لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 3 مرداد 1401

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1ماريا فرشادي154210بندرعباس5961301127000938700791141401/05/03رهگیری مرسوله
2مليحه اسکندريان154213مشهد5961301127000688700091141401/05/03رهگیری مرسوله
3فاطمه دارابي154220ازنا5961301127000869706871141401/05/03رهگیری مرسوله
4فروغ کارگري154245بندرماهشهر5961301127000837506351141401/05/03رهگیری مرسوله
5الناز باباعرب154251سراب5961301127000971705471141401/05/03رهگیری مرسوله
6سميرا عطايي154252اصفهان5961301127000917200081141401/05/03رهگیری مرسوله
7ويداوفا154261شيراز-فارس5961301127001465500071191401/05/03رهگیری مرسوله
8مريم رنجبر154289تهران5961301127000768500001141401/05/03رهگیری مرسوله
9راضيه احتشامي154296شيراز-فارس5961301127000294500071141401/05/03رهگیری مرسوله
10مهتاب خسروي154340برازجان5961301127000656507561141401/05/03رهگیری مرسوله
11نياوران154342تهران5961301127001027500001141401/05/03رهگیری مرسوله
12لادن رحمتي154360اصفهان5961301127001016700081141401/05/03رهگیری مرسوله
13عاليه بهنام جو154386همدان5961301127000870500651141401/05/03رهگیری مرسوله
14مريم نجم الدين154397تهران5961301127000928000001141401/05/03رهگیری مرسوله
15سميه بخشي نيا154422قم5961301127000229200371141401/05/03رهگیری مرسوله
16مهديه اسمعيلي154515اردبيل5961301127001487000561191401/05/03رهگیری مرسوله
17سارا صابري154522رشت5961301127000949500041141401/05/03رهگیری مرسوله
18بهجت بذرگر154535مشهد5961301127000342000091141401/05/03رهگیری مرسوله
19زهرا اکبريان154696تهران5961301127000331200001141401/05/03رهگیری مرسوله
20مرضيه نعمتي154820آمل5961301127000240700461141401/05/03رهگیری مرسوله
21مهسا کاظمي155179تهران5963701127001076700001141401/05/03رهگیری مرسوله
22زهرا سادات155200تهران5961301127000993200001141401/05/03رهگیری مرسوله
23تينا اکبري155211کرج5963701127000764000031141401/05/03رهگیری مرسوله
24تهراني عادل155232تهران5961301127001454700001191401/05/03رهگیری مرسوله
25مرضيه بحرينيان155410اصفهان5963701127000022200081141401/05/03رهگیری مرسوله
26ايدا دانش پور155683شيراز-فارس5963701127000517700071141401/05/03رهگیری مرسوله
27فائزه خورشا155772کاشان5963701127000822200871141401/05/03رهگیری مرسوله
28رعنا نگاري156218رشت5963701127000102000041141401/05/03رهگیری مرسوله
29سروين خزري156234سردشت-آذربايجان غربي5963701127000608205961141401/05/03رهگیری مرسوله
30ساغر رستگار156240قائم شهر5963701127000721004761141401/05/03رهگیری مرسوله
31شهلا حسيني156245شاهين شهر5963701127000641200831141401/05/03رهگیری مرسوله
32ليلي حميدي156247تهران5963701127000912700001141401/05/03رهگیری مرسوله
33سميه داداشي156249بيورزين5963701127000811544541141401/05/03رهگیری مرسوله
34زهرا حسن زاده156251تهران5963701127000998700001141401/05/03رهگیری مرسوله
35الناز فرسايي156252تهران5963701127001066000001141401/05/03رهگیری مرسوله
36هدا سليمي156255تهران5963701127000865200001141401/05/03رهگیری مرسوله
37پروانه بهشتي156257تهران5963701127000923500001141401/05/03رهگیری مرسوله
38نازين گنج156261اردبيل5963701127000800700561141401/05/03رهگیری مرسوله
39اسما حسيني156262مشهد5963701127000833000091141401/05/03رهگیری مرسوله
40فاطمه قاسمي156263خوي5963701127000753200581141401/05/03رهگیری مرسوله
41ريحانه حبيبي156264تهران5963701127000977200001141401/05/03رهگیری مرسوله
42شهرزاد يعقوبي156265تهران5963701127000934200001141401/05/03رهگیری مرسوله
43پريسا اميري156267شيراز-فارس5963701127000662700071141401/05/03رهگیری مرسوله
44هاشمي156268تهران5963701127000876000001141401/05/03رهگیری مرسوله
45روشنک شهابي156269آمل5963701127000843700461141401/05/03رهگیری مرسوله
46ليلا نريمانزاده156270مشگين شهر5963701127000796205661141401/05/03رهگیری مرسوله
47بتسابه بهزاد156271تهران5963701127000854500001141401/05/03رهگیری مرسوله
48رويا منوچهري156272عسلويه5963701127000652075391141401/05/03رهگیری مرسوله
49سنا تابع156273بندرماهشهر5963701127000459506351141401/05/03رهگیری مرسوله
50فهيمه سليمي156274تهران5963701127000897500001141401/05/03رهگیری مرسوله
51مليحه عمرانيان156275شيراز-فارس5963701127000785500071141401/05/03رهگیری مرسوله
52زهرا قزلي156276مهاباد-آذربايجان غربي5963701127000742500591141401/05/03رهگیری مرسوله
53عاليه قاسمي156278گلبهار5963701127000593793651141401/05/03رهگیری مرسوله
54فائزه مهديان156279شيراز-فارس5963701127000774700071141401/05/03رهگیری مرسوله
55صبا اسدي156280تهران5963701127000902000001141401/05/03رهگیری مرسوله
56الهام بهتاش156281تهران5963701127000886700001141401/05/03رهگیری مرسوله
57عابد اخلاص پور156286کرمان5963701127000380500761141401/05/03رهگیری مرسوله
58غزال خلعتبري156287رامسر5963701127000629704691141401/05/03رهگیری مرسوله
59افسانه خداياري156288همدان5963701127000695000651141401/05/03رهگیری مرسوله
60سپيده نظري156289دزفول5963701127000684206461141401/05/03رهگیری مرسوله
61نگار قاسمي156291کرج5963701127000427200031141401/05/03رهگیری مرسوله
62ليلا حاجي پور156294لالي5963701127000405764941141401/05/03رهگیری مرسوله
63فرناز عليزاده156296اروميه5963701127000369000571141401/05/03رهگیری مرسوله
64ليلا مرادبخش156297رشت5963701127000379700041141401/05/03رهگیری مرسوله
65نوشين فرهنگ156299اصفهان5963701127000709500081141401/05/03رهگیری مرسوله
66بهنوش بهمند156300قزوين5963701127000731700341141401/05/03رهگیری مرسوله
67شيما عليه156302تهران5963701127000054500001141401/05/03رهگیری مرسوله
68مريم جعفري156303تهران5963701127000076000001141401/05/03رهگیری مرسوله
69سميه بختياري156307تهران5963701127001055200001141401/05/03رهگیری مرسوله
70مهتاب موسوي156308اليگودرز5963701127000347506861141401/05/03رهگیری مرسوله
71مريم دهقانيان156309تهران5963701127001044500001141401/05/03رهگیری مرسوله
72مهدوي156313تهران5963701127001087500001141401/05/03رهگیری مرسوله
73حميده جلالي156314دليجان5963701127000033003791141401/05/03رهگیری مرسوله
74زهره رضايي156315کرمانشاه5963701127000358200671141401/05/03رهگیری مرسوله
75ميترا مبارزاده156316ساوه5963701127000304500391141401/05/03رهگیری مرسوله
76نسيم کوکبه156317کرج5963701127000619000031141401/05/03رهگیری مرسوله
77نازيمرتاز156318رشت5963701127000673500041141401/05/03رهگیری مرسوله
78پريناز اسمعيلي156320تهران5963701127000561500001141401/05/03رهگیری مرسوله
79مهناز امين156321سنندج5963701127000460200661141401/05/03رهگیری مرسوله
80عاطفه فاني156322شيراز-فارس5963701127000630500071141401/05/03رهگیری مرسوله
81فروزانفر حکيمه156325قم5963701127000710200371141401/05/03رهگیری مرسوله
82حميده فرشاد156330يزد5963701127000416500891141401/05/03رهگیری مرسوله
83ميترا خزايي156331نوشهر5963701127000224704651141401/05/03رهگیری مرسوله
84بهار مجازي156333بابل5963701127000235500471141401/05/03رهگیری مرسوله
85فرزانه عباس زاده156335کاشان5963701127000481700871141401/05/03رهگیری مرسوله
86ماندانا ارکي156339تهران5963701127001012200001141401/05/03رهگیری مرسوله
87عاطفه متين156342مشهد5963701127000391200091141401/05/03رهگیری مرسوله
88افسون مجدي156344تهران5963701127001562200001141401/05/03رهگیری مرسوله
89کيانا پور محمد156345کازرون5963701127000438000731141401/05/03رهگیری مرسوله
90فرشته کيهاني156346پرند5963701127000583037611141401/05/03رهگیری مرسوله
91سارا قهرماني156347تهران5963701127000572200001141401/05/03رهگیری مرسوله
92نازنين زرين کوب156348خرم آباد-لرستان5963701127000278500681141401/05/03رهگیری مرسوله
93الهه خوشحال156350کرج5963701127000471000031141401/05/03رهگیری مرسوله
94علي موسي پور156352ساري5963701127000289200481141401/05/03رهگیری مرسوله
95زهرا خدادادي156353تهران5963701127001551500001141401/05/03رهگیری مرسوله
96ورشوچي156354قزوين5963701127000448700341141401/05/03رهگیری مرسوله
97افسانه نظيفي156356مياندوآب5963701127000246205971141401/05/03رهگیری مرسوله
98فيزوزه دليران156357تهران5963701127001001500001141401/05/03رهگیری مرسوله
99هنگامه کرمي156358اصفهان5963701127000550700081141401/05/03رهگیری مرسوله
100شيدا دانش156359تهران5963701127001743200001141401/05/03رهگیری مرسوله
101افسانه عباس زاده156360تهران5963701127000955700001141401/05/03رهگیری مرسوله
102فرشته محمدي156362پاکدشت5963701127001732503391141401/05/03رهگیری مرسوله
103مينا جعفري156363تکاب5963701127000315205991141401/05/03رهگیری مرسوله
104پريسا عليزاده156364تهران5963701127000966500001141401/05/03رهگیری مرسوله
105غزاله سجادي156366تهران5963701127000065200001141401/05/03رهگیری مرسوله
106مهديه صابري156367دليجان5963701127000290003791141401/05/03رهگیری مرسوله
107معصومه فرخيان156368اهواز5963701127000336700061141401/05/03رهگیری مرسوله
108حامد جواديان156369تهران5963701127000988000001141401/05/03رهگیری مرسوله
109سارا صرافيان156371تهران5963701127001754000001141401/05/03رهگیری مرسوله
110مهشيد معابي156372بروجرد5963701127001316000691141401/05/03رهگیری مرسوله
111مريم مجدي156374تهران5963701127001609000001141401/05/03رهگیری مرسوله
112فائزه کوروش156376اروميه5963701127001450200571141401/05/03رهگیری مرسوله
113مطهره توصيفيان156378اصفهان5963701127001381200081141401/05/03رهگیری مرسوله
114ريحانه مهران پور156379قم5963701127001337500371141401/05/03رهگیری مرسوله
115سميه بو جار156380تهران5963701127001507700001141401/05/03رهگیری مرسوله
116زهرا مختاري156381آمل5963701127001204000461141401/05/03رهگیری مرسوله
117رومينا همايونفر156382تهران5963701127001620500001141401/05/03رهگیری مرسوله
118ياسمن رهبر156385تهران5963701127000043700001141401/05/03رهگیری مرسوله
119حنانه دلفانيان156389کرج5963701127000145000031141401/05/03رهگیری مرسوله
120بابک نظري156390تهران5963701127001518500001141401/05/03رهگیری مرسوله
121نرگس قارون156391تهران5963701127001764700001141401/05/03رهگیری مرسوله
122رضا شفاهي156392ساوه5963701127001145700391141401/05/03رهگیری مرسوله
123نيوشا جدي156393تهران5963701127001540700001141401/05/03رهگیری مرسوله
124کيميا کازروني156394تهران5963701127001471700001141401/05/03رهگیری مرسوله
125فاطمه گودرزي156395تهران5963701127000945000001141401/05/03رهگیری مرسوله
126نگار مرادي156396کرمانشاه5963701127001214700671141401/05/03رهگیری مرسوله
127شيوا بهکام156397سنندج5963701127000326000661141401/05/03رهگیری مرسوله
128محبوبه سالم156398تهران5963701127001786200001141401/05/03رهگیری مرسوله
129مرضيه دشتستاني156399بندرگناوه5963701127001406507531141401/05/03رهگیری مرسوله
130رومينا خالدزاده156400تهران5963701127001482500001141401/05/03رهگیری مرسوله
131معصومه جريده156401ياسوج5963701127000528507591141401/05/03رهگیری مرسوله
132عسل صفي خاني156402تهران5963701127001573000001141401/05/03رهگیری مرسوله
133نگين ارشي156403تهران5963701127001461000001141401/05/03رهگیری مرسوله
134مارال عالي156404اراک5963701127001392000381141401/05/03رهگیری مرسوله
135سميه همداني156409آمل5963701127001167200461141401/05/03رهگیری مرسوله
136زهرا کاتبي156410تهران5963701127001619700001141401/05/03رهگیری مرسوله
137نرگس طهرانيان156411جلفا5963701127001449505441141401/05/03رهگیری مرسوله
138مريم يوسفي156416اصفهان5963701127001247000081141401/05/03رهگیری مرسوله
139رويا خديوي156417تهران5963701127001493200001141401/05/03رهگیری مرسوله
140شيدا ازادان156418بوشهر5963701127001178000751141401/05/03رهگیری مرسوله
141ياسمن زيارتي156422بوشهر5963701127001135000751141401/05/03رهگیری مرسوله
142سارا کوهيار156423تهران5963701127001695700001141401/05/03رهگیری مرسوله
143شيوا کريم پور156425لنگرود5963701127000166504471141401/05/03رهگیری مرسوله
144مهناز نيازي156426تهران5963701127001428000001141401/05/03رهگیری مرسوله
145بيتامهتري156429کرج5963701127001156500031141401/05/03رهگیری مرسوله
146الناز سالاري156430نيشابور5963701127001369700931141401/05/03رهگیری مرسوله
147محدثه قاسمي156432کرمان5963701127000123500761141401/05/03رهگیری مرسوله
148سميه حمزه زاده156433اروميه5963701127001370500571141401/05/03رهگیری مرسوله
149بهناز کاکي156435کرج5963701127001348200031141401/05/03رهگیری مرسوله
150نازنين حاجي وند156436بندرامام خميني5963701127001305263561141401/05/03رهگیری مرسوله
151راحل شنبدي156437بوشهر5963701127001326700751141401/05/03رهگیری مرسوله
152سحر منشي156438بندرکنگان5963701127001417275571141401/05/03رهگیری مرسوله
153شيري156439تهران5963701127001529200001141401/05/03رهگیری مرسوله
154ارزو قرباني156440تهران5963701127001530000001141401/05/03رهگیری مرسوله
155مريم ابراهيمي156444کرج5963701127001359000031141401/05/03رهگیری مرسوله
156راهله قدوسي156449تهران5961301127000171700001141401/05/03رهگیری مرسوله
157بنفشه توکلي156451اصفهان5963701127001268500081141401/05/03رهگیری مرسوله
158زهرا يدالهي156452زرين شهر5963701127001257708471141401/05/03رهگیری مرسوله
159معصومه کريمي156454کومله5963701127001199544761141401/05/03رهگیری مرسوله
160نسيم خسروي156457علي آباد(گلستان)5961301127001497704941221401/05/03رهگیری مرسوله
161الهام ابازي156460بندرعباس5963701127000188000791141401/05/03رهگیری مرسوله
162رقيه نوري156461مرند5963701127000214000541141401/05/03رهگیری مرسوله
163هانيه مرادي156463اهواز5963701127001280000061141401/05/03رهگیری مرسوله
164سميه دهان زاده156465اهواز5963701127000267700061141401/05/03رهگیری مرسوله
165امين قرباني156469زرين شهر5963701127001279208471141401/05/03رهگیری مرسوله
166ارزو عابديني156470يزد5963701127001188700891141401/05/03رهگیری مرسوله
167باران پور جعفر156473بندرماهشهر5963701127001290706351141401/05/03رهگیری مرسوله
168اميد سلامتي156474کرج5963701127001236200031141401/05/03رهگیری مرسوله
169مهديه موسوي156475ايذه5963701127000134206391141401/05/03رهگیری مرسوله
170نصيبه امام جمعه156477تهران5963701127001583700001141401/05/03رهگیری مرسوله
171سميرا اعتمادي156479تهران5963701127001594500001141401/05/03رهگیری مرسوله
172الهام چم ساز156483مشهد5963701127000177200091141401/05/03رهگیری مرسوله
173پروانه ملکي156484تهران5963701127001775500001141401/05/03رهگیری مرسوله
174ليلا بياري156488ساري5963701127001438700481141401/05/03رهگیری مرسوله
175فاطمه صادقي156489قزوين5963701127000492500341141401/05/03رهگیری مرسوله
176حميده ابرگويي156490قم5963701127000155700371141401/05/03رهگیری مرسوله
177نديري156492تهران5963701127001631200001141401/05/03رهگیری مرسوله
178ساينا خبير156496کازرون5963701127000198700731141401/05/03رهگیری مرسوله
179هدا غماس156499ری5963701127001642001813141401/05/03رهگیری مرسوله
180نسرين انصاري156500شهریار5963701127001685003351141401/05/03رهگیری مرسوله
181ناهيد فرجي156501تهران5963701127001721700001141401/05/03رهگیری مرسوله
182بهناز محمودزاده156505تهران5963701127001023000001141401/05/03رهگیری مرسوله
183درسا ناسووتي156507شيراز-فارس5963701127000203200071141401/05/03رهگیری مرسوله
184شقايق ابوالحسني156508شيراز-فارس5963701127000540000071141401/05/03رهگیری مرسوله
185افسانه موسوي نيا156509مشهد5961301127001059700091141401/05/03رهگیری مرسوله
186ونوس نسيمي156512کرج5963701127001225500031141401/05/03رهگیری مرسوله
187فريماه اقا اميري156513تهران5961301127000805200001141401/05/03رهگیری مرسوله
188فرزانه عباسي156517تهران5963701127001674200001141401/05/03رهگیری مرسوله
189سميرااحمدي156519تهران5963701127001652700001141401/05/03رهگیری مرسوله
190افسانه پويا156520بهبهان5963701127000257006361141401/05/03رهگیری مرسوله
191فاطمه قهطاني156521بوشهر5963701127000097500751141401/05/03رهگیری مرسوله
192حنانه رضا خواني156522تهران5963701127001033700001141401/05/03رهگیری مرسوله
193سارا ورزشي156525قم5963701127000112700371141401/05/03رهگیری مرسوله
194لادن رشيدي156526کرج5963701127000507000031141401/05/03رهگیری مرسوله
195شکوه کوشان156528تهران5963701127001700200001141401/05/03رهگیری مرسوله
196اشرف مظلومي156530تهران5961301127000400200001141401/05/03رهگیری مرسوله
197آزاده ظهير آبادي156531کرج5961301127000950200031141401/05/03رهگیری مرسوله
198نگار مهرداديان156532بيجار5961301127000411006651141401/05/03رهگیری مرسوله
199الهام فريدوني156534تهران5961301127000432500001141401/05/03رهگیری مرسوله
200فرشته فضائي156537پره سر5961301127000512243861141401/05/03رهگیری مرسوله
201زهرا علي مراد156538تهران5961301127000475500001141401/05/03رهگیری مرسوله
202فاطمه محمدي156541تهران5963701127001663500001141401/05/03رهگیری مرسوله
203زهرا کاظميني156543شيراز-فارس5963701127000539200071141401/05/03رهگیری مرسوله
204مهشيد رشيدي156573شيراز-فارس5961301127000848200071141401/05/03رهگیری مرسوله
205حنانه اکبر پور156576تهران5963701127001711000001141401/05/03رهگیری مرسوله
206مهناز کرامتي156577تهران5961301127000262200001141401/05/03رهگیری مرسوله
207معصومه عابديني156578تهران5961301127000421700001141401/05/03رهگیری مرسوله
208زينب حاجيان156579تهران5961301127000464700001141401/05/03رهگیری مرسوله
209احترام ويسي156582کرمانشاه5961301127000352700671141401/05/03رهگیری مرسوله
210فاطمه رومياني اصل156584انديمشک5961301127000486206481141401/05/03رهگیری مرسوله
211رخشاد قره چلو156586کرج5961301127000747000031141401/05/03رهگیری مرسوله
212الهاک رنجبر156588بندرانزلي5961301127000779200431141401/05/03رهگیری مرسوله
213ياسمين بهمن يار156589مشهد5961301127000251500091141401/05/03رهگیری مرسوله
214بنفشه آزادي156590قزوين5961301127000816000341141401/05/03رهگیری مرسوله
215مريم نورمحمدي156592تهران5961301127001476200001191401/05/03رهگیری مرسوله
216شيما حيدرپور156593نقده5961301127000736205761141401/05/03رهگیری مرسوله
217نسترين گودرزي156595بروجرد5961301127001006000691141401/05/03رهگیری مرسوله
218فتانه زراعت کار156597اصفهان5961301127000826700081141401/05/03رهگیری مرسوله
219رقيه علي خواه156598پارسيان5961301127000645779771141401/05/03رهگیری مرسوله
220نداوطنچي156599يزد5961301127000714700891141401/05/03رهگیری مرسوله
221زهرا اسکندري156600تهران5961301127000906500001141401/05/03رهگیری مرسوله
222زهرا اسکندري156600تهران5961301127000892000001141401/05/03رهگیری مرسوله
223زهرا اسکندري156600تهران5961301127000881200001141401/05/03رهگیری مرسوله
224الناز مشوق156601يزد5961301127000704000891141401/05/03رهگیری مرسوله
225فرناز شيخي156603لواسان5961301127000624203341141401/05/03رهگیری مرسوله
226فرشته کريمي156604تهران5961301127000757700001141401/05/03رهگیری مرسوله
227سنا آجي156605پيرانشهر5961301127000635005781141401/05/03رهگیری مرسوله
228ليلا خزاعي156608سمنان5961301127000667200351141401/05/03رهگیری مرسوله
229مريم بابايي156609تهران5961301127000961000001141401/05/03رهگیری مرسوله
230بهناز زين اوقلي156616مشهد5961301127000699500091141401/05/03رهگیری مرسوله
231زهرا کرم زاده156617اليگودرز5961301127000613506861141401/05/03رهگیری مرسوله
232سهيلا خورشيد156618ساري5961301127001038200481141401/05/03رهگیری مرسوله
233ليلا احمدي156620يزد5961301127000859000891141401/05/03رهگیری مرسوله
234رويا ابهري156624تهران5961301127001049000001141401/05/03رهگیری مرسوله
235زهرا ابراهيمي156626ايلام5961301127000790706931141401/05/03رهگیری مرسوله
236الي کاشاني156627تهران5961301127000982500001141401/05/03رهگیری مرسوله
237منيژه خاني156632تهران5961301127000309000001141401/05/03رهگیری مرسوله
238رويسا بهلوليان156634شيراز-فارس5961301127000602700071141401/05/03رهگیری مرسوله
239مانيا پوررمضان156635تهران5961301127000395700001141401/05/03رهگیری مرسوله
240افسانه برابادي156636تهران5961301127000725500001141401/05/03رهگیری مرسوله
241مهناز صيادي156637تهران5961301127000283700001141401/05/03رهگیری مرسوله
242ليلا بدري156640عجب شير5961301127000218505541141401/05/03رهگیری مرسوله
243فاطمه ترکاشوند چهرازي156641اهواز5961301127000230000061141401/05/03رهگیری مرسوله
244سيما مبين156643تهران5961301127001928700001221401/05/03رهگیری مرسوله
245زهرا مسعودي156644لردگان5961301127000780008891141401/05/03رهگیری مرسوله
246اميرحسين علاقه بندي حسيني طوسي156645مشهد5961301127000385000091141401/05/03رهگیری مرسوله
247تينا اخلاقي156646تهران5961301127000587500001141401/05/03رهگیری مرسوله
248ژيلا حسن زاده156647کرمانشاه5961301127000273000671141401/05/03رهگیری مرسوله
249پريسا دهقاني156648تهران5961301127000319700001141401/05/03رهگیری مرسوله
250عاطفه نصري156649همدان5961301127000533700651141401/05/03رهگیری مرسوله
251عاطفه يزداني156652اصفهان5961301127000207700081141401/05/03رهگیری مرسوله
252نگار بابازادگان156654تهران5961301127000576700001141401/05/03رهگیری مرسوله
253عطيه ذوالفقاري156658بم5961301127000320507661141401/05/03رهگیری مرسوله
254شادي حاجيلو156659دليجان5961301127000374203791141401/05/03رهگیری مرسوله
255هدي چيني156660دزفول5961301127001444006461221401/05/03رهگیری مرسوله
256عاطفه صائب156661بم5961301127000182507661141401/05/03رهگیری مرسوله
257صديقه نيک پي156668لاهيجان-گيلان5961301127000443200441141401/05/03رهگیری مرسوله
258الهام زکائي156669تهران5961301127000363500001141401/05/03رهگیری مرسوله
259خ توسلي156670تهران5961301127000566000001141401/05/03رهگیری مرسوله
260مريم گرگيني156672سيرجان5961301127000501500781141401/05/03رهگیری مرسوله
261آتنا حبيب يار156675کرج5961301127000598200031141401/05/03رهگیری مرسوله
262آذين قاسمي156677گرمسار5961301127000454003581141401/05/03رهگیری مرسوله
263سيامک تقوي156678نوشهر5961301127000497004651141401/05/03رهگیری مرسوله
264هاله فردگلي156679تهران5961301127000193200001141401/05/03رهگیری مرسوله
265بهاره احمدي156685تهران5961301127000544500001141401/05/03رهگیری مرسوله
266مهديه دادايي156687کاشان5961301127000523000871141401/05/03رهگیری مرسوله
267شهرزاد يوسفي156689تهران5961301127000555200001141401/05/03رهگیری مرسوله

4 دیدگاه دربارهٔ «لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 3 مرداد 1401»

  1. با احترام
   ابتدا تشکر از هماریه شما خانم چینی ساز مشتری عزیز و همیشگی برندیول
   عنایت داشته باشین حجم سفارشات بسیار بالاس و با توجه به زمان بر بودن کنترل کیفیت از طرف مجموعه
   و همچنین تاخیرات اداره پست دست به دست میشه تحویل مرسوله با تاخیر انجام بشه
   از این بابت از طرف مجموعه پوذش مارا پذیرا باشین
   تشکر از همراهیه شما.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید