لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 13 مرداد 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1حقيقت پژوه63823تهران5963700137000753200001121400/05/13رهگیری مرسوله
2حسيني63817تهران5963700137000742500001121400/05/13رهگیری مرسوله
3سليماني63796تهران5963700137000731700001121400/05/13رهگیری مرسوله
4مقرر63780تهران5963700137000721000001121400/05/13رهگیری مرسوله
5بهرامي63794تهران5963700137000710200001121400/05/13رهگیری مرسوله
6اميري63767تهران5963700137000709500001121400/05/13رهگیری مرسوله
7عباسيان63835تهران5963700137000695000001121400/05/13رهگیری مرسوله
8کاظمي63770تهران5963700137000684200001121400/05/13رهگیری مرسوله
9برنگي63901تهران5963700137000673500001121400/05/13رهگیری مرسوله
10مقدري63874بابل5963700137000662700471121400/05/13رهگیری مرسوله
11قرباني63853کرج5963700137000652000031121400/05/13رهگیری مرسوله
12تاج فيروز63896مشهد5963700137000641200091121400/05/13رهگیری مرسوله
13عسگرزاده63876کرمان5963700137000630500761121400/05/13رهگیری مرسوله
14طاهري63889گرمسار5963700137000629703581121400/05/13رهگیری مرسوله
15صادقيان63855شيراز-فارس5963700137000619000071121400/05/13رهگیری مرسوله
16مهدي پور63856مسجدسليمان5963700137000608206491121400/05/13رهگیری مرسوله
17خدادوست63875بوشهر5963700137000561500751141400/05/13رهگیری مرسوله
18سمندري63822قزوين5963700137000550700341141400/05/13رهگیری مرسوله
19خادمي63768ساري5963700137000540000481141400/05/13رهگیری مرسوله
20عبداله پور63771بندرعباس5963700137000539200791141400/05/13رهگیری مرسوله
21ابراهيمي63760خرم آباد-لرستان5963700137000528500681141400/05/13رهگیری مرسوله
22ميرزايي63854جم5963700137000517775581141400/05/13رهگیری مرسوله
23کشت پرور63772اصفهان5963700137000507000081141400/05/13رهگیری مرسوله
24مرادي63795فلاورجان5963700137000492508451141400/05/13رهگیری مرسوله
25رهبري63877شهرضا5963700137000481700861141400/05/13رهگیری مرسوله
26فردوسي63872قم5963700137000471000371141400/05/13رهگیری مرسوله
27علي پور63806خرم آباد-لرستان5963700137000460200681141400/05/13رهگیری مرسوله
28ذبيحي63898ساري5963700137000459500481141400/05/13رهگیری مرسوله
29پاک عقيده63849رشت5963700137000448700041141400/05/13رهگیری مرسوله
30منتي پور63890خرم آباد-لرستان5963700137000438000681141400/05/13رهگیری مرسوله
31پور عليخاني63878نوشهر5963700137000427204651141400/05/13رهگیری مرسوله
32موسوي63902مياندوآب5963700137000416505971141400/05/13رهگیری مرسوله
33لادني نزاد63832تهران5963700137000336700001131400/05/13رهگیری مرسوله
34فلاحي63834تهران5963700137000326000001131400/05/13رهگیری مرسوله
35اسماعيلي63762تهران5963700137000315200001131400/05/13رهگیری مرسوله
36توکلي63829تهران5963700137000304500001131400/05/13رهگیری مرسوله
37شرفي63773تهران5963700137000290000001131400/05/13رهگیری مرسوله
38صالحي63836تهران5963700137000289200001131400/05/13رهگیری مرسوله
39خراساني63802تهران5963700137000278500001131400/05/13رهگیری مرسوله
40زماني63801شيراز-فارس5963700137000267700071131400/05/13رهگیری مرسوله
41جاوي63783چمران-خوزستان5963700137000257063541131400/05/13رهگیری مرسوله
42نوروزيي63850ترکمانچاي5963700137000246253351131400/05/13رهگیری مرسوله
43اردويي63837زاهدان5963700137000235500981131400/05/13رهگیری مرسوله
44زارع پور63809رشت5963700137000224700041131400/05/13رهگیری مرسوله
45جعفري63799لاهيجان-گيلان5963700137000214000441131400/05/13رهگیری مرسوله
46بني اسدي63818کرمان5963700137000203200761131400/05/13رهگیری مرسوله
47عزيزي63793رشت5963700137000198700041131400/05/13رهگیری مرسوله
48تاري63782همدان5963700137000188000651131400/05/13رهگیری مرسوله
49اکبري63769اصفهان5963700137000177200081131400/05/13رهگیری مرسوله
50ارمان63847قزوين5963700137000166500341131400/05/13رهگیری مرسوله
51کارشکي63846مشهد5963700137000155700091131400/05/13رهگیری مرسوله
52ابوالفتحي63828نوشهر5963700137000145004651131400/05/13رهگیری مرسوله
53لاکدشتي63830ساري5963700137000134200481131400/05/13رهگیری مرسوله
54ابراهيمي63788کرج5963700137000123500031131400/05/13رهگیری مرسوله
55درخواه63851بندرعباس5963700137000112700791131400/05/13رهگیری مرسوله
56هاديزاده63785مشهد5963700137000102000091131400/05/13رهگیری مرسوله
57فلاحي63777مراغه-آذربايجان شرقي5963700137000097500551131400/05/13رهگیری مرسوله
58يوسفي63804مشهد5963700137000086700091131400/05/13رهگیری مرسوله
59احمري63784مياندوآب5963700137000076005971131400/05/13رهگیری مرسوله
60شرفخواه63791آمل5963700137000065200461131400/05/13رهگیری مرسوله
61چتري63840سمنان5963700137000054500351131400/05/13رهگیری مرسوله
62قمري63833تهران5963700137000043700001131400/05/13رهگیری مرسوله
63دابشليم640289ايلام5961300137001769206931111400/05/13رهگیری مرسوله
64ابراهيمي63965ساري5961300137001758500481111400/05/13رهگیری مرسوله
65احمدي63943تهران5961300137001747700001111400/05/13رهگیری مرسوله
66کياني راد63968اهواز5961300137001737000061111400/05/13رهگیری مرسوله
67خامنه64019تهران5961300137001726200001111400/05/13رهگیری مرسوله
68اميرنژاد63964پل سفيد5961300137001715504791111400/05/13رهگیری مرسوله
69فائزي63966اروميه5961300137001704700571111400/05/13رهگیری مرسوله
70صدر63998گلبهار5961300137001690293651111400/05/13رهگیری مرسوله
71نوريان63986تهران5961300137001689500001111400/05/13رهگیری مرسوله
72فريدپناه64010اصفهان5961300137001678700081111400/05/13رهگیری مرسوله
73همتي60956سبزوار5961300137001668000961111400/05/13رهگیری مرسوله
74عادلي63994پردیس5961300137001657216581111400/05/13رهگیری مرسوله
75رحيمي64043تهران5961300137001646500001111400/05/13رهگیری مرسوله
76ناصري64003شاهين شهر5961300137001635700831111400/05/13رهگیری مرسوله
77ديبايي فرد63967تهران5961300137001465500001111400/05/13رهگیری مرسوله
78مس کار64014ساري5961300137001454700481111400/05/13رهگیری مرسوله
79نخعي64020مشهد5961300137001444000091111400/05/13رهگیری مرسوله
80پورجباري64021تهران5961300137001433200001111400/05/13رهگیری مرسوله
81نادري64030آرادان5961300137001422535861111400/05/13رهگیری مرسوله
82گيلکي64046تهران5961300137001411700001111400/05/13رهگیری مرسوله
83نادري63977همدان5961300137001401000651111400/05/13رهگیری مرسوله
84زکائي63993تهران5961300137001396500001111400/05/13رهگیری مرسوله
85صالح63982بندرانزلي5961300137001385700431111400/05/13رهگیری مرسوله
86مرادس63997دزفول5961300137001375006461111400/05/13رهگیری مرسوله
87توانگر63995مشهد5961300137001364200091111400/05/13رهگیری مرسوله
88ملکي64042ميانه5961300137001353500531111400/05/13رهگیری مرسوله
89اکبردوست63991آستانه اشرفيه5961300137001342704441111400/05/13رهگیری مرسوله
90کاتوزيان64080تهران5961300137001332000001111400/05/13رهگیری مرسوله
91صوفياني64002صوفيان5961300137001321253861111400/05/13رهگیری مرسوله
92شهرستاني64073تهران5961300137001310500001111400/05/13رهگیری مرسوله
93اکرمي64050تهران5961300137001309700001111400/05/13رهگیری مرسوله
94ترابي64070شهریار5961300137001295203351111400/05/13رهگیری مرسوله
95خليلي63976پردیس5961300137001284516581111400/05/13رهگیری مرسوله
96خسروي64017مشهد5961300137001273700091111400/05/13رهگیری مرسوله
97مداح64082بندرعباس5961300137001263000791111400/05/13رهگیری مرسوله
98محمدي64018تهران5961300137001252200001111400/05/13رهگیری مرسوله
99شادبخش63983تهران5961300137001241500001111400/05/13رهگیری مرسوله
100پورعلي63989سلمانشهر5961300137001230704671111400/05/13رهگیری مرسوله
101همتيان64015اميديه5961300137001220063731111400/05/13رهگیری مرسوله
102عبدي63990شيراز-فارس5961300137001219200071111400/05/13رهگیری مرسوله
103کاظمي64011تهران5961300137001208500001111400/05/13رهگیری مرسوله
104صديق64005تهران5961300137001194000001111400/05/13رهگیری مرسوله
105صادقيان63999تهران5961300137001183200001111400/05/13رهگیری مرسوله
106فرماني64012تهران5961300137001172500001111400/05/13رهگیری مرسوله
107ساربان64062ميمه-اصفهان5961300137001118008351141400/05/13رهگیری مرسوله
108سهرابزاده64057نقده5961300137001107205761141400/05/13رهگیری مرسوله
109بدلي64074اروميه5961300137001092700571141400/05/13رهگیری مرسوله
110هادياني64060بندرانزلي5961300137001082000431141400/05/13رهگیری مرسوله
111کاشاني64075تهران5961300137001071200001141400/05/13رهگیری مرسوله
112ميرسليمي64052فردیس5961300137001060531656141400/05/13رهگیری مرسوله
113اکبري64056شيراز-فارس5961300137001059700071141400/05/13رهگیری مرسوله
114شکاري64068شفت5961300137001049043541141400/05/13رهگیری مرسوله
115عليخاني64069ساوه5961300137001038200391141400/05/13رهگیری مرسوله
116محمدزاد64061نيک آباد5961300137001027583771141400/05/13رهگیری مرسوله
117شهيدي64047تهران5961300137001016700001141400/05/13رهگیری مرسوله
118روستايي64041ری5961300137001006001813141400/05/13رهگیری مرسوله
119خادمي64008تهران5961300137000993200001141400/05/13رهگیری مرسوله
120خدامرادي64065پاوه5961300137000982506791141400/05/13رهگیری مرسوله
121فريدون64009نيشابور5961300137000971700931141400/05/13رهگیری مرسوله
122سکونتي63820سنندج5961300137000961000661141400/05/13رهگیری مرسوله
123پيمان ارا64053مشهد5961300137000950200091141400/05/13رهگیری مرسوله
124سبحاني64077کرمان5961300137000949500761141400/05/13رهگیری مرسوله
125اميري63963خرم آباد-لرستان5961300137000938700681141400/05/13رهگیری مرسوله
126نوروزي64045عجب شير5961300137000928005541141400/05/13رهگیری مرسوله
127پوربدخشان63978مشهد5961300137000917200091141400/05/13رهگیری مرسوله
128احمدي زاد63996شيراز-فارس5961300137000906500071141400/05/13رهگیری مرسوله
129صادقي64040قم5961300137000892000371141400/05/13رهگیری مرسوله
130ناجي64083مشهد5961300137000881200091141400/05/13رهگیری مرسوله
131قادري64006تهران5961300137000870500001141400/05/13رهگیری مرسوله
132شعبانيانم63981قم5961300137000869700371141400/05/13رهگیری مرسوله
133ارام64084قزوين5961300137000859000341141400/05/13رهگیری مرسوله
134موحد64051مشهد5961300137000848200091141400/05/13رهگیری مرسوله
135ترامشلو64007تهران5961300137000837500001141400/05/13رهگیری مرسوله
136گلي64039تهران5961300137000826700001141400/05/13رهگیری مرسوله
137موسوي63746قزوين5961300137000790700341111400/05/13رهگیری مرسوله
138کاظمي63751تهران5961300137000780000001111400/05/13رهگیری مرسوله
139مقدم63742يزد5961300137000779200891111400/05/13رهگیری مرسوله
140پوربايراميان63717اردبيل5961300137000768500561111400/05/13رهگیری مرسوله
141کرمي63757زنجان5961300137000757700451111400/05/13رهگیری مرسوله
142ايزدي63678ساوه5961300137000747000391111400/05/13رهگیری مرسوله
143نورزادگان63747تهران5961300137000736200001111400/05/13رهگیری مرسوله
144ناصرخاکي63766کرج5961300137000725500031111400/05/13رهگیری مرسوله
145پاکدل63722تهران5961300137000714700001111400/05/13رهگیری مرسوله
146صفري63807خميني شهر5961300137000704000841111400/05/13رهگیری مرسوله
147شيري63763يزد5961300137000699500891111400/05/13رهگیری مرسوله
148سلامتي63689سمنان5961300137000688700351111400/05/13رهگیری مرسوله
149فرجي63731تهران5961300137000678000001111400/05/13رهگیری مرسوله
150جلالي63667تهران5961300137000667200001111400/05/13رهگیری مرسوله
151شايسته63698تهران5961300137000635000001111400/05/13رهگیری مرسوله
152محمدزاده63674تهران5961300137000624200001111400/05/13رهگیری مرسوله
153مرکباتي63706تهران5961300137000613500001111400/05/13رهگیری مرسوله
154اماني63811همدان5961300137000602700651111400/05/13رهگیری مرسوله
155شکيبايي63814کرمانشاه5961300137000598200671111400/05/13رهگیری مرسوله
156محموذي63720تهران5961300137000587500001111400/05/13رهگیری مرسوله
157هوشدار63792تهران5961300137000576700001111400/05/13رهگیری مرسوله
158عبري63734تهران5961300137000566000001111400/05/13رهگیری مرسوله
159حقيقي63738تهران5961300137000555200001111400/05/13رهگیری مرسوله
160شبستري63775خامنه5961300137000544553841111400/05/13رهگیری مرسوله
161نورافروز63693قم5961300137000533700371111400/05/13رهگیری مرسوله
162نوروزي63705محلات5961300137000523003781111400/05/13رهگیری مرسوله
163نوروزداد63709اهواز5961300137000512200061111400/05/13رهگیری مرسوله
164صادقي63657کرمان5961300137000501500761111400/05/13رهگیری مرسوله
165حبيب زاده63756مرند5961300137000497000541111400/05/13رهگیری مرسوله
166حباب63815يزد5961300137000486200891111400/05/13رهگیری مرسوله
167معظمي63759تهران5961300137000475500001111400/05/13رهگیری مرسوله
168گمرکي63744تهران5961300137000464700001111400/05/13رهگیری مرسوله
169علي نژاد63671گلوگاه-مازندران5961300137000454004861111400/05/13رهگیری مرسوله
170کدخدايي63613منوجان5961300137000443207891111400/05/13رهگیری مرسوله
171حجازي63660ملاثاني5961300137000421706341121400/05/13رهگیری مرسوله
172جعفرنژاد63676تهران5961300137000411000001121400/05/13رهگیری مرسوله
173اماني63663تهران5961300137000400200001121400/05/13رهگیری مرسوله
174زواره63662تهران5961300137000395700001121400/05/13رهگیری مرسوله
175عزيزيان63670تهران5961300137000385000001121400/05/13رهگیری مرسوله
176نيک راي63665آمل5961300137000374200461121400/05/13رهگیری مرسوله
177سيرتي63715تهران5961300137000363500001121400/05/13رهگیری مرسوله
178براهيمي63721شهرضا5961300137000352700861121400/05/13رهگیری مرسوله
179پالوچ63708نوشهر5961300137000342004651121400/05/13رهگیری مرسوله
180هاشمي63718کرمان5961300137000331200761121400/05/13رهگیری مرسوله
181دانيال63661تهران5961300137000320500001121400/05/13رهگیری مرسوله
182نادري پور63659نهبندان5961300137000319709751121400/05/13رهگیری مرسوله
183حسين نيا63668رشت5961300137000309000041121400/05/13رهگیری مرسوله
184سالاري63707منوجان5961300137000294507891121400/05/13رهگیری مرسوله
185عمارلو63753نيشابور5961300137000283700931121400/05/13رهگیری مرسوله
186مختاري63703تهران5961300137000273000001121400/05/13رهگیری مرسوله
187نيليه63704بروجن5961300137000262208871121400/05/13رهگیری مرسوله
188قنواتي63724بندرماهشهر5961300137000251506351121400/05/13رهگیری مرسوله
189قزلسفو63716مينو دشت5961300137000240704981121400/05/13رهگیری مرسوله
190بشارت63729اصفهان5961300137000230000081121400/05/13رهگیری مرسوله
191بشردوست63810اصفهان5961300137000218500081121400/05/13رهگیری مرسوله
192خطيب63739تهران5961300137000207700001121400/05/13رهگیری مرسوله
193زارعي63781شيراز-فارس5961300137000193200071121400/05/13رهگیری مرسوله
194بابااحمدي63789آبادان5961300137000182500631121400/05/13رهگیری مرسوله
195فرحمند63712کرج5961300137000171700031121400/05/13رهگیری مرسوله
196دهنوي63752تهران5961300137000161000001121400/05/13رهگیری مرسوله
197شکرريز63732تهران5961300137000150200001121400/05/13رهگیری مرسوله
198برومندي63736تهران5961300137000149500001121400/05/13رهگیری مرسوله
199کاوه63697بندرماهشهر5961300137000138706351121400/05/13رهگیری مرسوله
200بزرگي63677تهران5961300137000128000001121400/05/13رهگیری مرسوله
201ستايش63669شيراز-فارس5961300137000117200071121400/05/13رهگیری مرسوله
202احمدي63774شهریار5961300137000106503351121400/05/13رهگیری مرسوله
203تقي خواه63798رشت5961300137000092000041121400/05/13رهگیری مرسوله
204ازاد63700مشهد5961300137000081200091121400/05/13رهگیری مرسوله
205پورشرق63702تهران5961300137000070500001121400/05/13رهگیری مرسوله
206دياني63680اصفهان5961300137000069700081121400/05/13رهگیری مرسوله
207مطهري63711آران و بيدگل5961300137000059008741121400/05/13رهگیری مرسوله
208عرقچين63733تهران5961300137000048200001121400/05/13رهگیری مرسوله
209حسن پور63570تهران5961300137000037500001121400/05/13رهگیری مرسوله
210کيا63672نوشهر5961300137000026704651121400/05/13رهگیری مرسوله
211ابوالفضل احمدي63857تهران6082600137000187000001131400/05/13رهگیری مرسوله
212اکرم جبه داري63960کرج6082600137000368000031131400/05/13رهگیری مرسوله
213الهام ترابي63805تهران6082600137000506000001131400/05/13رهگیری مرسوله
214الهام رحمتي63897تهران6082600137000389500001121400/05/13رهگیری مرسوله
215ايمان مشتاق63869ساوه6082600137000299000391131400/05/13رهگیری مرسوله
216آنيتاباوريان63939شاهين شهر6082600137000288200831131400/05/13رهگیری مرسوله
217پارميدا ريماز63868اروميه6082600137000096500571121400/05/13رهگیری مرسوله
218پرديس ابطحي63867رفسنجان6082600137000234500771131400/05/13رهگیری مرسوله
219پرنيا جهانبخشي63958تهران6082600137000437000001141400/05/13رهگیری مرسوله
220پروانه بيژني63915فردیس6082600137000111731656121400/05/13رهگیری مرسوله
221پگاه ابراهيمي63961اصفهان6082600137000390200081121400/05/13رهگیری مرسوله
222ترانه خسروي63948اصفهان6082600137000346500081131400/05/13رهگیری مرسوله
223حميرا محمدي63893آبيک6082600137000053503441141400/05/13رهگیری مرسوله
224ريحانه شيشه گر63942تهران6082600137000101000001121400/05/13رهگیری مرسوله
225زهرا عباس زاده63919تهران6082600137000223700001121400/05/13رهگیری مرسوله
226زهره مسعوديان63957تهران6082600137000277500001131400/05/13رهگیری مرسوله
227سارا خوب خواهي63888زاهدان6082600137000480700981121400/05/13رهگیری مرسوله
228سوگند قربان پور63863اندیشه6082600137000335731686131400/05/13رهگیری مرسوله
229شهرزاد ايزدپرست63886کازرون6082600137000469200731121400/05/13رهگیری مرسوله
230عذرا قنبري63920مراغه-آذربايجان شرقي6082600137000085700551131400/05/13رهگیری مرسوله
231علي محمدي63934کرج6082600137000064200031121400/05/13رهگیری مرسوله
232فاطيما منوچهري63938شيراز-فارس6082600137000122500071121400/05/13رهگیری مرسوله
233فرناز نظرعلي زاده63866تهران6082600137000447700001141400/05/13رهگیری مرسوله
234فهيمه صفاري آشتياني63918تهران6082600137000213000001121400/05/13رهگیری مرسوله
235فيرزوه مرادي63913اراک6082600137000303500381131400/05/13رهگیری مرسوله
236ليلي کريمي63953آبدانان6082600137000378706971111400/05/13رهگیری مرسوله
237محمد احمدي63935آران و بيدگل6082600137000133208741121400/05/13رهگیری مرسوله
238مرجان رحماني مهر63899قزوين6082600137000245200341131400/05/13رهگیری مرسوله
239مرضيه فرخ منش63891شيراز-فارس6082600137000470000071141400/05/13رهگیری مرسوله
240مريم سوداگر63858تهران6082600137000415500001131400/05/13رهگیری مرسوله
241معصوم معيني63910اصفهان6082600137000176200081131400/05/13رهگیری مرسوله
242معصومه بهرامي63954بندرعباس6082600137000325000791131400/05/13رهگیری مرسوله
243معصومه غفاري63885ساوه6082600137000458500391121400/05/13رهگیری مرسوله
244مهتا نوارلو63862تهران6082600137000197700001131400/05/13رهگیری مرسوله
245مهسا عباسي63945تهران6082600137000075000001121400/05/13رهگیری مرسوله
246ميلاد عليکراتي63959عباس آباد6082600137000042746741141400/05/13رهگیری مرسوله
247مينا سيادتي63879تهران6082600137000357200001131400/05/13رهگیری مرسوله
248نسترن ملکي63852تهران6082600137000516700001131400/05/13رهگیری مرسوله
249نسرين نصيري63937تهران6082600137000314200001131400/05/13رهگیری مرسوله
250نفيسه عارفي63944تهران6082600137000491500001121400/05/13رهگیری مرسوله
251نگار باراني63895خرمشهر6082600137000426200641111400/05/13رهگیری مرسوله
252وحيدمنصوري63949تهران6082600137000404700001131400/05/13رهگیری مرسوله
253هستي فلاح63947تربت جام6082600137000165509571131400/05/13رهگیری مرسوله
254هما اسدي راد63861بندرانزلي6082600137000202200431131400/05/13رهگیری مرسوله
255هيوا باريکاني63860تهران6082600137000256000001121400/05/13رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید