لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 3 خرداد 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1عبد وند49793اهواز5963700065000581500061141400/03/03رهگیری مرسوله
2محمديان49790اصفهان5963700065000570700081141400/03/03رهگیری مرسوله
3رفيعيان49756کرج5963700065000560000031141400/03/03رهگیری مرسوله
4نظري49750اسلام آبادغرب5963700065000559206761141400/03/03رهگیری مرسوله
5احمدي49807سنندج5963700065000548500661141400/03/03رهگیری مرسوله
6اميني49804شهر کرد5963700065000537700881141400/03/03رهگیری مرسوله
7ابراهيمي49834کرج5963700065000527000031141400/03/03رهگیری مرسوله
8موسوي49864رشت5963700065000516200041141400/03/03رهگیری مرسوله
9يوسفي49876آستانه اشرفيه5963700065000505504441141400/03/03رهگیری مرسوله
10زينلي49842اهواز5963700065000491000061141400/03/03رهگیری مرسوله
11بناگر49832آمل5963700065000480200461141400/03/03رهگیری مرسوله
12کاميار49868سمنان5963700065000479500351141400/03/03رهگیری مرسوله
13پور جواد49802نظرآباد5963700065000468703331141400/03/03رهگیری مرسوله
14حيدري49816شيراز-فارس5963700065000458000071141400/03/03رهگیری مرسوله
15پوررجبيان49815رشت5963700065000447200041141400/03/03رهگیری مرسوله
16الياسي49825کرج5963700065000436500031141400/03/03رهگیری مرسوله
17مصطفوي49837اصفهان5963700065000425700081141400/03/03رهگیری مرسوله
18اقاجري49845شيراز-فارس5963700065000415000071141400/03/03رهگیری مرسوله
19عباسزاده49784شبستر5963700065000404205381141400/03/03رهگیری مرسوله
20سليماني49835شيراز-فارس5963700065000399700071141400/03/03رهگیری مرسوله
21زاهدي49819مشهد5963700065000389000091141400/03/03رهگیری مرسوله
22شيخه49850اروميه5963700065000378200571141400/03/03رهگیری مرسوله
23غلامي49374بجنورد5963700065000367500941141400/03/03رهگیری مرسوله
24يار احمدي49847کرج5963700065000356700031141400/03/03رهگیری مرسوله
25فراصت49846شيراز-فارس5963700065000346000071141400/03/03رهگیری مرسوله
26دهخدايي49838شاهين شهر5963700065000335200831141400/03/03رهگیری مرسوله
27ميران49869آمل5963700065000324500461141400/03/03رهگیری مرسوله
28ربيعي49863اهر5963700065000313705451141400/03/03رهگیری مرسوله
29عزيزي49854خرمدره5963700065000303004571141400/03/03رهگیری مرسوله
30رزاقي49853کرج5963700065000298500031141400/03/03رهگیری مرسوله
31علياني49856اصفهان5963700065000287700081141400/03/03رهگیری مرسوله
32پور انيان49852اهواز5963700065000277000061141400/03/03رهگیری مرسوله
33عليزاده49855زنجان5963700065000266200451141400/03/03رهگیری مرسوله
34قاسمي49878قم5963700065000255500371141400/03/03رهگیری مرسوله
35منصوري49829بناب5963700065000244705551141400/03/03رهگیری مرسوله
36حيدري49823ياسوج5963700065000234007591141400/03/03رهگیری مرسوله
37برزنيني49851آزاد شهر5963700065000223204961141400/03/03رهگیری مرسوله
38صرافها49860قزوين5963700065000212500341141400/03/03رهگیری مرسوله
39محمدي49872قم5963700065000201700371141400/03/03رهگیری مرسوله
40عليزاده49867شيرگاه5963700065000197247871141400/03/03رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید