لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 12 تیر 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1شاه کرم56881تهران5963700105000972500001141400/04/12رهگیری مرسوله
2مقيمي56875تهران5963700105000961700001141400/04/12رهگیری مرسوله
3دهقان56876تهران5963700105000951000001141400/04/12رهگیری مرسوله
4الهي56878تهران5963700105000940200001141400/04/12رهگیری مرسوله
5علي نواز56928تهران5963700105000939500001141400/04/12رهگیری مرسوله
6محمدي56801اهواز5963700105000928700061141400/04/12رهگیری مرسوله
7حبيب نيا56771لار5963700105000918007431141400/04/12رهگیری مرسوله
8پور طرق56843بندرعباس5963700105000907200791141400/04/12رهگیری مرسوله
9غرقي56817کرج5963700105000892700031141400/04/12رهگیری مرسوله
10زنديه56891اصفهان5963700105000882000081141400/04/12رهگیری مرسوله
11مجرد56783کرج5963700105000871200031141400/04/12رهگیری مرسوله
12تيرماهي56770تهران5963700105000860500001141400/04/12رهگیری مرسوله
13معينيان56816تهران5963700105000859700001141400/04/12رهگیری مرسوله
14جعفري56813تهران5963700105000849000001141400/04/12رهگیری مرسوله
15رحيبمي56773تهران5963700105000838200001141400/04/12رهگیری مرسوله
16طاهري56882ری5963700105000827501813141400/04/12رهگیری مرسوله
17قرباني56893تهران5963700105000816700001141400/04/12رهگیری مرسوله
18سوفيا56762بابل5963700105000806000471141400/04/12رهگیری مرسوله
19عيدزاده56840بندرعباس5963700105000791500791141400/04/12رهگیری مرسوله
20مرتضوي56837کرج5963700105000780700031141400/04/12رهگیری مرسوله
21انصاري56819قزوين5963700105000770000341141400/04/12رهگیری مرسوله
22جعفري56879اراک5963700105000769200381141400/04/12رهگیری مرسوله
23مير محمدي56781اراک5963700105000758500381141400/04/12رهگیری مرسوله
24سعادتي56769کرج5963700105000747700031121400/04/12رهگیری مرسوله
25رسولي56791پاوه5963700105000737006791121400/04/12رهگیری مرسوله
26ميرهادي56784شيراز-فارس5963700105000726200071121400/04/12رهگیری مرسوله
27شيري56890اصفهان5963700105000715500081121400/04/12رهگیری مرسوله
28گشتاسبي56782قائميه5963700105000704707331121400/04/12رهگیری مرسوله
29مولوي56892تربت جام5963700105000690209571121400/04/12رهگیری مرسوله
30ميکانيک56814مشهد5963700105000689500091121400/04/12رهگیری مرسوله
31ازموده56889مشهد5963700105000678700091121400/04/12رهگیری مرسوله
32فرجي56792تهران5963700105000668000001121400/04/12رهگیری مرسوله
33نعمت زاده56767تهران5963700105000657200001121400/04/12رهگیری مرسوله
34جلالي56787تهران5963700105000646500001121400/04/12رهگیری مرسوله
35نقوي56768گرگان5963700105000635700491121400/04/12رهگیری مرسوله
36ايزدي56751تهران5963700105000625000001121400/04/12رهگیری مرسوله
37عبدي56765شهر کرد5963700105000614200881121400/04/12رهگیری مرسوله
38دانش56736تهران5963700105000603500001121400/04/12رهگیری مرسوله
39دانشور56750راور5963700105000599007651121400/04/12رهگیری مرسوله
40خسروي فر56753شهرجديدسهند5963700105000588205331121400/04/12رهگیری مرسوله
41شهبازي56880اروميه5963700105000577500571121400/04/12رهگیری مرسوله
42نظري56799ميانه5963700105000566700531121400/04/12رهگیری مرسوله
43احدي56926ممقان5963700105000556053751121400/04/12رهگیری مرسوله
44اذرفام56766تهران5963700105000534500001141400/04/12رهگیری مرسوله
45محمدي56802تهران5963700105000523700001141400/04/12رهگیری مرسوله
46غلامعلي پور56779تهران5963700105000513000001141400/04/12رهگیری مرسوله
47سجادي56898تهران5963700105000502200001141400/04/12رهگیری مرسوله
48وکيليان56777تهران5963700105000497700001141400/04/12رهگیری مرسوله
49شوقي56752تهران5963700105000487000001141400/04/12رهگیری مرسوله
50محمدي56742قرچک5963700105000476218686141400/04/12رهگیری مرسوله
51شعباني56778تهران5963700105000465500001141400/04/12رهگیری مرسوله
52حاجت پور56763تهران5963700105000454700001141400/04/12رهگیری مرسوله
53ريحان اصل56749اصفهان5963700105000444000081141400/04/12رهگیری مرسوله
54نوچمني56761گرگان5963700105000433200491141400/04/12رهگیری مرسوله
55مسرور56730فسا5963700105000422507461141400/04/12رهگیری مرسوله
56صدر ابادي56786کرمان5963700105000411700761141400/04/12رهگیری مرسوله
57ناصربخت56796کرج5963700105000401000031141400/04/12رهگیری مرسوله
58صادقي56776کرج5963700105000396500031141400/04/12رهگیری مرسوله
59حقجو56798نور5963700105000385704641141400/04/12رهگیری مرسوله
60ثمرمند56764ساوه5963700105000375000391141400/04/12رهگیری مرسوله
61اسدي56795مشهد5963700105000364200091141400/04/12رهگیری مرسوله
62شريفيان56803گز برخوار5963700105000353583441141400/04/12رهگیری مرسوله
63شرافت56774اصفهان5963700105000342700081141400/04/12رهگیری مرسوله
64شعبانيان56886قم5963700105000332000371141400/04/12رهگیری مرسوله
65اکرمي56735اراک5963700105000321200381141400/04/12رهگیری مرسوله
66پيل وري56804اراک5963700105000310500381141400/04/12رهگیری مرسوله
67مظفر پور56775اصفهان5963700105000309700081141400/04/12رهگیری مرسوله
68بيات56746تهران5963700105000295200001141400/04/12رهگیری مرسوله
69ريگي56744زاهدان5963700105000284500981141400/04/12رهگیری مرسوله
70روشن56734سنندج5963700105000273700661141400/04/12رهگیری مرسوله
71منتظري56785تهران5963700105000263000001141400/04/12رهگیری مرسوله
72طاهري56806زنجان5963700105000252200451141400/04/12رهگیری مرسوله
73گودرزي56743اسلام شهر5963700105000241500331141400/04/12رهگیری مرسوله
74عليزاده56725تهران5961300105000763700001141400/04/12رهگیری مرسوله
75حبيبي56731تهران5961300105000753000001141400/04/12رهگیری مرسوله
76يوسفي56726ری5961300105000742201813141400/04/12رهگیری مرسوله
77اکبري پناه56706جم5961300105000731575581141400/04/12رهگیری مرسوله
78نجف پور56709تهران5961300105000720700001141400/04/12رهگیری مرسوله
79روزبهاني56738بروجرد5961300105000710000691141400/04/12رهگیری مرسوله
80نيک صفت56724تهران5961300105000709200001141400/04/12رهگیری مرسوله
81ناظمي56722تهران5961300105000694700001141400/04/12رهگیری مرسوله
82مظاهري56693تيران5961300105000684008531141400/04/12رهگیری مرسوله
83قلبيک56704تهران5961300105000673200001141400/04/12رهگیری مرسوله
84شعبانيان56720قم5961300105000662500371141400/04/12رهگیری مرسوله
85خرمن گير56729تهران5961300105000651700001141400/04/12رهگیری مرسوله
86رحيمي56733اصفهان5961300105000641000081141400/04/12رهگیری مرسوله
87زرندي56708تهران5961300105000630200001141400/04/12رهگیری مرسوله
88شاه محمدي56721پیشوا5961300105000629503381141400/04/12رهگیری مرسوله
89خدابخش56694اصفهان5961300105000618700081141400/04/12رهگیری مرسوله
90هوشمند56745گناباد5961300105000608009691141400/04/12رهگیری مرسوله
91راست پيمان56692تهران5961300105000593500001141400/04/12رهگیری مرسوله
92فرزين56674شوش5961300105000492206471121400/04/12رهگیری مرسوله
93دزفوليان56695تهران5961300105000481500001121400/04/12رهگیری مرسوله
94تره کار56681تهران5961300105000470700001121400/04/12رهگیری مرسوله
95زرگري56716خرمدره5961300105000460004571121400/04/12رهگیری مرسوله
96صبور56703شيراز-فارس5961300105000459200071121400/04/12رهگیری مرسوله
97رضايي56676بيرجند5961300105000448500971121400/04/12رهگیری مرسوله
98غفاري56732بهارستان5961300105000437781431121400/04/12رهگیری مرسوله
99بيات56727شيراز-فارس5961300105000427000071121400/04/12رهگیری مرسوله
100صفوي56685سلطانيه5961300105000416204551121400/04/12رهگیری مرسوله
101کاشفي56686تهران5961300105000405500001121400/04/12رهگیری مرسوله
102افشاري56707تهران5961300105000368700001121400/04/12رهگیری مرسوله
103شفيعيان56677مشهد5961300105000358000091121400/04/12رهگیری مرسوله
104محمدي56662ايلخچي5961300105000347253581121400/04/12رهگیری مرسوله
105طالب لو56678تهران5961300105000336500001121400/04/12رهگیری مرسوله
106صنعتي56701مشهد5961300105000325700091121400/04/12رهگیری مرسوله
107محمدي56679تهران5961300105000315000001121400/04/12رهگیری مرسوله
108سليمان نژاد56672آمل5961300105000304200461121400/04/12رهگیری مرسوله
109احمدي نيا56682تهران5961300105000299700001121400/04/12رهگیری مرسوله
110مشتاقي56671تهران5961300105000289000001121400/04/12رهگیری مرسوله
111صادقي56688قم5961300105000278200371121400/04/12رهگیری مرسوله
112فکري56691تهران5961300105000267500001141400/04/12رهگیری مرسوله
113رحماني56697تهران5961300105000256700001141400/04/12رهگیری مرسوله
114صادقي56669بجنورد5961300105000246000941141400/04/12رهگیری مرسوله
115اقاجاني56656شهرجديدسهند5961300105000235205331141400/04/12رهگیری مرسوله
116ابراهيم پور56665تهران5961300105000224500001141400/04/12رهگیری مرسوله
117نعيمي56699تهران5961300105000213700001141400/04/12رهگیری مرسوله
118باقري56655اصفهان5961300105000203000081141400/04/12رهگیری مرسوله
119سعدي نيا56650رشت5961300105000198500041141400/04/12رهگیری مرسوله
120مصطفايي56670تهران5961300105000187700001141400/04/12رهگیری مرسوله
121حسنلو56648خوي5961300105000177000581141400/04/12رهگیری مرسوله
122خدايي56689شيراز-فارس5961300105000166200071141400/04/12رهگیری مرسوله
123رشيدي56717رشت5961300105000155500041141400/04/12رهگیری مرسوله
124حاجي باقر56713تهران5961300105000144700001141400/04/12رهگیری مرسوله
125فدوي پور56683شوشتر5961300105000134006451141400/04/12رهگیری مرسوله
126عبداله زاده56663چابکسر5961300105000123244871141400/04/12رهگیری مرسوله
127کياني56698تهران5961300105000112500001141400/04/12رهگیری مرسوله
128محمدي56714شيراز-فارس5961300105000101700071141400/04/12رهگیری مرسوله
129اصفهاني56684تهران5961300105000097200001141400/04/12رهگیری مرسوله
130جعفري56667مشهد5961300105000086500091141400/04/12رهگیری مرسوله
131مجاهد56680تهران5961300105000075700001141400/04/12رهگیری مرسوله
132اميرنژاد56649پل سفيد5961300105000065004791141400/04/12رهگیری مرسوله
133پورعباسي56715رشت5961300105000054200041141400/04/12رهگیری مرسوله
134گودرزي56700بروجرد5961300105000043500691141400/04/12رهگیری مرسوله
135موسوي56721تهران5961300105000032700001141400/04/12رهگیری مرسوله
136اواني56661گلوگاه (بندپی شرقی)5961300105000022047363141400/04/12رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید