لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 6 اردیبهشت 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1هاشمي43673فولادشهر5963700037000650708491141400/02/06رهگیری مرسوله
2لطيفي43619قائم شهر5963700037000640004761141400/02/06رهگیری مرسوله
3باغستاني43603بندرعباس5963700037000639200791141400/02/06رهگیری مرسوله
4محسن پور43746رامهرمز5963700037000628506381141400/02/06رهگیری مرسوله
5پسنديده کار43702شيراز-فارس5963700037000617700071141400/02/06رهگیری مرسوله
6کاهاني43701نيشابور5963700037000607000931141400/02/06رهگیری مرسوله
7موحد43740ساري5963700037000592500481141400/02/06رهگیری مرسوله
8محموديان43725اصفهان5963700037000581700081141400/02/06رهگیری مرسوله
9سر افراز43655کرج5963700037000571000031141400/02/06رهگیری مرسوله
10اسربار43647مشگين شهر5963700037000560205661141400/02/06رهگیری مرسوله
11فرشچي43731رشت5963700037000559500041141400/02/06رهگیری مرسوله
12اورامي43683سنندج5963700037000548700661141400/02/06رهگیری مرسوله
13درودي43711آمل5963700037000538000461141400/02/06رهگیری مرسوله
14قره خاني43699ميانه5963700037000527200531141400/02/06رهگیری مرسوله
15جليلي43679تهران5963700037000516500001141400/02/06رهگیری مرسوله
16انصاري43726تهران5963700037000505700001141400/02/06رهگیری مرسوله
17حسيني43729بندرماهشهر5963700037000491206351141400/02/06رهگیری مرسوله
18عسگري نژاد43712شيراز-فارس5963700037000480500071141400/02/06رهگیری مرسوله
19سلماني43717کرمان5963700037000479700761141400/02/06رهگیری مرسوله
20فرج اللهي43724اصفهان5963700037000469000081141400/02/06رهگیری مرسوله
21ريحاني43704شيراز-فارس5963700037000458200071141400/02/06رهگیری مرسوله
22نثاري43685تهران5963700037000447500001141400/02/06رهگیری مرسوله
23عظيمي43714کرج5963700037000436700031141400/02/06رهگیری مرسوله
24سوراني43689نجف آباد5963700037000426000851141400/02/06رهگیری مرسوله
25رمضان پور43621تهران5963700037000415200001141400/02/06رهگیری مرسوله
26طرفي43653آبادان5963700037000404500631141400/02/06رهگیری مرسوله
27ايزدي43750تهران5963700037000390000001141400/02/06رهگیری مرسوله
28تبريزي43630تهران5963700037000389200001141400/02/06رهگیری مرسوله
29باباعلي43650تهران5963700037000378500001141400/02/06رهگیری مرسوله
30ابهري43696تهران5963700037000367700001141400/02/06رهگیری مرسوله
31ديويان43691ساري5963700037000357000481141400/02/06رهگیری مرسوله
32اکبر پور43623شيراز-فارس5963700037000346200071141400/02/06رهگیری مرسوله
33اميرخاني43700اصفهان5963700037000335500081141400/02/06رهگیری مرسوله
34فريدوني43692کرج5963700037000324700031141400/02/06رهگیری مرسوله
35کمالي43697کرج5963700037000314000031141400/02/06رهگیری مرسوله
36اسعدي43688تهران5963700037000303200001141400/02/06رهگیری مرسوله
37اله پور43690اهواز5963700037000298700061141400/02/06رهگیری مرسوله
38اخلاقي43723تهران5963700037000288000001141400/02/06رهگیری مرسوله
39حيدري43663زنجان5963700037000277200451141400/02/06رهگیری مرسوله
40نيري43678اهواز5963700037000266500061141400/02/06رهگیری مرسوله
41بلدي43721اصفهان5963700037000255700081141400/02/06رهگیری مرسوله
42مهدي خواه43741رشت5963700037000223500041141400/02/06رهگیری مرسوله
43اکبري43637تهران5963700037000212700001141400/02/06رهگیری مرسوله
44اماني43657اصفهان5963700037000202000081141400/02/06رهگیری مرسوله
45اسدي43640کرمان5963700037000197500761141400/02/06رهگیری مرسوله
46حسيني43622آبادان5963700037000186700631141400/02/06رهگیری مرسوله
47شعبان زاده43634بندرعباس5963700037000176000791141400/02/06رهگیری مرسوله
48زمرديان43722تهران5963700037000165200001141400/02/06رهگیری مرسوله
49برقي43638عجب شير5963700037000154505541141400/02/06رهگیری مرسوله
50صادقي43669تهران5963700037000143700001141400/02/06رهگیری مرسوله
51سلطاني43759تهران5963700037000133000001141400/02/06رهگیری مرسوله
52شاکري43675بندرانزلي5963700037000122200431141400/02/06رهگیری مرسوله
53بهادري43747مشهد5963700037000111500091141400/02/06رهگیری مرسوله
54برجي43756محمديه5963700037000100703491141400/02/06رهگیری مرسوله
55بيغرض43754لامرد5963700037000096274341141400/02/06رهگیری مرسوله
56طاهر خاني43680قزوين5963700037000085500341141400/02/06رهگیری مرسوله
57پور اصف43730دزفول5963700037000074706461141400/02/06رهگیری مرسوله
58دلفان43651تهران5963700037000064000001141400/02/06رهگیری مرسوله
59عليپور43670تهران5963700037000053200001141400/02/06رهگیری مرسوله
60فضلي پور43760قم5963700037000042500371141400/02/06رهگیری مرسوله
61حسني43752محلات5963700037000031703781141400/02/06رهگیری مرسوله
62روزبه43970تهران5961300037002081500001111400/02/06رهگیری مرسوله
63عباسي44001اروميه5961300037002070700571111400/02/06رهگیری مرسوله
64عباسي43988تهران5961300037002060000001111400/02/06رهگیری مرسوله
65فراهاني43969تهران5961300037002059200001111400/02/06رهگیری مرسوله
66تبريزيان44011تهران5961300037002048500001111400/02/06رهگیری مرسوله
67معين43976اصفهان-(سپاهان شهر)5961300037002037781799111400/02/06رهگیری مرسوله
68رسولي43975تهران5961300037002027000001111400/02/06رهگیری مرسوله
69رحايي43694تهران5961300037002016200001111400/02/06رهگیری مرسوله
70ميربماني43990مشهد5961300037001804700091111400/02/06رهگیری مرسوله
71پرنيان44008اسلام آبادغرب5961300037001790206761111400/02/06رهگیری مرسوله
72زرسنج43865خرمشهر5961300037001789500641111400/02/06رهگیری مرسوله
73پوراسماعيل43971بجستان5961300037001778796981111400/02/06رهگیری مرسوله
74کريمي43961رشت5961300037001768000041111400/02/06رهگیری مرسوله
75رضايي فرد44002مشهد5961300037001757200091111400/02/06رهگیری مرسوله
76عباسي43977کرج5961300037001746500031111400/02/06رهگیری مرسوله
77صدايي43993تهران5961300037001735700001111400/02/06رهگیری مرسوله
78صالحي43972بندرامام خميني5961300037001725063561111400/02/06رهگیری مرسوله
79بابائي44006تهران5961300037001714200001111400/02/06رهگیری مرسوله
80مکارم43994تهران5961300037001703500001111400/02/06رهگیری مرسوله
81محمدخواه44005تهران5961300037001699000001111400/02/06رهگیری مرسوله
82زماني43966کرج-(مهرشهر)5961300037001688231836111400/02/06رهگیری مرسوله
83اسمعيليان43891ری5961300037001677501813111400/02/06رهگیری مرسوله
84فريدوني43862رامسر5961300037001666704691111400/02/06رهگیری مرسوله
85وکيلي44013تهران5961300037001656000001111400/02/06رهگیری مرسوله
86ايزدپناهي43718رباط سنگ5961300037001645295571111400/02/06رهگیری مرسوله
87مرادي43960رشت5961300037001634500041111400/02/06رهگیری مرسوله
88موحدي43983شاهين شهر5961300037001623700831111400/02/06رهگیری مرسوله
89فتحعلي43978دماوند5961300037001613003971111400/02/06رهگیری مرسوله
90اسدي43625آمل5961300037001442700461111400/02/06رهگیری مرسوله
91صفايي43734شيراز-فارس5961300037001432000071111400/02/06رهگیری مرسوله
92حسن زاده43735لنگرود5961300037001421204471111400/02/06رهگیری مرسوله
93شاه پوري43814اصفهان-(سپاهان شهر)5961300037001410581799111400/02/06رهگیری مرسوله
94افشاري43739تهران5961300037001409700001111400/02/06رهگیری مرسوله
95اسکندري43737کرج5961300037001395200031111400/02/06رهگیری مرسوله
96رمضاني43992تهران5961300037001384500001111400/02/06رهگیری مرسوله
97اشرفيان44000قم5961300037001373700371111400/02/06رهگیری مرسوله
98سرامد43997تهران5961300037001363000001111400/02/06رهگیری مرسوله
99ناصري44010رامشير5961300037001352263871111400/02/06رهگیری مرسوله
100بخشايش43985پارس آباد5961300037001341505691111400/02/06رهگیری مرسوله
101ايماني43979تهران5961300037001330700001111400/02/06رهگیری مرسوله
102بهابادي نژاد43995يزد5961300037001320000891111400/02/06رهگیری مرسوله
103منتظري43999تهران5961300037001319200001111400/02/06رهگیری مرسوله
104خسروي43869نور5961300037001308504641111400/02/06رهگیری مرسوله
105رضايي43980کرمان5961300037001294000761111400/02/06رهگیری مرسوله
106رحمتي43967اراک5961300037001283200381111400/02/06رهگیری مرسوله
107محافظ43984تهران5961300037001272500001111400/02/06رهگیری مرسوله
108رابودان43863تهران5961300037001261700001111400/02/06رهگیری مرسوله
109عطاخاني43986زنجان5961300037001251000451111400/02/06رهگیری مرسوله
110قاسمي43677کرج5961300037001240200031111400/02/06رهگیری مرسوله
111رستم ابادي43913تهران5961300037001239500001111400/02/06رهگیری مرسوله
112مهري43854بيجار5961300037001228706651111400/02/06رهگیری مرسوله
113شب خيز43661شاهين شهر5961300037001218000831111400/02/06رهگیری مرسوله
114صداقت خواه43914همدان5961300037001207200651111400/02/06رهگیری مرسوله
115اوجاقلو43956زنجان5961300037001192700451111400/02/06رهگیری مرسوله
116کريمي پور43965تهران5961300037001182000001111400/02/06رهگیری مرسوله
117مقدم43817قزوين5961300037001171200341111400/02/06رهگیری مرسوله
118فرجي43907شوشتر5961300037001160506451111400/02/06رهگیری مرسوله
119جوادي43874رشت5961300037001159700041111400/02/06رهگیری مرسوله
120درمان43906تهران5961300037001149000001111400/02/06رهگیری مرسوله
121پاک نيت43839مامونيه5961300037001138203941111400/02/06رهگیری مرسوله
122صابر43882صومعه سرا5961300037001127504361111400/02/06رهگیری مرسوله
123جعفري43672تهران5961300037001116700001111400/02/06رهگیری مرسوله
124رضائي43709اصفهان5961300037001106000081111400/02/06رهگیری مرسوله
125پيراني زاده43780کاشان5961300037001091500871111400/02/06رهگیری مرسوله
126پزشکي43688ميانه5961300037001080700531111400/02/06رهگیری مرسوله
127اصغري43677جعفر آباد5961300037001070056751111400/02/06رهگیری مرسوله
128ابراهيمي43811فريدونکنار5961300037001069204751111400/02/06رهگیری مرسوله
129فردوسيان43706يزد5961300037001058500891111400/02/06رهگیری مرسوله
130صادقي43693ابهر5961300037001047704561111400/02/06رهگیری مرسوله
131معين43654تهران5961300037001037000001111400/02/06رهگیری مرسوله
132محمدي اصل43742تهران5961300037001026200001111400/02/06رهگیری مرسوله
133بيکدلي43966تهران5961300037001015500001111400/02/06رهگیری مرسوله
134عنقايي43698تهران5961300037001004700001111400/02/06رهگیری مرسوله
135حسني43583الوند5961300037000981203431111400/02/06رهگیری مرسوله
136عبدلي43658ملاير5961300037000970506571111400/02/06رهگیری مرسوله
137پوريان43652اصفهان5961300037000969700081111400/02/06رهگیری مرسوله
138ميرزاوندي43719شيراز-فارس5961300037000959000071111400/02/06رهگیری مرسوله
139آهنگرچي43727مشهد5961300037000948200091111400/02/06رهگیری مرسوله
140بني اسدي43710بيرجند5961300037000937500971111400/02/06رهگیری مرسوله
141توانگر43982زرين شهر5961300037000926708471111400/02/06رهگیری مرسوله
142هوشمند43962تهران5961300037000916000001111400/02/06رهگیری مرسوله
143ابوالمعصومي43989اراک5961300037000905200381111400/02/06رهگیری مرسوله
144يزدي43758تهران5961300037000890700001111400/02/06رهگیری مرسوله
145هوشمند43666تهران5961300037000880000001111400/02/06رهگیری مرسوله
146اسدي43998شيراز-فارس5961300037000879200071111400/02/06رهگیری مرسوله
147مقدسي نيا43705رامسر5961300037000868504691111400/02/06رهگیری مرسوله
148شايسته43713تهران5961300037000857700001111400/02/06رهگیری مرسوله
149خوش خطي43957تهران5961300037000847000001111400/02/06رهگیری مرسوله
150شاکري43892نور5961300037000825504641111400/02/06رهگیری مرسوله
151چنگيزي43911کرج5961300037000814700031111400/02/06رهگیری مرسوله
152حيدري43881آمل5961300037000804000461111400/02/06رهگیری مرسوله
153اصغرزاده44012مشهد5961300037000799500091111400/02/06رهگیری مرسوله
154احمدي43728تربت جام5961300037000788709571111400/02/06رهگیری مرسوله
155غلامي43877شهر کرد5961300037000778000881111400/02/06رهگیری مرسوله
156پازوکي43612پاکدشت5961300037000767203391111400/02/06رهگیری مرسوله
157ميررضايي43761تهران5961300037000756500001111400/02/06رهگیری مرسوله
158پاسباني43601تهران5961300037000745700001111400/02/06رهگیری مرسوله
159اسدي43597تهران5961300037000735000001111400/02/06رهگیری مرسوله
160صداقت نژاد43859خمين5961300037000724203881111400/02/06رهگیری مرسوله
161اصغرزاده43858شوط5961300037000713558751111400/02/06رهگیری مرسوله
162مجيدي43871رشت5961300037000702700041111400/02/06رهگیری مرسوله
163داداشي43855تهران5961300037000698200001111400/02/06رهگیری مرسوله
164رضايي43853اروميه5961300037000687500571111400/02/06رهگیری مرسوله
165صادقي43910بندرعباس5961300037000676700791111400/02/06رهگیری مرسوله
166منصوري43905سيرجان5961300037000666000781111400/02/06رهگیری مرسوله
167سليماني43958نوشهر5961300037000655204651111400/02/06رهگیری مرسوله
168ملتمس43716شيراز-فارس5961300037000644500071111400/02/06رهگیری مرسوله
169عسگري43674تهران5961300037000633700001111400/02/06رهگیری مرسوله
170مهندس43829شيراز-فارس5961300037000623000071111400/02/06رهگیری مرسوله
171مهرنژاد43599مبارکه-اصفهان5961300037000612208481111400/02/06رهگیری مرسوله
172کيوان فر43628اهواز5961300037000601500061111400/02/06رهگیری مرسوله
173مشيري43629تهران5961300037000597000001111400/02/06رهگیری مرسوله
174مرادي43826بستک5961300037000586207961111400/02/06رهگیری مرسوله
175رحيمي43687قدس5961300037000575503751111400/02/06رهگیری مرسوله
176صالحي43870تهران5961300037000564700001111400/02/06رهگیری مرسوله
177رنجبر43872کازرون5961300037000554000731111400/02/06رهگیری مرسوله
178دلبري43878تهران5961300037000543200001111400/02/06رهگیری مرسوله
179خاتم پور43864جغتاي5961300037000532509641111400/02/06رهگیری مرسوله
180آقايي43598تهران5961300037000521700001111400/02/06رهگیری مرسوله
181خليلي43851تهران5961300037000511000001111400/02/06رهگیری مرسوله
182قلمکاري43600اصفهان-(سپاهان شهر)5961300037000500281799111400/02/06رهگیری مرسوله
183ايروان43867تهران5961300037000495700001111400/02/06رهگیری مرسوله
184جوادي43732اروميه5961300037000485000571111400/02/06رهگیری مرسوله
185دلبري آذر43861تهران5961300037000474200001111400/02/06رهگیری مرسوله
186مرتضايي43868همدان5961300037000463500651111400/02/06رهگیری مرسوله
187کارگشا43963تهران5961300037000452700001111400/02/06رهگیری مرسوله
188مومن زاده43883ری5961300037000442001813111400/02/06رهگیری مرسوله
189محسني43904تهران5961300037000431200001111400/02/06رهگیری مرسوله
190اکبرپور43733استهبان5961300037000420507451111400/02/06رهگیری مرسوله
191گروسيان43632نوشهر5961300037000419704651111400/02/06رهگیری مرسوله
192لبافي43614شيراز-فارس5961300037000409000071111400/02/06رهگیری مرسوله
193گلچين43857شيراز-فارس5961300037000394500071111400/02/06رهگیری مرسوله
194لشگري43626قزوين5961300037000383700341111400/02/06رهگیری مرسوله
195مهاجر43665تهران5961300037000373000001111400/02/06رهگیری مرسوله
196جوادي43617يزد5961300037000362200891111400/02/06رهگیری مرسوله
197بريهي43618اهواز5961300037000351500061111400/02/06رهگیری مرسوله
198قاسمي43823سيرجان5961300037000340700781111400/02/06رهگیری مرسوله
199روحي43585مشهد5961300037000330000091111400/02/06رهگیری مرسوله
200جعفري43639تهران5961300037000329200001111400/02/06رهگیری مرسوله
201غزنوي43838رامهرمز5961300037000318506381111400/02/06رهگیری مرسوله
202عباسي43843تهران5961300037000307700001111400/02/06رهگیری مرسوله
203محمدپور43830تهران5961300037000293200001111400/02/06رهگیری مرسوله
204رضايي43832تهران5961300037000282500001111400/02/06رهگیری مرسوله
205مرکباتي43820تهران5961300037000271700001111400/02/06رهگیری مرسوله
206احمدي43860تهران5961300037000261000001111400/02/06رهگیری مرسوله
207محمدي43738ساري5961300037000250200481111400/02/06رهگیری مرسوله
208ده نمکي43659تهران5961300037000249500001111400/02/06رهگیری مرسوله
209بهمني43856تهران5961300037000238700001111400/02/06رهگیری مرسوله
210محمدي43819بومهن5961300037000228016551111400/02/06رهگیری مرسوله
211کاظمي43849تهران5961300037000217200001111400/02/06رهگیری مرسوله
212بيرانوند43835خرم آباد-لرستان5961300037000206500681111400/02/06رهگیری مرسوله
213ساماني43845سامان-چهارمحال و بختياري5961300037000192008851111400/02/06رهگیری مرسوله
214اميري43810تهران5961300037000181200001111400/02/06رهگیری مرسوله
215عزت پور43850بهارستان5961300037000170581431111400/02/06رهگیری مرسوله
216جواهري43841تهران5961300037000169700001111400/02/06رهگیری مرسوله
217روحاني43839نجف آباد5961300037000159000851111400/02/06رهگیری مرسوله
218بهيجي43847کرج5961300037000148200031111400/02/06رهگیری مرسوله
219امين خواه43852اروميه5961300037000137500571111400/02/06رهگیری مرسوله
220پارسا43959جيرفت5961300037000126707861111400/02/06رهگیری مرسوله
221احمدزاده43822اروميه5961300037000116000571111400/02/06رهگیری مرسوله
222منجزي43840شاهين شهر5961300037000105200831111400/02/06رهگیری مرسوله
223سيف43586تهران5961300037000090700001111400/02/06رهگیری مرسوله
224خرم ابادي43837مشهد5961300037000080000091111400/02/06رهگیری مرسوله
225هاديزاده43846مشهد5961300037000079200091111400/02/06رهگیری مرسوله
226قاسمي43828تهران5961300037000068500001111400/02/06رهگیری مرسوله
227سالم43834فرخ شهر5961300037000057708831111400/02/06رهگیری مرسوله
228حبيبيان43681تهران5961300037000047000001111400/02/06رهگیری مرسوله
229فرجي43831شهریار5961300037000036203351111400/02/06رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید