لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 17 مرداد 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1مومني64755اصفهان5963700141000992000081141400/05/17رهگیری مرسوله
2ناييجي64718چمستان5963700141000981246431141400/05/17رهگیری مرسوله
3کوچکي64765گنبد کاووس5963700141000970504971141400/05/17رهگیری مرسوله
4اکبري64714تهران5963700141000969700001141400/05/17رهگیری مرسوله
5غفاري64759تهران5963700141000959000001141400/05/17رهگیری مرسوله
6مطلق64705تهران5963700141000948200001141400/05/17رهگیری مرسوله
7رجايي64668تهران5963700141000937500001141400/05/17رهگیری مرسوله
8زينلي64775تهران5963700141000926700001141400/05/17رهگیری مرسوله
9ميرمويدي64719تهران5963700141000916000001141400/05/17رهگیری مرسوله
10نور محمدي64707تهران5963700141000905200001141400/05/17رهگیری مرسوله
11فاتح64789دماوند5963700141000890703971141400/05/17رهگیری مرسوله
12مرادي64746تهران5963700141000880000001141400/05/17رهگیری مرسوله
13داوري64727ورامین5963700141000879203371141400/05/17رهگیری مرسوله
14رضايي64762دماوند5963700141000868503971141400/05/17رهگیری مرسوله
15برومند64736تهران5963700141000857700001141400/05/17رهگیری مرسوله
16يوسفي64683رشت5963700141000836200041121400/05/17رهگیری مرسوله
17بحريني64729وحدتيه5963700141000825575671121400/05/17رهگیری مرسوله
18نوپوش64702مشهد5963700141000814700091121400/05/17رهگیری مرسوله
19حيدري64745زاهدان5963700141000804000981121400/05/17رهگیری مرسوله
20نوري64688شوشتر5963700141000799506451121400/05/17رهگیری مرسوله
21ذوالنوري64724صحنه5963700141000788767461121400/05/17رهگیری مرسوله
22نوبخت64725هشتگرد5963700141000778003361121400/05/17رهگیری مرسوله
23شفيعي زاده64689اهواز5963700141000767200061121400/05/17رهگیری مرسوله
24حسني64687شيراز-فارس5963700141000756500071121400/05/17رهگیری مرسوله
25موسوي64706اصفهان5963700141000745700081121400/05/17رهگیری مرسوله
26رمضانزاده64708همدان5963700141000735000651121400/05/17رهگیری مرسوله
27کجوري64716ساري5963700141000724200481121400/05/17رهگیری مرسوله
28رحيمي64761اروميه5963700141000713500571121400/05/17رهگیری مرسوله
29ميرزايي64726تهران5963700141000702700001121400/05/17رهگیری مرسوله
30شهري64709ساري5963700141000698200481121400/05/17رهگیری مرسوله
31کريمي64703اراک5963700141000687500381121400/05/17رهگیری مرسوله
32طاهري64787بابل5963700141000676700471131400/05/17رهگیری مرسوله
33دهقاني64699تهران5963700141000655200001131400/05/17رهگیری مرسوله
34کرمي64788تهران5963700141000644500001131400/05/17رهگیری مرسوله
35عبدالله زادت64738تهران5963700141000633700001131400/05/17رهگیری مرسوله
36محبي فر64721تهران5963700141000623000001131400/05/17رهگیری مرسوله
37غفاري64992تهران5963700141000612200001131400/05/17رهگیری مرسوله
38توفيقي64722تهران5963700141000601500001131400/05/17رهگیری مرسوله
39حنايي64753تهران5963700141000597000001131400/05/17رهگیری مرسوله
40زارع64808تهران5963700141000586200001131400/05/17رهگیری مرسوله
41حسيني64790تهران5963700141000575500001131400/05/17رهگیری مرسوله
42لياقت63808تهران5963700141000564700001131400/05/17رهگیری مرسوله
43بزرگي64809تهران5963700141000554000001131400/05/17رهگیری مرسوله
44گلچين64777مشهد5963700141000543200091131400/05/17رهگیری مرسوله
45امير خاني64749رشت5963700141000532500041131400/05/17رهگیری مرسوله
46نوروزي64756گرمدره-البرز5963700141000521731638131400/05/17رهگیری مرسوله
47محمدي64763کوهدشت5963700141000511006841131400/05/17رهگیری مرسوله
48زماني64741شيراز-فارس5963700141000500200071131400/05/17رهگیری مرسوله
49عليزاده64760اروميه5963700141000485000571131400/05/17رهگیری مرسوله
50افتخاري64772اصفهان5963700141000474200081131400/05/17رهگیری مرسوله
51طاهري64767بندرعباس5963700141000463500791131400/05/17رهگیری مرسوله
52اسلامي64798بندرعباس5963700141000452700791131400/05/17رهگیری مرسوله
53ابوترابي64713قزوين5963700141000442000341131400/05/17رهگیری مرسوله
54حيدري64715ابرکوه5963700141000431208931131400/05/17رهگیری مرسوله
55عبدالهي64720خرم آباد-لرستان5963700141000420500681131400/05/17رهگیری مرسوله
56فلاح64710کرج5963700141000419700031131400/05/17رهگیری مرسوله
57موسوي64723رشت5963700141000409000041131400/05/17رهگیری مرسوله
58زرودي64739کلارآباد5963700141000394546731131400/05/17رهگیری مرسوله
59مهران64757شاهرود5963700141000383700361131400/05/17رهگیری مرسوله
60موسوي64764تهران5963700141000373000001131400/05/17رهگیری مرسوله
61سيفي64796مشهد5963700141000362200091131400/05/17رهگیری مرسوله
62حيدري64800اصفهان5963700141000318500081131400/05/17رهگیری مرسوله
63زماني64673اصفهان5963700141000307700081131400/05/17رهگیری مرسوله
64غريبي64629بندرکنگان5963700141000293275571131400/05/17رهگیری مرسوله
65رضايي64733رفسنجان5963700141000282500771131400/05/17رهگیری مرسوله
66نصيردهقان64797کرج5963700141000271700031131400/05/17رهگیری مرسوله
67عبدي64711کرمانشاه5963700141000261000671131400/05/17رهگیری مرسوله
68فاطمي64770شهر کرد5963700141000250200881131400/05/17رهگیری مرسوله
69اسماعيلي64795مشهد5963700141000249500091131400/05/17رهگیری مرسوله
70ازاددخت64704بندرعباس5963700141000238700791131400/05/17رهگیری مرسوله
71عبدي پور64712کرمانشاه5963700141000228000671131400/05/17رهگیری مرسوله
72هادي مقدم64791يزد5963700141000217200891131400/05/17رهگیری مرسوله
73ارغياني64774سبزوار5963700141000206500961131400/05/17رهگیری مرسوله
74معتمدي64752هشتگرد5963700141000192003361131400/05/17رهگیری مرسوله
75وهابي64766تنکابن5963700141000181204681131400/05/17رهگیری مرسوله
76عابدي64773بابل5963700141000170500471131400/05/17رهگیری مرسوله
77گودرزي64778اهواز5963700141000169700061131400/05/17رهگیری مرسوله
78سهيلا محمدي64684همدان5963700141000159000651131400/05/17رهگیری مرسوله
79خليلي64783ملکان5963700141000148205561131400/05/17رهگیری مرسوله
80فروين64818شيراز-فارس5963700141000137500071131400/05/17رهگیری مرسوله
81حديثي64779اردبيل5963700141000126700561131400/05/17رهگیری مرسوله
82عطايي64781شيراز-فارس5963700141000116000071131400/05/17رهگیری مرسوله
83حسيني64793تهران5963700141000105200001131400/05/17رهگیری مرسوله
84محمدي64750شيراز-فارس5963700141000090700071131400/05/17رهگیری مرسوله
85فضلعلي64731اصفهان5963700141000080000081131400/05/17رهگیری مرسوله
86محبوبي64754تهران5963700141000079200001131400/05/17رهگیری مرسوله
87پيشداد64799سنندج5963700141000068500661131400/05/17رهگیری مرسوله
88سلماني64737مينو دشت5963700141000057704981131400/05/17رهگیری مرسوله
89محمدي64784شيراز-فارس5963700141000047000071131400/05/17رهگیری مرسوله
90ريحاني64776بندرانزلي5963700141000036200431131400/05/17رهگیری مرسوله
91جعفري64811تهران5963700141000025500001131400/05/17رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید