لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 22 فروردین 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1ره افروز39953تهران5963700022000472700001111400/01/22رهگیری مرسوله
2صمدپور39943رودسر5963700022000462004481111400/01/22رهگیری مرسوله
3دواچي40053مشهد5963700022000451200091111400/01/22رهگیری مرسوله
4سهرابي40045تهران5963700022000440500001111400/01/22رهگیری مرسوله
5اسماعيل زاده40062تهران5963700022000439700001111400/01/22رهگیری مرسوله
6افتخاري40057تهران5963700022000429000001111400/01/22رهگیری مرسوله
7فراهاني40043تهران5963700022000418200001111400/01/22رهگیری مرسوله
8حسين زاده39904تهران5963700022000407500001111400/01/22رهگیری مرسوله
9حاجيانفر39903تهران5963700022000393000001111400/01/22رهگیری مرسوله
10يکتا40073تهران5963700022000382200001111400/01/22رهگیری مرسوله
11تقوي39932تهران5963700022000371500001111400/01/22رهگیری مرسوله
12فرزين40063تهران5963700022000360700001111400/01/22رهگیری مرسوله
13اشرفي40061تهران5963700022000350000001111400/01/22رهگیری مرسوله
14کاکايي39947اراک5963700022000349200381111400/01/22رهگیری مرسوله
15چاوشي39950تهران5963700022000338500001111400/01/22رهگیری مرسوله
16پياب39949کرج5963700022000327700031111400/01/22رهگیری مرسوله
17حامي39902بيرجند5963700022000317000971111400/01/22رهگیری مرسوله
18شاکري39901بندرعباس5963700022000306200791111400/01/22رهگیری مرسوله
19افدستا40052مرند5963700022000291700541111400/01/22رهگیری مرسوله
20ايزدپناه40049سيرجان5963700022000281000781111400/01/22رهگیری مرسوله
21دوماري40074کرمان5963700022000270200761111400/01/22رهگیری مرسوله
22عباسيان39933تهران5963700022000248000001111400/01/22رهگیری مرسوله
23اويژّه39930تهران5963700022000237200001111400/01/22رهگیری مرسوله
24احمديان39900تهران5963700022000226500001111400/01/22رهگیری مرسوله
25بابايي39939نقده5963700022000215705761111400/01/22رهگیری مرسوله
26عموشاهي39951اصفهان5963700022000205000081111400/01/22رهگیری مرسوله
27براري39941قزوين5963700022000190500341111400/01/22رهگیری مرسوله
28عبدالهي39974شيراز-فارس5963700022000189700071111400/01/22رهگیری مرسوله
29احمدي39929بابل5963700022000179000471111400/01/22رهگیری مرسوله
30رضازاده39936کرج5963700022000168200031111400/01/22رهگیری مرسوله
31صفايي39899کرمانشاه5963700022000157500671111400/01/22رهگیری مرسوله
32عزيزالهي39935رستم آباد5963700022000146744641111400/01/22رهگیری مرسوله
33اسدي39934اصفهان5963700022000136000081111400/01/22رهگیری مرسوله
34حسنلو40055خوي5963700022000125200581111400/01/22رهگیری مرسوله
35شکري40059ماکو5963700022000114505861111400/01/22رهگیری مرسوله
36نويدي40048اهواز5963700022000103700061111400/01/22رهگیری مرسوله
37شهدادي40051ساري5963700022000099200481111400/01/22رهگیری مرسوله
38اسحاقي40056اصفهان5963700022000088500081111400/01/22رهگیری مرسوله
39شيني40044مسجدسليمان5963700022000077706491111400/01/22رهگیری مرسوله
40جلالي39945تهران5963700022000067000001111400/01/22رهگیری مرسوله
41کردستاني39954سيرجان5963700022000056200781111400/01/22رهگیری مرسوله
42ايماني40193تهران5961300022002164200001111400/01/22رهگیری مرسوله
43بهادر40188شيراز-فارس5961300022002153500071111400/01/22رهگیری مرسوله
44ولي زاده40194تهران5961300022002142700001111400/01/22رهگیری مرسوله
45احمدي40198شاهين شهر5961300022002132000831111400/01/22رهگیری مرسوله
46جلالي40192تهران5961300022002121200001111400/01/22رهگیری مرسوله
47شجري40190تنکابن5961300022002110504681111400/01/22رهگیری مرسوله
48اميني40183ساري5961300022002109700481111400/01/22رهگیری مرسوله
49شميل40181قم5961300022002095200371111400/01/22رهگیری مرسوله
50همتير40172تهران5961300022002084500001111400/01/22رهگیری مرسوله
51طالب لو40178تهران5961300022002073700001111400/01/22رهگیری مرسوله
52خجسته40209مشهد5961300022002063000091111400/01/22رهگیری مرسوله
53صومعه40215مشهد5961300022002052200091111400/01/22رهگیری مرسوله
54فرهمندي40184تهران5961300022002041500001111400/01/22رهگیری مرسوله
55سليمانيان40207مشهد5961300022002030700091111400/01/22رهگیری مرسوله
56طرخوراني40175تفرش5961300022002020003951111400/01/22رهگیری مرسوله
57عسکري40217ساري5961300022002019200481111400/01/22رهگیری مرسوله
58اسدي40198قائم شهر5961300022002008504761111400/01/22رهگیری مرسوله
59دادخواه40179تهران5961300022001995700001111400/01/22رهگیری مرسوله
60حسن پور40182بندرانزلي5961300022001985000431111400/01/22رهگیری مرسوله
61غلامي40203خنج5961300022001974274431111400/01/22رهگیری مرسوله
62حسيني40191تهران5961300022001963500001111400/01/22رهگیری مرسوله
63ايزدي40186ری5961300022001952701813111400/01/22رهگیری مرسوله
64طهماسبي40174ری5961300022001942001813111400/01/22رهگیری مرسوله
65ابراهيمي40195شيراز-فارس5961300022001931200071111400/01/22رهگیری مرسوله
66سهرابي40208شيراز-فارس5961300022001920500071111400/01/22رهگیری مرسوله
67برزگري40177بندرعباس5961300022001919700791111400/01/22رهگیری مرسوله
68نقي زاده39844اروميه5961300022001909000571111400/01/22رهگیری مرسوله
69کاوسي10210تهران5961300022001894500001111400/01/22رهگیری مرسوله
70توراني40202تهران5961300022001883700001111400/01/22رهگیری مرسوله
71صمدي40201تهران5961300022001873000001111400/01/22رهگیری مرسوله
72صفري40187راميان5961300022001862204951111400/01/22رهگیری مرسوله
73رشيدي40120تهران5961300022001580000001111400/01/22رهگیری مرسوله
74منوچهري40122شيراز-فارس5961300022001579200071111400/01/22رهگیری مرسوله
75حنيفي40079سنندج5961300022001568500661111400/01/22رهگیری مرسوله
76ستوده40086تهران5961300022001557700001111400/01/22رهگیری مرسوله
77دهقاني40102شيراز-فارس5961300022001547000071111400/01/22رهگیری مرسوله
78عباس40156قم5961300022001536200371111400/01/22رهگیری مرسوله
79رضايي40077کرج5961300022001525500031111400/01/22رهگیری مرسوله
80کاوه40159لار5961300022001514707431111400/01/22رهگیری مرسوله
81نعمتي فر40084تهران5961300022001504000001111400/01/22رهگیری مرسوله
82دمر چي40085نظرآباد5961300022001499503331111400/01/22رهگیری مرسوله
83قنبري40118بافق5961300022001488708971111400/01/22رهگیری مرسوله
84مهرپويان40143اصفهان5961300022001478000081111400/01/22رهگیری مرسوله
85ذوالفقاري40141کرج5961300022001467200031111400/01/22رهگیری مرسوله
86طاهري40136تهران5961300022001456500001111400/01/22رهگیری مرسوله
87حجازي40119دهاقان5961300022001445708641111400/01/22رهگیری مرسوله
88حسن پور40128تهران5961300022001435000001111400/01/22رهگیری مرسوله
89حسين پور40098تهران5961300022001424200001111400/01/22رهگیری مرسوله
90مهرورز40149تهران5961300022001413500001111400/01/22رهگیری مرسوله
91کالک بر40146دزفول5961300022001402706461111400/01/22رهگیری مرسوله
92توکلي40148خرمدره5961300022001398204571111400/01/22رهگیری مرسوله
93ميرزايي40150رفسنجان5961300022001312200771111400/01/22رهگیری مرسوله
94حسيني40132آبادان5961300022001301500631111400/01/22رهگیری مرسوله
95عابدي40151اصفهان5961300022001297000081111400/01/22رهگیری مرسوله
96ابهري40129تهران5961300022001286200001111400/01/22رهگیری مرسوله
97ارشادي40137مشهد5961300022001275500091111400/01/22رهگیری مرسوله
98نجفي40139ملاير5961300022001264706571111400/01/22رهگیری مرسوله
99رفيعي40075شاهين شهر5961300022001254000831111400/01/22رهگیری مرسوله
100باروتي40138تهران5961300022001243200001111400/01/22رهگیری مرسوله
101سرخاني40140تهران5961300022001232500001111400/01/22رهگیری مرسوله
102وفائي40134تهران5961300022001221700001111400/01/22رهگیری مرسوله
103عامري40087تهران5961300022001211000001111400/01/22رهگیری مرسوله
104نوروززاده40100تهران5961300022001200200001111400/01/22رهگیری مرسوله
105عسکري40076تهران5961300022001195700001111400/01/22رهگیری مرسوله
106صنوبري40101شهریار5961300022001185003351111400/01/22رهگیری مرسوله
107تدين40083اردبيل5961300022001174200561111400/01/22رهگیری مرسوله
108عبدالهي40104کرج5961300022001163500031111400/01/22رهگیری مرسوله
109قنادپور40144تهران5961300022001152700001111400/01/22رهگیری مرسوله
110مشتري40103مشهد5961300022001142000091111400/01/22رهگیری مرسوله
111تقي لو40154تهران5961300022001051500001111400/01/22رهگیری مرسوله
112عندليبيان40155تهران5961300022001040700001111400/01/22رهگیری مرسوله
113نيکبخت40106تهران5961300022001030000001111400/01/22رهگیری مرسوله
114فراست40157اصفهان5961300022001029200081111400/01/22رهگیری مرسوله
115خواجوي40099عباس آباد5961300022001018546741111400/01/22رهگیری مرسوله
116عادلي40107مشهد5961300022001007700091111400/01/22رهگیری مرسوله
117مديرروستا40105کمالشهر5961300022000995031991111400/01/22رهگیری مرسوله
118عليزاده40078رشت5961300022000984200041111400/01/22رهگیری مرسوله
119هوشمند40082تهران5961300022000973500001111400/01/22رهگیری مرسوله
120مشتاقيان40147تهران5961300022000962700001111400/01/22رهگیری مرسوله
121شيروي40072شيراز-فارس5961300022000952000071111400/01/22رهگیری مرسوله
122هاشمي40169آمل5961300022000941200461111400/01/22رهگیری مرسوله
123رشيدي40153مشهد5961300022000930500091111400/01/22رهگیری مرسوله
124ثبوتکار40166اهواز5961300022000929700061111400/01/22رهگیری مرسوله
125مختاري فر40152ساري5961300022000919000481111400/01/22رهگیری مرسوله
126خداداد40161تهران5961300022000908200001111400/01/22رهگیری مرسوله
127رادبودان40167تهران5961300022000893700001111400/01/22رهگیری مرسوله
128نارويي40162بانه5961300022000883006691111400/01/22رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
#
پیمایش به بالا