لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 29 فروردین 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1مير باقري41484تهران5963700029001508200001111400/01/29رهگیری مرسوله
2طالب لو41493تهران5963700029001493700001111400/01/29رهگیری مرسوله
3مرتضوي41667تهران5963700029001483000001111400/01/29رهگیری مرسوله
4شمس41474تهران5963700029001472200001111400/01/29رهگیری مرسوله
5ابهري41479تهران5963700029001461500001111400/01/29رهگیری مرسوله
6پشاپور41475مشهد5963700029001450700091111400/01/29رهگیری مرسوله
7فرجي41477بابل5963700029001440000471111400/01/29رهگیری مرسوله
8رحمتي41470سرابدوره5963700029001439268771111400/01/29رهگیری مرسوله
9اصفهاني41447اصفهان5963700029001428500081111400/01/29رهگیری مرسوله
10ايران منش31491کرمان5963700029001417700761111400/01/29رهگیری مرسوله
11محمدي41492بابلسر5963700029001407004741111400/01/29رهگیری مرسوله
12خندان41494ساري5963700029001392500481111400/01/29رهگیری مرسوله
13گوهر دهي41486ساري5963700029001381700481111400/01/29رهگیری مرسوله
14بهتاش41480تهران5963700029001360200001111400/01/29رهگیری مرسوله
15نظري فر41452تهران5963700029001359500001111400/01/29رهگیری مرسوله
16شاکري41465تهران5963700029001348700001111400/01/29رهگیری مرسوله
17ابراهيم زاده41459قرچک5963700029001338018686111400/01/29رهگیری مرسوله
18صدر هاشمي41466تهران5963700029001327200001111400/01/29رهگیری مرسوله
19باقري41478تهران5963700029001316500001111400/01/29رهگیری مرسوله
20رود گر41416قم5963700029001305700371111400/01/29رهگیری مرسوله
21رحيم ابادي41488نيشابور5963700029001291200931111400/01/29رهگیری مرسوله
22شريفي41489کرمانشاه5963700029001280500671111400/01/29رهگیری مرسوله
23علي طلب41482کرج5963700029001279700031111400/01/29رهگیری مرسوله
24محتاج41468اردبيل5963700029001269000561111400/01/29رهگیری مرسوله
25مهربان41495مشهد5963700029001258200091111400/01/29رهگیری مرسوله
26کوهستاني41485آمل5963700029001247500461111400/01/29رهگیری مرسوله
27صداقت41464خمين5963700029001236703881111400/01/29رهگیری مرسوله
28حسيني41710آبادان5963700029001226000631111400/01/29رهگیری مرسوله
29شهابي41483فردوس5963700029001215209771111400/01/29رهگیری مرسوله
30جاويد41473کرج5963700029001204500031111400/01/29رهگیری مرسوله
31مستولي41476همدان5963700029001190000651111400/01/29رهگیری مرسوله
32امامي41460اميديه5963700029001189263731111400/01/29رهگیری مرسوله
33اقايي41462پیشوا5963700029001178503381111400/01/29رهگیری مرسوله
34مرجانيان41414تهران5963700029001167700001111400/01/29رهگیری مرسوله
35صفوتي41428تهران5963700029001157000001111400/01/29رهگیری مرسوله
36سليمانيون41400تهران5963700029001146200001111400/01/29رهگیری مرسوله
37توراني41444تهران5963700029001135500001111400/01/29رهگیری مرسوله
38خواجه41413مشهد5963700029001124700091111400/01/29رهگیری مرسوله
39محمدي41448ياسوج5963700029001114007591111400/01/29رهگیری مرسوله
40تفضلي41429بجنورد5963700029001103200941111400/01/29رهگیری مرسوله
41قاعدي41430شيراز-فارس5963700029001098700071111400/01/29رهگیری مرسوله
42افضلي41426اروميه5963700029001088000571111400/01/29رهگیری مرسوله
43خلخال41431ميبد5963700029001077208961111400/01/29رهگیری مرسوله
44کوشکي39624اصفهان5963700029001066500081111400/01/29رهگیری مرسوله
45بوذري41427رشت5963700029001055700041111400/01/29رهگیری مرسوله
46بهادري41458اراک5963700029001045000381111400/01/29رهگیری مرسوله
47سندي41457فومن5963700029001034204351111400/01/29رهگیری مرسوله
48غلامي39976بجنورد5963700029001023500941111400/01/29رهگیری مرسوله
49معتمدي41415قزوين5963700029001012700341111400/01/29رهگیری مرسوله
50موسوي41700اهواز5963700029001002000061111400/01/29رهگیری مرسوله
51رنجبران41434طالقان5963700029000999233691111400/01/29رهگیری مرسوله
52پور محمود41481رضوانشهر-گيلان5963700029000988543841111400/01/29رهگیری مرسوله
53سليمي41441بجنورد5963700029000977700941111400/01/29رهگیری مرسوله
54طاهري41528تهران5963700029000945500001111400/01/29رهگیری مرسوله
55رضايي41515ورامین5963700029000934703371111400/01/29رهگیری مرسوله
56حسين پور41517ری5963700029000924001813111400/01/29رهگیری مرسوله
57يحياي پور41522تهران5963700029000913200001111400/01/29رهگیری مرسوله
58يار احمدي41498تهران5963700029000902500001111400/01/29رهگیری مرسوله
59چهرهزاد41496تهران5963700029000898000001111400/01/29رهگیری مرسوله
60ميلاجردي41449تهران5963700029000887200001111400/01/29رهگیری مرسوله
61پاريزي41507تهران5963700029000876500001111400/01/29رهگیری مرسوله
62سنگي41523بجنورد5963700029000865700941111400/01/29رهگیری مرسوله
63هاشمي41509کرج5963700029000855000031111400/01/29رهگیری مرسوله
64خسرو41506همدان5963700029000844200651111400/01/29رهگیری مرسوله
65فيض ابادي41500مشهد5963700029000833500091111400/01/29رهگیری مرسوله
66غلامي41510مشهد5963700029000822700091111400/01/29رهگیری مرسوله
67خداپرست41511رشت5963700029000812000041111400/01/29رهگیری مرسوله
68کارگران41442فين5963700029000801279351111400/01/29رهگیری مرسوله
69مهدي دوست41440آستانه اشرفيه5963700029000796704441111400/01/29رهگیری مرسوله
70حبيبي41455شيراز-فارس5963700029000786000071111400/01/29رهگیری مرسوله
71رمضاني41435بهشهر5963700029000775204851111400/01/29رهگیری مرسوله
72رنجي41433کرج5963700029000764500031111400/01/29رهگیری مرسوله
73زاهد41505کرج5963700029000753700031111400/01/29رهگیری مرسوله
74حبيبي41368تهران5963700029000710700001111400/01/29رهگیری مرسوله
75اميني41390ورامین5963700029000700003371111400/01/29رهگیری مرسوله
76بهرام خرد41369تهران5963700029000695500001111400/01/29رهگیری مرسوله
77عزتي41526تهران5963700029000684700001111400/01/29رهگیری مرسوله
78رنجبر39792يزد5963700029000674000891111400/01/29رهگیری مرسوله
79هزاره41407اراک5963700029000663200381111400/01/29رهگیری مرسوله
80عطايي41346کرج5963700029000652500031111400/01/29رهگیری مرسوله
81عليپور41374خرم آباد-لرستان5963700029000641700681111400/01/29رهگیری مرسوله
82مطلوبي41503لاهيجان-گيلان5963700029000631000441111400/01/29رهگیری مرسوله
83زندي41502اروميه5963700029000620200571111400/01/29رهگیری مرسوله
84عنايي41380نور آباد5963700029000619507351111400/01/29رهگیری مرسوله
85گودي ني41388کرمانشاه5963700029000608700671111400/01/29رهگیری مرسوله
86داداش41367اصفهان5963700029000594200081111400/01/29رهگیری مرسوله
87بهشتي41404تکاب5963700029000583505991111400/01/29رهگیری مرسوله
88تحويليان41342اصفهان5963700029000572700081111400/01/29رهگیری مرسوله
89عسگري41360ايلام5963700029000562006931111400/01/29رهگیری مرسوله
90حيدري41525قم5963700029000551200371111400/01/29رهگیری مرسوله
91رستگاري41527اهواز5963700029000540500061111400/01/29رهگیری مرسوله
92تقوي41497بوشهر5963700029000539700751111400/01/29رهگیری مرسوله
93سجادي41521تهران5963700029000529000001111400/01/29رهگیری مرسوله
94پاکدامن41364تهران5963700029000482200001111400/01/29رهگیری مرسوله
95زماني41362تهران5963700029000471500001111400/01/29رهگیری مرسوله
96ماندگار41345تهران5963700029000460700001111400/01/29رهگیری مرسوله
97نجفي41408ری5963700029000450001813111400/01/29رهگیری مرسوله
98معطري41383ری5963700029000449201813111400/01/29رهگیری مرسوله
99زرگر41385تهران5963700029000438500001111400/01/29رهگیری مرسوله
100مشايخ41370تهران5963700029000427700001111400/01/29رهگیری مرسوله
101صادقي41343تهران5963700029000417000001111400/01/29رهگیری مرسوله
102رحيمي41348قدس5963700029000406203751111400/01/29رهگیری مرسوله
103قربانپور41382تهران5963700029000391700001111400/01/29رهگیری مرسوله
104محمدي41372تهران5963700029000381000001111400/01/29رهگیری مرسوله
105ميرزااقايي41366مشهد5963700029000370200091111400/01/29رهگیری مرسوله
106ناظري41405کرمانشاه5963700029000369500671111400/01/29رهگیری مرسوله
107قدسي41386قزوين5963700029000358700341111400/01/29رهگیری مرسوله
108خواجويان41387شيراز-فارس5963700029000348000071111400/01/29رهگیری مرسوله
109زهرعي41412مرودشت5963700029000337207371111400/01/29رهگیری مرسوله
110منشي زاده41391آمل5963700029000326500461111400/01/29رهگیری مرسوله
111چرخابي41341اصفهان5963700029000315700081111400/01/29رهگیری مرسوله
112مظاهري41379اصفهان5963700029000305000081111400/01/29رهگیری مرسوله
113ذبيحي41351استهبان5963700029000290507451111400/01/29رهگیری مرسوله
114کاظمي41410مشهد5963700029000289700091111400/01/29رهگیری مرسوله
115ناصري41411کرج5963700029000279000031111400/01/29رهگیری مرسوله
116رمضانخواه41344رودسر5963700029000268204481111400/01/29رهگیری مرسوله
117حسني41373اردکان-فارس5963700029000257507361111400/01/29رهگیری مرسوله
118طاهري41356شيراز-فارس5963700029000246700071111400/01/29رهگیری مرسوله
119شيروي41353شيراز-فارس5963700029000236000071111400/01/29رهگیری مرسوله
120نشاط41350درگز5963700029000225209491111400/01/29رهگیری مرسوله
121ابرهام41514دزفول5963700029000214506461111400/01/29رهگیری مرسوله
122افشاري41394اصفهان5963700029000203700081111400/01/29رهگیری مرسوله
123ديناروند41520رشت5963700029000199200041111400/01/29رهگیری مرسوله
124بيرانوند41357خرم آباد-لرستان5963700029000188500681111400/01/29رهگیری مرسوله
125رحيمي41361الشتر5963700029000177706891111400/01/29رهگیری مرسوله
126قاسملو41384ساوه5963700029000167000391111400/01/29رهگیری مرسوله
127سيف41512سردرود5963700029000156205361111400/01/29رهگیری مرسوله
128شاه حسيني41377شاهرود5963700029000145500361111400/01/29رهگیری مرسوله
129رنجبر40291قم5963700029000134700371111400/01/29رهگیری مرسوله
130فکري41516ساوه5963700029000124000391111400/01/29رهگیری مرسوله
131قشقايي41358شيراز-فارس5963700029000113200071111400/01/29رهگیری مرسوله
132سلاطيني41349رفسنجان5963700029000102500771111400/01/29رهگیری مرسوله
133پيمان41378تهران5963700029000098000001111400/01/29رهگیری مرسوله
134فقهي41355اصفهان5963700029000087200081111400/01/29رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید