لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 16 فروردین 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1نصيريان38466مشهد5963700016000727000091111400/01/16رهگیری مرسوله
2پيريايي38651بروجرد5963700016000716200691111400/01/16رهگیری مرسوله
3صحافي38739يزد5963700016000705500891111400/01/16رهگیری مرسوله
4اخلاقي38655اصفهان5963700016000691000081111400/01/16رهگیری مرسوله
5قدمي38688تهران5963700016000680200001111400/01/16رهگیری مرسوله
6طهماسبي نزاد38749تهران5963700016000679500001111400/01/16رهگیری مرسوله
7بنايي زاده38638تهران5963700016000668700001111400/01/16رهگیری مرسوله
8سام38725تهران5963700016000658000001111400/01/16رهگیری مرسوله
9کرباسي38722تهران5963700016000647200001111400/01/16رهگیری مرسوله
10وحيدي نيا38645قرچک5963700016000636518686111400/01/16رهگیری مرسوله
11محمدزاده38682تهران5963700016000625700001111400/01/16رهگیری مرسوله
12حسيني38679تهران5963700016000615000001111400/01/16رهگیری مرسوله
13کاظمي38716تهران5963700016000604200001111400/01/16رهگیری مرسوله
14غزنيني38649قدس5963700016000599703751111400/01/16رهگیری مرسوله
15احمدي38720تهران5963700016000589000001111400/01/16رهگیری مرسوله
16کمالي38715تهران5963700016000578200001111400/01/16رهگیری مرسوله
17فراهاني38126تهران5963700016000567500001111400/01/16رهگیری مرسوله
18سلامي38717اصفهان5963700016000556700081111400/01/16رهگیری مرسوله
19جعفري38727رشت5963700016000546000041111400/01/16رهگیری مرسوله
20طلوعي38654تهران5963700016000513700001111400/01/16رهگیری مرسوله
21کمالي نزاد38646تهران5963700016000503000001111400/01/16رهگیری مرسوله
22کشميري38681تهران5963700016000498500001111400/01/16رهگیری مرسوله
23خرد38686تهران5963700016000487700001111400/01/16رهگیری مرسوله
24حکيمي38691تهران5963700016000477000001111400/01/16رهگیری مرسوله
25شيخي38689تهران5963700016000466200001111400/01/16رهگیری مرسوله
26بهاري38702تهران5963700016000455500001111400/01/16رهگیری مرسوله
27پيراسته38699تهران5963700016000444700001111400/01/16رهگیری مرسوله
28ميرزايي38642اصفهان5963700016000434000081111400/01/16رهگیری مرسوله
29شيري38684اصفهان5963700016000423200081111400/01/16رهگیری مرسوله
30حاجيان38694اصفهان5963700016000412500081111400/01/16رهگیری مرسوله
31حامي38677مشهد5963700016000401700091111400/01/16رهگیری مرسوله
32شکيبا38696رفسنجان5963700016000397200771111400/01/16رهگیری مرسوله
33صادقي38685کرج5963700016000386500031111400/01/16رهگیری مرسوله
34شريعتي38692کرمانشاه5963700016000375700671111400/01/16رهگیری مرسوله
35محمودي38680کرمان5963700016000365000761111400/01/16رهگیری مرسوله
36نادري38687آمل5963700016000354200461111400/01/16رهگیری مرسوله
37فتح الهي38698بيجار5963700016000343506651111400/01/16رهگیری مرسوله
38رضايي38690شيراز-فارس5963700016000332700071111400/01/16رهگیری مرسوله
39اصغري38700محمودآباد-مازندران5963700016000322004631111400/01/16رهگیری مرسوله
40احمدي38643ملکان5963700016000311205561111400/01/16رهگیری مرسوله
41اسماعيلي38733مشهد5963700016000300500091111400/01/16رهگیری مرسوله
42دوشيار38731اهواز5963700016000296000061111400/01/16رهگیری مرسوله
43وکيل38683اهواز5963700016000285200061111400/01/16رهگیری مرسوله
44ذاکري38721قم5963700016000274500371111400/01/16رهگیری مرسوله
45احمدي38695اصفهان5963700016000263700081111400/01/16رهگیری مرسوله
46خردمند38650اروميه5963700016000253000571111400/01/16رهگیری مرسوله
47جهانگير38713بندرترکمن5963700016000242204891111400/01/16رهگیری مرسوله
48منظري38711گرگان5963700016000231500491111400/01/16رهگیری مرسوله
49طالبي38693يزد5963700016000220700891111400/01/16رهگیری مرسوله
50غلامي38644بجنورد5963700016000210000941111400/01/16رهگیری مرسوله
51حيدري38723کرمان5963700016000209200761111400/01/16رهگیری مرسوله
52نوروزي38704شاهين شهر5963700016000194700831111400/01/16رهگیری مرسوله
53کره ئي38730اهواز5963700016000184000061111400/01/16رهگیری مرسوله
54راست روشن38724کازرون5963700016000173200731111400/01/16رهگیری مرسوله
55جعفري38708تهران5963700016000162500001111400/01/16رهگیری مرسوله
56کاظم زاده38706تهران5963700016000151700001111400/01/16رهگیری مرسوله
57شيخي38701انديمشک5963700016000141006481111400/01/16رهگیری مرسوله
58حسين پور38697ايلام5963700016000130206931111400/01/16رهگیری مرسوله
59اميري38728ايرانشهر5963700016000129500991111400/01/16رهگیری مرسوله
60ساراني38880زاهدان5961300016002125500981111400/01/16رهگیری مرسوله
61مهري38854تهران5961300016002114700001111400/01/16رهگیری مرسوله
62بنار38826اصفهان5961300016002104000081111400/01/16رهگیری مرسوله
63اصفهاني38823اصفهان5961300016002099500081111400/01/16رهگیری مرسوله
64کياني38815کرج5961300016002088700031111400/01/16رهگیری مرسوله
65مالکي38811تهران5961300016002078000001111400/01/16رهگیری مرسوله
66مليوني38804مشهد5961300016002067200091111400/01/16رهگیری مرسوله
67حسين زاده38832خرم آباد-لرستان5961300016002056500681111400/01/16رهگیری مرسوله
68فهيمي نيا38886مشهد5961300016002045700091111400/01/16رهگیری مرسوله
69وفايي38818رشت5961300016002035000041111400/01/16رهگیری مرسوله
70صادقيان38824فیروزکوه5961300016002024203981111400/01/16رهگیری مرسوله
71کوهستاني38825آمل5961300016002013500461111400/01/16رهگیری مرسوله
72کاوه38822لار5961300016002002707431111400/01/16رهگیری مرسوله
73فراهاني38827تهران5961300016001990000001111400/01/16رهگیری مرسوله
74ابوطالبي38809صومعه سرا5961300016001989204361111400/01/16رهگیری مرسوله
75الفت38851کرمانشاه5961300016001978500671111400/01/16رهگیری مرسوله
76ابهري38870تهران5961300016001967700001111400/01/16رهگیری مرسوله
77جهانمري38904شيراز-فارس5961300016001957000071111400/01/16رهگیری مرسوله
78دلخوش38807کرج5961300016001946200031111400/01/16رهگیری مرسوله
79لطفعلي38808خوي5961300016001935500581111400/01/16رهگیری مرسوله
80عباسي38817تهران5961300016001924700001111400/01/16رهگیری مرسوله
81رسولي38839اهواز5961300016001914000061111400/01/16رهگیری مرسوله
82افشاري38844اصفهان5961300016001903200081111400/01/16رهگیری مرسوله
83کرمي38898سنندج5961300016001898700661111400/01/16رهگیری مرسوله
84فروزانفر38821همدان5961300016001888000651141400/01/16رهگیری مرسوله
85طهراني38906تهران5961300016001877200001111400/01/16رهگیری مرسوله
86سلطاني نژاد38843اهواز5961300016001866500061111400/01/16رهگیری مرسوله
87حسين نژاد38852چابکسر5961300016001855744871111400/01/16رهگیری مرسوله
88مقامي38907رودسر5961300016001845004481111400/01/16رهگیری مرسوله
89اميني38820اصفهان5961300016001834200081111400/01/16رهگیری مرسوله
90بابايي38848ورامین5961300016001823503371111400/01/16رهگیری مرسوله
91خدامي38834تهران5961300016001812700001111400/01/16رهگیری مرسوله
92مثنوي38838ياسوج5961300016001802007591111400/01/16رهگیری مرسوله
93اخلاقيان38835شيراز-فارس5961300016001797500071111400/01/16رهگیری مرسوله
94بام افکن38841کرج5961300016001786700031111400/01/16رهگیری مرسوله
95جعفري38836کرج5961300016001776000031111400/01/16رهگیری مرسوله
96غلامي38837خنج5961300016001765274431111400/01/16رهگیری مرسوله
97حاج مرادي38830خميني شهر5961300016001754500841111400/01/16رهگیری مرسوله
98موسوي38849کرج5961300016001743700031111400/01/16رهگیری مرسوله
99معصومي38814تهران5961300016001733000001111400/01/16رهگیری مرسوله
100احمدي38779تهران5961300016001722200001111400/01/16رهگیری مرسوله
101شبان38802بيرجند5961300016001711500971111400/01/16رهگیری مرسوله
102ملک38845شهر کرد5961300016001700700881111400/01/16رهگیری مرسوله
103جم نژاد38805اصفهان5961300016001696200081111400/01/16رهگیری مرسوله
104بانشي38752بانش5961300016001279773681111400/01/16رهگیری مرسوله
105صادقي38772کرج5961300016001269000031111400/01/16رهگیری مرسوله
106خاکي38770تهران5961300016001258200001111400/01/16رهگیری مرسوله
107ميهن پرست38738لنگرود5961300016001247504471111400/01/16رهگیری مرسوله
108پيري38791بدره5961300016001236769671111400/01/16رهگیری مرسوله
109همايون38790مامونيه5961300016001226003941111400/01/16رهگیری مرسوله
110پيل بان38776جهرم5961300016001215200741111400/01/16رهگیری مرسوله
111راوري38751مشهد5961300016001204500091111400/01/16رهگیری مرسوله
112عبدلي38750تهران5961300016001190000001111400/01/16رهگیری مرسوله
113هاشمي38778اصفهان5961300016001189200081111400/01/16رهگیری مرسوله
114سيروسيان38785کرج5961300016001178500031111400/01/16رهگیری مرسوله
115عباسي38799افزر5961300016001167774751111400/01/16رهگیری مرسوله
116درزاده38777بندرعباس5961300016001157000791111400/01/16رهگیری مرسوله
117نوري38746تهران5961300016001146200001111400/01/16رهگیری مرسوله
118سنگاري38741تهران5961300016001135500001111400/01/16رهگیری مرسوله
119رسولي387546زنجان5961300016001124700451111400/01/16رهگیری مرسوله
120بهارگام38788شاهين شهر5961300016001114000831111400/01/16رهگیری مرسوله
121شيباني38742تربت حيدريه5961300016001103200951111400/01/16رهگیری مرسوله
122شريفپور38769تهران5961300016001098700001111400/01/16رهگیری مرسوله
123فرحاني38754آبادان5961300016001088000631111400/01/16رهگیری مرسوله
124حقي38781قدس5961300016001077203751111400/01/16رهگیری مرسوله
125يوسفيان38787قائم شهر5961300016001066504761111400/01/16رهگیری مرسوله
126نوروزي38768کيش5961300016001055707941111400/01/16رهگیری مرسوله
127شرفي38786نيشابور5961300016001045000931111400/01/16رهگیری مرسوله
128سليم زاده38789بناب5961300016001034205551111400/01/16رهگیری مرسوله
129محبي38743تهران5961300016001023500001111400/01/16رهگیری مرسوله
130هاشمي38784کلاچاي5961300016001012704491111400/01/16رهگیری مرسوله
131نوريان38792تهران5961300016001002000001111400/01/16رهگیری مرسوله
132حبيبي38797مشهد5961300016000999200091111400/01/16رهگیری مرسوله
133چترايي38801نجف آباد5961300016000988500851111400/01/16رهگیری مرسوله
134زرين38796تهران5961300016000977700001111400/01/16رهگیری مرسوله
135غلامي38800خشکبيجار5961300016000967043391111400/01/16رهگیری مرسوله
136عبدوند38748اهواز5961300016000956200061111400/01/16رهگیری مرسوله
137سرباز وطن38747تهران5961300016000945500001111400/01/16رهگیری مرسوله
138خسروي38794شيراز-فارس5961300016000934700071111400/01/16رهگیری مرسوله
139حسيني38744کرمانشاه5961300016000924000671111400/01/16رهگیری مرسوله
140ظفري38737تهران5961300016000913200001111400/01/16رهگیری مرسوله
141محمدي38767تهران5961300016000902500001111400/01/16رهگیری مرسوله
142زرندي38740تهران5961300016000898000001111400/01/16رهگیری مرسوله
143يزدي38771قزوين5961300016000887200341111400/01/16رهگیری مرسوله
144گلشني38773زنجان5961300016000876500451111400/01/16رهگیری مرسوله
145رحماني38734تاکستان5961300016000865703481111400/01/16رهگیری مرسوله
146قنادزاده38745تهران5961300016000855000001111400/01/16رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید