لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 22 تیر 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1قاضيمرادي59248تهران5963700115001387200001141400/04/22رهگیری مرسوله
2فيضي59192تهران5963700115001376500001141400/04/22رهگیری مرسوله
3احمدي59097تهران5963700115001365700001141400/04/22رهگیری مرسوله
4اسماعيلي59290تهران5963700115001355000001141400/04/22رهگیری مرسوله
5اصغرزاده59170تهران5963700115001344200001141400/04/22رهگیری مرسوله
6حسني59180تهران5963700115001333500001141400/04/22رهگیری مرسوله
7اميد بخش59153تهران5963700115001322700001141400/04/22رهگیری مرسوله
8نادري59203اراک5963700115001312000381141400/04/22رهگیری مرسوله
9صادقي59247شاهين شهر5963700115001301200831141400/04/22رهگیری مرسوله
10شاملو59273اراک5963700115001296700381141400/04/22رهگیری مرسوله
11شاهي59117تهران5963700115001286000001141400/04/22رهگیری مرسوله
12درويش59184کرج5963700115001275200031141400/04/22رهگیری مرسوله
13توفيق59189کرج5963700115001264500031141400/04/22رهگیری مرسوله
14طالبي59200بندرعباس5963700115001253700791141400/04/22رهگیری مرسوله
15نادري59274تهران5963700115001243000001141400/04/22رهگیری مرسوله
16پور گنجي59242تهران5963700115001232200001141400/04/22رهگیری مرسوله
17جوان59279تهران5963700115001221500001141400/04/22رهگیری مرسوله
18زرع59197اروميه5963700115001210700571141400/04/22رهگیری مرسوله
19عسگرزاده59271کرمان5963700115001200000761141400/04/22رهگیری مرسوله
20جمالي59261زنجان5963700115001195500451141400/04/22رهگیری مرسوله
21اقايي59065اردبيل5963700115001163200561201400/04/22رهگیری مرسوله
22زاهد59196کرج5963700115001152500031201400/04/22رهگیری مرسوله
23کوشکي58988اصفهان5963700115001141700081201400/04/22رهگیری مرسوله
24اسکندري59191کرج5963700115001131000031201400/04/22رهگیری مرسوله
25مهرجو59220کرمانشاه5963700115001120200671201400/04/22رهگیری مرسوله
26هاشمي59187ياسوج5963700115001119507591201400/04/22رهگیری مرسوله
27اميريان59195مامونيه5963700115001108703941201400/04/22رهگیری مرسوله
28نغمه زاده59243کرج5963700115001094200031121400/04/22رهگیری مرسوله
29اخلاقي59250تهران5963700115001083500001121400/04/22رهگیری مرسوله
30زرگران59126گرگان5963700115001072700491121400/04/22رهگیری مرسوله
31دارا59255دوگنبدان5963700115001062007581121400/04/22رهگیری مرسوله
32دلاويز59230کرج5963700115001051200031121400/04/22رهگیری مرسوله
33پور افشار59249کرج5963700115001040500031121400/04/22رهگیری مرسوله
34فرجي59228بانه5963700115001039706691121400/04/22رهگیری مرسوله
35شکيبا59237عباس آباد5963700115001029046741121400/04/22رهگیری مرسوله
36مهماندوست59238چابکسر5963700115001018244871121400/04/22رهگیری مرسوله
37محمدي59259سنندج5963700115001007500661121400/04/22رهگیری مرسوله
38پور جمالي59277بندرعباس5963700115000994700791121400/04/22رهگیری مرسوله
39دهقانيانفرد59193شيراز-فارس5963700115000984000071121400/04/22رهگیری مرسوله
40شمس59252تهران5963700115000973200001121400/04/22رهگیری مرسوله
41حکيمي59128تهران5963700115000918700001131400/04/22رهگیری مرسوله
42محمد خواه59167تهران5963700115000908000001131400/04/22رهگیری مرسوله
43نازگوئي59161تهران5963700115000893500001131400/04/22رهگیری مرسوله
44فراهاني59267تهران5963700115000882700001131400/04/22رهگیری مرسوله
45سعادت فخر(هديه)تهران5963700115000872000001131400/04/22رهگیری مرسوله
46احمدي(هديه)تهران5963700115000861200001131400/04/22رهگیری مرسوله
47زرندي59241تهران5963700115000850500001131400/04/22رهگیری مرسوله
48گودرزي59276تهران5963700115000849700001131400/04/22رهگیری مرسوله
49فتوت59131همدان5963700115000839000651131400/04/22رهگیری مرسوله
50غياثي59246بندرعباس5963700115000828200791131400/04/22رهگیری مرسوله
51تيموري59175بوشهر5963700115000817500751131400/04/22رهگیری مرسوله
52طاهري59201شيراز-فارس5963700115000806700071131400/04/22رهگیری مرسوله
53دهقان فرد59122سعادت شهر5963700115000792273741131400/04/22رهگیری مرسوله
54صابري59123بجنورد5963700115000781500941131400/04/22رهگیری مرسوله
55عبدوي59284کرج5963700115000770700031131400/04/22رهگیری مرسوله
56شهابي59253چمستان5963700115000760046431131400/04/22رهگیری مرسوله
57مولاييهديهبابل5963700115000759200471131400/04/22رهگیری مرسوله
58سيادت59188سمنان5963700115000748500351131400/04/22رهگیری مرسوله
59منوچهری59160کرج5963700115000737700031131400/04/22رهگیری مرسوله
60کرمي59145چمگردان5963700115000727084781131400/04/22رهگیری مرسوله
61محمدي59183قم5963700115000716200371131400/04/22رهگیری مرسوله
62خوشرو59121شيراز-فارس5963700115000705500071131400/04/22رهگیری مرسوله
63اهبوب59194کرج5963700115000691000031131400/04/22رهگیری مرسوله
64تنها59266تهران5963700115000679500001131400/04/22رهگیری مرسوله
65سلطاني59210تهران5963700115000668700001131400/04/22رهگیری مرسوله
66نوروزي59263تهران5963700115000658000001131400/04/22رهگیری مرسوله
67شادماني59234تهران5963700115000647200001131400/04/22رهگیری مرسوله
68بيرامي59260بابلسر5963700115000636504741131400/04/22رهگیری مرسوله
69عطايي59233نظرآباد5963700115000625703331131400/04/22رهگیری مرسوله
70جاويدي59295نور آباد5963700115000615007351131400/04/22رهگیری مرسوله
71دهقان59165کرمان5963700115000604200761131400/04/22رهگیری مرسوله
72طوبي59163اردبيل5963700115000599700561131400/04/22رهگیری مرسوله
73مدرسي59283اصفهان5963700115000589000081131400/04/22رهگیری مرسوله
74بني اسدي59294بيرجند5963700115000578200971131400/04/22رهگیری مرسوله
75رحيم زاده59178لار5963700115000567507431131400/04/22رهگیری مرسوله
76عليزاده59138تهران5963700115000556700001131400/04/22رهگیری مرسوله
77نيري59265تهران5963700115000546000001131400/04/22رهگیری مرسوله
78بلدي59198اصفهان5963700115000535200081131400/04/22رهگیری مرسوله
79ارام59232بوشهر5963700115000524500751131400/04/22رهگیری مرسوله
80صالحي59212تهران5963700115000513700001131400/04/22رهگیری مرسوله
81پوزش59293گندمان5963700115000503088781131400/04/22رهگیری مرسوله
82رفيعي59144شيراز-فارس5963700115000498500071131400/04/22رهگیری مرسوله
83پيمان ارا59258مشهد5963700115000487700091131400/04/22رهگیری مرسوله
84مفيدي59168تهران5963700115000466200001131400/04/22رهگیری مرسوله
85صابر59268تهران5963700115000455500001131400/04/22رهگیری مرسوله
86کرمي59287تهران5963700115000444700001131400/04/22رهگیری مرسوله
87فرجي59124تهران5963700115000434000001131400/04/22رهگیری مرسوله
88يعقوبي59176تهران5963700115000423200001131400/04/22رهگیری مرسوله
89محمد جعفري59113دماوند5963700115000412503971131400/04/22رهگیری مرسوله
90حسن پور59129تهران5963700115000401700001131400/04/22رهگیری مرسوله
91نوري59172تهران5963700115000397200001131400/04/22رهگیری مرسوله
92نويد59264تهران5963700115000386500001131400/04/22رهگیری مرسوله
93موسوي59177تهران5963700115000375700001131400/04/22رهگیری مرسوله
94عيني پور59229تهران5963700115000365000001131400/04/22رهگیری مرسوله
95اسعدي59173قشم5963700115000354207951131400/04/22رهگیری مرسوله
96کرمزاده59179بندرگناوه5963700115000343507531131400/04/22رهگیری مرسوله
97بهنامي59159رشت5963700115000332700041131400/04/22رهگیری مرسوله
98قنواتي59181اهواز5963700115000322000061131400/04/22رهگیری مرسوله
99رنجبر59125نور5963700115000311204641131400/04/22رهگیری مرسوله
100مجدي59251تنکابن5963700115000300504681131400/04/22رهگیری مرسوله
101محمدي59297آمل5963700115000296000461131400/04/22رهگیری مرسوله
102کوچک59227اهواز5963700115000285200061131400/04/22رهگیری مرسوله
103ظاهري57408اهواز5963700115000274500061131400/04/22رهگیری مرسوله
104رحباني59164کرمان5963700115000263700761131400/04/22رهگیری مرسوله
105دانش59256تهران5963700115000253000001131400/04/22رهگیری مرسوله
106ثروتي58976بجنورد5963700115000242200941131400/04/22رهگیری مرسوله
107تيموري59127کرمان5963700115000231500761131400/04/22رهگیری مرسوله
108امامي فر59182گرگان5963700115000220700491131400/04/22رهگیری مرسوله
109قاسمي59174شاهين شهر5963700115000210000831131400/04/22رهگیری مرسوله
110طياران59171اصفهان5963700115000209200081131400/04/22رهگیری مرسوله
111يزدان پناه59292تيران5963700115000194708531131400/04/22رهگیری مرسوله
112بيات59162اصفهان5963700115000184000081131400/04/22رهگیری مرسوله
113موسوي59077اصفهان5963700115000173200081131400/04/22رهگیری مرسوله
114عزيزي59226اقليد5963700115000162507381131400/04/22رهگیری مرسوله
115ارام59116اندیشه5963700115000151731686131400/04/22رهگیری مرسوله
116نگارش59289شيراز-فارس5963700115000141000071131400/04/22رهگیری مرسوله
117اسدي59068تهران5963700115000130200001131400/04/22رهگیری مرسوله
118فضلي خاني59099تهران5963700115000129500001131400/04/22رهگیری مرسوله
119سرداري59056تهران5963700115000118700001131400/04/22رهگیری مرسوله
120حاضق59098تهران5963700115000108000001131400/04/22رهگیری مرسوله
121رياحي59114مشهد5963700115000093500091131400/04/22رهگیری مرسوله
122گنجي59115تهران5963700115000082700001131400/04/22رهگیری مرسوله
123قديمي59059تهران5963700115000072000001131400/04/22رهگیری مرسوله

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید