لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 14 مرداد 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1حسيني64261تهران5963700138000439200001121400/05/14رهگیری مرسوله
2بختياري64272تهران5963700138000428500001121400/05/14رهگیری مرسوله
3قصدي64263تهران5963700138000417700001121400/05/14رهگیری مرسوله
4خراساني64268تهران5963700138000407000001121400/05/14رهگیری مرسوله
5ابوطالب64270تهران5963700138000392500001121400/05/14رهگیری مرسوله
6طالب لو64274تهران5963700138000381700001121400/05/14رهگیری مرسوله
7عبداله زاده64313تهران5963700138000371000001121400/05/14رهگیری مرسوله
8غم حوار64283تهران5963700138000360200001121400/05/14رهگیری مرسوله
9احمديان64242تهران5963700138000279700001131400/05/14رهگیری مرسوله
10جعفري64265مسجدسليمان5963700138000269006491131400/05/14رهگیری مرسوله
11انسان64257مشهد5963700138000258200091131400/05/14رهگیری مرسوله
12عباسي64289آب بر5963700138000247504591131400/05/14رهگیری مرسوله
13بياني فر64294رشت5963700138000236700041131400/05/14رهگیری مرسوله
14معصومي64280شيراز-فارس5963700138000226000071131400/05/14رهگیری مرسوله
15اسکندري64271کرج5963700138000215200031131400/05/14رهگیری مرسوله
16قبادي64266کامياران5963700138000204506631131400/05/14رهگیری مرسوله
17عباسزاده64248کرمان5963700138000190000761131400/05/14رهگیری مرسوله
18فتحعلي پور64174کرمان5963700138000189200761131400/05/14رهگیری مرسوله
19صالحپور64247کرج5963700138000178500031131400/05/14رهگیری مرسوله
20مرکزي64256کرج5963700138000167700031131400/05/14رهگیری مرسوله
21خوش صفت64309اهواز5963700138000157000061131400/05/14رهگیری مرسوله
22علي نيا64293قزوين5963700138000146200341131400/05/14رهگیری مرسوله
23رادمند64246تهران5963700138000135500001131400/05/14رهگیری مرسوله
24دهقان64284تهران5963700138000124700001131400/05/14رهگیری مرسوله
25شفيع خاني64161شيراز-فارس5963700138000114000071131400/05/14رهگیری مرسوله
26خزايي64290کرمانشاه5963700138000103200671131400/05/14رهگیری مرسوله
27نيک زاد64152تهران5963700138000098700001131400/05/14رهگیری مرسوله
28هوشنگيان64259تهران5963700138000088000001131400/05/14رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید