لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 30 خرداد 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1صالحي54330خرم آباد-لرستان5963700092000616000681141400/03/30رهگیری مرسوله
2شمسي54211کرمانشاه5963700092000605200671141400/03/30رهگیری مرسوله
3امجدي54292کرمانشاه5963700092000590700671141400/03/30رهگیری مرسوله
4خامه چي54328کرمانشاه5963700092000580000671141400/03/30رهگیری مرسوله
5بهرامي54335اصفهان5963700092000579200081141400/03/30رهگیری مرسوله
6ايرواني54317نيشابور5963700092000568500931141400/03/30رهگیری مرسوله
7عباسپور54254مشهد5963700092000557700091141400/03/30رهگیری مرسوله
8داغستاني54321تهران5963700092000547000001141400/03/30رهگیری مرسوله
9حامد54419اهواز5963700092000536200061141400/03/30رهگیری مرسوله
10افلاطوني54302قزوين5963700092000525500341141400/03/30رهگیری مرسوله
11علي پور54315تهران5963700092000514700001141400/03/30رهگیری مرسوله
12افخمي54301لواسان5963700092000504003341141400/03/30رهگیری مرسوله
13قرايي54326تهران5963700092000499500001141400/03/30رهگیری مرسوله
14طاهر اموز54337تهران5963700092000488700001141400/03/30رهگیری مرسوله
15کلهر54400تهران5963700092000478000001141400/03/30رهگیری مرسوله
16محمدي54383تهران5963700092000467200001141400/03/30رهگیری مرسوله
17غلام نزاد54399ری5963700092000456501813141400/03/30رهگیری مرسوله
18جليليان54334مشهد5963700092000445700091141400/03/30رهگیری مرسوله
19بريهي54320اهواز5963700092000435000061141400/03/30رهگیری مرسوله
20رضوان54318اهواز5963700092000424200061141400/03/30رهگیری مرسوله
21عليپور54303ساري5963700092000413500481141400/03/30رهگیری مرسوله
22معصومي54313اروميه5963700092000402700571141400/03/30رهگیری مرسوله
23کي منش54223رشت5963700092000398200041141400/03/30رهگیری مرسوله
24محمد نظر54323اصفهان5963700092000387500081141400/03/30رهگیری مرسوله
25رعايايي54332اهواز5963700092000376700061141400/03/30رهگیری مرسوله
26سلامات54310اهواز5963700092000366000061141400/03/30رهگیری مرسوله
27زارعي54322اردبيل5963700092000355200561141400/03/30رهگیری مرسوله
28مددي نيا54324يزد5963700092000344500891141400/03/30رهگیری مرسوله
29ملکي54331اراک5963700092000333700381141400/03/30رهگیری مرسوله
30زرين جو54311خرم آباد-لرستان5963700092000323000681141400/03/30رهگیری مرسوله
31قرباني54421اهواز5963700092000312200061141400/03/30رهگیری مرسوله
32زارع54427شيراز-فارس5963700092000301500071141400/03/30رهگیری مرسوله
33اکبريان54430اصفهان5963700092000297000081141400/03/30رهگیری مرسوله
34صابر54327ساوه5963700092000286200391141400/03/30رهگیری مرسوله
35نظري54423يزد5963700092000243200891141400/03/30رهگیری مرسوله
36بيات54216تهران5963700092000232500001141400/03/30رهگیری مرسوله
37جوراب بافان54385تهران5963700092000221700001141400/03/30رهگیری مرسوله
38حسيني54426تهران5963700092000211000001141400/03/30رهگیری مرسوله
39قليزادگان54386تهران5963700092000200200001141400/03/30رهگیری مرسوله
40فراهاني54235تهران5963700092000195700001141400/03/30رهگیری مرسوله
41سعادتي54397تهران5963700092000185000001141400/03/30رهگیری مرسوله
42احمدي54392تهران5963700092000174200001141400/03/30رهگیری مرسوله
43قيدي54424رامسر5963700092000163504691141400/03/30رهگیری مرسوله
44دقيق54389کرج5963700092000152700031141400/03/30رهگیری مرسوله
45پاشايي54420مراغه-آذربايجان شرقي5963700092000142000551141400/03/30رهگیری مرسوله
46مظهري54422کرمان5963700092000131200761141400/03/30رهگیری مرسوله
47کنعاني54413رشت5963700092000120500041141400/03/30رهگیری مرسوله
48حسيني54394شيراز-فارس5963700092000119700071141400/03/30رهگیری مرسوله
49دبيرزا54388اصفهان5963700092000109000081141400/03/30رهگیری مرسوله
50موجودي54395اصفهان5963700092000094500081141400/03/30رهگیری مرسوله
51جلالي54428مشهد5963700092000083700091141400/03/30رهگیری مرسوله
52عليرضالو54295کرج5963700092000073000031141400/03/30رهگیری مرسوله
53حسنلو54405کرج5963700092000062200031141400/03/30رهگیری مرسوله
54سليماني54415ملاير5963700092000051506571141400/03/30رهگیری مرسوله
55اسدي54384اهواز5963700092000040700061141400/03/30رهگیری مرسوله
56سهرابي54393اهواز5963700092000030000061141400/03/30رهگیری مرسوله
57صبور54414جم5963700092000029275581141400/03/30رهگیری مرسوله
58ابراهيم زاده54182تهران5961300092001248500001141400/03/30رهگیری مرسوله
59سراجي54198زرند5961300092001237707761141400/03/30رهگیری مرسوله
60سليم زاده54212بناب5961300092001227005551141400/03/30رهگیری مرسوله
61ديان54197ساري5961300092001216200481141400/03/30رهگیری مرسوله
62خسروشاهين54172تهران5961300092001205500001141400/03/30رهگیری مرسوله
63صالحي54192تهران5961300092001191000001141400/03/30رهگیری مرسوله
64ساماني54214تهران5961300092001180200001141400/03/30رهگیری مرسوله
65عزيزي54162شيراز-فارس5961300092001179500071141400/03/30رهگیری مرسوله
66پورمند54193اصفهان-(سپاهان شهر)5961300092001168781799141400/03/30رهگیری مرسوله
67چارقدچي54202خوي5961300092001158000581141400/03/30رهگیری مرسوله
68سهرابي54173رشت5961300092001147200041141400/03/30رهگیری مرسوله
69خداداديان54245تهران5961300092001136500001141400/03/30رهگیری مرسوله
70ساماني54288تهران5961300092001125700001141400/03/30رهگیری مرسوله
71قاسمي54250اراک5961300092001115000381141400/03/30رهگیری مرسوله
72نجفي54298تهران5961300092001104200001141400/03/30رهگیری مرسوله
73نيکخو54342تهران5961300092001099700001141400/03/30رهگیری مرسوله
74جعفري54286تهران5961300092001089000001141400/03/30رهگیری مرسوله
75موسي54199تهران5961300092001067500001111400/03/30رهگیری مرسوله
76مهرابي54208تهران5961300092001056700001111400/03/30رهگیری مرسوله
77بيات54299تهران5961300092001046000001111400/03/30رهگیری مرسوله
78آهنگري54220تهران5961300092001035200001111400/03/30رهگیری مرسوله
79مقدم54308ابرکوه5961300092001024508931111400/03/30رهگیری مرسوله
80حبيبي54279کرمان5961300092001013700761111400/03/30رهگیری مرسوله
81خردمند54248مشهد5961300092001003000091111400/03/30رهگیری مرسوله
82زيبا54273اردبيل5961300092000990200561111400/03/30رهگیری مرسوله
83معصومي54224تهران5961300092000989500001111400/03/30رهگیری مرسوله
84دهقان54232تهران5961300092000978700001111400/03/30رهگیری مرسوله
85حبيبي54222صباشهر5961300092000968033560111400/03/30رهگیری مرسوله
86صادقي54256قم5961300092000957200371111400/03/30رهگیری مرسوله
87ملکي54300تهران5961300092000946500001111400/03/30رهگیری مرسوله
88کرامتي54264بندرعباس5961300092000935700791111400/03/30رهگیری مرسوله
89بهادري54306شيراز-فارس5961300092000925000071111400/03/30رهگیری مرسوله
90امين54190اصفهان5961300092000914200081111400/03/30رهگیری مرسوله
91شيرواني54241اصفهان5961300092000903500081111400/03/30رهگیری مرسوله
92عظيمي54215تهران5961300092000899000001111400/03/30رهگیری مرسوله
93مجدي54183تنکابن5961300092000888204681111400/03/30رهگیری مرسوله
94غفوري54206تهران5961300092000877500001111400/03/30رهگیری مرسوله
95شهبازي54305گلپايگان5961300092000866708771111400/03/30رهگیری مرسوله
96محسني54270بندرعباس5961300092000856000791111400/03/30رهگیری مرسوله
97صادقي54278سمنان5961300092000845200351111400/03/30رهگیری مرسوله
98ترکمن54228تهران5961300092000834500001111400/03/30رهگیری مرسوله
99صادقي54176دزفول5961300092000823706461111400/03/30رهگیری مرسوله
100ال طاها54249همدان5961300092000802200651111400/03/30رهگیری مرسوله
101بوستاني54377تهران5961300092000797700001111400/03/30رهگیری مرسوله
102شعبان زاده54204اهواز5961300092000787000061111400/03/30رهگیری مرسوله
103فاطمي54363شهر کرد5961300092000776200881111400/03/30رهگیری مرسوله
104اشرفي54307بندرعباس5961300092000765500791111400/03/30رهگیری مرسوله
105مالکي54355اصفهان5961300092000754700081111400/03/30رهگیری مرسوله
106کريمي54251شيراز-فارس5961300092000744000071111400/03/30رهگیری مرسوله
107نصيري54263کرج5961300092000733200031111400/03/30رهگیری مرسوله
108قلعه باني54253تهران5961300092000722500001111400/03/30رهگیری مرسوله
109خاني54275قزوين5961300092000711700341111400/03/30رهگیری مرسوله
110ساماني54296تهران5961300092000701000001111400/03/30رهگیری مرسوله
111تيموري54354کرمان5961300092000696500761111400/03/30رهگیری مرسوله
112آراسته54291تهران5961300092000685700001111400/03/30رهگیری مرسوله
113کاشفي54287سمنان5961300092000675000351111400/03/30رهگیری مرسوله
114برومند54340لاهيجان-گيلان5961300092000664200441111400/03/30رهگیری مرسوله
115اسکندري54374ملاير5961300092000653506571111400/03/30رهگیری مرسوله
116نجفي54217شيراز-فارس5961300092000642700071111400/03/30رهگیری مرسوله
117نيرومند54297عجب شير5961300092000632005541111400/03/30رهگیری مرسوله
118مهرعليزاده54290هشتگرد5961300092000621203361111400/03/30رهگیری مرسوله
119عقيلي54262مشهد5961300092000610500091111400/03/30رهگیری مرسوله
120اسماعيلي54282دزفول5961300092000609706461111400/03/30رهگیری مرسوله
121دوستدار54304لاهيجان-گيلان5961300092000595200441111400/03/30رهگیری مرسوله
122نيکخواه54276بابل5961300092000584500471111400/03/30رهگیری مرسوله
123اسدي54184آستارا5961300092000573704391111400/03/30رهگیری مرسوله
124داعي54258تهران5961300092000563000001111400/03/30رهگیری مرسوله
125آقامحمد54285تهران5961300092000519200001111400/03/30رهگیری مرسوله
126فخر موحدي54379تهران5961300092000508500001111400/03/30رهگیری مرسوله
127ميرزايي54369اصفهان5961300092000494000081111400/03/30رهگیری مرسوله
128رجب زاده54203خميني شهر5961300092000483200841111400/03/30رهگیری مرسوله
129احمدي54359تهران5961300092000472500001111400/03/30رهگیری مرسوله
130ظاهري54365کرج5961300092000461700031111400/03/30رهگیری مرسوله
131کيمياگر54201تهران5961300092000451000001111400/03/30رهگیری مرسوله
132زينلي54350رفسنجان5961300092000440200771111400/03/30رهگیری مرسوله
133قويدل54195شيراز-فارس5961300092000439500071111400/03/30رهگیری مرسوله
134مکوندي54381اهواز5961300092000428700061111400/03/30رهگیری مرسوله
135غلامي54362آمل5961300092000418000461141400/03/30رهگیری مرسوله
136رمک هاشمي54189تهران5961300092000407200001141400/03/30رهگیری مرسوله
137طاهرپور54358ياسوج5961300092000392707591141400/03/30رهگیری مرسوله
138ملکي54186کرج5961300092000382000031141400/03/30رهگیری مرسوله
139نکويي54188شهر کرد5961300092000371200881141400/03/30رهگیری مرسوله
140حقايقي54338اروميه5961300092000360500571141400/03/30رهگیری مرسوله
141مساحي54271اصفهان5961300092000359700081141400/03/30رهگیری مرسوله
142موسوي54267تهران5961300092000349000001141400/03/30رهگیری مرسوله
143جمالي54283محمديه5961300092000338203491141400/03/30رهگیری مرسوله
144يوحنا54266تهران5961300092000327500001141400/03/30رهگیری مرسوله
145اسدي54364مشهد5961300092000316700091141400/03/30رهگیری مرسوله
146بهرامسري54339اليگودرز5961300092000306006861141400/03/30رهگیری مرسوله
147محمد54378ری5961300092000291501813141400/03/30رهگیری مرسوله
148زينلي54196اهواز5961300092000280700061141400/03/30رهگیری مرسوله
149خلف54371دزفول5961300092000270006461141400/03/30رهگیری مرسوله
150امام54261اهواز5961300092000269200061141400/03/30رهگیری مرسوله
151ميرزايي54213تهران5961300092000247700001141400/03/30رهگیری مرسوله
152حسينخاني54289کرج5961300092000237000031141400/03/30رهگیری مرسوله
153روشناسان54357کرج5961300092000226200031141400/03/30رهگیری مرسوله
154بابيورديان54347تهران5961300092000215500001141400/03/30رهگیری مرسوله
155حبيب زاده54161تهران5961300092000204700001141400/03/30رهگیری مرسوله
156نجاران54372تهران5961300092000190200001141400/03/30رهگیری مرسوله
157بياني فر54284رشت5961300092000189500041141400/03/30رهگیری مرسوله
158رستمي54368تهران5961300092000178700001141400/03/30رهگیری مرسوله
159جعفري پور54269رباطکریم5961300092000168003761141400/03/30رهگیری مرسوله
160موسوي54227تهران5961300092000157200001141400/03/30رهگیری مرسوله
161بيگي54185تهران5961300092000146500001141400/03/30رهگیری مرسوله
162صداقت54242فسا5961300092000135707461141400/03/30رهگیری مرسوله
163تفتي54360تفت5961300092000125008991141400/03/30رهگیری مرسوله
164منصو.ري54191بندرعباس5961300092000114200791141400/03/30رهگیری مرسوله
165داداشي54380ساري5961300092000103500481141400/03/30رهگیری مرسوله
166شفيع زاده54376اصفهان5961300092000099000081141400/03/30رهگیری مرسوله
167اخوي54205اردبيل5961300092000088200561141400/03/30رهگیری مرسوله
168حسيني54345دورود5961300092000077506881141400/03/30رهگیری مرسوله
169هاشمي54210کرمان5961300092000066700761141400/03/30رهگیری مرسوله
170کهوائي زاد54194اهواز5961300092000056000061141400/03/30رهگیری مرسوله
171احمدي54218اصفهان5961300092000045200081141400/03/30رهگیری مرسوله
172حسني54187تهران5961300092000034500001141400/03/30رهگیری مرسوله
173مزدراني54370ساري5961300092000023700481141400/03/30رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید