لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 19 خرداد 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1معصوميان51977تهران5963700081000545000001141400/03/19رهگیری مرسوله
2نوري52002ری5963700081000534201813141400/03/19رهگیری مرسوله
3نعيمي51978اسلام شهر5963700081000523500331141400/03/19رهگیری مرسوله
4مشتاقي51997ری5963700081000512701813141400/03/19رهگیری مرسوله
5نوري52244ری5963700081000502001813141400/03/19رهگیری مرسوله
6دهسري51979اسلام شهر5963700081000497500331141400/03/19رهگیری مرسوله
7کايکاني52000پاکدشت5963700081000486703391141400/03/19رهگیری مرسوله
8بهاييپور51973تهران5963700081000476000001141400/03/19رهگیری مرسوله
9تنگشکر52013تهران5963700081000465200001141400/03/19رهگیری مرسوله
10فرج الهي52033تهران5963700081000454500001141400/03/19رهگیری مرسوله
11مهربخش51996تهران5963700081000443700001141400/03/19رهگیری مرسوله
12غزتي52018تهران5963700081000433000001141400/03/19رهگیری مرسوله
13ملک محمدي51994تهران5963700081000422200001141400/03/19رهگیری مرسوله
14شيرازي52012شيراز-فارس5963700081000411500071141400/03/19رهگیری مرسوله
15سليماني52015شبستر5963700081000400705381141400/03/19رهگیری مرسوله
16سهرابي52040بناب5963700081000396205551141400/03/19رهگیری مرسوله
17غزنوي51930رامهرمز5963700081000385506381141400/03/19رهگیری مرسوله
18هرمزي51927ازنا5963700081000374706871141400/03/19رهگیری مرسوله
19مهدوي52005کرمان5963700081000364000761141400/03/19رهگیری مرسوله
20محمدي52004نجف آباد5963700081000353200851141400/03/19رهگیری مرسوله
21حاصل فروش52006کرج5963700081000342500031141400/03/19رهگیری مرسوله
22فريدوني52010اسدآباد5963700081000331706541141400/03/19رهگیری مرسوله
23ناصري51999نوشهر5963700081000321004651141400/03/19رهگیری مرسوله
24مينايي51939اراک5963700081000310200381141400/03/19رهگیری مرسوله
25سليماني51887ملاير5963700081000309506571141400/03/19رهگیری مرسوله
26فلاح زاده52037قزوين5963700081000295000341141400/03/19رهگیری مرسوله
27انور52042مياندوآب5963700081000284205971141400/03/19رهگیری مرسوله
28شفيعي51881کازرون5963700081000273500731141400/03/19رهگیری مرسوله
29مژده52001بيدخت5963700081000262796941141400/03/19رهگیری مرسوله
30نجفي پور52041شهرجديدسهند5963700081000252005331141400/03/19رهگیری مرسوله
31همايوني5031قزوين5963700081000241200341141400/03/19رهگیری مرسوله
32جعفرزاده52038کرج5963700081000230500031141400/03/19رهگیری مرسوله
33اسماعيلي52011شيراز-فارس5963700081000229700071141400/03/19رهگیری مرسوله
34بهروزي52022اهواز5963700081000219000061141400/03/19رهگیری مرسوله
35عزيزي52035يزد5963700081000208200891141400/03/19رهگیری مرسوله
36رنجبر52023قم5963700081000193700371141400/03/19رهگیری مرسوله
37بهمني51862تهران5961300081001482000001141400/03/19رهگیری مرسوله
38شجيعي51871تهران5961300081001471200001141400/03/19رهگیری مرسوله
39عطاريان51986تهران5961300081001460500001141400/03/19رهگیری مرسوله
40شوقي51849تهران5961300081001459700001141400/03/19رهگیری مرسوله
41مظلومي51903بادرود5961300081001449087661141400/03/19رهگیری مرسوله
42قليزادگان51906تهران5961300081001438200001141400/03/19رهگیری مرسوله
43قبادي51877اصفهان5961300081001427500081141400/03/19رهگیری مرسوله
44احمدي51870گيوي5961300081001416756851141400/03/19رهگیری مرسوله
45تاجيک51856تهران5961300081001406000001141400/03/19رهگیری مرسوله
46رضايي51835آمل5961300081001391500461141400/03/19رهگیری مرسوله
47درزي51888تهران5961300081001380700001141400/03/19رهگیری مرسوله
48فروغ بخش51929نيشابور5961300081001370000931141400/03/19رهگیری مرسوله
49نثاري51805تهران5961300081001369200001141400/03/19رهگیری مرسوله
50باغيان51925رفسنجان5961300081001358500771141400/03/19رهگیری مرسوله
51ماهرالنقش51983رودهن5961300081001347739731141400/03/19رهگیری مرسوله
52دلاويز51845تهران5961300081001337000001141400/03/19رهگیری مرسوله
53اسحاق زاده51836رشت5961300081001326200041141400/03/19رهگیری مرسوله
54محمدي51832تهران5961300081001315500001141400/03/19رهگیری مرسوله
55طهماسبي51880سي سخت5961300081001304775991141400/03/19رهگیری مرسوله
56خسروي51837تهران5961300081001290200001141400/03/19رهگیری مرسوله
57احمدياري51861ديواندره5961300081001289506641141400/03/19رهگیری مرسوله
58شهبنده51854کرمانشاه5961300081001278700671141400/03/19رهگیری مرسوله
59زارع51967مرودشت5961300081001257207371141400/03/19رهگیری مرسوله
60بزرگي51970اندیشه5961300081001235731686141400/03/19رهگیری مرسوله
61رحمانيان51435بندرعباس5961300081001225000791141400/03/19رهگیری مرسوله
62عباس پور51879بجنورد5961300081001214200941141400/03/19رهگیری مرسوله
63حسن پور51852بندرانزلي5961300081001203500431141400/03/19رهگیری مرسوله
64قاسمي51975بروجرد5961300081001199000691141400/03/19رهگیری مرسوله
65اميري51951تهران5961300081001188200001141400/03/19رهگیری مرسوله
66مدري51851تهران5961300081001177500001141400/03/19رهگیری مرسوله
67مالک زاده51993مشهد5961300081001166700091141400/03/19رهگیری مرسوله
68شاهرخي51786تهران5961300081001156000001141400/03/19رهگیری مرسوله
69مقيسه51957تهران5961300081001145200001141400/03/19رهگیری مرسوله
70رفيعيان51931فردیس5961300081001134531656141400/03/19رهگیری مرسوله
71مرکزي51947کرج5961300081001123700031141400/03/19رهگیری مرسوله
72جلاليان51958تهران5961300081001113000001141400/03/19رهگیری مرسوله
73سهرابي51943رشت5961300081001102200041141400/03/19رهگیری مرسوله
74صابر51868غرق آباد5961300081001097703931141400/03/19رهگیری مرسوله
75منشي زاده51846شيراز-فارس5961300081001087000071141400/03/19رهگیری مرسوله
76دهکردي51966شهر کرد5961300081001065500881141400/03/19رهگیری مرسوله
77پاپي51987کرج5961300081001054700031141400/03/19رهگیری مرسوله
78پورهاشني51926شيراز-فارس5961300081001044000071141400/03/19رهگیری مرسوله
79جراحي51995تهران5961300081001033200001141400/03/19رهگیری مرسوله
80پهلواني51933ازنا5961300081001022506871141400/03/19رهگیری مرسوله
81خداداد51992تهران5961300081001011700001141400/03/19رهگیری مرسوله
82باقري51948قوچان5961300081001001009471141400/03/19رهگیری مرسوله
83تيموري51839خرم آباد-لرستان5961300081000998200681141400/03/19رهگیری مرسوله
84آذرنيا51980ری5961300081000987501813141400/03/19رهگیری مرسوله
85انصاريان51981بندرعباس5961300081000976700791141400/03/19رهگیری مرسوله
86پاشايي51959نوشهر5961300081000966004651141400/03/19رهگیری مرسوله
87صادقي51921تهران5961300081000912200001111400/03/19رهگیری مرسوله
88مهنام51956يزد5961300081000901500891111400/03/19رهگیری مرسوله
89رحيمي51772تهران5961300081000897000001111400/03/19رهگیری مرسوله
90شباني51952زرين شهر5961300081000886208471111400/03/19رهگیری مرسوله
91داراب51946پردیس5961300081000875516581111400/03/19رهگیری مرسوله
92هنرور51873بندرعباس5961300081000864700791111400/03/19رهگیری مرسوله
93صابرپور51953اندیشه5961300081000854031686111400/03/19رهگیری مرسوله
94صفائي51945تهران5961300081000843200001111400/03/19رهگیری مرسوله
95جعفري51940اراک5961300081000832500381111400/03/19رهگیری مرسوله
96اقابابايي51864اصفهان5961300081000821700081111400/03/19رهگیری مرسوله
97حسيني51838اختيارآباد5961300081000811076381111400/03/19رهگیری مرسوله
98منصور51843هشتپر5961300081000800204371111400/03/19رهگیری مرسوله
99سخاوت51806تهران5961300081000795700001111400/03/19رهگیری مرسوله
100قيدي51950رامسر5961300081000785004691111400/03/19رهگیری مرسوله
101باتواني51863تهران5961300081000774200001111400/03/19رهگیری مرسوله
102شريفي51865دزفول5961300081000763506461111400/03/19رهگیری مرسوله
103بشارتيان51789شيرگاه5961300081000752747871111400/03/19رهگیری مرسوله
104باقري51848تهران5961300081000742000001111400/03/19رهگیری مرسوله
105کليج51949فیروزکوه5961300081000731203981111400/03/19رهگیری مرسوله
106شمس51968تهران5961300081000720500001111400/03/19رهگیری مرسوله
107بنايي51853بندرماهشهر5961300081000719706351111400/03/19رهگیری مرسوله
108حسن نژاد51920تهران5961300081000709000001111400/03/19رهگیری مرسوله
109نظري51778تهران5961300081000694500001111400/03/19رهگیری مرسوله
110ابهري51985تهران5961300081000683700001111400/03/19رهگیری مرسوله
111بختي51941بندرامام خميني5961300081000673063561111400/03/19رهگیری مرسوله
112بيدريغ51790رشت5961300081000662200041111400/03/19رهگیری مرسوله
113فنايي51965دليجان5961300081000651503791111400/03/19رهگیری مرسوله
114هاشمي51991خميني شهر5961300081000640700841111400/03/19رهگیری مرسوله
115جليلي دوست51935قم5961300081000630000371111400/03/19رهگیری مرسوله
116زرين قلم51989اميديه5961300081000629263731111400/03/19رهگیری مرسوله
117گل عنبر51833کرمانشاه5961300081000618500671111400/03/19رهگیری مرسوله
118مشهود51815تهران5961300081000607700001111400/03/19رهگیری مرسوله
119وفا51791شيراز-فارس5961300081000593200071111400/03/19رهگیری مرسوله
120رحيمي51807شاهين شهر5961300081000582500831111400/03/19رهگیری مرسوله
121خانزادي51954آبسرد5961300081000571739761111400/03/19رهگیری مرسوله
122کاشياني51840تهران5961300081000561000001111400/03/19رهگیری مرسوله
123ظريفيان51827زنجان5961300081000550200451111400/03/19رهگیری مرسوله
124خياطيان51964يزد5961300081000549500891111400/03/19رهگیری مرسوله
125اصلاني51922زنجان5961300081000538700451111400/03/19رهگیری مرسوله
126عسکري زاده51706مشهد5961300081000528000091111400/03/19رهگیری مرسوله
127يوسفي51820تهران5961300081000517200001111400/03/19رهگیری مرسوله
128اولبائي51817اصفهان-(سپاهان شهر)5961300081000506581799111400/03/19رهگیری مرسوله
129دونلو51819گنبد کاووس5961300081000492004971111400/03/19رهگیری مرسوله
130لندي51756تهران5961300081000481200001111400/03/19رهگیری مرسوله
131باقرزاده51984شيراز-فارس5961300081000470500071111400/03/19رهگیری مرسوله
132فراهاني51692تهران5961300081000469700001111400/03/19رهگیری مرسوله
133کنگرلو51686تهران5961300081000459000001111400/03/19رهگیری مرسوله
134تخشاهي51774اصفهان5961300081000448200081111400/03/19رهگیری مرسوله
135توفيقي50874قوچان5961300081000437509471111400/03/19رهگیری مرسوله
136اميني51828نقده5961300081000426705761111400/03/19رهگیری مرسوله
137مهاجري51812مشهد5961300081000416000091111400/03/19رهگیری مرسوله
138مهردل51813تهران5961300081000405200001111400/03/19رهگیری مرسوله
139فائزي51924اروميه5961300081000390700571111400/03/19رهگیری مرسوله
140زکريا51787تهران5961300081000380000001111400/03/19رهگیری مرسوله
141کوچک51811تهران5961300081000379200001111400/03/19رهگیری مرسوله
142مسلمي51794قم5961300081000368500371111400/03/19رهگیری مرسوله
143پورارام51714تهران5961300081000357700001111400/03/19رهگیری مرسوله
144آيتي51769اهواز5961300081000347000061111400/03/19رهگیری مرسوله
145ابراهيمي51783قائم شهر5961300081000336204761111400/03/19رهگیری مرسوله
146مقدم51972اصفهان5961300081000325500081111400/03/19رهگیری مرسوله
147جعفري51796تهران5961300081000314700001111400/03/19رهگیری مرسوله
148مداح51822تهران5961300081000304000001111400/03/19رهگیری مرسوله
149عزتي51711تهران5961300081000299500001111400/03/19رهگیری مرسوله
150نجوميان51823تهران5961300081000288700001111400/03/19رهگیری مرسوله
151قکوهي51785تهران5961300081000278000001111400/03/19رهگیری مرسوله
152نوري51842صفاشهر5961300081000267273951111400/03/19رهگیری مرسوله
153توکلي51702پارسيان5961300081000256579771111400/03/19رهگیری مرسوله
154معتمدي51825تهران5961300081000245700001111400/03/19رهگیری مرسوله
155ساياني51834همدان5961300081000235000651111400/03/19رهگیری مرسوله
156عبدي51679تهران5961300081000224200001111400/03/19رهگیری مرسوله
157تاشي51844رامسر5961300081000213504691111400/03/19رهگیری مرسوله
158صادقيان راد51818بندرعباس5961300081000202700791111400/03/19رهگیری مرسوله
159وقاري51841پردیس5961300081000198216581111400/03/19رهگیری مرسوله
160عظيمي51824ری5961300081000187501813111400/03/19رهگیری مرسوله
161موسوي51830گراش5961300081000176707441111400/03/19رهگیری مرسوله
162طاهايي51681بانه5961300081000166006691111400/03/19رهگیری مرسوله
163کريمي50653اروميه5961300081000155200571111400/03/19رهگیری مرسوله
164عامري51857تهران5961300081000144500001111400/03/19رهگیری مرسوله
165محمدي51768زنجان5961300081000133700451111400/03/19رهگیری مرسوله
166جاويد51767بوشهر5961300081000123000751111400/03/19رهگیری مرسوله
167يزداني51874جاجرم5961300081000112209441111400/03/19رهگیری مرسوله
168امامي51808تهران5961300081000101500001111400/03/19رهگیری مرسوله
169شکوفه چين51773شيراز-فارس5961300081000097000071111400/03/19رهگیری مرسوله
170منصورزاده51793تهران5961300081000086200001111400/03/19رهگیری مرسوله
171محمودي نيا51708رودهن5961300081000075539731111400/03/19رهگیری مرسوله
172نريماني51795قائم شهر5961300081000064704761111400/03/19رهگیری مرسوله
173حسيمي نژاد51890نمين5961300081000054005631111400/03/19رهگیری مرسوله
174رستمي51809تهران5961300081000043200001111400/03/19رهگیری مرسوله
175کمال پور51804کرج5961300081000032500031111400/03/19رهگیری مرسوله
176ارشادي51762تهران5961300081000021700001111400/03/19رهگیری مرسوله

6 دیدگاه دربارهٔ «لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 19 خرداد 1400»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید