لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 19 اردیبهشت 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1مهر دل46747تهران5963700050002003700001141400/02/19رهگیری مرسوله
2اقايي46827دماوند5963700050001991003971141400/02/19رهگیری مرسوله
3زادشير46758تهران5963700050001980200001141400/02/19رهگیری مرسوله
4نهروانيان46819تهران5963700050001979500001141400/02/19رهگیری مرسوله
5ارياني46735تهران5963700050001968700001141400/02/19رهگیری مرسوله
6فلاح46783تهران5963700050001958000001141400/02/19رهگیری مرسوله
7تاج ديني46688کنگاور-كرمانشاه5963700050001947206741141400/02/19رهگیری مرسوله
8محمدي46708يزد5963700050001936500891141400/02/19رهگیری مرسوله
9پنبه اي46713اهواز5963700050001925700061141400/02/19رهگیری مرسوله
10خاقاني46870نيشابور5963700050001915000931141400/02/19رهگیری مرسوله
11عيدي46837دزفول5963700050001904206461141400/02/19رهگیری مرسوله
12صالح زاد46821بابل5963700050001899700471141400/02/19رهگیری مرسوله
13بانهشي46684شيراز-فارس5963700050001889000071141400/02/19رهگیری مرسوله
14اقايي46686شيراز-فارس5963700050001878200071141400/02/19رهگیری مرسوله
15بخشي46742صغاد5963700050001867573931141400/02/19رهگیری مرسوله
16سجادي46757بروجرد5963700050001856700691141400/02/19رهگیری مرسوله
17ناصري46824نوشهر5963700050001846004651141400/02/19رهگیری مرسوله
18مير فتاح46721قم5963700050001835200371141400/02/19رهگیری مرسوله
19اسدي46715تهران5963700050001824500001141400/02/19رهگیری مرسوله
20عطايي46734تهران5963700050001798500001141400/02/19رهگیری مرسوله
21اميري46692تهران5963700050001787700001141400/02/19رهگیری مرسوله
22عليپور46745تهران5963700050001777000001141400/02/19رهگیری مرسوله
23اتفاق46714تهران5963700050001766200001141400/02/19رهگیری مرسوله
24ترشابي46750تهران5963700050001755500001141400/02/19رهگیری مرسوله
25قانع46764کاشان5963700050001744700871141400/02/19رهگیری مرسوله
26صاربان46822ميمه-اصفهان5963700050001734008351141400/02/19رهگیری مرسوله
27لشکري46868قزوين5963700050001723200341141400/02/19رهگیری مرسوله
28جليل زاده46740شيراز-فارس5963700050001712500071141400/02/19رهگیری مرسوله
29علوي46719بندرعباس5963700050001701700791141400/02/19رهگیری مرسوله
30علوي46748شيراز-فارس5963700050001697200071141400/02/19رهگیری مرسوله
31سلطاني47294شيراز-فارس5963700050001686500071141400/02/19رهگیری مرسوله
32فتح الهي46720مشگين شهر5963700050001675705661141400/02/19رهگیری مرسوله
33برزگر46752ساري5963700050001665000481141400/02/19رهگیری مرسوله
34عمادزاده46723مشهد5963700050001654200091141400/02/19رهگیری مرسوله
35مين باشي46685رامسر5963700050001643504691141400/02/19رهگیری مرسوله
36سعده46850بندرعباس5963700050001632700791141400/02/19رهگیری مرسوله
37صادقي46736کوچصفهان5963700050001622043461141400/02/19رهگیری مرسوله
38اکبري46698رفسنجان5963700050001611200771141400/02/19رهگیری مرسوله
39رستمي نيا46826خرم آباد-لرستان5963700050001600500681141400/02/19رهگیری مرسوله
40اذربرزين46871اراک5963700050001510000381141400/02/19رهگیری مرسوله
41اسلامي46712يزد5963700050001509200891141400/02/19رهگیری مرسوله
42رومنديان46820تهران5963700050001494700001141400/02/19رهگیری مرسوله
43اکبري46739تهران5963700050001484000001141400/02/19رهگیری مرسوله
44موسوي46679تهران5963700050001473200001141400/02/19رهگیری مرسوله
45تاج مالي46687تهران5963700050001462500001141400/02/19رهگیری مرسوله
46فقيه زاده46718تهران5963700050001451700001141400/02/19رهگیری مرسوله
47بصيرت46869تهران5963700050001441000001141400/02/19رهگیری مرسوله
48قاسمي46682نور5963700050001430204641141400/02/19رهگیری مرسوله
49صادقي46697اصفهان5963700050001429500081141400/02/19رهگیری مرسوله
50جليلي46807خرمدره5963700050001418704571141400/02/19رهگیری مرسوله
51پور حقاني46839اصفهان5963700050001408000081141400/02/19رهگیری مرسوله
52منصوري47579رشت5963700050001393500041141400/02/19رهگیری مرسوله
53ناظمي46691اصفهان5963700050001382700081141400/02/19رهگیری مرسوله
54فتحي46830تهران5963700050001372000001141400/02/19رهگیری مرسوله
55رسولي46744کرج5963700050001361200031141400/02/19رهگیری مرسوله
56فضلي نزاد46716بيرجند5963700050001350500971141400/02/19رهگیری مرسوله
57شادمهري46754مشهد5963700050001349700091141400/02/19رهگیری مرسوله
58هوشيار46785مشهد5963700050001339000091141400/02/19رهگیری مرسوله
59عباسي46689قزوين5963700050001328200341141400/02/19رهگیری مرسوله
60نيکو گفتار46858قم5963700050001248500371141400/02/19رهگیری مرسوله
61اسماعيلي46848دزفول5963700050001237706461141400/02/19رهگیری مرسوله
62يمني46838مشهد5963700050001227000091141400/02/19رهگیری مرسوله
63محمديان46846مشهد5963700050001216200091141400/02/19رهگیری مرسوله
64شريف46614تهران5963700050001205500001141400/02/19رهگیری مرسوله
65برادران46832تهران5963700050001191000001141400/02/19رهگیری مرسوله
66اقايي46847تهران5963700050001180200001141400/02/19رهگیری مرسوله
67راعي46854تهران5963700050001179500001141400/02/19رهگیری مرسوله
68قنبري46833تهران5963700050001168700001141400/02/19رهگیری مرسوله
69خليقي46756تهران5963700050001158000001141400/02/19رهگیری مرسوله
70قزويني46856نوشهر5963700050001147204651141400/02/19رهگیری مرسوله
71کاميار46843سمنان5963700050001136500351141400/02/19رهگیری مرسوله
72مسيبي46862شاهين شهر5963700050001125700831141400/02/19رهگیری مرسوله
73مدرسي46844مشهد5963700050001115000091141400/02/19رهگیری مرسوله
74علي پور46866قدس5963700050001104203751141400/02/19رهگیری مرسوله
75قنبرزاده46860جهرم5963700050001099700741141400/02/19رهگیری مرسوله
76انصاري46849کرج5963700050001089000031141400/02/19رهگیری مرسوله
77بنداني46853مشهد5963700050001078200091141400/02/19رهگیری مرسوله
78تقوايي46867لنگرود5963700050001067504471141400/02/19رهگیری مرسوله
79کاري46694تهران5963700050001056700001141400/02/19رهگیری مرسوله
80ثابت46576شيراز-فارس5963700050000914200071141400/02/19رهگیری مرسوله
81موسوي45434اهواز5963700050000903500061141400/02/19رهگیری مرسوله
82صلواتي46590تهران5963700050000899000001141400/02/19رهگیری مرسوله
83زماني46550تهران5963700050000888200001141400/02/19رهگیری مرسوله
84صمدي46556تهران5963700050000877500001141400/02/19رهگیری مرسوله
85بني اسدي46606کرمان5963700050000866700761141400/02/19رهگیری مرسوله
86شهسواري پوري46563کرمان5963700050000856000761141400/02/19رهگیری مرسوله
87قاييني46565بندرعباس5963700050000845200791141400/02/19رهگیری مرسوله
88مرادبخش46551رشت5963700050000834500041141400/02/19رهگیری مرسوله
89بيگدلي46598کرج5963700050000823700031141400/02/19رهگیری مرسوله
90مرادي46543کرمانشاه5963700050000813000671141400/02/19رهگیری مرسوله
91توفيقي45201قوچان5963700050000802209471141400/02/19رهگیری مرسوله
92ارثي46552اصفهان5963700050000797700081141400/02/19رهگیری مرسوله
93يوسفي46581کرج5963700050000787000031141400/02/19رهگیری مرسوله
94بيات46584ازنا5963700050000776206871141400/02/19رهگیری مرسوله
95حسينيان46561بندرماهشهر5963700050000765506351141400/02/19رهگیری مرسوله
96محمدزاده46613همدان5963700050000754700651141400/02/19رهگیری مرسوله
97دشتي46559انديمشک5963700050000744006481141400/02/19رهگیری مرسوله
98حسيني46577کردکوي5963700050000733204881141400/02/19رهگیری مرسوله
99رسايي45253کرج5963700050000722500031141400/02/19رهگیری مرسوله
100عبدالمحمدي46549تهران5963700050000696500001141400/02/19رهگیری مرسوله
101داوديان46578تهران5963700050000685700001141400/02/19رهگیری مرسوله
102سکاکيتهران5963700050000675000001141400/02/19رهگیری مرسوله
103نظاره46567تهران5963700050000664200001141400/02/19رهگیری مرسوله
104رادمرد46570تهران5963700050000653500001141400/02/19رهگیری مرسوله
105حسني46587تهران5963700050000642700001141400/02/19رهگیری مرسوله
106هاشمي46558تهران5963700050000632000001141400/02/19رهگیری مرسوله
107قويدل46484تهران5963700050000621200001141400/02/19رهگیری مرسوله
108محمدپور46597رشت5963700050000610500041141400/02/19رهگیری مرسوله
109زرگريان46545شوشتر5963700050000609706451141400/02/19رهگیری مرسوله
110ستاري46583اصفهان5963700050000595200081141400/02/19رهگیری مرسوله
111کتابفروش46603ساري5963700050000584500481141400/02/19رهگیری مرسوله
112موسوي46594مشهد5963700050000573700091141400/02/19رهگیری مرسوله
113حسن زاده46567مشهد5963700050000563000091141400/02/19رهگیری مرسوله
114اتش زبان46522جهرم5963700050000552200741141400/02/19رهگیری مرسوله
115اسکندري46566نهاوند5963700050000541506591141400/02/19رهگیری مرسوله
116نصر46585اصفهان5963700050000530700081141400/02/19رهگیری مرسوله
117محمديان46547اصفهان5963700050000520000081141400/02/19رهگیری مرسوله
118جعفري46542آمل5963700050000519200461141400/02/19رهگیری مرسوله
119قوشچي46588گرمسار5963700050000508503581141400/02/19رهگیری مرسوله
120قايقي46582بندرانزلي5963700050000494000431141400/02/19رهگیری مرسوله
121وثوق46537کرج5963700050000472500031141400/02/19رهگیری مرسوله
122سعيدي46569کرج5963700050000461700031141400/02/19رهگیری مرسوله
123رجالي46544اصفهان5963700050000451000081141400/02/19رهگیری مرسوله
124تنها46467تهران5963700050000440200001141400/02/19رهگیری مرسوله
125نوروزي46514کيش5963700050000439507941141400/02/19رهگیری مرسوله
126نمازيان46599تهران5963700050000428700001141400/02/19رهگیری مرسوله
127گندمي46600تهران5963700050000418000001141400/02/19رهگیری مرسوله
128نامي46506تهران5963700050000407200001141400/02/19رهگیری مرسوله
129نيک بخش46504تهران5963700050000392700001141400/02/19رهگیری مرسوله
130اشرفي46488بوشهر5963700050000382000751141400/02/19رهگیری مرسوله
131صديق پور46572کرمان5963700050000371200761141400/02/19رهگیری مرسوله
132کريمي45089اروميه5963700050000360500571141400/02/19رهگیری مرسوله
133باقري46480بوشهر5963700050000359700751141400/02/19رهگیری مرسوله
134شاهنواز46607کرج5963700050000349000031141400/02/19رهگیری مرسوله
135حسن پور46518تهران5963700050000338200001141400/02/19رهگیری مرسوله
136هنرمند46515قزوين5963700050000327500341141400/02/19رهگیری مرسوله
137قادري46487اروميه5963700050000316700571141400/02/19رهگیری مرسوله
138شجاعي46546شيراز-فارس5963700050000306000071141400/02/19رهگیری مرسوله
139رمضاني46560شيراز-فارس5963700050000291500071141400/02/19رهگیری مرسوله
140ياري46531کرج5963700050000280700031141400/02/19رهگیری مرسوله
141جوادي46527اصفهان5963700050000270000081141400/02/19رهگیری مرسوله
142اسدي46528اسدآباد5963700050000269206541141400/02/19رهگیری مرسوله
143ابراهيمي فر46505نوشهر5963700050000258504651141400/02/19رهگیری مرسوله
144قادري46472اصفهان5963700050000226200081141400/02/19رهگیری مرسوله
145فيروزابادي46482سيرجان5963700050000215500781141400/02/19رهگیری مرسوله
146اخشابي46507کرج5963700050000204700031141400/02/19رهگیری مرسوله
147معرفي46486شيراز-فارس5963700050000190200071141400/02/19رهگیری مرسوله
148زرين کوب46455خرم آباد-لرستان5963700050000189500681141400/02/19رهگیری مرسوله
149فياض46464کاشمر5963700050000178709671141400/02/19رهگیری مرسوله
150شوقي46593تهران5963700050000168000001141400/02/19رهگیری مرسوله
151شاملو46473تهران5963700050000157200001141400/02/19رهگیری مرسوله
152افشاري46471تهران5963700050000146500001141400/02/19رهگیری مرسوله
153ناجي46512اصفهان5963700050000135700081141400/02/19رهگیری مرسوله
154جليلي46490قم5963700050000125000371141400/02/19رهگیری مرسوله
155خياطبور46466شيراز-فارس5963700050000114200071141400/02/19رهگیری مرسوله
156اکبرزاده46491اصفهان5963700050000103500081141400/02/19رهگیری مرسوله
157بختياري46501اصفهان5963700050000099000081141400/02/19رهگیری مرسوله
158حقي46475اروميه5963700050000088200571141400/02/19رهگیری مرسوله
159اشجع46474اردبيل5963700050000077500561141400/02/19رهگیری مرسوله
160برنجکونژاد46609دزفول5963700050000066706461141400/02/19رهگیری مرسوله
161صيافي46462اصفهان5963700050000056000081141400/02/19رهگیری مرسوله
162نجف پور46529بجنورد5963700050000045200941141400/02/19رهگیری مرسوله
163رسولي46481زنجان5963700050000034500451141400/02/19رهگیری مرسوله
164مقدسي46485تهران5963700050000023700001141400/02/19رهگیری مرسوله
165سجادي46913قوچان5961300050001365709471141400/02/19رهگیری مرسوله
166العلم46905تهران5961300050001355000001141400/02/19رهگیری مرسوله
167اسماعيلي46937تهران5961300050001344200001141400/02/19رهگیری مرسوله
168رضايي46915تهران5961300050001333500001141400/02/19رهگیری مرسوله
169رمضاني46922ساري5961300050001322700481141400/02/19رهگیری مرسوله
170اعرابي46927اصفهان5961300050001312000081141400/02/19رهگیری مرسوله
171گلستاني46880قم5961300050001301200371141400/02/19رهگیری مرسوله
172محمدي46874سنندج5961300050001296700661141400/02/19رهگیری مرسوله
173جعفريان46884اصفهان5961300050001286000081141400/02/19رهگیری مرسوله
174کريمايي46928معلم کلايه5961300050001275234931141400/02/19رهگیری مرسوله
175فکوهي46890تهران5961300050001264500001141400/02/19رهگیری مرسوله
176پيشوا46882تهران5961300050001253700001141400/02/19رهگیری مرسوله
177رزکامي46879رشت5961300050001243000041141400/02/19رهگیری مرسوله
178رضايي46930انديمشک5961300050001232206481141400/02/19رهگیری مرسوله
179رشيدي46909رشت5961300050001221500041141400/02/19رهگیری مرسوله
180وهقان46923تهران5961300050001210700001141400/02/19رهگیری مرسوله
181صادقزاده46881خلخال5961300050001200005681141400/02/19رهگیری مرسوله
182زينوند46900اهواز5961300050001195500061141400/02/19رهگیری مرسوله
183مينوئي46873رشت5961300050001184700041141400/02/19رهگیری مرسوله
184نعيمي46963گنبد کاووس5961300050001174004971141400/02/19رهگیری مرسوله
185کاشي46855کاشان5961300050001163200871141400/02/19رهگیری مرسوله
186وحداني46841اوز-فارس5961300050001152574331141400/02/19رهگیری مرسوله
187عالمي نژاد46886نکا5961300050001141704841141400/02/19رهگیری مرسوله
188محمودي نيا46845رودهن5961300050001131039731141400/02/19رهگیری مرسوله
189احساني46891کرج5961300050001120200031141400/02/19رهگیری مرسوله
190گراوند46892اهواز5961300050001119500061141400/02/19رهگیری مرسوله
191کريمي46938تهران5961300050001108700001141400/02/19رهگیری مرسوله
192عالي46634خرمدره5961300050001029004571111400/02/19رهگیری مرسوله
193جمالي46662ورامین5961300050001018203371111400/02/19رهگیری مرسوله
194عليراده46642زنجان5961300050001007500451111400/02/19رهگیری مرسوله
195قلي نژاد46628تهران5961300050000994700001111400/02/19رهگیری مرسوله
196مبصري46673آستارا5961300050000984004391111400/02/19رهگیری مرسوله
197اسکندري46650مشهد5961300050000962500091111400/02/19رهگیری مرسوله
198شاهوردي46675تهران5961300050000951700001111400/02/19رهگیری مرسوله
199ابراهيمي46660کاشان5961300050000941000871111400/02/19رهگیری مرسوله
200عليمرداني46627اندیشه5961300050000930231686111400/02/19رهگیری مرسوله
201باباعلي46620تهران5961300050000929500001111400/02/19رهگیری مرسوله
202کاکاوند46647تهران5961300050000918700001111400/02/19رهگیری مرسوله
203کازروني46672اهواز5961300050000908000061111400/02/19رهگیری مرسوله
204ذوالفقاريان46648کرج5961300050000893500031111400/02/19رهگیری مرسوله
205ريخته گرها46619تهران5961300050000882700001111400/02/19رهگیری مرسوله
206حيدري46617بندرعباس5961300050000872000791111400/02/19رهگیری مرسوله
207سيرجاني46615يزد5961300050000861200891111400/02/19رهگیری مرسوله
208پيام46666زاهدان5961300050000850500981111400/02/19رهگیری مرسوله
209فراهاني46658تهران5961300050000849700001111400/02/19رهگیری مرسوله
210جناب46659تهران5961300050000839000001111400/02/19رهگیری مرسوله
211جعفري46656اصفهان5961300050000828200081111400/02/19رهگیری مرسوله
212جهانفر46678اروميه5961300050000817500571111400/02/19رهگیری مرسوله
213اشکفيان46631اهواز5961300050000806700061111400/02/19رهگیری مرسوله
214اکبري46661اصفهان5961300050000792200081111400/02/19رهگیری مرسوله
215فروزي46667کرمان5961300050000781500761111400/02/19رهگیری مرسوله
216صالحي46655تهران5961300050000770700001111400/02/19رهگیری مرسوله
217اذري46649تهران5961300050000760000001111400/02/19رهگیری مرسوله
218رحماني46669تهران5961300050000759200001111400/02/19رهگیری مرسوله
219صادقي46654اروميه5961300050000748500571111400/02/19رهگیری مرسوله
220پناهي46663تهران5961300050000737700001111400/02/19رهگیری مرسوله
221غلامي46653شاهين شهر5961300050000727000831111400/02/19رهگیری مرسوله
222ظفري46626تهران5961300050000716200001111400/02/19رهگیری مرسوله
223خريدار46645شيراز-فارس5961300050000705500071111400/02/19رهگیری مرسوله
224پروين46630آمل5961300050000691000461111400/02/19رهگیری مرسوله
225باقري46657زنجان5961300050000680200451111400/02/19رهگیری مرسوله
226شهيداني46564سميرم5961300050000466208661141400/02/19رهگیری مرسوله
227اقابابايي46534کچوييه5961300050000455584961141400/02/19رهگیری مرسوله
228اديب پور46541بندرانزلي5961300050000444700431141400/02/19رهگیری مرسوله
229داداش زاده46521تهران5961300050000434000001141400/02/19رهگیری مرسوله
230غلامي46571اراک5961300050000423200381141400/02/19رهگیری مرسوله
231هاتفي46513اصفهان5961300050000412500081141400/02/19رهگیری مرسوله
232فرزاد46516تهران5961300050000401700001141400/02/19رهگیری مرسوله
233خدابخشيان46553اصفهان-(سپاهان شهر)5961300050000397281799141400/02/19رهگیری مرسوله
234برزگري46562اليگودرز5961300050000386506861141400/02/19رهگیری مرسوله
235بهادري46536درگز5961300050000375709491141400/02/19رهگیری مرسوله
236نوري46555سنندج5961300050000365000661141400/02/19رهگیری مرسوله
237ايزدي46611بوشهر5961300050000354200751141400/02/19رهگیری مرسوله
238نيک نيا46533کرج5961300050000343500031141400/02/19رهگیری مرسوله
239پورجعفري46519زنجان5961300050000332700451141400/02/19رهگیری مرسوله
240بابامرداي46532تهران5961300050000322000001141400/02/19رهگیری مرسوله
241بهاريه46540يزد5961300050000311200891141400/02/19رهگیری مرسوله
242کيوانفر46459رشت5961300050000300500041141400/02/19رهگیری مرسوله
243ساماني46610تهران5961300050000296000001141400/02/19رهگیری مرسوله
244مرداني46511ياسوج5961300050000285207591141400/02/19رهگیری مرسوله
245سليمي46612محمودآباد-مازندران5961300050000274504631141400/02/19رهگیری مرسوله
246شاليکاري46596بابلسر5961300050000263704741141400/02/19رهگیری مرسوله
247هزاره46500اراک5961300050000253000381141400/02/19رهگیری مرسوله
248عين علي46591تهران5961300050000242200001141400/02/19رهگیری مرسوله
249علي زاده46575رشت5961300050000231500041141400/02/19رهگیری مرسوله
250غلامزاده46595تهران5961300050000220700001141400/02/19رهگیری مرسوله
251فرهادي46601تهران5961300050000210000001141400/02/19رهگیری مرسوله
252کمالي خواه46497بيجار5961300050000209206651141400/02/19رهگیری مرسوله
253نقدي46573تهران5961300050000194700001141400/02/19رهگیری مرسوله
254جاشکي46525شيراز-فارس5961300050000184000071141400/02/19رهگیری مرسوله
255صادقي46498تهران5961300050000173200001141400/02/19رهگیری مرسوله
256صارمي46461شاهين شهر5961300050000162500831141400/02/19رهگیری مرسوله
257برقعي44262قم5961300050000151700371141400/02/19رهگیری مرسوله
258جافري46605تهران5961300050000141000001141400/02/19رهگیری مرسوله
259خرم زاده46508اصفهان5961300050000130200081141400/02/19رهگیری مرسوله
260محمدي46510کرج5961300050000129500031141400/02/19رهگیری مرسوله
261خانقاه46492تهران5961300050000118700001141400/02/19رهگیری مرسوله
262جزايري46496خرم آباد-لرستان5961300050000108000681141400/02/19رهگیری مرسوله
263منصوبي46616تهران5961300050000093500001141400/02/19رهگیری مرسوله
264طوسي46602تربت حيدريه5961300050000082700951141400/02/19رهگیری مرسوله
265يزدخواستي46520اصفهان5961300050000072000081141400/02/19رهگیری مرسوله
266نوروزي46494تهران5961300050000061200001141400/02/19رهگیری مرسوله
267مقدم46535بيرجند5961300050000050500971141400/02/19رهگیری مرسوله
268وحيدي نژاد46574تهران5961300050000049700001141400/02/19رهگیری مرسوله
269شکري46644بيجار5961300050000039006651141400/02/19رهگیری مرسوله
270مطلق46503تهران5961300050000028200001141400/02/19رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
#
پیمایش به بالا