لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 12 مرداد 1400

ردیفنام گیرندهشناسه سفارشمقصدکد رهگیری مرسولهتاریخ ثبترهگیری مرسوله
1اشرفيان63553بناب5963700136001176705551121400/05/12رهگیری مرسوله
2ابراهيمي63438رويان-مازندران5963700136001166046561121400/05/12رهگیری مرسوله
3کيوان لو63550مشهد5963700136001155200091121400/05/12رهگیری مرسوله
4فرهاني63429تهران5963700136001144500001121400/05/12رهگیری مرسوله
5هفت لنگ63493تهران5963700136001133700001121400/05/12رهگیری مرسوله
6عباسي63558تهران5963700136001123000001121400/05/12رهگیری مرسوله
7محمدي63453تهران5963700136001112200001121400/05/12رهگیری مرسوله
8مطهري63584تنکابن5963700136001101504681121400/05/12رهگیری مرسوله
9لياقت63552شيراز-فارس5963700136001097000071121400/05/12رهگیری مرسوله
10ميررضايي63472تهران5963700136001086200001121400/05/12رهگیری مرسوله
11تهراني63477تهران5963700136001075500001121400/05/12رهگیری مرسوله
12نصيريان63462تهران5963700136001064700001121400/05/12رهگیری مرسوله
13مددي63531تهران5963700136001054000001121400/05/12رهگیری مرسوله
14نادري63468تهران5963700136001043200001121400/05/12رهگیری مرسوله
15سالم63546فرخ شهر5963700136001032508831121400/05/12رهگیری مرسوله
16طاهر خانچي63491تهران5963700136001021700001121400/05/12رهگیری مرسوله
17حيدري63879قم5963700136001011000371121400/05/12رهگیری مرسوله
18اسکندري63478اميديه5963700136001000263731121400/05/12رهگیری مرسوله
19گوديني63489تهران5963700136000997500001121400/05/12رهگیری مرسوله
20اسلامي63514اصفهان5963700136000986700081121400/05/12رهگیری مرسوله
21باقايت63518اصفهان5963700136000976000081121400/05/12رهگیری مرسوله
22غياثي63389تهران5963700136000965200001121400/05/12رهگیری مرسوله
23مصباحي63483فيض آباد5963700136000954509531121400/05/12رهگیری مرسوله
24سليماني63566تهران5963700136000943700001121400/05/12رهگیری مرسوله
25ابطحي63540تهران5963700136000933000001121400/05/12رهگیری مرسوله
26احمدي خواه63411کرمان5963700136000922200761141400/05/12رهگیری مرسوله
27رمضاني63413تهران5963700136000911500001141400/05/12رهگیری مرسوله
28نيکوکار63497تهران5963700136000900700001141400/05/12رهگیری مرسوله
29اکبري63399تهران5963700136000896200001141400/05/12رهگیری مرسوله
30کاوند63418تهران5963700136000885500001141400/05/12رهگیری مرسوله
31يزدي63424ری5963700136000874701813141400/05/12رهگیری مرسوله
32امداد63431شيراز-فارس5963700136000864000071141400/05/12رهگیری مرسوله
33نظري63379تهران5963700136000853200001141400/05/12رهگیری مرسوله
34بني مصطفي63425حصارامیر5963700136000842533981141400/05/12رهگیری مرسوله
35فروزان فر63443کرمان5963700136000831700761141400/05/12رهگیری مرسوله
36جعفريان63475اصفهان5963700136000821000081141400/05/12رهگیری مرسوله
37زهرايي63538بيرجند5963700136000810200971141400/05/12رهگیری مرسوله
38صادقي63479اروميه5963700136000809500571141400/05/12رهگیری مرسوله
39چناري63466ايلام5963700136000795006931141400/05/12رهگیری مرسوله
40درستي63439فسا5963700136000784207461141400/05/12رهگیری مرسوله
41مازندراني63392تهران5963700136000773500001141400/05/12رهگیری مرسوله
42خضري63405بوشهر5963700136000762700751141400/05/12رهگیری مرسوله
43شريف63406اهواز5963700136000752000061141400/05/12رهگیری مرسوله
44رحيم پور63385اصفهان5963700136000741200081141400/05/12رهگیری مرسوله
45کسمايي63420تهران5963700136000730500001141400/05/12رهگیری مرسوله
46عموزاده63433تهران5963700136000719000001131400/05/12رهگیری مرسوله
47محمدي63537تهران5963700136000708200001131400/05/12رهگیری مرسوله
48کياماري63496تهران5963700136000693700001131400/05/12رهگیری مرسوله
49رهبر63427تهران5963700136000683000001131400/05/12رهگیری مرسوله
50صبوحي63541تهران5963700136000672200001131400/05/12رهگیری مرسوله
51نادري63487تهران5963700136000661500001131400/05/12رهگیری مرسوله
52ياري63112تهران5963700136000650700001131400/05/12رهگیری مرسوله
53مافي63492تهران5963700136000640000001131400/05/12رهگیری مرسوله
54فرمند63395تهران5963700136000639200001131400/05/12رهگیری مرسوله
55صدري63567تهران5963700136000628500001131400/05/12رهگیری مرسوله
56ايران نزاد63448تهران5963700136000617700001131400/05/12رهگیری مرسوله
57ازادي63480تهران5963700136000607000001131400/05/12رهگیری مرسوله
58کريم پور63562تهران5963700136000592500001131400/05/12رهگیری مرسوله
59سنجابي63387کرمانشاه5963700136000581700671131400/05/12رهگیری مرسوله
60حسيني63485تربت حيدريه5963700136000571000951131400/05/12رهگیری مرسوله
61عسگري63557اصفهان5963700136000560200081131400/05/12رهگیری مرسوله
62اوجي63568تهران5963700136000559500001131400/05/12رهگیری مرسوله
63معارفي63372کرج5963700136000548700031131400/05/12رهگیری مرسوله
64پژگان63216سيرجان5963700136000538000781131400/05/12رهگیری مرسوله
65خليليان63402اهواز5963700136000527200061131400/05/12رهگیری مرسوله
66دولت ابادي63377سبزوار5963700136000516500961131400/05/12رهگیری مرسوله
67ميرزايي63419بهشهر5963700136000505704851131400/05/12رهگیری مرسوله
68شيخي63460شيراز-فارس5963700136000491200071131400/05/12رهگیری مرسوله
69اسداللهي63428تهران5963700136000480500001131400/05/12رهگیری مرسوله
70قرهگوزلو63383گرگان5963700136000479700491131400/05/12رهگیری مرسوله
71روحاني63382تهران5963700136000469000001131400/05/12رهگیری مرسوله
72خادمي63410تهران5963700136000458200001131400/05/12رهگیری مرسوله
73محمدي63397اصفهان5963700136000447500081131400/05/12رهگیری مرسوله
74مرادب63451قم5963700136000436700371131400/05/12رهگیری مرسوله
75فتح الهي63529همدان5963700136000426000651131400/05/12رهگیری مرسوله
76حدادي63467تهران5963700136000390000001131400/05/12رهگیری مرسوله
77قنادزاده63495تهران5963700136000389200001131400/05/12رهگیری مرسوله
78بحرينيان63471کيش5963700136000378507941131400/05/12رهگیری مرسوله
79سعيديان63375خالدآ باد5963700136000367787671131400/05/12رهگیری مرسوله
80احمدي63542منجيل5963700136000357004451131400/05/12رهگیری مرسوله
81طاهري63549اصفهان5963700136000346200081131400/05/12رهگیری مرسوله
82مشايخي63803کرج5963700136000335500031131400/05/12رهگیری مرسوله
83محمدي63464سنندج5963700136000324700661131400/05/12رهگیری مرسوله
84مرادي63563مريوان5963700136000314006671131400/05/12رهگیری مرسوله
85شيري63571اسدآباد5963700136000303206541131400/05/12رهگیری مرسوله
86پرويزي63585شيراز-فارس5963700136000298700071131400/05/12رهگیری مرسوله
87مرادي63544اليگودرز5963700136000288006861131400/05/12رهگیری مرسوله
88علي پناه63494مشهد5963700136000277200091131400/05/12رهگیری مرسوله
89ابراهيمي63545کرمان5963700136000266500761131400/05/12رهگیری مرسوله
90تقي زاده63499همدان5963700136000255700651131400/05/12رهگیری مرسوله
91نصيري63447آذر شهر5963700136000245005371131400/05/12رهگیری مرسوله
92خيامي63423مراغه-آذربايجان شرقي5963700136000234200551131400/05/12رهگیری مرسوله
93افراز63338اردبيل5963700136000223500561131400/05/12رهگیری مرسوله
94صفري63526کرج5963700136000212700031131400/05/12رهگیری مرسوله
95ناصريان63445آبادان5963700136000202000631131400/05/12رهگیری مرسوله
96غيبي63556مشهد5963700136000197500091131400/05/12رهگیری مرسوله
97فخرزاد63560مشهد5963700136000186700091131400/05/12رهگیری مرسوله
98مهدوي63551سرچشمه5963700136000176007731131400/05/12رهگیری مرسوله
99نوروزي63435شوط5963700136000165258751131400/05/12رهگیری مرسوله
100بهرامي زاده63426بندرعباس5963700136000154500791131400/05/12رهگیری مرسوله
101بندري63474بندرعباس5963700136000143700791131400/05/12رهگیری مرسوله
102دانش پور63520شهر کرد5963700136000133000881131400/05/12رهگیری مرسوله
103قهرماني63527مشهد5963700136000122200091131400/05/12رهگیری مرسوله
104کريمي63539آمل5963700136000111500461131400/05/12رهگیری مرسوله
105حسيني63561ياسوج5963700136000100707591131400/05/12رهگیری مرسوله

2 دیدگاه دربارهٔ «لیست کدهای رهگیری مرسولات پیشتاز تاریخ 12 مرداد 1400»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید