لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 16 تیر 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1عباس57641قم5963700109000673700371141400/04/16رهگیری مرسوله
2نادري57642تهران5963700109000663000001141400/04/16رهگیری مرسوله
3رضوي57673تهران5963700109000652200001141400/04/16رهگیری مرسوله
4صادقي57655تهران5963700109000641500001141400/04/16رهگیری مرسوله
5خاکي57675تهران5963700109000630700001141400/04/16رهگیری مرسوله
6نورياني57647تهران5963700109000620000001141400/04/16رهگیری مرسوله
7خلجي57653تهران5963700109000619200001141400/04/16رهگیری مرسوله
8مراديان57624تهران5963700109000608500001141400/04/16رهگیری مرسوله
9اوجي57646تهران5963700109000594000001141400/04/16رهگیری مرسوله
10دبيري57638کرج5963700109000583200031141400/04/16رهگیری مرسوله
11سليماني57659تهران5963700109000572500001141400/04/16رهگیری مرسوله
12اينانلو57708پرند5963700109000561737611141400/04/16رهگیری مرسوله
13زرگران57650تهران5963700109000551000001141400/04/16رهگیری مرسوله
14پيراسته57651تهران5963700109000540200001141400/04/16رهگیری مرسوله
15بيگي57639تهران5963700109000539500001141400/04/16رهگیری مرسوله
16افشاري57703تهران5963700109000528700001141400/04/16رهگیری مرسوله
17کياني57663تهران5963700109000518000001141400/04/16رهگیری مرسوله
18فتح الهي57696خاکعلي5963700109000492734481121400/04/16رهگیری مرسوله
19اخشابي57626کرج5963700109000482000031121400/04/16رهگیری مرسوله
20بدرلو57676تهران5963700109000471200001121400/04/16رهگیری مرسوله
21معروف57622تهران5963700109000460500001121400/04/16رهگیری مرسوله
22نيک پي57629کياشهر5963700109000459744471121400/04/16رهگیری مرسوله
23رستمي57634شيراز-فارس5963700109000449000071121400/04/16رهگیری مرسوله
24نجاران57672مشهد5963700109000438200091121400/04/16رهگیری مرسوله
25حيدري57632زنجان5963700109000427500451121400/04/16رهگیری مرسوله
26وکيلي57625کرج5963700109000416700031121400/04/16رهگیری مرسوله
27پارسي54656قرچک5963700109000406018686121400/04/16رهگیری مرسوله
28فروغ بخش57644نيشابور5963700109000391500931121400/04/16رهگیری مرسوله
29چمن پور57701بندرعباس5963700109000380700791121400/04/16رهگیری مرسوله
30عباسپور57683شهرجديدسهند5963700109000370005331121400/04/16رهگیری مرسوله
31سلماني57693کندرود5963700109000369253681121400/04/16رهگیری مرسوله
32مهدوي57652بندرماهشهر5963700109000358506351121400/04/16رهگیری مرسوله
33لطفي57690تهران5963700109000347700001141400/04/16رهگیری مرسوله
34سليماني57694تهران5963700109000337000001141400/04/16رهگیری مرسوله
35ماکويي57700تهران5963700109000326200001141400/04/16رهگیری مرسوله
36نيک بخش57660تهران5963700109000315500001141400/04/16رهگیری مرسوله
37محمدي57670بندرعباس5963700109000304700791141400/04/16رهگیری مرسوله
38جعفرزاده57658مشهد5963700109000290200091141400/04/16رهگیری مرسوله
39رئوف57674اصفهان5963700109000289500081141400/04/16رهگیری مرسوله
40کيوان57654اهواز5963700109000278700061141400/04/16رهگیری مرسوله
41قاسمي57707شيراز-فارس5963700109000268000071141400/04/16رهگیری مرسوله
42نقيبي57666بندرعباس5963700109000257200791141400/04/16رهگیری مرسوله
43زرين کمر57636زنجان5963700109000246500451141400/04/16رهگیری مرسوله
44زاجکاني57648قزوين5963700109000235700341141400/04/16رهگیری مرسوله
45توسلي57656جوشقان و کامو5963700109000225087551141400/04/16رهگیری مرسوله
46شلمزاري57687بوشهر5963700109000214200751141400/04/16رهگیری مرسوله
47فتح پور57682اهواز5963700109000203500061141400/04/16رهگیری مرسوله
48رياحي57685فارسان5963700109000199008861141400/04/16رهگیری مرسوله
49رزاقيان57686رفسنجان5963700109000188200771141400/04/16رهگیری مرسوله
50هاشمي57681تهران5963700109000177500001141400/04/16رهگیری مرسوله
51بادين57649تهران5963700109000166700001141400/04/16رهگیری مرسوله
52نيکروش57645راور5963700109000156007651141400/04/16رهگیری مرسوله
53صديقي57702قزوين5963700109000145200341141400/04/16رهگیری مرسوله
54غفوري57706تهران5963700109000134500001141400/04/16رهگیری مرسوله
55مبارکي57643تهران5963700109000123700001141400/04/16رهگیری مرسوله
56حاتمي57620کرمان5963700109000113000761141400/04/16رهگیری مرسوله
57سليمان نزاد57657آمل5963700109000102200461141400/04/16رهگیری مرسوله
58افشارپور57704بوشهر5963700109000097700751141400/04/16رهگیری مرسوله
59زنجاني57692زنجان5963700109000087000451141400/04/16رهگیری مرسوله
60موسي زاده57631مشهد5963700109000076200091141400/04/16رهگیری مرسوله
61کياني57630چالوس5963700109000065504661141400/04/16رهگیری مرسوله
62محمودي57623قم5963700109000054700371141400/04/16رهگیری مرسوله
63ساجدي57598شيراز-فارس5961300109001093000071141400/04/16رهگیری مرسوله
64بهوندي57565اصفهان5961300109001082200081141400/04/16رهگیری مرسوله
65نجفي57524بهارستان5961300109001071581431141400/04/16رهگیری مرسوله
66همت57590تهران5961300109001060700001141400/04/16رهگیری مرسوله
67قاسمي57601رودسر5961300109001050004481141400/04/16رهگیری مرسوله
68عموزاده57525دره شهر5961300109001049206961141400/04/16رهگیری مرسوله
69اسلامي57585تهران5961300109001038500001141400/04/16رهگیری مرسوله
70مظفرپور57539اصفهان5961300109001027700081141400/04/16رهگیری مرسوله
71آشوري57522محلات5961300109001017003781141400/04/16رهگیری مرسوله
72زمانيان57588تهران5961300109001006200001141400/04/16رهگیری مرسوله
73خواجويي57592اصفهان5961300109000993500081141400/04/16رهگیری مرسوله
74رحماني57584تهران5961300109000982700001141400/04/16رهگیری مرسوله
75سلطاني57527تهران5961300109000972000001141400/04/16رهگیری مرسوله
76بهرامي57537اروميه5961300109000961200571141400/04/16رهگیری مرسوله
77حسيني57532اندیشه5961300109000950531686141400/04/16رهگیری مرسوله
78جعفري57580نقده5961300109000949705761141400/04/16رهگیری مرسوله
79شاهين پور57594مشهد5961300109000939000091141400/04/16رهگیری مرسوله
80فرجي57534تهران5961300109000928200001141400/04/16رهگیری مرسوله
81توماري57607تهران5961300109000827000001121400/04/16رهگیری مرسوله
82جلال57548همدان5961300109000816200651121400/04/16رهگیری مرسوله
83راد57540تهران5961300109000805500001121400/04/16رهگیری مرسوله
84نوروزي57529تهران5961300109000791000001121400/04/16رهگیری مرسوله
85شريفي57546قم5961300109000780200371121400/04/16رهگیری مرسوله
86احمدزاده57596تهران5961300109000779500001121400/04/16رهگیری مرسوله
87معين57586قزوين5961300109000768700341121400/04/16رهگیری مرسوله
88ميرلامع57543تهران5961300109000758000001121400/04/16رهگیری مرسوله
89قانع57564يزد5961300109000747200891121400/04/16رهگیری مرسوله
90صالحي57551فردیس5961300109000736531656121400/04/16رهگیری مرسوله
91عليزاده57552تهران5961300109000725700001121400/04/16رهگیری مرسوله
92جراح57556تهران5961300109000715000001121400/04/16رهگیری مرسوله
93نعمتي57505کرج5961300109000704200031121400/04/16رهگیری مرسوله
94برقعي57617قم5961300109000699700371121400/04/16رهگیری مرسوله
95حسيني57533اصفهان5961300109000689000081121400/04/16رهگیری مرسوله
96کشيشيان50512تهران5961300109000678200001121400/04/16رهگیری مرسوله
97شمشيري57591شيراز-فارس5961300109000667500071121400/04/16رهگیری مرسوله
98نظري57593سلماس5961300109000656705881121400/04/16رهگیری مرسوله
99بالابنديان57528رامسر5961300109000646004691121400/04/16رهگیری مرسوله
100اسماعيلي57530تهران5961300109000635200001121400/04/16رهگیری مرسوله
101بحر کاظمي57531لاهيجان-گيلان5961300109000432700441141400/04/16رهگیری مرسوله
102بابايي57521تهران5961300109000422000001141400/04/16رهگیری مرسوله
103ظاهري57569کرج5961300109000411200031141400/04/16رهگیری مرسوله
104کاظمي57549تهران5961300109000400500001141400/04/16رهگیری مرسوله
105نجارلو57550تهران5961300109000396000001141400/04/16رهگیری مرسوله
106باقري فام57536مشهد5961300109000385200091141400/04/16رهگیری مرسوله
107اصفهاني57572تهران5961300109000374500001141400/04/16رهگیری مرسوله
108فلاحي57542آمل5961300109000363700461141400/04/16رهگیری مرسوله
109گيل57545لاهيجان-گيلان5961300109000353000441141400/04/16رهگیری مرسوله
110يحيايي57570تهران5961300109000342200001141400/04/16رهگیری مرسوله
111احدزاده57559کرج5961300109000331500031141400/04/16رهگیری مرسوله
112دربندي57557تهران5961300109000320700001141400/04/16رهگیری مرسوله
113حسيني57576تهران5961300109000310000001141400/04/16رهگیری مرسوله
114صادق57564تهران5961300109000309200001141400/04/16رهگیری مرسوله
115متقي57577اهواز5961300109000294700061141400/04/16رهگیری مرسوله
116جعفري57605کرمانشاه5961300109000284000671141400/04/16رهگیری مرسوله
117علي نواز57616تهران5961300109000273200001141400/04/16رهگیری مرسوله
118شيرازي57554تهران5961300109000262500001141400/04/16رهگیری مرسوله
119ميناپور57523گناباد5961300109000251709691141400/04/16رهگیری مرسوله
120کلواني57544آمل5961300109000241000461141400/04/16رهگیری مرسوله
121ميروکيلي57575يزد5961300109000230200891141400/04/16رهگیری مرسوله
122تبريزي57600تهران5961300109000229500001141400/04/16رهگیری مرسوله
123زعفراني57613ری5961300109000218701813141400/04/16رهگیری مرسوله
124قهرماني57602مشهد5961300109000208000091141400/04/16رهگیری مرسوله
125خالقي57578تهران5961300109000193500001141400/04/16رهگیری مرسوله
126رستمي57579قير5961300109000182774760141400/04/16رهگیری مرسوله
127تاران57610زنجان5961300109000172000451141400/04/16رهگیری مرسوله
128بهرامي57560اصفهان5961300109000161200081141400/04/16رهگیری مرسوله
129رحباني57614کرمان5961300109000150500761141400/04/16رهگیری مرسوله
130اسدي57563شهر کرد5961300109000149700881141400/04/16رهگیری مرسوله
131صادقي57561دزفول5961300109000139006461141400/04/16رهگیری مرسوله
132ماهروزاده57609تهران5961300109000128200001141400/04/16رهگیری مرسوله
133عزيزي57568برزک5961300109000117587561141400/04/16رهگیری مرسوله
134رمضان نژاد57612رشت5961300109000106700041141400/04/16رهگیری مرسوله
135ريسمانچيان57574اصفهان5961300109000092200081141400/04/16رهگیری مرسوله
136دارابي57611باقر شهر5961300109000081518131141400/04/16رهگیری مرسوله
137بذرگري57619بندرعباس5961300109000070700791141400/04/16رهگیری مرسوله
138نورالديني57604يزد5961300109000060000891141400/04/16رهگیری مرسوله
139زرندي57603تهران5961300109000059200001141400/04/16رهگیری مرسوله
140الونديان57599همدان5961300109000048500651141400/04/16رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید