لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 21 تیر 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1علي اعظم59067تهران5963700114001726500001141400/04/21رهگیری مرسوله
2شريفي59090تهران5963700114001715700001141400/04/21رهگیری مرسوله
3نمازي59050تهران5963700114001705000001141400/04/21رهگیری مرسوله
4همداني زاده59055تهران5963700114001690500001141400/04/21رهگیری مرسوله
5افشاررخ59060تهران5963700114001689700001141400/04/21رهگیری مرسوله
6کاظمي59094سنندج5963700114001679000661141400/04/21رهگیری مرسوله
7طاهري59080خرم آباد-لرستان5963700114001668200681141400/04/21رهگیری مرسوله
8محمودي59075تهران5963700114001657500001141400/04/21رهگیری مرسوله
9کلانتري59081کرمان5963700114001646700761141400/04/21رهگیری مرسوله
10اسدي59078کرمان5963700114001636000761141400/04/21رهگیری مرسوله
11کد خدايي59087منوجان5963700114001625207891141400/04/21رهگیری مرسوله
12اقدم59063خرمدره5963700114001614504571141400/04/21رهگیری مرسوله
13حسين پور59070کرج5963700114001603700031141400/04/21رهگیری مرسوله
14علي نزاديان59073دزفول5963700114001599206461141400/04/21رهگیری مرسوله
15دهقان59091تهران5963700114001588500001141400/04/21رهگیری مرسوله
16سليمي59096رضوانشهر-گيلان5963700114001577743841141400/04/21رهگیری مرسوله
17روييني فرد59064مشهد5963700114001567000091141400/04/21رهگیری مرسوله
18پاکدل59049تهران5963700114001556200001121400/04/21رهگیری مرسوله
19عمادي59083اصفهان5963700114001545500081121400/04/21رهگیری مرسوله
20کياييفر59079بهشهر5963700114001534704851121400/04/21رهگیری مرسوله
21زلفيگل59034قم5963700114001524000371121400/04/21رهگیری مرسوله
22قاضي مرادي59069تهران5963700114001513200001121400/04/21رهگیری مرسوله
23بهرامپور59082تربت جام5963700114001502509571121400/04/21رهگیری مرسوله
24داود ابادي59072کرج5963700114001498000031121400/04/21رهگیری مرسوله
25حکيمي58776تهران5963700114001487200001121400/04/21رهگیری مرسوله
26محمدي58760تهران5963700114001476500001121400/04/21رهگیری مرسوله
27ملک محمدي58905تهران5963700114001465700001121400/04/21رهگیری مرسوله
28الوند58910تهران5963700114001455000001121400/04/21رهگیری مرسوله
29مميوند58833تهران5963700114001444200001121400/04/21رهگیری مرسوله
30نجفي58858تهران5963700114001433500001121400/04/21رهگیری مرسوله
31خسروانجم58880تهران5963700114001422700001121400/04/21رهگیری مرسوله
32شاه علي58859تهران5963700114001412000001121400/04/21رهگیری مرسوله
33نصير58764اندیشه5963700114001401231686121400/04/21رهگیری مرسوله
34نگهدار58766تهران5963700114001396700001121400/04/21رهگیری مرسوله
35غياثي58907تهران5963700114001386000001121400/04/21رهگیری مرسوله
36محدث58835شيراز-فارس5963700114001375200071121400/04/21رهگیری مرسوله
37رفيعي58848ماکو5963700114001364505861121400/04/21رهگیری مرسوله
38زکريا58873تهران5963700114001343000001141400/04/21رهگیری مرسوله
39محسني58840تهران5963700114001332200001141400/04/21رهگیری مرسوله
40قراچه58877بندرماهشهر5963700114001321506351141400/04/21رهگیری مرسوله
41نادري58881تهران5963700114001310700001141400/04/21رهگیری مرسوله
42احمدي58781خرم آباد-لرستان5963700114001300000681141400/04/21رهگیری مرسوله
43شريعت نيا58802مشهد5963700114001295500091141400/04/21رهگیری مرسوله
44زينلي58861رفسنجان5963700114001284700771141400/04/21رهگیری مرسوله
45کاظمي58875شيراز-فارس5963700114001274000071141400/04/21رهگیری مرسوله
46فتوحي58860قزوين5963700114001263200341141400/04/21رهگیری مرسوله
47فلاح58783کرمان5963700114001252500761141400/04/21رهگیری مرسوله
48هاشمي58768اصفهان5963700114001241700081141400/04/21رهگیری مرسوله
49فتحي58769اصفهان5963700114001231000081141400/04/21رهگیری مرسوله
50يوسفي58787اصفهان5963700114001220200081141400/04/21رهگیری مرسوله
51عسگري58846مشهد5963700114001219500091141400/04/21رهگیری مرسوله
52صادقي58850کرج5963700114001208700031141400/04/21رهگیری مرسوله
53شريفيان58831کرج5963700114001183500031141400/04/21رهگیری مرسوله
54اکبري58815کرمانشاه5963700114001172700671141400/04/21رهگیری مرسوله
55هاشمي نزاد58818اصفهان5963700114001162000081141400/04/21رهگیری مرسوله
56کريم58879کرج5963700114001151200031141400/04/21رهگیری مرسوله
57زاکر58909اصفهان5963700114001140500081121400/04/21رهگیری مرسوله
58تقي زاده58906تهران5963700114001139700001121400/04/21رهگیری مرسوله
59ازادي58882تهران5963700114001129000001121400/04/21رهگیری مرسوله
60طاوسي58791بشرويه5963700114001118209781121400/04/21رهگیری مرسوله
61شيخي58842آبادان5963700114001107500631121400/04/21رهگیری مرسوله
62رستمي58775سمنان5963700114001093000351121400/04/21رهگیری مرسوله
63حسن وند58826خرم آباد-لرستان5963700114001082200681121400/04/21رهگیری مرسوله
64ناظر58838کرج5963700114001071500031121400/04/21رهگیری مرسوله
65حاجي ملکي58805تهران5963700114001060700001131400/04/21رهگیری مرسوله
66کيا58834تهران5963700114001050000001121400/04/21رهگیری مرسوله
67موحد58865تهران5963700114001049200001121400/04/21رهگیری مرسوله
68روستايي58878تهران5963700114001038500001121400/04/21رهگیری مرسوله
69شجعي58757مشهد5963700114001027700091121400/04/21رهگیری مرسوله
70درگاهي58854قزوين5963700114001017000341121400/04/21رهگیری مرسوله
71زارعي58809بندرعباس5963700114001006200791121400/04/21رهگیری مرسوله
72قرباني58794تهران5963700114000993500001121400/04/21رهگیری مرسوله
73سمناني58625تهران5963700114000982700001121400/04/21رهگیری مرسوله
74شاه محمدي58836کرج5963700114000972000031121400/04/21رهگیری مرسوله
75جعفري58793اصفهان5963700114000961200081121400/04/21رهگیری مرسوله
76شکري پور58857شيراز-فارس5963700114000950500071121400/04/21رهگیری مرسوله
77غربي58820کرج5963700114000939000031141400/04/21رهگیری مرسوله
78کماني58847کرج5963700114000928200031141400/04/21رهگیری مرسوله
79فتحي58772تهران5963700114000917500001141400/04/21رهگیری مرسوله
80شريفي58841تهران5963700114000906700001141400/04/21رهگیری مرسوله
81ذره58844تهران5963700114000892200001141400/04/21رهگیری مرسوله
82صادق خاني58889تهران5963700114000881500001141400/04/21رهگیری مرسوله
83عليپور58827تهران5963700114000870700001141400/04/21رهگیری مرسوله
84مددي58804تهران5963700114000860000001141400/04/21رهگیری مرسوله
85حسيني58821تهران5963700114000859200001141400/04/21رهگیری مرسوله
86فلاح58819تهران5963700114000848500001141400/04/21رهگیری مرسوله
87تقي نژاد58789شهریار5963700114000837703351141400/04/21رهگیری مرسوله
88جعفر پيشه58807تهران5963700114000827000001141400/04/21رهگیری مرسوله
89رضايي58913تهران5963700114000816200001141400/04/21رهگیری مرسوله
90مسعودي58917تهران5963700114000805500001141400/04/21رهگیری مرسوله
91ملايري58914تهران5963700114000791000001141400/04/21رهگیری مرسوله
92سلحشور58883تهران5963700114000780200001141400/04/21رهگیری مرسوله
93بزرگي58911تهران5963700114000779500001141400/04/21رهگیری مرسوله
94موسوي58790تهران5963700114000768700001141400/04/21رهگیری مرسوله
95افخمي58824تهران5963700114000758000001141400/04/21رهگیری مرسوله
96ريحاني58912تهران5963700114000747200001141400/04/21رهگیری مرسوله
97نادعلي58823اهواز5963700114000736500061121400/04/21رهگیری مرسوله
98فرهي58872اراک5963700114000725700381121400/04/21رهگیری مرسوله
99نوري58915زهک5963700114000715009871121400/04/21رهگیری مرسوله
100نجفي58752همدان5963700114000704200651121400/04/21رهگیری مرسوله
101فتحي58756اهواز5963700114000699700061121400/04/21رهگیری مرسوله
102نوروزي58780کيش5963700114000689007941121400/04/21رهگیری مرسوله
103نگاهبان58837بناب5963700114000678205551121400/04/21رهگیری مرسوله
104قرباني پور58855سردشت-آذربايجان غربي5963700114000667505961121400/04/21رهگیری مرسوله
105هاشمي58801بندرانزلي5963700114000656700431121400/04/21رهگیری مرسوله
106سعادتي58797قم5963700114000646000371121400/04/21رهگیری مرسوله
107دولت ابادي58803سبزوار5963700114000635200961121400/04/21رهگیری مرسوله
108غلامي58800کرج5963700114000624500031121400/04/21رهگیری مرسوله
109صبا58918کاشان5963700114000613700871121400/04/21رهگیری مرسوله
110محمدي58753اردبيل5963700114000603000561121400/04/21رهگیری مرسوله
111اسمعيلي58822اردبيل5963700114000598500561121400/04/21رهگیری مرسوله
112احمدي58778ورزنه5963700114000587783751121400/04/21رهگیری مرسوله
113مشايخي58853بهبهان5963700114000577006361121400/04/21رهگیری مرسوله
114توسلي58839کرج5963700114000566200031121400/04/21رهگیری مرسوله
115فرجي58832اهواز5963700114000555500061121400/04/21رهگیری مرسوله
116رخشانفر58771نوشهر5963700114000544704651121400/04/21رهگیری مرسوله
117لطفي58916مشهد5963700114000534000091141400/04/21رهگیری مرسوله
118طهماسبي58845بندرعباس5963700114000523200791141400/04/21رهگیری مرسوله
119نم نبات58868اصفهان5963700114000512500081141400/04/21رهگیری مرسوله
120اکبري58869خوي5963700114000501700581141400/04/21رهگیری مرسوله
121قليزاده58816رشت5963700114000497200041141400/04/21رهگیری مرسوله
122احمدپور58786رودسر5963700114000486504481141400/04/21رهگیری مرسوله
123بيگي58754ابهر5963700114000475704561141400/04/21رهگیری مرسوله
124بابائيان58904بابل5963700114000465000471141400/04/21رهگیری مرسوله
125حبيبيان58888بابلسر5963700114000454204741141400/04/21رهگیری مرسوله
126بيات58830زنجان5963700114000443500451141400/04/21رهگیری مرسوله
127حبيبي58870قزوين5963700114000432700341141400/04/21رهگیری مرسوله
128ابراهيمي58856رشت5963700114000422000041141400/04/21رهگیری مرسوله
129شيخ نزاد58814نور5963700114000411204641141400/04/21رهگیری مرسوله
130اسدي58788اهواز5963700114000400500061141400/04/21رهگیری مرسوله
131دريابي58876مسجدسليمان5963700114000396006491141400/04/21رهگیری مرسوله
132قياسي58767بندرعباس5963700114000385200791141400/04/21رهگیری مرسوله
133حلاجي58813اصفهان5963700114000374500081141400/04/21رهگیری مرسوله
134لاهوتي58808شيراز-فارس5963700114000363700071141400/04/21رهگیری مرسوله
135براتي58779اهواز5963700114000353000061141400/04/21رهگیری مرسوله
136رئوف58770اصفهان5963700114000342200081141400/04/21رهگیری مرسوله
137سعادت58497تهران5963700114000273200001121400/04/21رهگیری مرسوله
138رحيم زاده58691اندیشه5963700114000262531686121400/04/21رهگیری مرسوله
139معيري58574تهران5963700114000251700001121400/04/21رهگیری مرسوله
140دادگر58559تهران5963700114000241000001121400/04/21رهگیری مرسوله
141سريار58560تهران5963700114000230200001121400/04/21رهگیری مرسوله
142نداعلي58730تهران5963700114000229500001121400/04/21رهگیری مرسوله
143جهانبخشي58526تهران5963700114000218700001121400/04/21رهگیری مرسوله
144فرهنگ58524تهران5963700114000208000001121400/04/21رهگیری مرسوله
145پورزارع58557تهران5963700114000193500001121400/04/21رهگیری مرسوله
146محمودي58585تهران5963700114000182700001121400/04/21رهگیری مرسوله
147نظري58580شهریار5963700114000172003351121400/04/21رهگیری مرسوله
148صابر58653تهران5963700114000161200001121400/04/21رهگیری مرسوله
149رمه دوست58610دماوند5963700114000150503971121400/04/21رهگیری مرسوله
150ميرپوري58490مشهد5963700114000149700091121400/04/21رهگیری مرسوله
151باقرزاده58699مشهد5963700114000139000091121400/04/21رهگیری مرسوله
152راحمي58516آمل5963700114000128200461121400/04/21رهگیری مرسوله
153جوهرزاده58561بندرماهشهر5963700114000117506351121400/04/21رهگیری مرسوله
154يزداني58493اصفهان5963700114000106700081121400/04/21رهگیری مرسوله
155عربي58503همدان5963700114000092200651121400/04/21رهگیری مرسوله
156نورالديني58624يزد5963700114000081500891121400/04/21رهگیری مرسوله
157باقرزاده58529شيراز-فارس5963700114000070700071121400/04/21رهگیری مرسوله
158ميرزايي58736ميانه5963700114000060000531121400/04/21رهگیری مرسوله
159عليدوستي59025فرخ شهر5961300114000853708831111400/04/21رهگیری مرسوله
160خدري59058بوشهر5961300114000843000751111400/04/21رهگیری مرسوله
161فيجاني59037شيراز-فارس5961300114000832200071111400/04/21رهگیری مرسوله
162شکرگزار59022کرج5961300114000821500031111400/04/21رهگیری مرسوله
163رضايي59030اروميه5961300114000810700571111400/04/21رهگیری مرسوله
164مطلق58961تهران5961300114000800000001111400/04/21رهگیری مرسوله
165افشاري58922بوشهر5961300114000795500751111400/04/21رهگیری مرسوله
166منصوري59059تهران5961300114000784700001111400/04/21رهگیری مرسوله
167حيدري58924اهواز5961300114000774000061111400/04/21رهگیری مرسوله
168شريف59028بهبهان5961300114000763206361111400/04/21رهگیری مرسوله
169احمدي59039ترکمانچاي5961300114000752553351111400/04/21رهگیری مرسوله
170مقصودب59002صالح آباد-تهران5961300114000741733171111400/04/21رهگیری مرسوله
171عراقي59014بندر گز5961300114000731004871111400/04/21رهگیری مرسوله
172معصومي59019تهران5961300114000720200001111400/04/21رهگیری مرسوله
173اسماعيلي58921مشهد5961300114000719500091111400/04/21رهگیری مرسوله
174طولابي58966همدان5961300114000708700651111400/04/21رهگیری مرسوله
175فرماني58934تهران5961300114000694200001111400/04/21رهگیری مرسوله
176نورايي59006شيراز-فارس5961300114000683500071111400/04/21رهگیری مرسوله
177قربانعلي58927اراک5961300114000672700381111400/04/21رهگیری مرسوله
178البرزي59013اصفهان5961300114000662000081111400/04/21رهگیری مرسوله
179ميرحيدري58919تهران5961300114000651200001111400/04/21رهگیری مرسوله
180مهمانلي58929فردیس5961300114000640531656111400/04/21رهگیری مرسوله
181سهيلي59031اصفهان5961300114000639700081111400/04/21رهگیری مرسوله
182خالدي59048تهران5961300114000629000001111400/04/21رهگیری مرسوله
183نعمت مند59018سلماس5961300114000618205881111400/04/21رهگیری مرسوله
184اميري59035تهران5961300114000607500001111400/04/21رهگیری مرسوله
185تارخ59041بندرامام خميني5961300114000593063561111400/04/21رهگیری مرسوله
186عاطفي59044ميناب5961300114000582207981111400/04/21رهگیری مرسوله
187خوش58973تهران5961300114000571500001111400/04/21رهگیری مرسوله
188پورغفاري59026تهران5961300114000560700001111400/04/21رهگیری مرسوله
189چشمي59045تهران5961300114000550000001111400/04/21رهگیری مرسوله
190توفيقي59009تهران5961300114000549200001111400/04/21رهگیری مرسوله
191شريفي58985اصفهان5961300114000538500081111400/04/21رهگیری مرسوله
192ناصري58982تهران5961300114000527700001111400/04/21رهگیری مرسوله
193حسيني59032آبادان5961300114000517000631111400/04/21رهگیری مرسوله
194رضايي59027فيروز آباد-فارس5961300114000506207471111400/04/21رهگیری مرسوله
195يوسف نژاد59040شيراز-فارس5961300114000491700071111400/04/21رهگیری مرسوله
196ماپار59023تهران5961300114000481000001111400/04/21رهگیری مرسوله
197سليمي59029تهران5961300114000470200001111400/04/21رهگیری مرسوله
198ناصري فر59005تهران5961300114000469500001111400/04/21رهگیری مرسوله
199به اذين59020تهران5961300114000458700001111400/04/21رهگیری مرسوله
200خدايار59001سلمانشهر5961300114000448004671111400/04/21رهگیری مرسوله
201عدلي58971گرمي5961300114000437205651111400/04/21رهگیری مرسوله
202صادقي58994قم5961300114000426500371111400/04/21رهگیری مرسوله
203دارابي59015تهران5961300114000415700001111400/04/21رهگیری مرسوله
204خسرجي59038اهواز5961300114000405000061111400/04/21رهگیری مرسوله
205ندافان59000مشهد5961300114000390500091111400/04/21رهگیری مرسوله
206بهادري58984اهواز5961300114000389700061111400/04/21رهگیری مرسوله
207جعفري58974تهران5961300114000379000001111400/04/21رهگیری مرسوله
208سبزاري59016مشهد5961300114000368200091111400/04/21رهگیری مرسوله
209علي پور59017کرج5961300114000357500031111400/04/21رهگیری مرسوله
210گوهري58965تهران5961300114000346700001111400/04/21رهگیری مرسوله
211نظري58930يزد5961300114000336000891111400/04/21رهگیری مرسوله
212زينلي58969اهواز5961300114000325200061111400/04/21رهگیری مرسوله
213رنجي58975زنجان5961300114000314500451111400/04/21رهگیری مرسوله
214حسن زاده58983کرمانشاه5961300114000303700671111400/04/21رهگیری مرسوله
215روستايي58968ری5961300114000299201813111400/04/21رهگیری مرسوله
216دولتشاهي58977خرم آباد-لرستان5961300114000288500681111400/04/21رهگیری مرسوله
217مجد58931تهران5961300114000277700001111400/04/21رهگیری مرسوله
218مقدم58992ابرکوه5961300114000256208931111400/04/21رهگیری مرسوله
219علوي58999تهران5961300114000245500001111400/04/21رهگیری مرسوله
220پورحيدري58993رفسنجان5961300114000234700771111400/04/21رهگیری مرسوله
221شاهرخ58920تهران5961300114000224000001111400/04/21رهگیری مرسوله
222فراشائيان58995يزد5961300114000213200891111400/04/21رهگیری مرسوله
223نژادجواد59012تهران5961300114000202500001111400/04/21رهگیری مرسوله
224شمسي خاني59011آرادان5961300114000187235861111400/04/21رهگیری مرسوله
225کريمي پور58926اهواز5961300114000176500061111400/04/21رهگیری مرسوله
226يوسفي58957تهران5961300114000165700001111400/04/21رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید