/23رهگیری مرسوله
78حاجياني66108اهواز5963700147000156500061131400/05/23رهگیری مرسوله
79ريواز66044زاهدان5963700147000145700981131400/05/23رهگیری مرسوله
80سعيد پور65947زاهدان5963700147000135000981131400/05/23رهگیری مرسوله
81هاشمي65952شبستر5961300147000657205381141400/05/23رهگیری مرسوله
82فرهودي65906تهران5961300147000646500001141400/05/23رهگیری مرسوله
83برومندي65967تهران5961300147000635700001141400/05/23رهگیری مرسوله
84مقصودي فر65966اهواز5961300147000625000061141400/05/23رهگیری مرسوله
85کمالي65980تهران5961300147000614200001141400/05/23رهگیری مرسوله
86کردرستمي65976تهران5961300147000603500001141400/05/23رهگیری مرسوله
87فرخنده پور65901قاين5961300147000599009761141400/05/23رهگیری مرسوله
88طاهري65917فرودگاه امام خمینی5961300147000588218381141400/05/23رهگیری مرسوله
89بانشي65961شيراز-فارس5961300147000577500071141400/05/23رهگیری مرسوله
90طاهرپسند65978تهران5961300147000566700001141400/05/23رهگیری مرسوله
91برزگر کاسگري65953قائم شهر5961300147000556004761141400/05/23رهگیری مرسوله
92توکلي65931بم5961300147000545207661141400/05/23رهگیری مرسوله
93منصورنيا65955نکا5961300147000534504841141400/05/23رهگیری مرسوله
94زارع بزرگ آبادي65944تهران5961300147000523700001141400/05/23رهگیری مرسوله
95صمدي65916قدس5961300147000513003751141400/05/23رهگیری مرسوله
96سرداري65910تهران5961300147000502200001141400/05/23رهگیری مرسوله
97جهانشاهي65974ازنا5961300147000497706871141400/05/23رهگیری مرسوله
98صالحي65896تهران5961300147000487000001141400/05/23رهگیری مرسوله
99قنادزاده65929تهران5961300147000476200001141400/05/23رهگیری مرسوله
100غلامزاده65905اهواز5961300147000465500061141400/05/23رهگیری مرسوله
101نجفي65899شيراز-فارس5961300147000433200071141400/05/23رهگیری مرسوله
102قلي پور65903قم5961300147000422500371141400/05/23رهگیری مرسوله
103قدس65920تهران5961300147000411700001141400/05/23رهگیری مرسوله
104سيادتي65943تهران5961300147000401000001141400/05/23رهگیری مرسوله
105طيب65950تويسرکان5961300147000396506581141400/05/23رهگیری مرسوله
106شارقي65956اصفهان5961300147000385700081141400/05/23رهگیری مرسوله
107شرفي65977اندیشه5961300147000375031686141400/05/23رهگیری مرسوله
108کرم دا65933شيراز-فارس5961300147000364200071141400/05/23رهگیری مرسوله
109داموغي65935بستک5961300147000353507961141400/05/23رهگیری مرسوله
110عيدي پور65918بوشهر5961300147000342700751141400/05/23رهگیری مرسوله
111ضيا65907تهران5961300147000332000001141400/05/23رهگیری مرسوله
112امري65926ری5961300147000321201813141400/05/23رهگیری مرسوله
113خليلي65904تيرتاش5961300147000310548631141400/05/23رهگیری مرسوله
114خسروي65951شاهين شهر5961300147000309700831141400/05/23رهگیری مرسوله
115غضنفرپور65909اصفهان5961300147000295200081141400/05/23رهگیری مرسوله
116علي مهدي65915رفسنجان5961300147000284500771141400/05/23رهگیری مرسوله
117غلامعلي پور65928تهران5961300147000273700001141400/05/23رهگیری مرسوله
118خسروانجم65919تهران5961300147000263000001141400/05/23رهگیری مرسوله
119عالي داعي65921ورامین5961300147000252203371141400/05/23رهگیری مرسوله
120تراز65898مشهد5961300147000241500091141400/05/23رهگیری مرسوله
121قيطاسي65902بوشهر5961300147000230700751141400/05/23رهگیری مرسوله
122احسايي65965سيرجان5961300147000220000781141400/05/23رهگیری مرسوله
123نجف نيا65895مشهد5961300147000219200091141400/05/23رهگیری مرسوله
124حاتميان65962رشت5961300147000208500041141400/05/23رهگیری مرسوله
125اسلامي65913تهران5961300147000194000001141400/05/23رهگیری مرسوله
126باران چشمه65912کرج5961300147000183200031141400/05/23رهگیری مرسوله
127تيزجه65954تهران5961300147000172500001141400/05/23رهگیری مرسوله
128بياني65948مشهد5961300147000161700091141400/05/23رهگیری مرسوله
129ابراهيمي65942خرم آباد-لرستان5961300147000151000681141400/05/23رهگیری مرسوله
130قليچ خاني65946ساري5961300147000140200481141400/05/23رهگیری مرسوله
131ميرزاوندي65911شيراز-فارس5961300147000139500071141400/05/23رهگیری مرسوله
132حسيني65932تهران5961300147000128700001141400/05/23رهگیری مرسوله
133سپهري65937قرچک5961300147000118018686141400/05/23رهگیری مرسوله
134جهازي65949اهواز5961300147000107200061141400/05/23رهگیری مرسوله
135حياتي65964تهران5961300147000092700001141400/05/23رهگیری مرسوله
136بناساز65880تهران5961300147000082000001141400/05/23رهگیری مرسوله
137فرحناک65897ساري5961300147000071200481141400/05/23رهگیری مرسوله
138مداح65975آمل5961300147000060500461141400/05/23رهگیری مرسوله
139مرادي65970بدره5961300147000059769671141400/05/23رهگیری مرسوله
140فرزين65927شوش5961300147000049006471141400/05/23رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید