لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 20 تیر 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1قنبري58565تهران5963700113001501200001141400/04/20رهگیری مرسوله
2بابايي58544تهران5963700113001496700001141400/04/20رهگیری مرسوله
3جعفري58629يزد5963700113001486000891141400/04/20رهگیری مرسوله
4عسگر زاده58548کرمان5963700113001475200761141400/04/20رهگیری مرسوله
5شادلو58558بجنورد5963700113001464500941141400/04/20رهگیری مرسوله
6قرباني58676گنبد کاووس5963700113001453704971141400/04/20رهگیری مرسوله
7تفتيان58738يزد5963700113001443000891141400/04/20رهگیری مرسوله
8جليليان58660مشهد5963700113001432200091141400/04/20رهگیری مرسوله
9اقدسي58393تهران5963700113001421500001121400/04/20رهگیری مرسوله
10زماني پور58439تهران5963700113001410700001121400/04/20رهگیری مرسوله
11صداقي58463تهران5963700113001400000001121400/04/20رهگیری مرسوله
12ابراهيم پور58397تهران5963700113001395500001121400/04/20رهگیری مرسوله
13محققيان58562اصفهان5963700113001384700081121400/04/20رهگیری مرسوله
14زماني58404بستان آباد5963700113001374005491121400/04/20رهگیری مرسوله
15نباتي58366بوشهر5963700113001363200751121400/04/20رهگیری مرسوله
16مولودي58500نقده5963700113001352505761121400/04/20رهگیری مرسوله
17دروگر58509اروميه5963700113001341700571121400/04/20رهگیری مرسوله
18دوداني58567خوي5963700113001331000581121400/04/20رهگیری مرسوله
19ميلان58478تهران5963700113001283500001121400/04/20رهگیری مرسوله
20شکرايي58395بومهن5963700113001272716551121400/04/20رهگیری مرسوله
21اسلامي58429اندیشه5963700113001262031686121400/04/20رهگیری مرسوله
22عبدي58519تهران5963700113001251200001121400/04/20رهگیری مرسوله
23نوروزي58571تهران5963700113001240500001121400/04/20رهگیری مرسوله
24صادقي58620تهران5963700113001239700001121400/04/20رهگیری مرسوله
25مهدي فر58569تهران5963700113001229000001121400/04/20رهگیری مرسوله
26رحيمي58417تهران5963700113001218200001121400/04/20رهگیری مرسوله
27ملک زاده58632تهران5963700113001207500001121400/04/20رهگیری مرسوله
28قناد پور58391تهران5963700113001193000001121400/04/20رهگیری مرسوله
29افشار58403تهران5963700113001182200001121400/04/20رهگیری مرسوله
30گشتاسبيان58416تهران5963700113001171500001121400/04/20رهگیری مرسوله
31کشکولي58612پردیس5963700113001160716581121400/04/20رهگیری مرسوله
32کمان ابرو58749تهران5963700113001150000001121400/04/20رهگیری مرسوله
33گلچين پر58579تهران5963700113001149200001121400/04/20رهگیری مرسوله
34رييسي58645تهران5963700113001138500001121400/04/20رهگیری مرسوله
35حقيقي58599تهران5963700113001127700001121400/04/20رهگیری مرسوله
36قاضي مرادي58619تهران5963700113001522700001131400/04/20رهگیری مرسوله
37مطلق58606تهران5963700113001512000001131400/04/20رهگیری مرسوله
38افتخاري58423تهران5963700113001117000001121400/04/20رهگیری مرسوله
39صادقي58418ری5963700113001106201813121400/04/20رهگیری مرسوله
40احمديان58744تهران5963700113001091700001121400/04/20رهگیری مرسوله
41سياوشي58747تهران5963700113001081000001121400/04/20رهگیری مرسوله
42حيدري58484تهران5963700113001070200001121400/04/20رهگیری مرسوله
43سنجري58523تهران5963700113001069500001121400/04/20رهگیری مرسوله
44حسيني58693اصفهان5963700113001058700081121400/04/20رهگیری مرسوله
45فريدوني58604تهران5963700113001048000001121400/04/20رهگیری مرسوله
46بهادري58347درگز5963700113001037209491121400/04/20رهگیری مرسوله
47راسخ58392تهران5963700113001026500001121400/04/20رهگیری مرسوله
48صالحي مهر58750تهران5963700113001015700001121400/04/20رهگیری مرسوله
49رادکاني58425تهران5963700113001005000001121400/04/20رهگیری مرسوله
50جربان58673تهران5963700113000992200001121400/04/20رهگیری مرسوله
51اميني58527تهران5963700113000981500001141400/04/20رهگیری مرسوله
52نجاران58553مشهد5963700113000970700091141400/04/20رهگیری مرسوله
53دشتي58597کلاردشت5963700113000960046661141400/04/20رهگیری مرسوله
54نيازي58586شيراز-فارس5963700113000959200071141400/04/20رهگیری مرسوله
55حسيني58727دوگنبدان5963700113000948507581141400/04/20رهگیری مرسوله
56فتاحي58729رامسر5963700113000937704691141400/04/20رهگیری مرسوله
57اينانلو58596قزوين5963700113000927000341141400/04/20رهگیری مرسوله
58استاد اقا58634شيراز-فارس5963700113000916200071141400/04/20رهگیری مرسوله
59علوي58618تهران5963700113000905500001141400/04/20رهگیری مرسوله
60وسي گي58731تهران5963700113000891000001141400/04/20رهگیری مرسوله
61پيراني58566آبدانان5963700113000880206971141400/04/20رهگیری مرسوله
62نوبري58594تهران5963700113000879500001141400/04/20رهگیری مرسوله
63خرم58489تهران5963700113000868700001141400/04/20رهگیری مرسوله
64ودودي58616تهران5963700113000858000001141400/04/20رهگیری مرسوله
65صالحي58674تهران5963700113000847200001141400/04/20رهگیری مرسوله
66محمدپور58621رشت5963700113000836500041141400/04/20رهگیری مرسوله
67محمدزاده58667بندرعباس5963700113000825700791141400/04/20رهگیری مرسوله
68همايون58542شيراز-فارس5963700113000815000071141400/04/20رهگیری مرسوله
69حقيقي58669قزوين5963700113000804200341141400/04/20رهگیری مرسوله
70نجفي58513اروميه5963700113000799700571141400/04/20رهگیری مرسوله
71حيدري58627تهران5963700113000789000001141400/04/20رهگیری مرسوله
72زبردست58726پردیس5963700113000778216581141400/04/20رهگیری مرسوله
73محمدي58635تهران5963700113000767500001141400/04/20رهگیری مرسوله
74اصلاني58611تهران5963700113000756700001141400/04/20رهگیری مرسوله
75کاظمي58615تهران5963700113000746000001141400/04/20رهگیری مرسوله
76پاک نزاد58806اهواز5963700113000735200061141400/04/20رهگیری مرسوله
77قرباني58633ايلام5963700113000724506931141400/04/20رهگیری مرسوله
78امين58605قم5963700113000713700371141400/04/20رهگیری مرسوله
79برخوردار58534محمد آباد5963700113000703098681141400/04/20رهگیری مرسوله
80رئيسي58485ايلام5963700113000698506931141400/04/20رهگیری مرسوله
81حسن زاده58541سبزوار5963700113000644700961141400/04/20رهگیری مرسوله
82رمضاني58532اصفهان5963700113000634000081141400/04/20رهگیری مرسوله
83توکلي58511بوشهر5963700113000623200751141400/04/20رهگیری مرسوله
84قاراخانيان58396اصفهان5963700113000612500081141400/04/20رهگیری مرسوله
85برزگر58499يزد5963700113000601700891141400/04/20رهگیری مرسوله
86حمزه ئي58389همدان5963700113000597200651141400/04/20رهگیری مرسوله
87موسائي58746بندرعباس5963700113000586500791141400/04/20رهگیری مرسوله
88مرودي زاده58737بندرعباس5963700113000575700791141400/04/20رهگیری مرسوله
89کريمي58595اهواز5963700113000565000061141400/04/20رهگیری مرسوله
90پروانه58703اهواز5963700113000554200061141400/04/20رهگیری مرسوله
91وفا58467شيراز-فارس5963700113000543500071141400/04/20رهگیری مرسوله
92باوي58227اهواز5963700113000532700061141400/04/20رهگیری مرسوله
93اصفي58421بهبهان5963700113000522006361141400/04/20رهگیری مرسوله
94رحيمي58352کرج5963700113000511200031141400/04/20رهگیری مرسوله
95عبدالحسيني58358کرج5963700113000500500031141400/04/20رهگیری مرسوله
96بيگي58464کرج5963700113000496000031141400/04/20رهگیری مرسوله
97نريماني58469ايلام5963700113000485206931141400/04/20رهگیری مرسوله
98چاوش پور58428يزد5963700113000474500891141400/04/20رهگیری مرسوله
99محمدي58543تهران5963700113000463700001141400/04/20رهگیری مرسوله
100لاجوردي58510مشهد5963700113000453000091141400/04/20رهگیری مرسوله
101امير نزاد58739پل سفيد5963700113000442204791141400/04/20رهگیری مرسوله
102جمشيدي58364کرمانشاه5963700113000431500671141400/04/20رهگیری مرسوله
103مرتضوي58734کرج5963700113000420700031141400/04/20رهگیری مرسوله
104معدنيان58733مشهد5963700113000410000091141400/04/20رهگیری مرسوله
105جمشيدي58751اصفهان5963700113000409200081141400/04/20رهگیری مرسوله
106کشاورز58748بوشهر5963700113000394700751141400/04/20رهگیری مرسوله
107مهرد58745زنجان5963700113000384000451141400/04/20رهگیری مرسوله
108امير اصلاني58412زنجان5963700113000373200451141400/04/20رهگیری مرسوله
109مالکي58378آمل5963700113000362500461141400/04/20رهگیری مرسوله
110دارايي58343دره شهر5963700113000351706961141400/04/20رهگیری مرسوله
111شرفي58440شيراز-فارس5963700113000341000071141400/04/20رهگیری مرسوله
112دانش پناه58692اصفهان5963700113000330200081141400/04/20رهگیری مرسوله
113فيروز58422شيراز-فارس5963700113000329500071141400/04/20رهگیری مرسوله
114دهقان58477يزد5963700113000318700891141400/04/20رهگیری مرسوله
115سليماني58419اصفهان5963700113000308000081141400/04/20رهگیری مرسوله
116مسرور58362جهرم5963700113000293500741141400/04/20رهگیری مرسوله
117توکلي58405نيمور5963700113000282737841141400/04/20رهگیری مرسوله
118نصر ابادي58399بيرجند5963700113000272000971141400/04/20رهگیری مرسوله
119ملکي58402قزوين5963700113000261200341141400/04/20رهگیری مرسوله
120ندايي58360شيراز-فارس5963700113000250500071141400/04/20رهگیری مرسوله
121زماني58406سلطانيه5963700113000249704551141400/04/20رهگیری مرسوله
122اسماعيلي58427تهران5963700113000239000001141400/04/20رهگیری مرسوله
123جعفري پور58442تهران5963700113000228200001141400/04/20رهگیری مرسوله
124زارعي58488تهران5963700113000217500001141400/04/20رهگیری مرسوله
125کريمي58480آشتيان5963700113000206703961141400/04/20رهگیری مرسوله
126شيري58387تهران5963700113000192200001141400/04/20رهگیری مرسوله
127بزرگمهر58471اصفهان5963700113000181500081141400/04/20رهگیری مرسوله
128پسنديده58486کاشان5963700113000170700871141400/04/20رهگیری مرسوله
129سيد صالح58466اراک5963700113000160000381141400/04/20رهگیری مرسوله
130موسوي58470بابل5963700113000159200471141400/04/20رهگیری مرسوله
131نريماني58520قائم شهر5963700113000148504761141400/04/20رهگیری مرسوله
132کاظمي58388اصفهان5963700113000137700081141400/04/20رهگیری مرسوله
133مرادي58426اصفهان5963700113000127000081141400/04/20رهگیری مرسوله
134حاجيپور58468صومعه سرا5963700113000116204361141400/04/20رهگیری مرسوله
135فرجي58505ملاير5963700113000105506571141400/04/20رهگیری مرسوله
136طوسي58581تهران5963700113000091000001141400/04/20رهگیری مرسوله
137موسوي58512تهران5963700113000080200001141400/04/20رهگیری مرسوله
138نيک سرشت58420شيراز-فارس5963700113000079500071141400/04/20رهگیری مرسوله
139کاوش58475اهواز5963700113000068700061141400/04/20رهگیری مرسوله
140ارجمند نيا58498شيراز-فارس5963700113000058000071141400/04/20رهگیری مرسوله
141صالحي58598اهواز5961300113000425200061111400/04/20رهگیری مرسوله
142مرداد58547تهران5961300113000414500001111400/04/20رهگیری مرسوله
143عزيزي58631يزد5961300113000403700891111400/04/20رهگیری مرسوله
144محمدي58644مياندوآب5961300113000399205971111400/04/20رهگیری مرسوله
145عزيزي58533تهران5961300113000388500001111400/04/20رهگیری مرسوله
146شرفخواه58602آمل5961300113000377700461111400/04/20رهگیری مرسوله
147بهرام58662کرج5961300113000367000031111400/04/20رهگیری مرسوله
148طاجاني58651مشهد5961300113000356200091111400/04/20رهگیری مرسوله
149اشرفي58657همدان5961300113000345500651111400/04/20رهگیری مرسوله
150فاضلي58563تهران5961300113000334700001111400/04/20رهگیری مرسوله
151پور سلطان58646مرند5961300113000324000541111400/04/20رهگیری مرسوله
152جمالي58554جم5961300113000313275581111400/04/20رهگیری مرسوله
153احمدي58672تهران5961300113000302500001111400/04/20رهگیری مرسوله
154فيض ابادي58507تهران5961300113000298000001111400/04/20رهگیری مرسوله
155موسوي58528تهران5961300113000287200001111400/04/20رهگیری مرسوله
156رحيمي58496اروميه5961300113000276500571111400/04/20رهگیری مرسوله
157پرستنده58518شيراز-فارس5961300113000265700071111400/04/20رهگیری مرسوله
158نوزن58535رشت5961300113000255000041111400/04/20رهگیری مرسوله
159کشاورز58670شيراز-فارس5961300113000244200071111400/04/20رهگیری مرسوله
160خاني58584قزوين5961300113000233500341121400/04/20رهگیری مرسوله
161چنگيز58622اصفهان5961300113000222700081121400/04/20رهگیری مرسوله
162داغستاني58545تهران5961300113000212000001121400/04/20رهگیری مرسوله
163طائمه58650ملاير5961300113000201206571121400/04/20رهگیری مرسوله
164محمدي58652زنجان5961300113000196700451121400/04/20رهگیری مرسوله
165آقازاده58517اردبيل5961300113000186000561121400/04/20رهگیری مرسوله
166ملايي58649رشت5961300113000175200041121400/04/20رهگیری مرسوله
167مرسلي58583ورامین5961300113000164503371121400/04/20رهگیری مرسوله
168شاه کرم58656تهران5961300113000153700001121400/04/20رهگیری مرسوله
169فتوحي58492تهران5961300113000143000001121400/04/20رهگیری مرسوله
170رجبي58661شازند5961300113000132203861121400/04/20رهگیری مرسوله
171قاسمي58614کازرون5961300113000121500731121400/04/20رهگیری مرسوله
172اشرفي58573تهران5961300113000110700001121400/04/20رهگیری مرسوله
173کريمي58502تهران5961300113000100000001121400/04/20رهگیری مرسوله
174سالارونديان58582کرج5961300113000095500031121400/04/20رهگیری مرسوله
175ميرزايي58570ورامین5961300113000084703371121400/04/20رهگیری مرسوله
176کاشفي58572سمنان5961300113000074000351121400/04/20رهگیری مرسوله
177شامگاه58613تهران5961300113000063200001121400/04/20رهگیری مرسوله
178نازگوئي58568تهران5961300113000052500001121400/04/20رهگیری مرسوله
179جراح زاده58538شهرجديدصدرا5961300113000041771991121400/04/20رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید