لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 12 بهمن 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1عسل محمودي105813تهران5961300318000029000001111400/11/12رهگیری مرسوله
2فاطمه اسدي106314تهران5963700318000712500001111400/11/12رهگیری مرسوله
3اعظم يزدانيان106342تهران5963700318000824500001111400/11/12رهگیری مرسوله
4زهرا روشن106397مشهد5963700318000382700091111400/11/12رهگیری مرسوله
5سميه رحماني106478تهران5963700318000947200001111400/11/12رهگیری مرسوله
6رويا عصاره106479دزفول5963700318000429506461111400/11/12رهگیری مرسوله
7شيما روستا106497تهران5963700318000744700001111400/11/12رهگیری مرسوله
8مهسا خيامي106504تهران5963700318000734000001111400/11/12رهگیری مرسوله
9فاطمه ناصري106557مراغه-آذربايجان شرقي5963700318000542200551111400/11/12رهگیری مرسوله
10زهره خرمي106568فرخ شهر5963700318000958008831111400/11/12رهگیری مرسوله
11فاطمه سعيدي106572ابريشم5963700318000350581789111400/11/12رهگیری مرسوله
12سمانه حبيبيان106577تهران5963700318000766200001111400/11/12رهگیری مرسوله
13پروانه قادر106592سقز5963700318000585206681111400/11/12رهگیری مرسوله
14نسترن کديور106599اصفهان5963700318000349700081111400/11/12رهگیری مرسوله
15پريناز فرزام106610رشت5963700318000531500041111400/11/12رهگیری مرسوله
16سيده فاطمه تقوي106714کازرون5961300318000691700731111400/11/12رهگیری مرسوله
17عاطفه عباسي106738فولادشهر5961300318000312008491111400/11/12رهگیری مرسوله
18نيلوفر کنارسري106766رشت5961300318000546700041111400/11/12رهگیری مرسوله
19فرزانه ناديان106768ميمه-اصفهان5963700318000372008351111400/11/12رهگیری مرسوله
20سوده بيگلري106810سيرجان5961300318000589700781111400/11/12رهگیری مرسوله
21آزاده مطلق106853تهران5961300318000387200001111400/11/12رهگیری مرسوله
22حسن مهري106890تهران5961300318000301200001111400/11/12رهگیری مرسوله
23نازنين دانش پور106894کازرون5961300318000615700731111400/11/12رهگیری مرسوله
24حسن عزتي106904فريدونکنار5961300318000296704751111400/11/12رهگیری مرسوله
25مريم شمس106936شيراز-فارس5961300318000605000071111400/11/12رهگیری مرسوله
26پريسا صدرايي107190تهران5963700318000798500001111400/11/12رهگیری مرسوله
27سارا بابا107530تکاب5963700318000643505991111400/11/12رهگیری مرسوله
28شکوفه سالان107535بندرعباس5963700318000611200791111400/11/12رهگیری مرسوله
29سمانه جعفري107538بابل5963700318000484000471111400/11/12رهگیری مرسوله
30شيدا ارشاد107542لنگرود5963700318000915004471111400/11/12رهگیری مرسوله
31شکوفه قره107546اهر5963700318000600505451111400/11/12رهگیری مرسوله
32صديقه مهدوي107548آمل5963700318000473200461111400/11/12رهگیری مرسوله
33مينا مرمتي107550اهواز5963700318000418700061111400/11/12رهگیری مرسوله
34رويا قزلباش107551تهران5963700318000878200001111400/11/12رهگیری مرسوله
35بهار خراشادي107552زابل5963700318000509209861111400/11/12رهگیری مرسوله
36سعيده کبگانيان107554لواسان5963700318000787703341111400/11/12رهگیری مرسوله
37فاطمه نيکو107555مشهد5963700318000408000091111400/11/12رهگیری مرسوله
38رضا بابا زاده107558تهران5963700318000925700001111400/11/12رهگیری مرسوله
39هديه لک107559تهران5963700318000867500001111400/11/12رهگیری مرسوله
40کيميا رحيمي107560شيراز-فارس5963700318000430200071111400/11/12رهگیری مرسوله
41مريم پويان107561کرمان5963700318000494700761111400/11/12رهگیری مرسوله
42عطيه سجادي107562مشهد5963700318000393500091111400/11/12رهگیری مرسوله
43فاطمه دهقان107563يزد5963700318000622000891111400/11/12رهگیری مرسوله
44شراره نيليه107564بروجن5963700318000991008871271400/11/12رهگیری مرسوله
45فلورا زارعيان107565جهرم5963700318000451700741111400/11/12رهگیری مرسوله
46بنفشه پروا107566تهران5963700318000846000001111400/11/12رهگیری مرسوله
47زهره کاظمي107568شاهين شهر5963700318000339000831111400/11/12رهگیری مرسوله
48مريم اييين107569تهران5963700318000835200001111400/11/12رهگیری مرسوله
49مريم معصومي107574قروه درجزين5963700318000553065691111400/11/12رهگیری مرسوله
50آني يروميان107577تهران5963700318000980200001191400/11/12رهگیری مرسوله
51عاطفه عماني107578تهران5963700318000675700001111400/11/12رهگیری مرسوله
52نگار عالي107582زاهدان5963700318000596000981111400/11/12رهگیری مرسوله
53طاهره عرب107584تهران5963700318000856700001111400/11/12رهگیری مرسوله
54سينتيا عزيزيان107586تهران5963700318000755500001111400/11/12رهگیری مرسوله
55رضا صفاري107588تهران5963700318000686500001111400/11/12رهگیری مرسوله
56مجتبي هدايت107590عباس آباد5963700318000462546741111400/11/12رهگیری مرسوله
57مهدي سميعي107592تهران5963700318000936500001111400/11/12رهگیری مرسوله
58سارا راعي107593تهران5963700318000723200001111400/11/12رهگیری مرسوله
59مهسا فعال107608اردبيل5963700318000632700561111400/11/12رهگیری مرسوله
60حنين تفاخ107609قم5963700318000510000371111400/11/12رهگیری مرسوله
61زهره کرمعلي107620اصفهان5963700318000361200081111400/11/12رهگیری مرسوله
62فاطمه شهرابي107621تهران5963700318000777000001111400/11/12رهگیری مرسوله
63صفا رحيمي107622شهر کرد5963700318000520700881111400/11/12رهگیری مرسوله
64زهرا اخشابي107636کرج5963700318000563700031111400/11/12رهگیری مرسوله
65مونا خوراند107637تهران5963700318000281500001111400/11/12رهگیری مرسوله
66عاطفه صفدري107638تهران5963700318000968700001111400/11/12رهگیری مرسوله
67سحر کرمي107649اروميه5963700318000089000571111400/11/12رهگیری مرسوله
68محدثه هادي107650تهران5963700318000180200001111400/11/12رهگیری مرسوله
69محمد رحيميان107651مشهد5963700318000099700091111400/11/12رهگیری مرسوله
70شبنم کمالي107652کرج5963700318000035200031111400/11/12رهگیری مرسوله
71مريم جواهري107654اصفهان5963700318000046000081111400/11/12رهگیری مرسوله
72مونا جعفري107656تهران5963700318000701700001111400/11/12رهگیری مرسوله
73زهرا بهنام107657بندرانزلي5963700318000125700431111400/11/12رهگیری مرسوله
74امير سرشاد107659تهران5963700318000237700001111400/11/12رهگیری مرسوله
75سحر نيکروش107661کرمانشاه5963700318000078200671111400/11/12رهگیری مرسوله
76محبوبه بابايي107662تهران5963700318000292200001111400/11/12رهگیری مرسوله
77هليا بويه107665تهران5963700318000168700001111400/11/12رهگیری مرسوله
78سميرا غلامي107666تهران5963700318000270700001111400/11/12رهگیری مرسوله
79پرنيس عظيمي107667رشت5963700318000136500041111400/11/12رهگیری مرسوله
80سولماز سلطاني107668شيراز-فارس5963700318000441000071111400/11/12رهگیری مرسوله
81فريبا زاهدي107672تهران5963700318000216200001111400/11/12رهگیری مرسوله
82خاطره نظري107674آبدانان5963700318000574506971111400/11/12رهگیری مرسوله
83کاميلا شفيعي107681شيراز-فارس5963700318000115000071111400/11/12رهگیری مرسوله
84مريم فائزي107682اروميه5963700318000056700571111400/11/12رهگیری مرسوله
85مريم جوان107705کرج5963700318000024500031111400/11/12رهگیری مرسوله
86هليا اعتماد107706تهران5963700318000227000001111400/11/12رهگیری مرسوله
87رويا غلامي107707شيراز-فارس5963700318000317500071111400/11/12رهگیری مرسوله
88ياسمن نوري107708تهران5963700318000179500001111400/11/12رهگیری مرسوله
89مژگان کمالي107709تهران5963700318000803000001111400/11/12رهگیری مرسوله
90بوکاني نژاد107710تهران5963700318000248500001111400/11/12رهگیری مرسوله
91مريم کريمي107711حسن سرا5963700318000979544841111400/11/12رهگیری مرسوله
92زهرا اسکندري107727تهران5963700318000205500001111400/11/12رهگیری مرسوله
93زهرا مقدم107728تهران5963700318000191000001111400/11/12رهگیری مرسوله
94صدف کشف107729رشت5963700318000147200041111400/11/12رهگیری مرسوله
95مولود صنايي107730تهران5963700318000158000001111400/11/12رهگیری مرسوله
96روشنک محمدي107731تهران5963700318000697200001111400/11/12رهگیری مرسوله
97مهتاب بيات107732تهران5963700318000260000001111400/11/12رهگیری مرسوله
98الهه اژدري107733آبادان5963700318000067500631111400/11/12رهگیری مرسوله
99شيدا نشاط107734درگز5963700318000306709491111400/11/12رهگیری مرسوله
100فاطمه نصيري107735تهران5963700318000259200001111400/11/12رهگیری مرسوله
101مهديه جودکي107736تهران5963700318000813700001111400/11/12رهگیری مرسوله
102کاظمي107737ميبد5963700318000104208961111400/11/12رهگیری مرسوله
103خديجه باقري107743مشهد5961300318000931000091111400/11/12رهگیری مرسوله
104رقيه نيک نژاد107744تهران5961300318000681000001111400/11/12رهگیری مرسوله
105شيدرخ نصرالله107745تهران5961300318000174000001111400/11/12رهگیری مرسوله
106مرضيه رنجبر107746تهران5961300318000771500001111400/11/12رهگیری مرسوله
107آزاده غفاريان107781مشهد5961300318000749200091111400/11/12رهگیری مرسوله
108محمودي107782تهران5961300318000750000001111400/11/12رهگیری مرسوله
109آيدا تيرداد107784لاهيجان-گيلان5961300318000829000441111400/11/12رهگیری مرسوله
110فاطمه کلمبيا107785فسا5961300318000952507461111400/11/12رهگیری مرسوله
111زهرا نيري107786اسفراين5961300318000883509661111400/11/12رهگیری مرسوله
112افروز صوفي107787تهران5961300318000706200001111400/11/12رهگیری مرسوله
113صبا حسامي107788کرج5961300318000840500031111400/11/12رهگیری مرسوله
114گلچين شمس107791شاهين شهر5961300318000557500831111400/11/12رهگیری مرسوله
115حنانه يوسفي107793آستارا5961300318000818204391111400/11/12رهگیری مرسوله
116ياسمين مسگر زاده107795تهران5961300318000083500001111400/11/12رهگیری مرسوله
117فاطمه فردوسي107796اراک5961300318000119500381111400/11/12رهگیری مرسوله
118شيما سرودي107798قشم5961300318000536007951111400/11/12رهگیری مرسوله
119پگاه يادگاري107799کرج5961300318000221500031111400/11/12رهگیری مرسوله
120مريم پيشه ور107801زنجان5961300318000669500451111400/11/12رهگیری مرسوله
121مهدي منتظر107803يزد5961300318000658700891111400/11/12رهگیری مرسوله
122علي صادقي107804بيله سوار5961300318000445505671111400/11/12رهگیری مرسوله
123مريم اسدي107805تهران5961300318000094200001111400/11/12رهگیری مرسوله
124س نوروزي107806اردبيل5961300318000243000561111400/11/12رهگیری مرسوله
125الميرا خطيبي107807رضوانشهر-گيلان5961300318000807543841111400/11/12رهگیری مرسوله
126زهرا حاتمي نيا107808قم5961300318000839700371111400/11/12رهگیری مرسوله
127فاطمه سجادي107809چابهار5961300318000793009971111400/11/12رهگیری مرسوله
128بتول پوريان107811خرم آباد-لرستان5961300318000232200681111400/11/12رهگیری مرسوله
129مهشاد نمازي107812تهران5961300318000376500001111400/11/12رهگیری مرسوله
130راضيه زهره وند107814ملاير5961300318000200006571111400/11/12رهگیری مرسوله
131فرشته محمد حسيني107815تهران5961300318000760700001111400/11/12رهگیری مرسوله
132پريسا بختيار آقا ملکي107818رودهن5961300318000062039731111400/11/12رهگیری مرسوله
133معصومه خسروي فر107819شهرجديدسهند5961300318000072705331111400/11/12رهگیری مرسوله
134مينا حسين نژاد107820تنکابن5961300318000152504681111400/11/12رهگیری مرسوله
135ياسمين رجايي107821شيراز-فارس5961300318000184700071111400/11/12رهگیری مرسوله
136فرشته خادمي107822اسکو5961300318000862005351111400/11/12رهگیری مرسوله
137روح الله طالب پور107823بجنورد5961300318000670200941111400/11/12رهگیری مرسوله
138مريم عادلاني107824بم5961300318000851207661111400/11/12رهگیری مرسوله
139هنگامه رمضاني107825هشتگرد5961300318000141703361111400/11/12رهگیری مرسوله
140سامره اديبي فيروز جاني107826آمل5961300318000727700461111400/11/12رهگیری مرسوله
141حسين دهخدا107827اسلام شهر5961300318000908700331111400/11/12رهگیری مرسوله
142خديجه اسماعيلي107828گراش5961300318000108707441111400/11/12رهگیری مرسوله
143محمد موسوي107829کرج5961300318000738500031111400/11/12رهگیری مرسوله
144فاأزه محمديان107831کرج5961300318000163200031111400/11/12رهگیری مرسوله
145زينب اصغريان107832مشهد5961300318000525200091111400/11/12رهگیری مرسوله
146مهديه مجدي107833قزوين5961300318000514500341111400/11/12رهگیری مرسوله
147کيميا عليزاده107835کرج5961300318000322700031111400/11/12رهگیری مرسوله
148صفا خدادادي107836اهواز5961300318000941700061111400/11/12رهگیری مرسوله
149نازنين توکلي107838مشهد5961300318000344200091111400/11/12رهگیری مرسوله
150علي نقدي107839رشت5961300318000333500041111400/11/12رهگیری مرسوله
151اکرم عظيمي107840اراک5961300318000253700381111400/11/12رهگیری مرسوله
152دنيا گودرزي107841بروجرد5961300318000210700691111400/11/12رهگیری مرسوله
153محدثه محمدي107843تهران5961300318000626500001111400/11/12رهگیری مرسوله
154نسترن حقيقت107844اهواز5961300318000717000061111400/11/12رهگیری مرسوله
155آزيتا نوروزي107847کرج5961300318000782200031111400/11/12رهگیری مرسوله
156ريحانه محسني107851تهران5961300318000568200001111400/11/12رهگیری مرسوله
157راضيه قانبيلي107852تهران5961300318000872700001111400/11/12رهگیری مرسوله
158محيا خاني107853تهران5961300318000120200001111400/11/12رهگیری مرسوله
159عابدي107854اصفهان5961300318000355000081111400/11/12رهگیری مرسوله
160رحيم ابادي ياسمن107856رشت5961300318000488500041111400/11/12رهگیری مرسوله
161نگار پاينده107858مراغه-آذربايجان شرقي5961300318000477700551111400/11/12رهگیری مرسوله
162بهاره سيجاني107859تهران5961300318000365700001111400/11/12رهگیری مرسوله
163الهام اعياني107860مشهد5961300318000424000091111400/11/12رهگیری مرسوله
164شادي آقاجان پور107861کرج5961300318000195500031111400/11/12رهگیری مرسوله
165فاطمه جليلي107862قم5961300318000131000371111400/11/12رهگیری مرسوله
166معصومه جولاني107863کرج5961300318000894200031111400/11/12رهگیری مرسوله
167بيتا الياسيان107864اردبيل5961300318000467000561111400/11/12رهگیری مرسوله
168کاظمي107865همدان5961300318000434700651111400/11/12رهگیری مرسوله
169مونا راسخيان107868کرمانشاه5961300318000264500671111400/11/12رهگیری مرسوله
170اتنا حميدي107869اروميه5961300318000579000571111400/11/12رهگیری مرسوله
171الهه قنبري107870اروميه5961300318000413200571111400/11/12رهگیری مرسوله
172سيده فاطمه جعفرپور107879بهشهر5961300318000402504851111400/11/12رهگیری مرسوله
173فاطمه سيد موسوي107881مشهد5961300318000920200091111400/11/12رهگیری مرسوله
174مهديه وطن خواه107884اردبيل5961300318000499200561111400/11/12رهگیری مرسوله
175زهره جعفريان107888تهران5961300318000275200001111400/11/12رهگیری مرسوله
176فرزانه رجبعلي پور107893اهواز5961300318000637200061111400/11/12رهگیری مرسوله
177الناز گرامي107894پردیس5961300318000648016581111400/11/12رهگیری مرسوله
178نرگس تخت اردشير107895چالوس5961300318000590504661111400/11/12رهگیری مرسوله
179مريم نجفي107899فشم5961300318000286033451111400/11/12رهگیری مرسوله
180ناهيد نايبي107900بيرجند5961300318000456200971111400/11/12رهگیری مرسوله
181سعيد نوروزي107906عجب شير5961300318000398005541111400/11/12رهگیری مرسوله
182فاطمه کريمي107907تهران5961300318000503700001111400/11/12رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید