لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 18 مرداد 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1مسائلي64925اصفهان5963700142000892000081121400/05/18رهگیری مرسوله
2زارعي64995تهران5963700142000881200001121400/05/18رهگیری مرسوله
3شرقي65037تهران5963700142000870500001121400/05/18رهگیری مرسوله
4وزيري65013قدس5963700142000869703751121400/05/18رهگیری مرسوله
5برنگي65012تهران5963700142000859000001121400/05/18رهگیری مرسوله
6حميدزاده65011تهران5963700142000848200001121400/05/18رهگیری مرسوله
7مقامي65003شاهين شهر5963700142000837500831121400/05/18رهگیری مرسوله
8احمدي65025يزد5963700142000826700891121400/05/18رهگیری مرسوله
9رحيم پور65021خنج5963700142000816074431121400/05/18رهگیری مرسوله
10محمدي65038کوهدشت5963700142000805206841121400/05/18رهگیری مرسوله
11رست65013مشهد5963700142000790700091121400/05/18رهگیری مرسوله
12خسروي65042پاوه5963700142000780006791121400/05/18رهگیری مرسوله
13قدرت الهي65034يزد5963700142000779200891121400/05/18رهگیری مرسوله
14پرويزي65019شيراز-فارس5963700142000768500071121400/05/18رهگیری مرسوله
15جعفري65002اصفهان5963700142000757700081121400/05/18رهگیری مرسوله
16محمودي65027قم5963700142000747000371121400/05/18رهگیری مرسوله
17مراديان65028تهران5963700142000736200001141400/05/18رهگیری مرسوله
18حسيني65015تهران5963700142000725500001141400/05/18رهگیری مرسوله
19مراتي65006تهران5963700142000714700001141400/05/18رهگیری مرسوله
20احمديان65000رودهن5963700142000704039731141400/05/18رهگیری مرسوله
21تهراني65029تهران5963700142000699500001141400/05/18رهگیری مرسوله
22نراقي65023تهران5963700142000688700001141400/05/18رهگیری مرسوله
23شعباني65044تهران5963700142000678000001141400/05/18رهگیری مرسوله
24حسيني65030يزد5963700142000667200891141400/05/18رهگیری مرسوله
25درخشان65060کاشان5963700142000656500871141400/05/18رهگیری مرسوله
26مهرايين65067شيراز-فارس5963700142000645700071141400/05/18رهگیری مرسوله
27مير صادق65058زاهدان5963700142000635000981141400/05/18رهگیری مرسوله
28داور64998آبادان5963700142000624200631141400/05/18رهگیری مرسوله
29اقايي65010رحيم آباد5963700142000613544931141400/05/18رهگیری مرسوله
30پور کان65016منجيل5963700142000602704451141400/05/18رهگیری مرسوله
31بردستاني65009بندردير5963700142000598275541141400/05/18رهگیری مرسوله
32اقادادشي65020نوشهر5963700142000587504651141400/05/18رهگیری مرسوله
33گيتي ارا65041کرمانشاه5963700142000576700671141400/05/18رهگیری مرسوله
34احمدي65031اصفهان5963700142000566000081141400/05/18رهگیری مرسوله
35بهادري65007ايلام5963700142000555206931141400/05/18رهگیری مرسوله
36سيروس پور65026همدان5963700142000544500651141400/05/18رهگیری مرسوله
37حسيني65084تهران5963700142000533700001131400/05/18رهگیری مرسوله
38اقاعلي65092تهران5963700142000523000001131400/05/18رهگیری مرسوله
39حسيني65093تهران5963700142000512200001131400/05/18رهگیری مرسوله
40طباطبايي65087تهران5963700142000501500001131400/05/18رهگیری مرسوله
41سلطاني65045تهران5963700142000497000001131400/05/18رهگیری مرسوله
42نعيمايي65083تهران5963700142000486200001131400/05/18رهگیری مرسوله
43طاهرخانچي65064تهران5963700142000475500001131400/05/18رهگیری مرسوله
44کريمي65046ری5963700142000464701813131400/05/18رهگیری مرسوله
45سبزيان65047مشهد5963700142000454000091131400/05/18رهگیری مرسوله
46غني زاده65053اصفهان5963700142000443200081131400/05/18رهگیری مرسوله
47تناج65088محمودآباد-مازندران5963700142000432504631131400/05/18رهگیری مرسوله
48ارتين65086سنندج5963700142000421700661131400/05/18رهگیری مرسوله
49هميالي65043دهلران5963700142000411006981131400/05/18رهگیری مرسوله
50طهمتسبي65089اردبيل5963700142000400200561131400/05/18رهگیری مرسوله
51بخشي65094منجيل5963700142000395704451131400/05/18رهگیری مرسوله
52مهرانديش65079شاهيندژ5963700142000385005981131400/05/18رهگیری مرسوله
53خردمند65078دزفول5963700142000374206461131400/05/18رهگیری مرسوله
54خوش سخن65057رامسر5963700142000363504691131400/05/18رهگیری مرسوله
55دشتي65082شيراز-فارس5963700142000352700071131400/05/18رهگیری مرسوله
56ويسي65065ايوان5963700142000342006941131400/05/18رهگیری مرسوله
57معصومي65048اروميه5963700142000331200571131400/05/18رهگیری مرسوله
58خسروي65077اهواز5963700142000320500061131400/05/18رهگیری مرسوله
59ببينده65080جم5963700142000319775581131400/05/18رهگیری مرسوله
60کمرروستا65063هشتگرد5963700142000309003361131400/05/18رهگیری مرسوله
61بابايي65050ميانه5963700142000294500531131400/05/18رهگیری مرسوله
62يوسفي65061مشهد5963700142000283700091131400/05/18رهگیری مرسوله
63رنجبر65062رفسنجان5963700142000273000771131400/05/18رهگیری مرسوله
64فلاح65056آمل5963700142000262200461131400/05/18رهگیری مرسوله
65سينايي65066دزفول5963700142000251506461131400/05/18رهگیری مرسوله
66اگوشي65055کرج5963700142000240700031131400/05/18رهگیری مرسوله
67سليماني64890زنجان5961300142001112500451131400/05/18رهگیری مرسوله
68عسگري64881تهران5961300142001101700001131400/05/18رهگیری مرسوله
69اقاجان پور64900کرج5961300142001097200031131400/05/18رهگیری مرسوله
70عظيمي مقدم64894تهران5961300142001086500001131400/05/18رهگیری مرسوله
71رستمي64891اردبيل5961300142001075700561131400/05/18رهگیری مرسوله
72ستايشي64880کرمانشاه5961300142001065000671131400/05/18رهگیری مرسوله
73زيبايي64882مشهد5961300142001054200091131400/05/18رهگیری مرسوله
74اروج يار64831نقده5961300142001043505761131400/05/18رهگیری مرسوله
75يادگارزائي64816زاهدان5961300142001032700981131400/05/18رهگیری مرسوله
76قره خاني64821مشهد5961300142001022000091131400/05/18رهگیری مرسوله
77کفتري64828تهران5961300142001011200001131400/05/18رهگیری مرسوله
78کمانگر64836سنندج5961300142001000500661131400/05/18رهگیری مرسوله
79فضل اللهي64858بابل5961300142000997700471131400/05/18رهگیری مرسوله
80خالديان64839قم5961300142000987000371131400/05/18رهگیری مرسوله
81راد64849تهران5961300142000976200001131400/05/18رهگیری مرسوله
82قجاوند64846آبسرد5961300142000965539761131400/05/18رهگیری مرسوله
83ملامحمدي64871تهران5961300142000954700001131400/05/18رهگیری مرسوله
84صهبا64893گرمسار5961300142000944003581131400/05/18رهگیری مرسوله
85نوروزي64857صحنه5961300142000933267461131400/05/18رهگیری مرسوله
86رحمني فردنيا64884تاکستان5961300142000922503481131400/05/18رهگیری مرسوله
87محمدخواه64887تهران5961300142000911700001131400/05/18رهگیری مرسوله
88ايرانپور64901مبارکه-اصفهان5961300142000901008481131400/05/18رهگیری مرسوله
89عسگري64848اصفهان5961300142000896500081131400/05/18رهگیری مرسوله
90همتي64853تهران5961300142000885700001131400/05/18رهگیری مرسوله
91منصوري64847تهران5961300142000730700001131400/05/18رهگیری مرسوله
92نظريان64817تهران5961300142000720000001131400/05/18رهگیری مرسوله
93موسوي64862مشهد5961300142000719200091131400/05/18رهگیری مرسوله
94ملوک زاده64852آمل5961300142000708500461131400/05/18رهگیری مرسوله
95حبيب زاده64825مرند5961300142000694000541131400/05/18رهگیری مرسوله
96احمدبزرگي64874نشتارود5961300142000683246831131400/05/18رهگیری مرسوله
97ناصري64905تهران5961300142000672500001131400/05/18رهگیری مرسوله
98خلف زاده64859بندرماهشهر5961300142000661706351131400/05/18رهگیری مرسوله
99نوريان64867کوهدشت5961300142000651006841131400/05/18رهگیری مرسوله
100حقشناس64824قزوين5961300142000640200341131400/05/18رهگیری مرسوله
101اکبريان64861مشهد5961300142000639500091131400/05/18رهگیری مرسوله
102کوشکي63233اصفهان5961300142000628700081131400/05/18رهگیری مرسوله
103نوري64866ابهر5961300142000618004561131400/05/18رهگیری مرسوله
104محمدي64878رشت5961300142000607200041131400/05/18رهگیری مرسوله
105بهرامي64877تهران5961300142000592700001131400/05/18رهگیری مرسوله
106خواجه64869تهران5961300142000571200001131400/05/18رهگیری مرسوله
107کاظمي64902اهواز5961300142000560500061131400/05/18رهگیری مرسوله
108بشارتي64870دزفول5961300142000559706461131400/05/18رهگیری مرسوله
109خاني64876تهران5961300142000549000001131400/05/18رهگیری مرسوله
110عقيقي64895تهران5961300142000538200001131400/05/18رهگیری مرسوله
111کاکايي64906اراک5961300142000390200381131400/05/18رهگیری مرسوله
112کارخانه64903تهران5961300142000389500001131400/05/18رهگیری مرسوله
113مقدم64850کرج5961300142000378700031131400/05/18رهگیری مرسوله
114مهيدزاده64830نظرآباد5961300142000368003331131400/05/18رهگیری مرسوله
115اسماعيلي64851شهربابک5961300142000357207751131400/05/18رهگیری مرسوله
116خاکشور64833مشهد5961300142000346500091131400/05/18رهگیری مرسوله
117عليپور64785تهران5961300142000335700001131400/05/18رهگیری مرسوله
118شفيعي64863تهران5961300142000325000001131400/05/18رهگیری مرسوله
119علي زاده64835پارس آباد5961300142000314205691131400/05/18رهگیری مرسوله
120بابائي64886اراک5961300142000303500381131400/05/18رهگیری مرسوله
121ساکي64898دورود5961300142000299006881131400/05/18رهگیری مرسوله
122حقيقيان64856بابل5961300142000288200471131400/05/18رهگیری مرسوله
123امامي64865عجب شير5961300142000277505541131400/05/18رهگیری مرسوله
124سال مه64837تهران5961300142000266700001131400/05/18رهگیری مرسوله
125يگانه64854بروجرد5961300142000256000691131400/05/18رهگیری مرسوله
126وزيري64826زنجان5961300142000213000451131400/05/18رهگیری مرسوله
127حسيني64896بيرجند5961300142000202200971131400/05/18رهگیری مرسوله
128رضوي64892تهران5961300142000197700001131400/05/18رهگیری مرسوله
129خوارزمي64801تهران5961300142000187000001131400/05/18رهگیری مرسوله
130کرمي64879چادگان5961300142000176208571131400/05/18رهگیری مرسوله
131شکوري64868ورامین5961300142000165503371131400/05/18رهگیری مرسوله
132جعفري64823لاهيجان-گيلان5961300142000154700441131400/05/18رهگیری مرسوله
133مويد64802اصفهان5961300142000144000081131400/05/18رهگیری مرسوله
134گردان64827ساوه5961300142000133200391131400/05/18رهگیری مرسوله
135مرادي64806اشتهارد5961300142000122531871131400/05/18رهگیری مرسوله
136يشارتيان64804بوشهر5961300142000111700751131400/05/18رهگیری مرسوله
137خواجويي64805اصفهان5961300142000101000081131400/05/18رهگیری مرسوله
138زکائي64875تهران5961300142000096500001131400/05/18رهگیری مرسوله
139لواساني64814تهران5961300142000085700001131400/05/18رهگیری مرسوله
140ژاله64832فسا5961300142000075007461131400/05/18رهگیری مرسوله
141کرمي64842تهران5961300142000064200001131400/05/18رهگیری مرسوله
142تاجيک65098تهران5961300142000053500001131400/05/18رهگیری مرسوله
143کريمي64843نيشابور5961300142000042700931131400/05/18رهگیری مرسوله
144شکرريز64807تهران5961300142000032000001131400/05/18رهگیری مرسوله
145آل علي64841تهران5961300142000021200001131400/05/18رهگیری مرسوله
146الميرا ياري64914تهران6082600142000485200001131400/05/18رهگیری مرسوله
147الهام اسدالهي64954تهران6082600142000170700001131400/05/18رهگیری مرسوله
148آلا علوي64919کرمان6082600142000159200761131400/05/18رهگیری مرسوله
149بهروز عامري64930قاين6082600142000105509761131400/05/18رهگیری مرسوله
150بهزادعدالت خواه64985رشت6082600142000329500041131400/05/18رهگیری مرسوله
151بيتاترکاشوند64922کرمانشاه6082600142000282700671131400/05/18رهگیری مرسوله
152پرديس ابطحي64945رفسنجان6082600142000272000771131400/05/18رهگیری مرسوله
153پرديس اميري64994اصفهان6082600142000318700081131400/05/18رهگیری مرسوله
154پرستو بهرامي فر64912نسیم شهر6082600142000181537651131400/05/18رهگیری مرسوله
155پگاه هوشدار64911تهران6082600142000612500001111400/05/18رهگیری مرسوله
156راضيه صيادنژاد64957شوشتر6082600142000228206451131400/05/18رهگیری مرسوله
157رضوان زينلي64928رفسنجان6082600142000442200771131400/05/18رهگیری مرسوله
158ريحانه جهانخواه64935اردکان-يزد6082600142000474508951131400/05/18رهگیری مرسوله
159زهرا بيگم غيبي64958استهبان6082600142000420707451131400/05/18رهگیری مرسوله
160زهرامومني64929تهران6082600142000068700001131400/05/18رهگیری مرسوله
161زهره صدرايي64950اراک6082600142000511200381131400/05/18رهگیری مرسوله
162زينب دهقاني64944اصفهان6082600142000341000081131400/05/18رهگیری مرسوله
163سارازارعي64981تهران6082600142000330200001131400/05/18رهگیری مرسوله
164ساراکمان ابرو64917تهران6082600142000500500001131400/05/18رهگیری مرسوله
165ساراوحدتي64933بابلسر6082600142000116204741131400/05/18رهگیری مرسوله
166سمانه توني64916نور6082600142000148504641131400/05/18رهگیری مرسوله
167سميه کمالي64971تهران6082600142000080200001131400/05/18رهگیری مرسوله
168شبنم علي نژاد64973تهران6082600142000496000001131400/05/18رهگیری مرسوله
169شيما غلامي64956تهران6082600142000160000001131400/05/18رهگیری مرسوله
170شيوا بهرامي64936تهران6082600142000623200001131400/05/18رهگیری مرسوله
171غزاله آطاهريان64921تهران6082600142000597200001111400/05/18رهگیری مرسوله
172فاطمه جلالي64918مشهد6082600142000261200091131400/05/18رهگیری مرسوله
173فاطمه حميد64908بندرماهشهر6082600142000644706351131400/05/18رهگیری مرسوله
174فاطمه حيدري64946اهواز6082600142000079500061131400/05/18رهگیری مرسوله
175فاطمه خواجه اي64993برازجان6082600142000249707561131400/05/18رهگیری مرسوله
176فاطمه زهرا سهرابي نيا64913بندرعباس6082600142000091000791131400/05/18رهگیری مرسوله
177فاطمه شاکر اردکاني64942شاهرود6082600142000655500361131400/05/18رهگیری مرسوله
178فاطمه گل محمدي64909تهران6082600142000137700001131400/05/18رهگیری مرسوله
179فروغ قرباني64907گرگان6082600142000463700491131400/05/18رهگیری مرسوله
180فرهاد حيدري64961کرج6082600142000409200031131400/05/18رهگیری مرسوله
181فريبانوري64983کرج6082600142000453000031131400/05/18رهگیری مرسوله
182فهيمه احساني64953تهران6082600142000250500001131400/05/18رهگیری مرسوله
183کوثر احمدي64932لار6082600142000192207431131400/05/18رهگیری مرسوله
184کوثريوسفي64972اهواز6082600142000058000061131400/05/18رهگیری مرسوله
185کيميا حقاني64889تهران6082600142000431500001131400/05/18رهگیری مرسوله
186مبينا رهنما64949مسجدسليمان6082600142000601706491111400/05/18رهگیری مرسوله
187متينامهدوي64943گرگان6082600142000293500491131400/05/18رهگیری مرسوله
188محدثه رضايي64924آمل6082600142000373200461131400/05/18رهگیری مرسوله
189محدثه شريعت ناصري64982اطاقور6082600142000522044791131400/05/18رهگیری مرسوله
190مرجان نيک فر64910دزفول6082600142000532706461131400/05/18رهگیری مرسوله
191مرواريد اماني64988همدان6082600142000362500651131400/05/18رهگیری مرسوله
192مريم شکوري64931اروميه6082600142000634000571131400/05/18رهگیری مرسوله
193مريم عباسي64937تهران6082600142000351700001131400/05/18رهگیری مرسوله
194مهتاب دشتيان64955کرمانشاه6082600142000394700671131400/05/18رهگیری مرسوله
195مهديس پورعباسي64960قزوين6082600142000384000341131400/05/18رهگیری مرسوله
196مهرنوش کرمي64948ساري6082600142000047200481131400/05/18رهگیری مرسوله
197مهسا حجاري64986اهواز6082600142000217500061131400/05/18رهگیری مرسوله
198ناهيدگودرزي64934شيراز-فارس6082600142000543500071131400/05/18رهگیری مرسوله
199نرگس صادقي رشتيان64951بابل6082600142000308000471131400/05/18رهگیری مرسوله
200نسرين طهماسبي64947تهران6082600142000410000001131400/05/18رهگیری مرسوله
201نيکي سادات جلال زاده64979مشهد6082600142000239000091131400/05/18رهگیری مرسوله
202نيلوفر قادري64989تهران6082600142000206700001131400/05/18رهگیری مرسوله
203ياسمن زيدآبادي نژآد64990سيرجان6082600142000127000781131400/05/18رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید